Preparació de les proves lliures capacitació de valencià (València)

Data d'inici  03 / 11 / 2018 Data de finalització  19 / 01 / 2019 Professorat responsable  Salvador Pérez García

Certificat per --


Objectius
- Preparar els participants en la formació específica necessària per a superar las proves de capacitació en valencià de la Conselleria d’Educació.
- Millorar la competència comunicativa dels participants en valencià.
- Conéixer la normativa legal i les principals teories sobre l’aprenentatge de llengües, així com el Marc europeu comú de referència.
- Elaborar una unitat didàctica adaptada a les exigències de les metodologies estudiades.

Continguts
- Estudi de les darreres proves realitzades.
- Marc legal. Els programes d'educació bilingüe i plurilingüe. Documents organitzatius i de gestió pedagògica
- Teories sobre l’aprenentatge de segones llengües. Fonaments sociolingüístics i psicolingüístics
- Metodologia de l'ensenyament/aprenentatge de llengües
- Materials i recursos per a la millora de la competència lingüística i comunicativa. Les TIC i les TAC
- Marc europeu comú de referència i tractament didàctic de llengües. Tasques comunicatives. Avaluació. Textos i discursos per a l’aprenentatge lingüísticocomunicatiu
- Recursos per a l'elaboració d'unitats didàctiques

Metodologia
- El curs està distribuït en sessions presencials d’assistència obligatòria i sessions a distància.
- Les sessions presencials seran d’anàlisi dels continguts teòrics i realització d’activitats pràctiques. S’explicarà el temari i es donaran pautes per a facilitar el seu estudi.
- Es facilitaran per al treball a distància el material necessari i activitats per tal que els alumnes puguen assimilar els continguts.
- Hi haurà, a més, un horari d’atenció perquè els alumnes puguen plantejar els dubtes sobre el temari, o enviar les activitats per ser corregides, etc.

Criteris d'avaluació
No és procedent
Horari d'atenció del tutor
El dies de classe
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Durants les sessions presencials
Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència lingüística
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STEPV C/Juan de Mena, 18-baix. C.P. 46008 València i aula virtual   Horari Dissabtes 10h-14h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 60
Preu per a l'afiliació Gratuïts afiliats Preu per a no afiliades 300 €
Matricula't