Mesa general de la Funció Pública

Intersindical exigeix a l’Estat la millora de les condicions laborals del personal públic

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de convocar la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques com a pas previ i preceptiu a la tramitació parlamentaria del Pressupostos Generals de l’Estat.

23 / 03 / 2017 | Intersindical

Els empleats i empleades públics, junt als usuaris i usuàries dels serveis públics, són els que han suportat sobre les seues esquenes el pes de les polítiques de restricció de la despesa pública, convertint aquest col·lectiu en un nínxol de precarietat laboral; tant en qüestions relatives a la quantitat i qualitat de l’ocupació, com en altres aspectes relatius a les condicions laborals.

Ha arribat el moment del canvi en els serveis públics

Ara, en un context de recuperació dels indicadors econòmics, des d’Intersindical Valenciana considerem que ha arribat el moment que es produïsca un primer pas pel canvi de les polítiques envers els serveis públics i del seu personal. Cal una aposta clara per potenciar el serveis públics, recuperar la gestió i les prestacions de serveis en mans de la iniciativa privada i permetre als empleats i empleades públics millorar la seua situació laboral i retributiva.

Això, només es possible si, als PGE per 2017, hi ha un reflex objectiu i quantificable en les partides destinades a aquesta finalitat i si s’introdueixen, via Llei de Pressupostos, els canvis normatius necessaris. Ara bé, és preceptiu que, al menys les que afecten a les condicions laborals del personal de les Administracions Públiques, siguen objecte de negociació col·lectiva.

En particular, aquesta negociació ha d’estar presidida per la prioritat en la generació d’ocupació neta, adequant les plantilles a les necessitats reals dels serveis públics, fomentar l’estabilitat en l’ocupació, convocant ofertes d’ocupació sense límits a la taxa de reposició i vetlar per la qualitat de l’ocupació, eliminant qualsevol discriminació i abús de la temporalitat.

Pel que fa als aspectes retributius es fonamental iniciar un camí per la recuperació del poder adquisitiu, establint un increment salarial per 2017 superior a la previsió de la variació de l’IPC i, en el seu cas, la clàusula de revisió salarial; així com habilitar un fons extraordinari, al llarg de la legislatura, per la recuperació del poder adquisitiu perdut al llarg de la crisi. Acabar amb l’exclusió del personal interí del complement de carrera professional i amb les penalitzacions retributives en les situacions d’incapacitat temporal.

Per últim, no podem deixar de fer esment de l’eliminació dels entrebanc legals a la jubilació parcial de les empleades i empleats públics i a l’establiment de veritables mesures per garantir la igualtat de gènere, eliminant la discriminació laboral, la bretxa salarial i el sostre de vidre.

És per això que Intersindical Valenciana considera que, abans d’iniciar la tramitació parlamentària del PGE de 2017, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques ha de convocar la Mesa General de les Administracions Públiques, per negociar els aspectes relatius a les condicions laborals dels empleats i empleades públics.

PROPOSTES D’INTERSINDICAL VALENCIANA PER LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS DEL CONJUNT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

No és objecte de controvèrsia si afirmem que els Serveis Públics i, per extensió, el personal que hi treballa, arrosseguen el llast de molt anys de polítiques regressives emparades en la reducció i limitació del dèficit públic, així com l’establiment del sostre de despesa. Unes polítiques que han tingut com a conseqüència el desballestament dels serveis públics, per la disminució dràstica dels pressupostos de l’estat i de la resta de les administracions públiques en inversions, despesa corrent i capítol de personal.

Pel que fa als empleats i empleades públics, no ha de sorprendre a ningú si afirmem que, junt als usuaris i usuàries dels serveis públics, són els que han suportat sobre les seues esquenes el pes de les polítiques de restricció de la despesa pública, convertint aquest col·lectiu en un nínxol de precarietat laboral; tant en qüestions relatives a la quantitat i qualitat de l’ocupació per les reduccions de plantilla i per la congelació de les ofertes d’ocupació públiques, com en altres aspectes relatius a les condicions laborals, on cal fer una menció especial a l’aspecte retributiu, en el que la pèrdua de poder adquisitiu ha estat rellevant com a conseqüència de les retallades salarials directes i de les successives congelacions salarials.
Ara, en un context de recuperació dels indicadors econòmics, des d’Intersindical Valenciana considerem que ha arribat el moment que es produïsca un primer pas pel canvi de les polítiques envers els serveis públics i del seu personal. Cal una aposta clara per potenciar el serveis públics, recuperar la gestió i les prestacions de serveis en mans de la iniciativa privada i permetre als empleats i empleades públics millorar la seua situació laboral i retributiva i, això, només es possible si als Pressupostos Generals de l’Estat per 2017 hi ha un reflex objectiu i quantificable en les partides destinades a aquesta finalitat i si s’introdueixen, via Llei de Pressupostos, els canvis normatius necessaris.

Ara bé, és preceptiu que aquests canvis, al menys els que afecten a les condicions laborals del personal de les Administracions Públiques, siguen objecte de negociació col·lectiva. És per això que Intersindical Valenciana considera que, abans de finalitzar la tramitació parlamentària del PGE de 2017, el Ministeri d’Hisenda i Administracions publiques ha de convocar la Mesa General de les Administracions Públiques,m per negociar els aspectes relatius a les condicions laborals dels empleats i empleades públics.

En aquest sentit i en coherència amb el que ja hem exposat, la negociació ha de partir del principi de la bona voluntat negociadora i amb l’ànim d’arribar a acords, sobre com articular solucions als principals problemes que afecten als empleats i empleades públics i, en particular, entenem,  cal incidir en el següents aspectes:

OCUPACIÓ

1.- Generació neta d’ocupació pública
L’Administració s’ha de comprometre a negociar amb les organitzacions sindicals els corresponents plans d’ordenació de personal, que contemplen les necessitats dels diferents serveis públics i les previsions sobre l’evolució natural de les plantilles a mig i llarg termini, per evitar decisions unilaterals.
Habilitació de línies pressupostàries per la generació d’ocupació neta, que revertisca les reduccions de plantilles aplicades com a conseqüència de la crisis i la seua ampliació per garantir la prestació d’uns serveis públics de qualitat.
Potenciació dels serveis públics de gestió directa, mitjançant la reversió de les concessions i concerts vigents per la gestió privada d’aquest serveis.

2.- Estabilitat en l’ocupació
Supressió de taxa de reposició a tots els sectors de l’Administració Pública per eliminar els límits a les ofertes d’ocupació.
Convocatòries d’ofertes d’ocupació massives per reduir la taxa d’interinitat a xifres estructurals a les diferents administracions públiques.
Transformació en places estructurals de les places proveïdes per la concatenació de nomenaments temporals.
Introduir les reformes legals escaients per la consolidació de l’ocupació del personal interí mitjançant sistemes d’accés diferenciat.

3.- Qualitat de l’ocupació temporal
Garantir la continuïtat en l’ocupació temporal amb la creació de borses de treball sense exclusions.
Aplicació del principi de no discriminació establert a la Directiva Europea 1999/70/CE relativa a l’ocupació a temps determinat i a la jurisprudència TJUE.

4.- Mobilitat voluntària
Impulsar mesures per facilitar la mobilitat entre les diferents administracions.

RETRIBUCIONS

Increment retributiu per l’exercici 2017 per damunt de l’IPC previst i inclusió d’una clàusula de revisió salarial.
Previsió d’un fons extraordinari per la recuperació del poder adquisitiu perdut des de 2010.
Impulsar la carrera professional per totes les empleades i empleats públics en el conjunt de les administracions públiques.
Inclusió del personal temporal en el sistema de carrera professional.
Derogació de les normes que penalitzen les retribucions del personal en situació d’incapacitat temporal per contingències comuns.

JORNADA ANUAL

Supressió de les referències a la jornada anual efectiva dels empleats i empleades públiques en la normativa bàsica estatal, habilitant competencialment a cada Administració Pública per l’establiment de la jornada anual màxima, que es determine mitjançant els processos de negociació col·lectiva legalment establerts.

DRETS LABORALS

Restabliment dels drets laborals retallats mitjançant normativa bàsica, garantint la seua recuperació pel personal públic en el conjunt de les Administracions Públiques.

JUBILACIÓ PARCIAL

Modificació de la normativa reguladora que impedeix l’accés a la jubilació parcial dels empleats i empleades públics.

IGUALTAT

Impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el conjunt de les Administracions Públiques per acabar amb la discriminació de gènere, el sostre de vidre i la bretxa salarial.
Establiment dels protocols contra la violència masclista i sexual en el treball.
Establiment dels permisos iguals i intransferibles.

 
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.