Preparació per als exàmens oficials de certificació B1 (nivell intermedi) d’anglés

Data d'inici  10 / 03 / 2018 Data de finalització  18 / 05 / 2018 Professorat responsable  David Alvarez Puig

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Aconseguir un domini exigible al nivell d’anglés B1 segons el MECR, en les àrees de comprensió escrita i oral, així com a l’expressió escrita i oral. • Ampliar el vocabulari específic de diferents contexts i fer-ne ús als textos escrits i a les interaccions orals (tant al monòleg com al diàleg. • Produir i coproduir textos estructurats i de certa longitud, en diferents suports i als seus respectius registres, en els àmbits personal, públic, educatiu i professional, aplicant estratègies d’expressió oral i de planificació, execució, revisió i reformulació del text oral per a adaptar-se a l’interlocutor i aconseguir el propòsit comunicatiu. • Seleccionar i utilitzar expressions, frases fetes i lèxic menys comú i més especialitzat, incloent-hi paraules i expressions que permeten argumentar, qüestionar i defensar punts de vista, aconseguint un discurs organitzat i efectiu. • Distingir les funcions principals als textos escrits, el propòsit i les implicacions, aplicant a la comprensió els coneixements sobre patrons de discurs, estructures morfosintàctiques i convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació, en diferents situacions comunicatives i nivells. • Col•laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col•lectiva, filtrant i compartint informació i continguts digitals amb diferents ferramentes de comunicació TIC i mòduls dels entorns virtuals d’aprenentatge adients. • Reconèixer i articular patrons complexos de ritme, entonació, pronunciació i accentuació de paraules i frases per a les funcions comunicatives del nivell B1.

Continguts
• Creació de textos formals, cartes, e-mails. • Preguntes de tipus elecció múltiple, sobre propostes auditives en anglés (poden ser interaccions, diàlegs, monòlegs, anuncis, etc.) • Estructures gramaticals, ús de verbs regulars i irregulars, connectors i verbs modals. • Vocabulari d’ampliació i aprofundiment, relacionat amb situacions formals i no formals. • Formules habituals d’inici i acomiadament als monòlegs. Estructuració i esquematització ràpida d’idees. • Composició de frases per tal de posicionar i defensar les idees pròpies als diàlegs, així com per arribar a acords. • Definició d’un terme o expressió, fent servir altres paraules, parafrasejant o fent servir circumloquis. • Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. • Expressió de l’interés, l'aprovació, l’afecte, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, la confiança, la sorpresa i els seus contraris.

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Acompanyada de l'ús de la plataforma moodle com a eina TIC amb recursos digitals. • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures. Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs. Elaboració dels treballs que es proposen. Participar activament en als fòrums, activitats...

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica a nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Formació en llengües
Modalitat Semipresencial Lloc de realització València, c/ Juan de Mena, 18 i aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Presencial dies 10/3, 14/4, 28/4, 12/5 De 10:00 a 13:30 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100