Jornades Coeducatives als centres docents de la Comunitat Valenciana

Data d'inici  08 / 04 / 2019 Data de finalització  15 / 04 / 2019 Professorat responsable  Helena Simón

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
1.- Sensibilització cap a la coeducació del professorat de infantil, primària, secundària i universitat.
2.- Formació en normatives autonòmiques, locals i generals que regeixen la igualtat de gènere i la coeducació
3.- Aportar eines per l'aplicació transversal de la coeducació en les diferents assignatures del currículum a infantil, primària, secundària i universitat
4.- Aportar recursos coeducatius de diferents àmbits per part d'entitats i associacions locals i generals i autonòmics

Continguts
- Conceptes generals sobre la igualtat de gènere. Estereotips, llenguatge inclusiu, desigualtats, violència de gènere, micromasclismes...
- Legislació general i específica docent i de caire general, autonòmic i local. Els Plans d'Igualtat.
- Coeducació als centres docents. Enfocament des de l'alumnat i el professorat. Projectes de Centre. Constatació de la realitat acadèmica i legislativa sobre coeducació als centres docents valencians. La visibilització de la dona a les diferents disciplines i àmbits al llarg de la història.
- La figura de coordinació del Pla de Convivència i Igualtat
- L'amor romàntic, l'alumnat adolescent i les xarxes socials
- Tractament de la diversitat de gènere a les aules
- Exposició d'unitats didàctiques de diferents nivells i continguts relacionats en les diferents matèries acadèmiques incloses als currículums
- Els curtmetratges com a eina didàctica per la coeducació
- Taula redona al voltant de la realitat coeducativa als centres docents i el futur cap on hauria de dirigir-se (objectius a curt, mitjà i llarg termini)

Metodologia
Exposició i debat al voltant dels temes que es tracten

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Assistència a les sessions
Participació en les activitats proposades
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL
Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line

Horari d'atenció del tutor
Els dies presencials de cada jornada
Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Coeducació
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu del STEPV en Castelló  Horari Per determinar en cada jornada
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 15 h
Preu per a l'afiliació Gratuita Preu per a no afiliades 30 €
Matricula't