Preparació diferents proves de certificació en valencià

Data d'inici  06 / 05 / 2019 Data de finalització  10 / 06 / 2019 Professorat responsable  Alejandro López

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Oferi r un espai de pràctica i preparació de diferents proves de certificació de diferents organismes Treba llar l es quatre competències lingüístiques per desenvolupar-les i assolir un vocabulari enriquit i divers. Mi l l orar els coneixements de les normes gramaticals, ortogràfiques i d’ús de la llengua per poder fer-ne una (auto)avaluació efectiva.
Continguts
Funci ons comunicatives (Descri ptives, Narratives, Dialògiques...) Es tra tègies comunicatives de planificació, execució i revisió de textos orals i escrits As pectes socioculturals i sociolingüístics (Llengües en contacte i Disglòssia) Voca bulari d’àmbit quotidià Es tructures sintactico-discursives (Temps verbals, condicionals, dites...)
Metodologia
Metodologia basada en tasques Metodologia comunicativa Metodologia centrada en l’alumne
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures. Assistència a les sessions Participació en les activitats proposades Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL Procedi ment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència lingüística
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu del STEPV a Castelló i aula virtual  Horari Els dies presencials de 17 a 20h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 120€
Matricula't