ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Ensenyament Artístics

   

   

tornar a    de tot l'ensenyament públic


 

NORMATIVA ACTUALITZADA

1.- BOE 27/10/2009
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

2.-BOE 5/06/2010
Reials Decrets de mínims de cada un dels ensenyaments artístics superiors:

Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Artes Plásticas en las especialidades de Cerámica y Vidrio establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

 

ANTERIOR

RD 1284/2002, de 5 de diciembre (reforma de especialidades, adscripción, módulos,asignaturas y materias)

15/06/11

L’augment de les taxes dels cicles d’art i disseny és un error, segons Conselleria
El Sindicat aconsella continuar la pressió fins que es publique la correcció


10/05/11

Publicat el decret pel qual s’estableix l’ordenació dels Ensenyaments artístics al País Valencià d’acord amb el RD 1614/2009, pel qual s’estableix l’ordenació dels EAS.

Aquest Decret no s’ha negociat en la Mesa Sectorial d’Educació.
STEPV demanarà explicacions i exigirà la negociació de la normativa de desplegament d’aquest decret.

DECRET 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d’estudis corresponents als títols oficials de graduat
o graduada en les diferents ensenyances artístiques superiors, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV del 10 de maig de 2011)


09/11/10 Temes a negociar sobre els Ensenyaments Artístics en la Mesa Sectorial d’Educació
STEPV reclama la negociació del traspàs del professorat a l’ISEA i de l’adaptació dels nous reials decrets d’EAS

14/05/10

Aprovats els RD de cada un dels ensenyaments artístics superiors

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat (1U maig) els Reials Decrets de cada un dels ensenyaments artístics superiors (Música, Dansa, Art Dramàtic, Disseny, Vidre i Ceràmica, Conservació i Restauració de Béns Culturals). Aquests Reials Decrets regulen l’estructura i els continguts bàsics d’aquests ensenyaments regulats en la LOE i en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ara cal estar pendents de la seua publicació en el BOE i de la seua aplicació al País Valencià.


15/04/10 STEPV es reuneix amb la Directora de l’ISEA per a tractar la nova regulació dels EAS
Hi participarà en les Segones Jornades d’Ensenyaments Artístics Superiors de STEPV

09/04/10 Publicat el RD de requisits mínims dels centres d’ensenyaments artístics: regula els espais mínims que han de tindre els centres i els requisits de titulació del professorat.
04/11/09

Conselleria es nega a negociar el trasllat del professorat a l’ISEA
La llei de creació de l’ISEA és de 2007 i encara no s’ha negociat res


   
27/10/09

Publicat en BOE el Reial Decret d’ordenació dels ensenyaments artístics superiors

Aquest Reial Decret és conseqüència de l’adaptació dels EAS a la LOE i a l’Espai Europeu d’Ensenyaments Superiors, a partir del qual s’han d’anar aprovant la resta de Reials Decrets que ordenen cada un dels ensenyaments específics (música, dansa, art dramàtic, disseny i ceràmica, restauració) i que ara estan es fase d’esborrany

 

BOE 6/11/09. Corrección de errores: En la página 89752, en la D.A. 7ª. Articulación de la oferta de enseñanzas, donde dice: «… cuyas denominaciones, contenidos formativos o competencias profesionales sean coincidentes sustancialmente con los títulos de Grado y Máster referidos en los artículos 8 y 9 de este real decreto.», debe decir: «… que sean coincidentes sustancialmente con los títulos de Grado referidos en el artículo 8 de este real decreto».


13/10/09 La Confederació d’STEs anuncia que recorrerà davant els tribunals l'autorització per part del govern espanyol de la impartició de títols superiors de disseny en universitats privades
   
 

Ensenyaments Artístics Superiors: desenvolupament de la LOE

 

En el marc del Consell Superior d'Ensenyaments Artístics (CSEA), òrgan consultiu depenent del Ministeri d'Educació, s'estan presentant els esborranys dels Reials Decrets que estableixen l'estructura i els continguts de cada ensenyament. També s'ha elaborat una proposta que estableix l'ordenació general de tots els ensenyaments artístics superiors en un únic Reial Decret Marc. Aquesta última proposta ja compta amb un informe elaborat per un grup de treball del CSEA que fa importants aportacions per a apropar al màxim aquests ensenyaments al marc universitari i a l'Espai Europeu d'Ensenyaments Superiors. Incloem també un informe sobre l'estat i la situació dels EAS en el curs 2006/07.

Adjuntem tots els esborranys i informes presentats fins ara i esperem les vostres aportacions.


Ensenyaments Artístics Superiors:
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
INFORME DE LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES


Art Dramàtic:
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO BÁSICO DE LAS ENSEÑANZAS DE ARTE DRAMÁTICO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.

Disseny:
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO BÁSICO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO, REGULADOS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

Bens Culturals:
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO BÁSICO DE LAS ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.

Ceràmica:
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO BÁSICO DE LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CERÁMICA REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

Ceràmica (Tècnic Superior):
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TÍTULOS DE TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN CERÁMICA ARTÍSTICA, MODELISMO Y MATRICERÍA CERÁMICA, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y LOS TÍTULOS DE TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN ALFARERÍA Y DECORACIÓN CERÁMICA, PERTENECIENTES A LA FAMILIA PROFESIONAL ARTÍSTICA DE LA CERÁMICA ARTÍSTICA Y SE APRUEBAN LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS MÍNIMAS.

Vidre:
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO BÁSICO DE LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DEL VIDRIO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.


Plans d’estudi

Dansa:
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS BÁSICOS DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DANZA REGULADOS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

Música:
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS BÁSICOS DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA REGULADOS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN


Altres documents

PROYECTO DE INFORME ANUAL “Estado y situación de las enseñanzas artísticas” CURSO ACADÉMICO 2006/2007

   
   
   

 

06/02/07 STEPV-Iv sol·licita que s'incorporen les esmenes aprovades pel Consell Escolar Valencià a la Llei de creació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics
29/01/07 El 29 de gener de 2007 s'ha publicat en el Diari Oficial de les Corts Valencianes el Projecte de llei d'ordenació de Centres Superiors d'Ensenyances Artístiques i de la creació de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (RE número 61.617). Tramitació pel procediment d'urgència 

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2006 per la qual es modifica la Resolució de 10 de juny del 2003 (DOGV de 27.6.03), per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadèmics exigits per a concórrer a les proves d’accés a les ensenyances superior de Disseny per al curs 2006/07. [2006/X6447]
DOGV núm. 5273. Dilluns, 5 de juny de 2006


25/11/04

DOGV 25/11/04. Adscripció de personal funcionari a llocs de les antigues especialitats - no compreses en el REIAL DECRET 1284/2002


06/10/04 Escoles d'Art i Disseny: llista provisional de participants en el procediment de canvi d'especialitat
21/09/04 procediment de canvi d’especialitat dels integrants de les borses de treball amb servicis en els cossos de professors d’arts plàstiques i disseny i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
23/07/04 Resultat de la reordenació de borses per efecte de l'adscripció
07/07/04 Adscripció interins cossos professors i mestres d'Arts Plàstiques i Disseny a les noves especialitats del Reial Decret 1284/2002.
06/07/04 Comissió de Seguiment de l’Acord d’Interins per tractar la reestructuració de Borses de Treball de les Escoles d’Arts i Superiors de Disseny.
24/06/04 adscripció dels funcionaris dels cossos de professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny
Veure RESOLUCIÓ en DOGV
Veure Resolució en pàgina de la Conselleria
24/06/04

reconeixement de l'habilitació transitòria prevista en l'Orde d'1/01/02
veure ORDRE en DOGV      veure ORDRE en pàgina de la Conselleria


14/06/04

Publicat en DOGV de 14/06/2004 la plantilla de les Escoles d'Art i Superiors de Disseny a efectes d'adscripció i reubicació del professorat


27/04/04

Informe de la mesa sectorial del 27/04/2004
Adscripción del profesorado de las Escuelas de Arte y Superior de Diseño
reconocimiento de la habilitación transitoria convocatòria de la adscripción


3/02/04 Informe de la mesa sectorial 03-02-2004
abril 2003 La situació al mes de maig de 2003
 

L’augment de les taxes dels cicles d’art i disseny és un error, segons Conselleria

El Sindicat aconsella continuar la pressió fins que es publique la correcció

La Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat ha fixat per al curs que ve unes taxes inassumibles per a l’alumnat dels cicles d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny. Aquests cicles només s’imparteixen en les 5 escoles d’art i superior de disseny que existeixen al País Valencià.

Segons la Llei (veure quadre annex), es demanen 51,81€ per mòdul per la qual cosa un cicle sencer (dos cursos) pot costar al voltant de 1.000€, la qual cosa representa un greuge comparatiu amb els cicles Formació Professional que s’imparteixen en els instituts o en els centres integrats de formació professional.

Aquesta modificació de les taxes, segons ha pogut saber STEPV de fonts de la Conselleria, és un error. Pel que sembla es van fixar les taxes homologant els cicles als estudis d’ensenyament superior de disseny, que també s’imparteixen en aquests centres, que formen part de l’ensenyament superior i que expedeixen titulacions de grau com en les universitats.

La solució que planteja Conselleria és la modificació per la via d’urgència i la publicació d’una nova llei que esmene l’errada, tot i que l’administració no ha especificat quan es publicarà. Tanmateix, fins que no s’esmene aquesta errada, la llei actual està en vigor i s’ha de complir.

STEPV recomana, per tant, que mentre no es modifique la llei, les mesures de pressió a l’administració per part de les escoles d’art i superior de disseny i de l’alumnat continuen per tal d’accelerar el procés i retornar a la normalitat.

Les conseqüències que tindria el manteniment d’aquestes taxes serien nefastes per a aquests ensenyaments per la previsible disminució d’alumnat i, en conseqüència, tancament de grups i pèrdua de professorat.

15 de juny de 2011

 


 

STEPV es reuneix amb la Directora de l’ISEA per a tractar la nova regulació dels EAS

Hi participarà en les Segones Jornades d’Ensenyaments Artístics Superiors de STEPV

El passat dimecres 14 d’abril STEPV es va reunir per segona vegada amb Maria Luisa Martínez, Directora de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA), per a tractar diverses qüestions que afecten de forma immediata el futur dels ensenyaments artístics superiors. En concret, l’aplicació dels nous reials decrets que regulen aquests ensenyaments i el desenvolupament dels Estatuts de l’ISEA, aprovats el juny de 2009.

Quant a l’aplicació dels nous reials decrets, que adapten aquests ensenyaments a la LOE i a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, la Directora de l’ISEA ha explicat que estan treballant els esborranys per adaptar-los a nivell autonòmic. Fins ara només s’ha publicat un RD marc sobre els ensenyaments artístics superiors però no els específics de cada ensenyament, que previsiblement es publicaran en aquest mes d’abril o en maig. Això, tanmateix, dóna un marge molt curt de temps per a la seua adequació a nivell autonòmic per al curs que ve, tot i que sembla que serà possible l’aplicació directa dels RDs estatals.

Pel que fa al desenvolupament dels Estatuts de l’ISEA, recentment s’ha produït el procés electoral per a elegir els membres del Consell de Direcció de l’ISEA, i pròximament es publicarà en el DOCV el nomenament. Segons la Directora, la constitució del Consell de Direcció permetrà un nou impuls a l’ISEA i al desenvolupament dels Estatuts.

Tal com indiquen els Estatuts, s’ha de publicar una ordre que regularà el traspàs del professorat (i de la resta de personal) dels centres d’ensenyaments artístics superiors a l’ISEA. Sobre aquesta qüestió, que STEPV ha plantejat diverses vegades en la Mesa Sectorial d’Ensenyament, la Directora de l’ISEA ha anunciat que el traspàs no es contempla encara, ja que la prioritat és posar en marxa els òrgans de direcció i l’estructura de l’ISEA. I en eixe sentit, ha afirmat que l’ISEA vetllarà pel seu professorat i pels seus interessos.

D’altra banda, la Directora de l’ISEA ha acceptat la invitació del Sindicat de participar en una xerrada informativa sobre l’ISEA en les Segones Jornades d’Ensenyaments Artístics Superiors que STEPV està organitzant per al primer trimestre del curs que ve.

D’altra banda, la Directora de l’ISEA ha acceptat la invitació del Sindicat de participar en una xerrada informativa sobre l’ISEA en les Segones Jornades d’Ensenyaments Artístics Superiors que STEPV està organitzant per al primer trimestre del curs que ve.

15 d’abril de 2010

 


 

Conselleria es nega a negociar el trasllat del professorat a l’ISEA

La llei de creació de l’ISEA és de 2007 i encara no s’ha negociat res

 

La Conselleria d’Educació es nega a negociar en la Mesa Sectorial d’Educació el trasllat del professorat dels centres d’ensenyaments artístics superiors a l’ISEA (Institut Superior d’Ensenyaments Artístics).

L’ISEA és una “entitat autònoma de caràcter administratiu”, segons la llei que el va crear en 2007, que depén de la Conselleria d’Educació i que aplega els tretze centres d’ensenyaments artístics superiors valencians (conservatoris superiors de música i de dansa, escola superior d’art dramàtic i les escoles d’art i superiors de disseny i de ceràmica) i tot el personal que hi treballa, tant docent com no docent, i l’alumnat.

Segons els Estatuts de l’ISEA, aprovats en juny de 2009, “a partir de l’1 de gener de 2010 podrà articular-se el traspàs efectiu de béns i servicis i del personal docent i del personal d’administració i servicis al nou organisme, als quals s’hi adscriurà amb els drets i deures que els reconeix la legislació vigent, i la consegüent assumpció de la gestió de les nòmines del personal dels centres adscrits a l’ISEACV”.

Tanmateix, ni la llei de creació de l’ISEA ni els Estatuts s’han negociat en la Mesa Sectorial d’Educació, malgrat que afecten les condicions laborals del professorat.

Tampoc el traspàs del professorat serà negociat abans de l’1 de gener de 2010, tal com va confirmar ahir en Mesa Sectorial el Director General de Personal, David Barelles, a partir d’una pregunta de STEPV i malgrat les peticions sindicals d’incorporar aquest punt en el calendari de negociació d’aquest trimestre.

Per acabar-ho d’adobar, els pressupostos per a 2010 per a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics té uns increments insuficients en personal i inversions per tal d’atendre adequadament els seus objectius i té un increment negatiu de -2,66% en el total general. És paradigmàtic que un organisme que es posa en funcionament aquest curs i que ha de gestionar 13 centres educatius i uns 1.500 professors, que se suma al -0,72% d’increment negatiu de l’any 2009.

El malestar del professorat davant la manca d’informació sobre el desenvolupament de l’ISEA ja s’està fent evident en els claustres d’aquests centres. Ahir, professorat d’aquests ensenyaments es va reunir en el Conservatori Superior de Dansa d’Alacant amb els sindicats ANPE, CSIF, CCOO, UGT i STEPV i van acordar “sol·licitar la immediata convocatòria d’una Mesa Sectorial d’Educació i una entrevista amb la Directora de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics”. Les reivindicacions que plantegen són:

 • - Estabilitat laboral de l’actual professorat.
 • - Subsanar les irregularitats en les contractacions de professorat
 • - Negociació de la normativa que regule els aspectes laborals i econòmics del professorat quan passe a dependre de l’ISEA.

4 de novembre de 2009

 


 

La Confederació d’STEs anuncia que recorrerà davant els tribunals l'autorització per part del govern espanyol de la impartició de títols superiors de disseny en universitats privades

Aquests títols entren en competència amb els ensenyaments artístics superiors

El passat 9 d’octubre es va publicar al BOE la resolució de 22 de setembre que autoritza determinats títols de Grau, entre els quals el de Disseny Multimèdia i Gràfic i el de Disseny de Moda a la universitat privada Camilo José Cela de Madrid. Aquestes titulacions són impartides actualment per les escoles d’art i superior de disseny i, per tant, l’oferta universitària entra en clara competència amb aquests centres no universitaris.

Fa diverses dècades que l'ordenació dels Ensenyaments Artístics Superiors, excepte Belles Arts i Arquitectura, depèn del Ministeri d'Educació i de les comunitats autònomes: Escoles Superiors d'Art Dramàtic, Dansa, Conservatoris de Música, Escoles d'Art i Disseny i les Escoles de Restauració de Béns Culturals són centres regulats per les diferents lleis orgàniques d'educació publicades des de la transició i, per tant, dependents de les administracions educatives no universitàries. Aquests estudis, que van passar per diferents situacions fins que la LOGSE els va declarar “equivalents amb caràcter general” a llicenciatures o a diplomatures universitàries, segons el cas, són estudis superiors que es desenvolupen fora del marc universitari i les condicions legals del qual estan establertes en l'actualitat en la Llei Orgànica d'Educació que els declara “equivalents a grau”, permetent-los oferir màsters i conveniar amb les Universitats programes de Doctorat, emmarcant-les dintre de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Al mateix temps, la LOE crea el Consell Superior d'Ensenyaments Artístics (CSEA) per a dirimir totes les qüestions referides als Ensenyaments Artístics de tots els nivells educatius, llevat de Belles Arts i arquitectura, en la qual STEs-Intersindical té representació.

Doncs bé, el passat mes d'abril, en reunió ordinària del (CSEA) i amb la presència de la llavors Ministra d'Educació, Sra. Mercedes Cabrera, i l'encara avui Secretària d'Estat d'Educació, Sra. Eva Almunia, diferents membres del Ple van traslladar la seua preocupació per la intenció feta pública per diferents universitats privades de sol·licitar al Ministeri d'Innovació i Universitats i al Consell d'Universitats l'autorització de titulacions de grau en especialitats de Ciències Musicals, de Restauració i de Disseny. Tant la Ministra com la Secretària d'Estat van negar que el Govern fóra a donar carta de naturalesa a aquestes pretensions, però finalment el Consell de Ministres va autoritzar les titulacions esmentades el passat 4 de setembre.

STEPV considera que la LOE, i la normativa derivada, el propi RD 1393/2007 pel qual s'establix l'ordenació de les titulacions dels ensenyaments universitaris, així com els compromisos adquirits en la definició de títols superiors pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), implica la impossibilitat d'emetre títols semblants o que puguen suposar confusió entre l'alumnat.

Per tant, com a organització sindical representativa en el sector dels ensenyaments artístics, no podem acceptar que el Consell de Ministres done el vistiplau a un catàleg de títols universitaris que “dupliquen” els títols artístics superiors “equivalents a tots efectes al grau universitari” que, regulats per la Llei Orgànica d'Educació, de 3 de maig de 2006, s'han d'impartir en Conservatoris Superiors, Escoles Superiors d'Art Dramàtic, Escoles Superiors de Disseny o Escoles Superiors de Restauració de Béns Culturals.

És per això que representants del Sindicat es reuniran aquesta mateixa setmana amb representants del Ministeri d’Educació per a demanar explicacions i anunciem, a més, que els serveis jurídics de la Confederació d’STEs-Intersindical, de la qual STEPV en forma part, presentarà el pertinent recurs contra la decisió del Consell de Ministres del 4 de setembre de 2009, perquè la definició legal d'aquests articles deixa clara la falta de pertinència jurídica en l'autorització d'aquests títols, que només quedaria justificada per interessos de caràcter polític que pogués tenir l'actual Ministre d'Educació el Sr. Gabilondo amb les Universitats referides.

13 d’octubre de 2009

 


 

STEPV-Iv sol·licita que s'incorporen les esmenes aprovades pel Consell Escolar Valencià a la Llei de creació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics

Davant la tramitació en les Corts Valencianes pel procediment d'urgència del “Projecte de Llei d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyaments Artístics i de creació de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana” i el debat parlamentari que tindrà lloc el dimecres 7 de febrer de 2007, l l'STEPV-Iv demana la incorporació de les esmenes que el sindicat va presentar en el Consell Escolar Valencià (que representa tota la comunitat educativa) i que recull en el seu Dictamen.
Les esmenes presentades per l’STEPV-Iv contemplen, entre d’altres, l'exigència de recursos suficients per assegurar la millora de tots els ensenyaments artístics, el funcionament democràtic i participatiu del’Institut Superior, així com l’adscripció i la integració directa, tant dels centres, com del professorat i del personal d’administració i serveis, amb la finalitat de milllorar les seues condicions laborals. En aquest sentit, el sindicat exigeix que s’elimine de la Disposició Addicional Primera la possibilitat que el professorat exercisca funcions en més d'un centre superior d'ensenyaments artístics, ja que considerem improcedent que en aquesta Llei es tracten condicions laborals del professorat sense haver-se negociat en la Mesa Sectorial, condicions que, a més, empitjoren amb la redacció d’aquesta Disposició Addicional Primera.
Recordem que  l’objectiu de la nova Llei és regular “l’ordenació dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors i la creació d’un òrgan administratiu que organitze, en règim d’autonomia, els Ensenyaments Artístics Superiors en la Comunitat Valenciana”. Aquest òrgan seria l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics, que estaria adscrit a la Conselleria competent en matèria d’universitats i formació superior. S’ha optat per la creació d’una estructura autònoma que abrace tots els ensenyaments artístics superiors, amb un marc legislatiu propi, i que reconega el caràcter diferenciat d’aquests ensenyaments. En el seu moment, l'STEPV-Iv ja va valorar positivament la creació d'aquest òrgan com a primer pas per a la dignificació d'aquests ensenyaments superiors.
D'altra banda, en el desplegament posterior defensarem la necessitat de plans de formació específica i de millora de les condicions laborals, que reconeguen les llicències per estudis,  la possibilitat de participar en programes específics europeus,  la flexibilitat en permisos per poder participar en congressos i actes culturals. Així mateix, proposarem la possibilitat de l’ordenació temporal dels horaris adaptable a la triple realitat docent/creativa/investigadora;  la consideració i solució de la problemàtica del professorat interí; l’adequació i dotació d’edificis, infrastructures i recursos en les distintes titulacions; el reconeixement de les malalties professionals específiques i de l’adopció de mesures de salut laboral i de seguretat en el treball i en l’aprenentatge....

València,   de febrer de 2007

 


 

RESOLUCIÓ DE 20 DE SETEMBRE DE 2004, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, PER LA QUAL ES CONVOCA 

procediment de canvi d’especialitat dels integrants de les borses de treball amb servicis en els cossos de professors d’arts plàstiques i disseny i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

veure convocatòria en pàgina de conselleria       VACANTS    ANNEX I (instància)

Realitzats els actes d’adjudicació de vacants de principi de curs en els cossos de professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny dels quals van resultar un cert nombre de vacants, i a fi de culminar el procés d’adscripció realitzat per Resolució d’esta Direcció General de 6 de juliol de 2004, procedix realitzar una convocatòria de canvi d’especialitat que permeta en la mesura que siga possible pal·liar els efectes de l’adscripció realitzada.

De conformitat amb el que s’ha acordat en la comissió paritària de seguiment de l’Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d’Interinitat, en la seua reunió de 8 de setembre de 2004,

RESOLC

Primer. S’obri termini de presentació d’instàncies entre el 21 i el 27 de setembre de 2004 perquè els integrants de les borses de treball, amb servicis prestats abans del 31 d’agost de 2004, dels cossos de professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny puguen sol·licitar el canvi de borsa de treball en les condicions següents:

 1. Es podrà sol·licitar el canvi de borsa a alguna de les especialitats següents en què hi ha vacants per al curs 2004/2005:
 • Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny

7A0 Ceràmica
7A8 Disseny i Interiors
7B4 Fotografia
7B8 Materials i Tecnologia: Disseny
7C0 Mitjans Audiovisuals
7C1 Mitjans Informàtics
7C2 Organització Industrial i Legislació
7C4 Volum

 • Cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny

8B1 Talla en Pedra i Fusta
8B4 Tècniques de Joieria i Bijuteria

 1. La concessió del canvi de borsa estarà condicionada al fet que els sol·licitants reunisquen els requisits de titulació acadèmica establits en la disposicio tercera de l’Orde de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. En el cas d’al·legar experiència docent, s’haurà així mateix d’acreditar, la titulació d’accés al cos corresponent.

Segon. La sol·licitud es realitzarà mitjançant instància, inclosa en l’annex de la present resolució, i haurà de presentar-se preferentment en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Av. de Campanar, núm. 32, de València.

Tercer. Els qui canvien de borsa de treball s’ordenaran per dies de servicis prestats en llocs docents de qualsevol administració de les comunitats autònomes o de l’Estat amb competències educatives i s’integraran en la nova especialitat darrere de l’últim interí amb servicis en el curs 2002/2003.

Quart. Rebudes les instàncies dels participants, i comprovats els requisits de participació, la Direcció General de Personal Docent publicarà la llista provisional de participants, concedirà un termini de tres dies per a reclamacions i renúncies i dictarà una resolució definitiva dels canvis de borsa.

El canvi de borsa implicarà la perduda dels drets de permanència en la borsa d’origen.

Les vacants existents seran oferides als qui obtinguen el canvi de borsa amb preferència als components de la mateixa sense servicis. I es procedirà a l’adjudicació de vacants i substitucions segons l’orde establit.

Quint. De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació: a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua notificació. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se, a la seua elecció, davant el jutjat contenciós administratiu en la circumscripció de la qual tinga el recurrent el seu domicili o es trobe la seu de l’òrgan autor d’este acte en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seua notificació.

València, 20 de setembre de 2004
El director general de Personal Docent. José Antonio Rovira Jover

 


 

Comissió de Seguiment de l’Acord d’Interins per tractar la reestructuració de Borses de Treball de les Escoles d’Arts i Superiors de Disseny

El passat dia 5 de juliol es va reunir la Comissió de Seguiment de l’Acord d’Interins per tractar la reestructuració de Borses de Treball de les Escoles d’Arts i Superiors de Disseny.

Aquesta reestructuració ve motivada per l’aplicació del RD 1284/2002 que estableix les correspondències entre les especialitats antigues i les noves especialitats.

L’Administració va lliurar cinc documents de treball per poder analitzar la situació actual de les borses de treball i les possibilitats d’eixida després de l’aplicació del RD 1284/2002.

La situació presentada per l’Administració ha sigut la següent:

 1. S’ha d’obrir un procés de reestructuració de les noves borses.
 2. En aquest procés es trobem en:
  1. 1.- Professorat que s’adscriu automàticament a una nova borsa per canvi de denominació de la borsa antiga.
  2. 2.- Professorat que ha d’optar a una nova borsa, bé perquè vàries borses antigues es converteixen en una de sola o bé perquè una borsa antiga se separa en borses noves.
  3. 3.- Professorat que no té cap correspondència entre la borsa antiga i les borses noves.

Per a l’STEPV-Iv el plantejament ha estat acceptar parlar del procediment sobre la base de la continuïtat en el treball del professorat interí actual i el manteniment de l’ordre actual del professorat dins de les possibilitats que done el procediment.

Després de la negociació, tot i que no s’han acceptat al cent per cent les propostes sindicals, el resultat ha estat el següent:

 1. En els propers dies l’Administració publicarà una Resolució que posarà en marxa el procediment de conformació de les borses de treball. Aquesta Resolució anirà en el sentit següent:
  1. 1.-Adscriurà automàticament el professorat de borses que només han canviat de denominació.
  2. 2.- Per a les borses que s’uneixen en una nova o les que es desdoblen, establirà un procediment per poder sol·licitar la incursió a les noves borses. El criteri d’ordre de les noves borses serà els serveis prestats a l’administració educativa. Caldrà que cadascú aporte la documentació pertinent i s’establirà un termini de 7 dies per aportar aquesta documentació i sol·licitar la inclusió a la nova borsa.
  3. 3.- El professorat que pertany a una borsa que desapareixen, podran sol·licitar passar a una altra borsa sempre que tinga titulació adequada i s’incorporarà a continuació del professorat que va treballar en el curs 2002-2003.
  4. 4.-Els mestres de taller, les borses dels quals desapareixen, podran sol·licitar passar a una borsa de professor sempre que tinguen la titulació adequada i s’incorporaran a continuació del professorat que va treballar en el curs 2002-2003.
  5. 5.- El professorat que després dels procediments anteriors vulga fer un canvi de borsa de manera voluntària ho podrà fer abans de començar el proper curs i abans que s’òbriguen les borses que no tinguen professorat.
  6. 6.- Si al final de tot el procediment queda professorat sense adscriure’s a cap borsa es tornarà a reunir la comissió de seguiment per analitzar les possibles eixides.

L’Administració manté el procediment d’adjudicació de places per a aquest mes de juliol. Aquesta adjudicació es farà ja sobre el resultat de les noves borses. Per a l’STEPV-Iv és massa precipitat adjudicar les places després d’un procediment totalment nou per al professorat i per tant, el professorat interí d’aquests ensenyaments ha d’estar molt atent a totes les situacions que vagen generant-se al llarg d’aquest mes.

A més a més, cal que els centres comuniqueu al vostre professorat interí totes aquestes circumstàncies i que tothom estiga assabentat.

València, 6 de juliol de 2004

 


 

Proyecto de: Orden por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la habilitación transitoria prevista en la orden de 1/07/02 en los cuerpos de de profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño.

Proyecto de:
Resolucion por la que se convoca adscripción de los funcionarios de los cuerpos de catedráticos profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño.

 

Informe de la mesa sectorial del 27/abril/2004

Adscripción del profesorado de las Escuelas de Arte y Superior de Diseño

La Administración explica que está decidida a realizar el proceso de adscripción y que para ello ha confeccionado la plantilla de adscripción (en ese momento los sindicatos todavía no la hemos visto). En el turno de intervención sindical el STE-PV reitera su posición, ya expresada en anteriores mesas sobre el mismo asunto: somos partidarios de que se realice la adscripción del profesorado definitivo, pero ésta ha de planificarse en el conjunto de problemas que tienen las EDASD y siempre garantizando que no haya disminución de las enseñanzas impartidas ni del número actual de profesorado. La secuencia que proponemos comienza por la definición de las plantillas y la discusión previa de los criterios para su confección, después se realizaría la adscripción, para terminar con la clarificación de las bolsas de interinos y convocatoria de oposiciones. El STE-PV concluye su intervención recordándole a la Administración cómo terminó la última reunión del mes de febrero, con la denuncia sindical de que las plantillas estables no pueden confeccionarse sin contabilizar la carga horaria que suman las optativas, las tutorías, los proyectos final de carrera, las jefaturas de departamento y las reducciones por cargos directivos. En el recordatorio se incluye que la administración todavía no ha dado respuesta al escrito presentado en febrero y firmado por todos los sindicatos en el que se proponía que, dada la dificultad de asignar las horas antes mencionadas, se hiciera el cálculo sin contabilizarlas y luego se divida por 12 –en lugar de por 15, como hace la administración-. De este modo, cada centro podría asignar optativas, tutorías, etc. según las necesidades y demandas de cada año.

Los demás sindicatos en sus intervenciones insisten en que no hay razón para distinguir entre plantilla real y plantilla de adscripción. La plantilla se calcula con todas las horas computables en el centro.

A continuación se reparte a los sindicatos la plantilla y se les explica que ha sido confeccionada sin contabilizar las horas que los sindicatos reclaman. Se dice que la petición sindical es una barbaridad y el Director General de Personal confiesa que para él dividir por 15 ya le parece una gran concesión puesto que habría de dividirse por 18. Tras una larga discusión en la que los sindicatos ofrecen todo tipo de argumentos, la administración se niega a modificar las plantillas aduciendo que están bien hechas. Añade que las horas no contabilizadas no pueden asignarse a ningún departamento porque si se hace así, las plantillas quedarían completamente cerradas y nunca se concedería un profesor más, aunque se necesitara.

La Administración demanda entonces que los sindicatos se pronuncien sobre los borradores de la Resolución de la adscripción y de la Orden de habilitación transitoria. Los sindicatos no ven muchas pegas a esos documentos y sólo plantean algunos problemas que puede tener su aplicación por ejemplo, el de los Maestros de Taller cuyas especialidades no aparecen en la relación (Decoración, Diseño gráfico asistido por ordenador,...) o aquellas otras en las que desaparecen plazas (Técnicas cerámicas, Esmaltes,...), o el caso de algunas personas que opositaron por una especialidad pero llevan muchos años impartiendo otras bien distintas. La Administración proclama con mucha contundencia que no habrá problemas en la aplicación de la normativa porque casi todo el profesorado encontrará acomodo en las nuevas especialidades y los poquitos que no lo encuentren se les consultará para ver cómo se puede aprovechar su presencia en el mismo centro. Con igual contundencia afirmó la Administración que nadie podrá adscribirse al margen de la normativa vigente y ésta establece que sólo podrá obtener la habilitación transitoria el profesorado que no tenga plaza en la especialidad a la que pertenece.

La Administración insiste en que seguirá adelante con el proceso, que en breve quiere publicar la normativa y que las cifras de las plantillas son buenas porque acogen a todo el profesorado actual.

En la ronda final el STE-PV anunció, junto a otros sindicatos, que no da su respaldo a las plantillas que quiere publicar la Administración porque, entre otras razones, no han sido tenidos en cuenta los criterios que los sindicatos habían propuesto. El STE-PV lamentó la nula disposición de la Administración para buscar un acuerdo.

Valencia, 27 de abril de 2004

 


 

Informe de la mesa sectorial 03-02-2004
Escoles d'Art i Superiors de Disseny

L’Administració inicia el tema amb una curta intervenció dient que la documentació entregada és la plantilla que cada centre ha de tenir, en la qual es basarà el procès d’adscripció. 

L’STEPV diu que està content perquè, per fi, s’aborde el tema de les escoles d’art, després de diversos ajornaments, però li sembla molt precipitat aprovar hui el document que se'ns va donar ahir i que, malgrat la premura de temps, hem pogut comprovar que no coincideix amb les plantilles reals de les escoles i, a més a més, no sabem com estan fetes eixes plantilles. Per tot això, nosaltres creiem que cal fer una negociació com la de secundària i analitzar, centre a centre, les especialitats que s’imparteixen, els grups que n’hi ha i la plantilla necessària. Expressem la nostra opinió favorable a que l’adscripció es faça i proposem que es convoque una mesa tècnica per abordar les plantilles. Demanem un temps per a poder consultar amb les escoles i la nostra afiliació.

Per altra banda, aprofitem la nostra intervenció per a demanar informació sobre quins són els plans de l’Administració al voltant de les EDAISD, sobre les especialitats que s´'impartiran i també volem conéixer els criteris amb què estan fetes les plantilles que hem rebut. Insistim que, de cap manera, pot utiltizarse l'adscripció per a reduir plantilles ni per a reduir l' oferta educativa de cada centre. També demanem informació sobre com pensa fer l’Administració les ha bilitacions, sobre el professorat interí, sobre les borses de traball i sobre els mestres de taller que no tenen diplomatura. Finalment l’STEPV alerta l’Administració perquè done els pasos necessaris per tal que les titulacions de les nostres EDAISD no queden fora de l' acord de Bologna sobre titulacions superior europees.

Els altres sindicats també critiquen el procediment utilizat i coincideixen en que hui no es pot aprovar res.

Davant aquesta situació, l’Administració accepta que no calia una Mesa Sectorial tan prompte i ens proposa aparcar el tema per a negociar-lo en mesa tècnica i tornar a portar-lo a Mesa Sectorial el dia 19. Tot els sindicats estan d’acord i quedem convocats a mesa tècnica el dilluns 9 i el dimecres 11 i Mesa Sectorial el 19 per a tancar-ho tot.

Davant la nostra crítica a les plantilles i la demanda dels criteris amb els quals estan fetes, l’Administració ens diu que estan confeccionades d’acord amb la situació real de cada escola: especialitats que s'impartixen, matèries que inclouen, grups que ixen i el resultat en hores, que dividit per 15, dóna tant professorat. Afegeix l’Administració que en el càlcul estan inclosos els desdoblaments que es poden fer. Respecte a les assignacions de les matèries a les especialitats, expliquen que han utilizat el següent criteri: quan el decret només assigna una matèria a una especilitat, aleshores està clar; en canvi, quan l’assigna a diferents especialitats, aleshores s’ha triat l' especialitat que més professorat té. Conclou dient que les plantilles estan ben fetes i que no es canviaran, a no ser que hi haja error.

L’STEPV, com sempre, està a disposició de les escoles, de les juntes directives i de tot el professorat per arreplagar les seues suggerències i a analitzar conjuntament qualsevol problemes que puguen surgir.

 


 

La situació al mes de maig de 2003

L’ STE-PV ha realitzat una ronda de visites a les cinc escoles del País Valencià amb la finalitat de conéixer de primera mà la problemàtica de cada centre i, d'altra banda, poder consensuar amb les directives, els claustres i la nostra afiliació les propostes que el nostre sindicat haja de defendre en les meses sectorials o tècniques en les quals s'aborden aquest tipus d'ensenyaments. Prescindint d'algunes particularitats més específiques de cada centre, recollim a continuació algunes qüestions que poden sintetitzar les conclusions de les visites.

1.- L'especificitat d'aquests centres no se subjecta bé a la reglamentació de l'ensenyament Secundari. Seria convenient un Reglament Orgànic específic per a les Escoles d'Art i Superior de Disseny, ja que hi ha molts aspectes del seu funcionament que no es recullen en les resolucions amb les quals la Conselleria ha anat regulant aquests ensenyaments. Aquest Reglament Orgànic específic l'està reclamant l'STEPV des que es va aprovar el ROF de Secundària.

2.- Sobre el Reial decret 1284/2002 que adscriu les especialitats hem escoltat opinions molt diverses, però hi ha coincidència en que no es pot aplicar aquest Reial decret sense que la Conselleria traga la seua pròpia normativa atés que hi ha diferències d'una comunitat a una altra.

3.- L'aplicació del Reial decret pot plantejar alguns problemes: d'una banda hi ha algunes especialitats i matèries que no hi estan recollides i, de l'altra, l'agrupació d'especialitats que s'hi fa trenca amb l'especialització que la planificació educativa de cada escola ha anat generant, així com amb l'especialització que molts professors han anat adquirint -amb freqüència en acceptar fer-se càrrec de necessitats que el desenvolupament de determinats ensenyaments en l'escola ha plantejat- i que ha donat origen al fet que faça molts anys que impartisquen unes matèries molt distintes de les matèries per les quals van concórrer a les oposicions o per les quals van ser contractats. Malgrat tot, la seua aplicació al personal funcionari no tindrà moltes dificultats. Només requeriran una solució especial alguns col·lectius:

a) Els mestres de taller les especialitats dels quals no apareixen en el RD, caldrà habilitar-los. En són molt pocs.

b) Mestres de taller i professors les especialitats dels quals sí que apareixen en el R.D, però que estan impartint una altra de diferent respecte a la de la seua oposició. També cadrà habilitar-los.

4.-Totes les escoles, excepte la de València, tenen un gran nombre d'interins (més del 60% del professorat). Pràcticament ells són un d’els pilars que estan sostenint les escoles. Qualsevol intervenció sobre les escoles i les seues plantilles no pot oblidar aquesta situació. Un objectiu irrenunciable és l'estabilitat laboral d'aquest professorat que, al seu torn, proporcionarà estabilitat en les plantilles dels centres i, per tant, més qualitat en els ensenyaments.

L'aplicació del RD afectarà també el professorat interí i les borses de treball. Les escoles suggereixen que aquesta aplicació es faça amb molta cautela per interferir el menys possible sobre el seu funcionament. Seria també necessària la convocatòria d'oposicions (l'última va ser el 1995) en la qual l'STEPV plantejarà la reivindicació d'accés diferenciat per al professorat interí, ja que els serveis prestats a l'Administració (alguns dels quals fa més de 20 anys que es troben en aquesta situació laboral) són un mèrit innegable. Alguns mestres de taller van ser contractats quan encara no s'exigia la diplomatura. La convocatòria d'oposicions hauria de tenir en compte aquests casos, molt pocs i amb molts anys de serveis. Alguna escola proposa que s'exigisca una titulació superior o, en defecte d'això, una experiència docent ininterrompuda dels anys que siguen.

5 .- Totes les escoles reclamen unes borses de treball específiques en les quals puga definir-se el perfil del lloc que necessiten cobrir. Amb freqüència envien persones de les borses de Secundària que no saben què són les Escoles d'Art i que, si no hi renuncien immediatament, han de fer, aquestes persones i l'escola, un enorme esforç de formació. Convindria no tocar les borses fins que no es convoquen oposicions que, al seu torn, servirien per a proveir aquelles d'especialistes.

Un altre problema és la presència en els centres de persones contractades com a mestres de taller, a les quals se'ls va exigir la llicenciatura i que provenen de les borses de professors. Aquest col·lectiu demana la possibilitat de tornar a les borses d'origen sense perdre l'antiguitat que han adquirit com a mestres de taller.

6.- Alcoi i Oriola imparteixen Batxillerat Artístic, ja que per les característiques de la planificació educativa de les seues respectives zones, aquests ensenyaments són imprescindibles. Les altres tres (a Castelló queda un grup residual de Batxillerat) centren el seu futur, en exclusivitat, en els ensenyaments superiors de disseny. Consideren que els cicles formatius han sigut un fracàs per la poca demanda social que n'hi ha.

maig 2003


 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >