Grup de conversa en llengua anglesa

Data d'inici  07 / 05 / 2019 Data de finalització  28 / 05 / 2019 Professorat responsable  Alejandro Lopez Sanchis

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
1. Desenvolupar una bona competència comunicativa oral en llengua anglesa. 2. Millorar la pronuncia, fluïdesa i entonació en llengua anglesa. 3. Assolir un vocabulari d’ús quotidià. 4. Adquirir recursos lingüístics per desenvolupar una classe en llengua estrangera. 5. Organitzar el discurs oral i la interacció de forma ordenada seguint els models establerts. 6. Guanyar seguretat i confiança a l’hora d’expressar-se amb la llengua estrangera.

Continguts
• Funcions comunicatives (Salutacions, presentacions, descripcions…) • Estratègies comunicatives de planificació, execució i revisió • Aspectes socioculturals i sociolingüístics (Actituds, valors, registres…) • Vocabulari d’àmbit quotidià (Moda, feina, esports, habitatge…) • Estructures sintactico-discursives (Temps verbals, condicionals, dites…)

Metodologia
Metodologia basada en la realització de tasques. Entenem tasques com aquelles activitats que estan fonamentades en situacions reals de la vida quotidiana i que necessiten de la llengua anglesa per poder ser finalitzades.
Metodologia comunicativa
Metodologia fonamentada en els alumnes

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Assistència a les sessions
Participació en les activitats proposades
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL
Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line

Horari d'atenció del tutor
7, 14, 21 i 28/5/19 de 17:30n a 20:00h
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència lingüística
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu del STEPV a Castelló, C/ Marqués de Valverde, 8. C.P. 12003  Horari De 17:30 a 20:00 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 10
Preu per a l'afiliació 20 Preu per a no afiliades 50
Matricula't