Salut Laboral

STEPV i CSIF denuncien la Conselleria d’Educació per no informar als delegats de prevenció

La denúncia en Inspecció de Treballes produeix despres dels successius incompliments en matèria de seguretat i salut laboral en l’ambit d’ensenyament públic no universitari.

07 / 04 / 2014 | STEPV

Els sindicats STEPV-IV i CSI-CSIF, representatives en l’àmbit de l’ensenyament públic no universitari de la província de València denuncien en Inspecció de Treball a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana els incompliments que tot seguit especifiquem. Tot demanant que la Inspecció de Treball realitze les intervencions que pertoquen per tal de donar compliment a les sol·licituds que formulem en cadascun dels punts que segueixen. Aquesta denuncia la realitzem després d’haver exhaurit peticions i demandes en diversos escrits els darrers anys.

I. PLANS D’ AUTOPROTECCIÓ

El 4 d’abril del 2006 el Plenari del Comité de Seguretat i Salut Laboral de València va aprovar per unanimitat una resolució en la qual es sol·licitava a la Conselleria d’Educació un “Pla de Xoc” per tal d’ acomplir la legalitat pel que feia a l’autoprotecció dels centres educatius públics. La principal norma vigent aleshores era l’Ordre de 31 de gener de 1995 (DOGV 04/05/95) sobre autoprotecció de centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària, i Ensenyaments de Règim Especial depenents de la Generalitat Valenciana.

Paral·lelament a les reivindicacions realitzades al sí del Comité, s’han realitzat denúncies a la inspecció de treball per part de tots els sindicats; el 21-01-2003, el 27-02-2007 i el 09-12-2008. Un dels aspectes denunciats en dites denúncies ha estat la manca de Plans d’ Autoprotecció  en els centres educatius depenents de la Direcció Territorial d’Educació de València. Així mateix la Direcció Territorial d’Educació de València ha reconegut per escrit que a data 1 de desembre de 2006 no tenia cap pla d’autoprotecció de centre educatiu aprovat.

El 2 de juliol del 2012 el delegat de prevenció de l’STEPV-IV Benjamín Giménez Milán, en representació de les organitzacions sindicals STEPV-IV, FECCOO-PV, FETE-UGT, ANPE-CV i CSI-CSIF, representatives en l’àmbit de l’ensenyament públic no universitari del País Valencià, registra un escrit dirigit a l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) (s’ adjunta com a document nº3). En aquest escrit consta el següent: e)” Amb data de dimarts 26 de juny es publicà al DOCV l’ Ordre 27/2012, de 18 de juny , de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d’autoprotecció o mesures d’ emergencia dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Prèviament a esta publicació s’havia licitat amb data 17 de juny de 2010 al DOCV núm 6291 la licitació dels Plans d’ Autoprotecció (licitació CNMY 10/0C00D/42)

Demane, aleshores, a quants centres educatius afecta l’aplicació dels Plans d’Autoprotecció així com un llistat complet dels centres en què, en base a la licitació de 17 de juny de 2010 ja s’ ha executat el Pla d’Autoprotecció així com un llistat dels centres en què encara no s’ha realitzat tot i diferenciant-los per nivells educatius.”

En data 22 de juliol de 2013, el delegat de prevenció Benjamín Giménez Milán en representació de les organitzacions sindicals STEPV-IV, FECCOO-PV, FETE-UGT, ANPE-CV i CSI-CSIF rep un informe de l’ INVASSAT. Pel que fa a la qüestió plantejada sobre els Plans d’ Autoprotecció  consta el següent:

“En lo que hace referencia a los centros educativos que deben cumplir la orden 27/2012, de la Consellería de Educación, se informa que la citada Orden establece que “deberán disponer de un plan de autoprotección los Centros de Educación Especial, las escuelas infantiles y los centros que dispongan de una altura de evacuación igual o superior a 28 metros, o una ocupación máxima (simultanea) igual o superior a 2000 personas…
Con relación a los centros educativos que han realizado el plan de autoprotección, se indica que corresponde a los centros escolares inscribirse en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, según Decreto 83/2008 de 6 de junio.“

Així, considerant que la Llei 31/1995 especifica a l’article 36 en el punt 2. B) que

“En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta ley.(…)

 
Considerem que en la resposta a la demanda d’informació sol·licitada pel delegat de prevenció Benjamín Giménez, l’INVASSAT no s’adequa al que se li sol·licita, atés que en la resposta no hi consta cap centre en concret, es limita a exposar la normativa. I en la formulació de la sol·licitud realitzada pel delegat de prevenció  es demana expresament llistats de centres educatius.  A més tenint en compte que a la Disposició Addicional primera de l’Orde 27/2012(DOCV 26-06-2012) s’especifica que:

“Los centros docentes, no universitarios, dependientes de la conselleria competente en materia de educación, que deban disponer de plan de autoprotección y no lo tengan redactado o actualizado a la entrada en vigor de esta orden, deberán efectuarlo en el plazo máximo de 18 meses.”

I que a l’article 9 de la mateixa Orde consta:

2. El plan de autoprotección será remitido a la dirección territorial competente en materia de educación correspondiente, notificando así la finalización del proceso de elaboración o actualización del plan de autoprotección del centro

Considerem que l’INVASSAT o la Direcció Territorial d’Educació de València haurien de tindre la informació sol·licitada.

Conseqüentment sol·licitem que La Conselleria d’ Educació  ens comunique “quants centres educatius afecta l’aplicació dels Plans d’Autoprotecció així com un llistat complet dels centres en què, en base a la licitació de 17 de juny de 2010 ja s’ ha executat el Pla d’Autoprotecció així com un llistat dels centres en què encara no s’ha realitzat tot i diferenciant-los per nivells educatius.”
En aquest punt acabarem informant que hi han 10 escoles d‘educació infantil i 13 centres d’ educación especial de titularitat de la Conselleria d’Educació a la provincia de València que haurien de tindre el Pla d’Autoprotecció realitzat. I encara després de més de 10 anys de que els sindicats d’ensenyament estem reclamant en el Comité de Seguretat de l’Ensenyament Públic No Universitari de la Provïncia de València i denunciant a la Inspecció de Treball l’incompliment de la legislació en aquest tema. Encara hem de denunciar a Inspecció de Treball que no se’ns informe per part de la Conselleria d’Educació el nom dels centres que tenen el pla d’Autoprotecció realitzat com exigeix la normativa de la propia Conselleria d’Educació. (l’Orde 27/2012(DOCV 26-06-2012).

2- MESURES D’EVACUACIÓ I EMERGÈNCIA ALS CENTRES EDUCATIUS

El 2 de juliol del 2012 el delegat de prevenció de l’ STEPV-IV Benjamín Giménez Milán, en representació de les organitzacions sindicals STEPV-IV, FECCOO-PV, FETE-UGT, ANPE-CV i CSI-CSIF, representatives en l’àmbit de l’ensenyament públic no universitari del País Valencià, registra un escrit dirigit a l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) . En aquest escrit consta el següent:

F) “A data d’aquesta sol·licitud necessitem tindre coneixement dels centres que han elaborat les mesures d’emergència i evacuació amb una diferenciació per nivells educatius; tot i sent conscients de que el personal docent aquí se li va encomanar esta tasca preventiva (els equips directius vista la falta del coordinador de riscos laborals en centres) no ha rebut la formació necessària per a dissenyar les esmentades mesures d’ emergència ni els plans d’evacuació.

En aquesta línia d’actuació, també sol·licitem el llistat de centres educatius que han fet els prescriptius simulacres d’ evacuació i un resum dels problemas o dificultats que cadascun d’ells haja pogut trobar en la seua realització i que han comunicat a la Direcció Territorial.

La Conselleria d’Educació tampoc ha informat a la part sindical del nom dels centres que han fet simulacres d’ evacuació. Només ha donat xifres del 2010 i 2011.

Considerant que:

“En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta ley.(…)

 
Sol·licitem:

 • El nom dels centres de la provincia de València que han elaborat les mesures d’emergència i evacuació amb una diferenciació per nivells educatius
 • El nom de centres educatius que han fet els prescriptius simulacres d’ evacuació i un resum dels problemes o dificultats que cadascun d’ells haja pogut trobar en la seua realització i que han comunicat a la Direcció Territorial.
3- AVALUACIONS DE RISCOS INICIALS.

El 2 de juliol del 2012 el delegat de prevenció de l’STEPV-IV Benjamín Giménez Milán, en representació de les organitzacions sindicals STEPV-IV, FECCOO-PV, FETE-UGT, ANPE-CV i CSI-CSIF, representatives en l’àmbit de l’ensenyament públic no universitari del País Valencià, registra un escrit dirigit a l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) (s’ adjunta com a document nº3). En aquest escrit consta el següent:

Sol·licitem (amb la major celeritat posible)
Una relació detallada del conjunt de centres educatius de titularitat de la Conselleria d’ Educació als quals s’ha dut a terme l’avaluació inicial de riscos laborals en totes les seues especialitats preventives així com de tots els centres que a data d’ esta sol·licitud encara no han esta avaluats.

Així mateix sol·licitem les prescriptives avaluacions quinquenals de tots els centres educatius que ja van ser objecte d’ avaluació en el seu moment.”
Així, després de les constatacions enumerades arribem a les conclusions següents:
Ni l’INVASSAT ni la Conselleria han donat “Una relació detallada del conjunt de centres educatius de titularitat de la Conselleria d’Educació als quals s’ha dut a terme l’avaluació inicial de riscos laborals en totes les seues especialitats preventives així com de tots els centres que a data d’ esta sol·licitud encara no han esta avaluats”  tal i com demanava la sol·licitud del delegat de prevenció Benjamín Jiménez Milán. Atés que en la memòria del 2007 no hi consta el nom dels centres avaluats. En la informació disponible on line de la memòria de l’any 2011 no hi consten els centres amb avaluació inicial de riscos i la memòria del 2013 no hi és ni tan sols en la pàgina web. 

Si sumem els centres que tenim constància que han estat avaluats segons memòries dels anys 2009, 2010 I 2012; 244 centres en tres anys, i ho relacionem amb el total de centres educatius públics no universitaris de la Comunitat Valenciana, 1.692 centres públics de règim no universitari concloem que el ritme d’avaluacions inicials de centres educatius és lentíssim . I si es segueix aquest ritme l’avaluació Inicial de centres educatius públics no finalitzarà  fins que passen quasi dos dècades més. 

Així, considerant que no tenim la informació sol·licitada pel que fa a l’avaluació inicial de riscos en els centres educatius públics. I considerant que no s’està realitzant a un ritme raonable l’avaluació inicial de riscos que preveu l’article 16.2 a) de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

Sol·licitem
La informació que hem demanat en els escrits registrats el 2 de juliol de 2012 i el 29 de gener de 2013 pel delegat de prevenció Benjamín Giménez Milán, en reprentació de la part sindical;

“Una relació detallada del conjunt de centres educatius de titularitat de la Conselleria d’Educació als quals s’ha dut a terme l’avaluació inicial de riscos laborals en totes les seues especialitats preventives així com de tots els centres que a data d’ esta sol·licitud encara no han esta avaluats”

Que es posen en pràctica les mesures necessàries per a que es realitze en un termini raonable l’avaluació inicial de tos els centres educatius públics no universitaris de la Comunitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana.

Per acabar recordem a la Inspecció de Treball que les constatacions i reivindicacions que consten en aquesta denuncia han estat traslladades en diverses ocasiona a aquesta INSPECCIÓ DE TREBALL:

 • Denúncia unitària (sindical) el 21-1-2003.
 • Denúncia unitària (sindical) el 27-02-2007.
 • Denúncia unitària (sindical) el 09-12-2008.
 • Denúncia unitària (sindical)el 06-07-2010.

 
Deixa un comentari


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.