Les programacions per competències en conservatoris i escoles de música

Data d'inici  15 / 02 / 2019 Data de finalització  14 / 03 / 2019 Professorat responsable  Ana M. Vernia Carrasco

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
1. Conèixer la importància d'ensenyar i aprendre per competències.
2. Entendre com programar per competències en música.
3. Reflexionar sobre les programacions per competències.
4. Debatre sobre els beneficis de programar per competències en música.
5. Conèixer les competències del docent en música.
6. Ser capaç de realitzar una programació per competències.
7. Conèixer i aplicar ferramentes d’avaluació (rúbriques).

Continguts
Competències, clau en música, transversals o genèriques, específiques dels diferents instruments i especialitats musicals.
Elaboració de programacions per competències.
Competències docents.
Rúbriques d’avaluació i ferramentes de seguiment de l’alumnat, relacionades amb les programacions per competències.

Metodologia
A través d’activitats vinculades a la realitat de les aules. Debats, reflexió i treball en equip.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Assistència a les sessions.
Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet i/o tablet per les classes presencials.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències en Programar en didàctica i Pedagogia
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu del STEPV Castelló i a l'aula virtual de l'ESFMB, aulavirtual.esfmb.org  Horari A determinar

Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 90 Preu per a no afiliades 120
Matricula't