Curs de preparació per als exàmens oficials de certificació B2 (nivell Avançat) d’Anglés.

Data d'inici  24 / 03 / 2018 Data de finalització  19 / 05 / 2018 Professorat responsable  David Alvarez Puig

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Aprofundir en els fonaments d’anglés B2 segons el MECR, tant en les àrees de comprensió escrita i oral, com de l’expressió escrita i oral. • Escriure textos clars i detallats amb certa complexitat sobre diversos temes que poden referir-se als camps d’especialització dels aprenents; manejar informació i arguments procedents de diverses fonts i utilitzar diversitat d’estils i intencionalitats comunicatives. • Reconéixer i articular patrons complexos de ritme, entonació, pronunciació i accentuació de paraules i frases per a les funcions comunicatives del nivell B2. • Saber utilitzar les diferents tipologies textuals per escriure cartes personals i formals, notes, enquestes o informes entre d’altres, que tractin temes variats incloent la descripció de fets i experiències, la diversitat d’opinions i els arguments a favor i en contra sobre diversos temes, utilitzant un lèxic ric i variat i una àmplia gamma d’estructures i formats textuals. • Comunicar-se amb un bon control gramatical, fluïdesa, precisió i bona pronunciació sobre diferents temes i amb un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies. • Ampliar el vocabulari específic de diferents contexts i fer-ne ús als textos escrits i a les interaccions orals (tant al monòleg com al diàleg. • Distingir les funcions principals als textos escrits, el propòsit i les implicacions, aplicant a la comprensió els coneixements sobre patrons de discurs, estructures morfosintàctiques i convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació, en diferents situacions comunicatives i nivells. • Seleccionar i utilitzar expressions, frases fetes i lèxic menys comú i més especialitzat, incloent-hi paraules i expressions que permeten argumentar, qüestionar i defensar punts de vista, aconseguint un discurs organitzat i efectiu. • Col•laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col•lectiva, filtrant i compartint informació i continguts digitals amb diferents ferramentes de comunicació TIC i mòduls dels entorns virtuals d’aprenentatge adients.

Continguts
• Composició de monòlegs i diàlegs de diferents tipus (descripcions, exposicions, narracions, explicacions, instruccions, etc.), que permeten desenvolupar aspectes com la planificació i organització de les idees, la coherència, l’ús d’un registre adequat i la selecció d’un lèxic apropiat i precís. • Creació de textos o fragments escrits de registres diferents. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. • Desenvolupament del vocabulari de nivell B2 específic i general, que permeta ampliar i aprofundir situacions reals en àmbits formals i no formals. • Preguntes de tipus elecció múltiple, sobre propostes auditives en anglés (poden ser interaccions, diàlegs, monòlegs, anuncis, etc.) • Estructures gramaticals, ús de verbs regulars i irregulars, connectors i verbs modals. • Formules habituals d’inici i acomiadament als monòlegs. Estructuració i esquematització ràpida d’idees. • Composició de frases per tal de posicionar i defensar les idees pròpies als diàlegs, així com per arribar a acords. • Definició d’un terme o expressió, fent servir altres paraules, parafrasejant o fent servir circumloquis. • Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. • Expressió de l’interés, l'aprovació, l’afecte, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, la confiança, la sorpresa i els seus contraris. • Tractament dels continguts semàntics aplicables al nivell, com per exemple, de la salut, de l’educació, de les relacions humanes i socials, etc.

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Activitats dirigides i avaluades telemàticament a través de la plataforma Moodle de l’Escola Sindical de Formació • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures. Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs. Elaboració dels treballs que es proposen. Participar activament en als fòrums, activitats...

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica a nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Formació en llengües
Modalitat Semipresencial Lloc de realització València, c/ Juan de Mena, 18 i aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Presencials dies 24/3, 21/4, 5/5, 19/5 de 10:00 a 13:30 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100