Preparació per als exàmens oficials de Valencià (ALACANT)

Data d'inici  31 / 10 / 2018 Data de finalització  20 / 03 / 2019 Professorat responsable  Vicent Garcia

Certificat per --


Objectius
Dotar a l'alumnat dels coneixements de la llengua per obtindre el nivell suficient per a presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora.
Continguts
TEMA 1: Les vocals i les consonants
TEMA 2: L’accentuació
TEMA 3: Adjectiu i susbstantiu: gènere i nombre
TEMA 4: La síl·laba, el diftong i el hiat
TEMA 5: L’article
TEMA 6: Els numerals, els demostratius, els quantitatius i els indefinits
TEMA 7: Els relatius I els interrogatius
TEMA 8: Els pronoms personals, els possessius I els pronoms febles
TEMA 9: El verb I les perífrasis verbals
TEMA 10: Els adverbis
TEMA 11: Preposicions
TEMA 12: Les conjuncions
Metodologia
La metodologia segueix un enfocament comunicatiu de la llengua, per la qual cosa, és tracta d’un curs presencial de 2 hores setmanals, on es treballaran les diferents habilitats lingüístiques (compressió, expressió i interacció) d’una forma dinàmica, on la interacció serà l’eix vertebrador.
Criteris d'avaluació
No hi han.
Horari d'atenció del tutor
Durant els dies de classe
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet i/o tablet per les classes presencials.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe i els foros de l'aula virtual
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

info@escolasindical.org
Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
info@escolasindical.org Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Àrea lingüística Competències professionals Competències llengües
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STEPV - Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12. C.P. 03005-Alacant i aula virtual  Horari Dimecres de 17:30 a 19:30 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 20 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació Gratuït afiliats Preu per a no afiliades 110 €
Matricula't