Polítiques d’igualtat als centres educatius

Data d'inici  26 / 06 / 2018 Data de finalització  15 / 07 / 2018 Professorat responsable  Mari Carmen Gil

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Formació en igualtat de gènere i coeducació en general.
- Acompanyament i assessorament de les tasques de la persona coordinadora del Pla de convivència i Igualtat dels centres educatius de La Comunitat Valenciana.
- Seguiment de les accions dirigides a alumnat, professorat i pares/mares dels centres educatius, contemplades en el Pla de convivència i Igualtat.
- Proporcionar al professorat informació sobre ofertes formatives locals, autonòmiques i estatals.

Continguts
- Coeducació: concepte i implicacions.
- Llenguatge inclusiu
- Normatives i regulacions generals i específiques als centres docents quant a la igualtat de gènere.
- La figura de la persona coordinadora del Pla de Convivència i Igualtat als centres docents de la Comunitat Valenciana
- Guies i orientacions pel que fa a l'aplicació de la coeducació. Plans d'igualtat als centres educatius i projectes de centre.
- El currículum explícit i el currículum ocult.
- Exemples de bones pràctiques.
- Pràctica d'activitats als centres docents:
- U.D per a infantil, primària, secundària, persones adultes.
- Unitats didàctiques LGTBI.
- Recursos de formació per a professorat.

Metodologia
- Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. Acompanyada de l'ús de la plataforma moodle com a eina TIC amb recursos digitals.
- Xerrades expositives de formació sobre temes específiqs i treball col·laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

- 15 hores presencials i 15 hores en línia.

Criteris d'avaluació
Participació i elaboració de treballs: unitats didàctiques, projectes de centre o d'altres eines coeducatives de suport per al professorat.
Horari d'atenció del tutor
Alacant presencials en la seu STEPV 26,28,29/6/18 i 3,5/7/18-26 i 15/7 en línia

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica a nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Formació en les polítiques d'igualtat als centres educatius i aplicació de recursos per a l'aula i al centre
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Alacant i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari De 17:30 a 20:30 hores
Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 0 € Preu per a no afiliades 40 €

Curs finalitzat