Curs: “Preparació de les proves lliures Capacitació de València”

Data d'inici  15 / 07 / 2017 Data de finalització  30 / 09 / 2017 Professorat responsable  Salva Pérez

Certificat per --


Objectius
- Preparar els participants en la formació específica necessària per a superar las proves de capacitació en valencià de la Conselleria d’Educació.
- Millorar la competència comunicativa dels participants en valencià.
- Conéixer la normativa legal i les principals teories sobre l’aprenentatge de llengües, així com el Marc europeu comú de referència.
- Elaborar una unitat didàctica adaptada a les exigències de les metodologies estudiades.

Continguts
- Estudi de les darreres proves realitzades.
- Marc legal. Els programes d'educació bilingüe i plurilingüe. Documents organitzatius i de gestió pedagògica
- Teories sobre l’aprenentatge de segones llengües. Fonaments sociolingüístics i psicolingüístics
- Metodologia de l'ensenyament/aprenentatge de llengües
- Materials i recursos per a la millora de la competència lingüística i comunicativa. Les TIC i les TAC
- Marc europeu comú de referència i tractament didàctic de llengües. Tasques comunicatives. Avaluació. Textos i discursos per a l’aprenentatge lingüísticocomunicatiu
- Recursos per a l'elaboració d'unitats didàctiques

Metodologia
- El curs està distribuït en sessions presencials d’assistència obligatòria i sessions a distància.
- Les sessions presencials seran d’anàlisi dels continguts teòrics i realització d’activitats pràctiques. S’explicarà el temari i es donaran pautes per a facilitar el seu estudi.
- Es facilitaran per al treball a distància el material necessari i activitats per tal que els alumnes puguen assimilar els continguts.
- Hi haurà, a més, un horari d’atenció perquè els alumnes puguen plantejar els dubtes sobre el temari, o enviar les activitats per ser corregides, etc.

Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Nivell d’implicació en les activitats i dinàmiques proposades.
- Aportacions al fòrum sobre les temàtiques proposades.
- El procediment es durà a terme mitjançant proves específiques proposades pels professors del curs i que els alumnes hauran de presentar en els terminis establerts.
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctica
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu de València i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Dissabtes 15/07, 02/09, 09/09, 16/09 i 23/9, de 10 a 14 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 40 Mínim de participants 15 Total d'hores 75 h
Preu per a l'afiliació 250 € Preu per a no afiliades 300 €

Curs finalitzat