Renovar la Pedagogia

Data d'inici  01 / 11 / 2018 Data de finalització  20 / 12 / 2018 Professorat responsable  Josep Ramon Torres

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Adquirir destreses per a analitzar les propostes educatives des d’una perspectiva crítica.
• Conèixer les principals corrents pedagògiques des de finals del segle XIX i veure la seua concreció en els temaris d’oposicions tal i com estan redactats actualment
• Saber situar la praxis educativa a partir dels diferents paradigmes educatius.
• Conèixer l’evolució paradigmàtica del fet educatiu i la seua adequació al model educatiu del segle XXI
• Delimitar fins a quin punt una millora en la praxis educativa no està sempre lligada a una renovació Pedagògica.
Continguts
• Introducció a la filosofia educativa
• Introducció a la història recent de l ’educació
• Revisió dels paradigmes educatius.
• Adequació dels models educatius a la realitat que ens trobem a l’aula
• Renovació versus Innovació
Metodologia
• El curs està dissenyat per promoure l'aprenentatge autònom dels alumnes, amb molts recursos en forma de vídeos, enllaços, documents i es pais de debat i comunicació.
• Està dissenyat per promoure l 'aprenentatge autònom dels alumnes, amb molts recursos en forma de vídeos, enllaços, documents i espais de debat i comunicació.
• Està desenvolupat complet en línia, i permet utilitzar el potencial d'internet (àudio, text, víd eo, a nimació) fàcil, ràpida i des de qualsevol lloc.
• La interacció en línia entre l'alumnat es fa a través de fòrums o webinars quinzenals.
• S'avalua una sèrie de proves que cal superar per obtenir l'acreditació de que el coneixement ha estat adquirit.
• Es tracta doncs d’una metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques que estimulen l'assistent.
Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures
• Assistència a les sessions
• Participació en les activitats proposades
• Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL
• Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència Pedagògica
Modalitat En línia / Online Lloc de realització https://aulavirtual.esfmb.org  Horari Lliure
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 90 Preu per a no afiliades 120
Matricula't