Coeducació per a la igualtat, la pau i la convivència saludable II

Data d'inici  29 / 01 / 2019 Data de finalització  10 / 03 / 2019 Professorat responsable  Maria Elena Simón i Juan Lillo

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Aclarir termes i conceptes.
• Desvelar el sexisme, tant hostil com subtil, en el procés educatiu, tant formal com informal.
• Practicar el mètode anomenat “enfocament de gènere”.
• Posar en comú experiències, dubtes, idees, propostes i bones pràctiques.
• Proposar accions coeducatives de qualsevol tipus, per a aconseguir igualtat de tracte i igualtat de condicions en xiques i xics.

Continguts
• Conceptes i termes de la Coeducació.
• Diagnòstic de sexisme escolar. Rols i estereotips.
• Èxits i dificultats per a dur a terme una coeducació per a la Igualtat.
• L'enfocament de gènere: pilars bàsics i propostes de treball.
• Activitats didàctiques en el currículum formal i en el currículum ocult.
• Propostes organitzatives.

Metodologia
• Exposició, aclariments i debat (presencial).
• Posada en comú de propostes (presencial i on line).
• Realització de tasques, exercicis i respostes (on line)

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Assistència a les sessions.
Participació en les activitats proposades.
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL.
Procedi ment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor
Els dies de classe.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet i/o tablet per les classes presencials.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Els dies de classe

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Educació en valors
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STEPV a Alacant i aula virtual  Horari Els dies presencials de 17 a 20h 29 i 31/1/19 i 5, 6, 12, 14, 19/2/19 la resta en línia
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació Gratuït Preu per a no afiliades 120

Curs finalitzat