stepv55.gif (3507 bytes) Concursos de Trasllats
Curs 2000 / 2001

Publicada la resolució definitiva del Cos de mestres i de Secundària. La podeu consultar en les seus del sindicat i en la pàgina de la Conselleria.

Primària

Secundària

Resolució definitiva  - concurs de Mestres

Resultats Definitius del Concurs de Trasllats de Mestres 2000-2001

Resolució definitiva - concurs de Secundària

Resultats Definitius del Concurs de Trasllats de Secundària 2000-2001

   

Consultar àmbit altres comunitats autònomes  
Mestres: http://www.mec.es/ct2001/egbdef/

Consultar àmbit altres comunitats autònomes  
secundària: http://www.mec.es/ct2001/eemmdef/

   

24/05.- Concurs Trasllats 2000/2001. 
LListat definitiu vacants de Primària
.

24/05.- Concurs Trasllats 2000/2001. 
LListat definitiu vacants de Secundària
.

   
   

Models instàncies (en format word)
reclamació
(valencià)
reclamación
(castellano)
desestiment del concurs
(valencià)
desestimiento concurso
(castellano)

Convocatòries altres comunitats


- Llistat definitiu de Baremacions. 25-01-01
- Llistat provisional de Baremacions. 29-12-00
- Instrucciones del D. G. de Personal a las D. Territoriales. (Comissiones de Baremación).
- Sobre l'exigencia del valencià en el Concurs de Trasllats de Mestres.
-
GUIA DEL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES


- Pàgina Conselleria. Base legal. DOGV 20 octubre
20/10/00 Convocatòria del Concurs de trasllats de Mestres. Curs 2000/01. Convocatoria del Concurso de traslados de Maestros. Curso 2000/01.

CORRECCIÓ D'ERRADES. Corrección de errores de la Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Dirección General de Personal, por la que se convoca concurso de traslados y procesos previos en el cuerpo de maestros para cubrir puestos vacantes en centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, en institutos de Educación Secundaria y colegios públicos dependientes del ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura y Educación. [2000/8470]
Nomenament funcionaris de carrera. Efectes administratius des de l'1 de setembre
Resolución
de 27 de septiembre, de la Dirección General de Personal, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se propone el nombramiento de funcionarios de carrera del cuerpo de maestros de los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 29 de abril de 1999.


Consultar destinació provisional P.V.
altres comunitats i MEC

Models instàncies (en format word)
reclamació

desestiment del concurs


Convocatòries altres comunitats


Llistat definitiu de Baremacions
Consultar baremació

Contra esta exposició no cap cap reclamació i s'haurà d'esperar perquè la Direcció General de Personal faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.

GUIA DEL CONCURS DE TRASLLATS DEL COSSOS DE SECUNDÀRIA
Pàgina de la Conselleria. Base legal. DOGV 30 octubre
23/10/2000.- Convocatòria del Concurs de trasllats de Secundària, Tècnics de F.P., E.O.I. , Música i Arts Escèniques i Arts Plàstique i Disseny,  Curs 2000/01/ Convocatoria del Concurso de traslados de Secundaria, Técnicos de F.P., E.O.I., Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. Curso 2000/01
Nomenament funcionaris de carrera. Efectes administratius des de l'1 de setembre
Resolución de 27 de septiembre, de la Dirección General de Personal, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se propone el nombramiento de funcionarios de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de F.P. y profesores de escuelas de idiomas de los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 29 de abril de 1999.
Resolución de 27 de septiembre, de la Dirección General de Personal, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se propone el nombramiento de funcionarios de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (educadores) de los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 31 de julio de 1998.

 

 

 

Concurs inspecció educativa

 

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS EN LA INSPECCIÓ DE EDUCACIÓ
El CGT ha estat publicat i està previst que s'expose a l'edifici PROP de la Generalitat a partir del dia 4 d'abril. El llistat està al Sindicat.Si voleu fer alguna consulta, cal que contacteu amb les seus sindicals.
A partir de fer públic el llistat en les Direccions Territorials de Cultura i Educació (previsiblement el 4 d'abril), disposeu de 10 dies hàbils per a realitzar qualsevol reclamació o bé per a demanar la desestimació en la participació del Concurs (aquelles persones que puguen fer-ho, segons estableix la normativa vigent).

PRIMÀRIA

Llistat definitiu de Baremacions del Concurs de Trasllats de Primària curs 2.000-2.001

La Baremació del Concurs General de Trasllats del Cos de MESTRES s'ha fet pública i la tenim a la seu del Sindicat.Estarà exposada en els SSTT d'Educació a partir del dia 26 de gener de 2001.
Si voleu fer qualsevol consulta posar-vos en contacte amb les seus del Sindicat.
Per a possibles reclamacions al llistat caldrà esperar-se a que la Direcció General de Personal faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establesca el corresponent termini de reclamacions.


A data de 29-12-2000 ha estat publicat el llistat provisional de participants al concurs general de trasllats del cos de mestres, en aquest llistat figura a més a més la puntuació per apartats per si heu de reclamar. Contra aquest llistat es podran presentar reclamacions fins al dia 15 de gener.
RECLAMACIONS.  Tenim a la vostra disposició dos models de reclamacions,
l'un adreçat a la Direcció Territorial (descarregar model) i l'altre dirigit a la Comissió de Baremació (descarregar model), aquest últim per reclamar puntuacions dels apartats e), f), g1.5), g1.6), g1.7) i g2) .
Els llistats els podeu consultar a les seus d'Alacant, Castelló i València, els dies 3 i 4 de gener de 10h. a 14h. i apartir del dia 8 de gener en l'horari normal.
Per accedir a la vostra puntuació http://www.cult.gva.es/dgp/provisio/concursos/baremacionpri2001.htm


INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE CULTURA Y EDUCACIÓN
(Comissiones de Baremación del Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros.

Con referencia al Concurso de Traslados al Cuerpo de Maestros y en lo relativo a la baremación de mèritos, se comunican los criterios que se deben de seguir para baremar los certificados de valenciano y las publicaciones:
Criterios:
Apartado e.2. Se valorarán las certificaciones correspondientes a los Cursos Elemental, Mitjà y Superior en los que figure el número de horas.
Apartado g.2. Además, por este apartado se valorará con 1 punto el Título de Mestre de Valencià.
Apartados G1.5 y G1.6
4 libros (+de 100 páginas, cada uno)----------1 punto.
1 libro (+ de 100 páginas)----------------------0,3 puntos.
1 libro (de 50 a 100 páginas)------------------0,15 puntos.
1 folleto (de 10 a 50 páginas)------------------0,1 punto.
1 artículo (hasta 10 páginas)-------------------0.05 puntos.
Cuando el número de autores de los libros, folletos y artículos sean más de uno, se determinará la puntuación de la siguiente forma:
Primero: Se dividirá el número de páginas por el número de autores.
Segundo: Una vez establecido proporcionalmente el número de páginas que le corresponde a cada uno de los autores se aplicarán para valorar los criterios ya establecidos en el punto 2 de las presentes instrucciones.

             Firmado: El Director General de Personal, José Cano Pascual.


Sobre l'exigencia del valencià en el Concurs de Trasllats de Mestres.

El Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació ha dictat una resolució clarificant diversos aspectes pel que fa referència a dos col.lectius:
       
veure instruccions

1. OPOSITORS DEL 1997.

Respecte a aquest primer col.lectiu, considera la seua antiguitat com a propietaris definitius des de l'1 de setembre del 1999, per efectes de la sentència que algunes persones han guanyat davant del T.S.J. de la Comunitat Valenciana i, per tant, accepta la seua participació en el concurs de trasllats d'enguany, per considerar que tenen el temps necessari per poder concursar. Ara bé, açò ho fa amb posterioritat al termini de presentació de les sol.licituds del concurs, amb la qual cosa moltes de les persones que podrien haver participat no ho han pogut fer en no reunir en eixe moment els requisits exigits. És a dir, una part del personal de l'oposició del 1997 no tenia en el moment de la presentació de les sol.licituds del concurs els dos anys de permanència en el centre de destinació i ara, per efectes de l'execució de la sentència abans referida, se li contempla l'antiguitat des de 1 de setembre de 1999, amb la qual cosa, tenint dos anys d'antiguitat, sí que podria haver concursat. La Conselleria no ha actuat correctament, ja que hauria d'haver modificat les bases del concurs i obrir un període de presentació de sol.licituds per garantir la participació de totes aquelles persones que ho desitjaren. En nofer-ho així, s'està donant un tractament desigual a moltes persones.

2. OPOSITORS DEL 1999.

Respecte a aquest segon col.lectiu, la novetat respecte a les bases del concurs de trasllats és que aquelles persones que no tinguen el Certificat de Capacitació o Títol de Mestre de Valencià podran obtindre la seua primera destinació definitiva en centres que no tinguen programes de Valencià (PEV-PIP-PIL). En la convocatòria del concurs es deia que sols obtindrien destinació definitiva aquelles persones que tingueren la capacitació lingüística. Ara, es modifica mitjançant aquestes instruccions les bases de la convocatòria i es donarà la primera destinació definitiva a tots: els que tinguen la titulació de valencià a qualsevol centre i els que no la tinguen a centres sense programes de valencià.
Insistim, la Conselleria hauria d'haver modificat les bases de la convocatòria del concurs, ja que al actuar d'aquesta manera, està vulnerant els drets de les persones que han participat segons les bases de la convocatòria. Ara, sense donar-los opció a modificar les seues peticions, se'ls canvia les regles del joc. No és igual emplenar una instància sabent que no et van a donar en el concurs, perquè ho diuen expressament les bases de la convocatòria, que emplenar-la sabent que et donaran en un tipus de
centre concret.
Si cap de vosaltres es trobeu en alguna d'aquestes dues situacions i considereu que esl vostres drets han estat vulnerats caldria que actuareu jurídicament contra l'Administració Valenciana.

INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
A) Con referencia a los funcionarios de carrera, que adquirieron su condición mediante el concurso-oposición convocado en 1997 (Orden 14-05-97), que obtuvieron destino en el Concurso General de Traslados de Maestros correspondiente al Curso Escolar 1999/2000, y han vuelto a participar en el actual Concurso General de Traslados de Maestros, en ejecución de la sentencia 958/2000, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se dictan las siguientes instrucciones:
1.- Se admite la participación de todos ellos en el actual Concurso de Traslados. Su antigüedad como definitivos en el centro desde el que particicpan vendrá dada por la fecha 1-9-1999, y la grabación de su participación será por el apartado 6-1 de referido concurso.
2.- Aquellos funcionarios de carrera de los mencionados en el apartado A, que no estén en posesión del Certificat de Capacitació o del Títol de Mestre de Valencià, solo podrán obtener destino, de corresponderlespor derecho, si han solicitado puestos de trabajo correspondientes a ámbitos territoriales distintos a la Comunidad Valenciana. A estos efectos llevarán grabado en el apartado de Lengua Vernácula el valor correspondiente a "0".
B) Con referencia a los funcionarios de carrera (opositores de 1999) que han participado en el actual Concurso General de Traslados al Cuerpo de Maestros se realizan las siguientes consideraciones:
1.- Aquellos participantes que no estén en posesión del Certificat de Capacitació o del Títol de Mestre de Valencià se grabarán por el apartado 6.11 y sólo podrán obtener destino en Centros Públicos de la Comunidad Valenciana donde no se estén impartiendo programas de Valenciano (PIL-PEV-PIP). A estos efectos en el supuesto de que hubieran solicitado puestos de trabajo de centros cuyas características sean: "PEV-PIL-PIP" no se les tendrá en cuenta dichas peticiones.
El valor correspondiente al nivel de conocimientos de Valenciano de estos participantes será "1", con el fin de que su solicitud sea aceptada por la Subdirección General de Tratado de la Información del Ministerio de Educación y Ciencia.
2.- Aquellos funcionarios de carrera de los mencionados en el apartado C (opositores de 1999) que estén en posesión del Certificat de Capacitació o del Titol d eMestre de Valencià serán grabados por el apartado 6-10 y el valor correspondiente al nivel de conocimientos de valenciano será el "1" o el "2", según estén en posesión del Certificat de Capacitació o del Títol de Mestre de Valencià. 
València, 14 de diciembre de 2000.
El Director General de Personal: José Cano Pascual. 

 

El termini de presentació de les sol.licituds serà des del proper 25 d’octubre a l’11 de novembre, ambdòs inclosos.  El número 150 de la nostra revista All-i-Oli inclou la GUIA del concurs de mestres. És important i aconsellable que feu una lectura detinguda abans d’emplenar la sol.licitud.

La novetat més significativa d’aquesta convocatòria és la següent:
"En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE), de 3 de octubre, sólo podrán obtener en puestos de trabajo de primer ciclo de edcuación secundaria obligatoria, en Institutos de Educación Secundaria los participantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
-Tener destino definitivo en puestos de trabajo de primer ciclo de edcuación secundaria obligatoria.
-Haber ingresado en el Cuerpo de Maestros con anterioridad al 1 de septiembre de 1998."
Aquesta no ha estat negociada ni acordada amb l’STEPV-iv.


SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ EDUCATIVA

Pàgina de la Conselleria. Base legal

23/10/2000.- Convocatòria del Concurs de trasllats de Secundària, Tècnics de F.P., E.O.I. , Música i Arts Escèniques i Arts Plàstique i Disseny,  Curs 2000/01/ Convocatoria del Concurso de traslados de Secundaria, Técnicos de F.P., E.O.I., Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. Curso 2000/01

El dimarts 17 de octubre de 2000 s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació per negociar la convocatòria dels Concursos de Trasllats de Secundària, de Professorat Tècnic de Formació Professional, d’Escoles Oficials d’Idiomes, de Catedràtics i Professorat de Música i Arts Escèniques, Professorat i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny i el Concurs de Trasllats per a la provisió de vacants de la Inspecció Educativa.

Respecte del concurs de la Inspecció Educativa s’ha evidenciat a la Mesa de Negociació que a hores d’ara existeix una confusió en la relació de llocs de treball d’aquest cos que depenen de Funció Púbica i no de la Conselleria d’Educació.

Per a l’STEPV-Iv aquesta confusió s’hauria de clarificar abans de la convocatòria del concurs mitjançant les següents actuacions:

-El cos d’Inspectors ha de dependre únicament de la Conselleria d’Educació i s’ha d’elaborar una relació de llocs de treball a cada una de les Direccions Territorials d’Educació en aplicació de la Llei Orgància de Participació i Avaluació dels Centres Docents .

-Abans de la convocatòria del Concurs s’han d’establir les plantilles i s’ha de realitzar l’adcripció de cadascun dels funcionaris als diferents llocs de treball existents.

-Només a partir d’aquest moment es podria convocar amb garanties suficients el Consurs de Trasllats de la Inpecció Educativa i el concurs-oposició per a proveir les places vacants.

Respecte de la resta de Concursos l’Administració no ha volgut canviar ni una sola coma de l’esborrany que havia presentat amb l’escusa que el concurs és Estatal i ve marcat per la convocatòria general, cosa que no és certa en la seua literalitat.

Per a l’STEPV-Iv s’ha amb aquesta escusa s’ha evidenciat la falta de voluntat negociadora d’aquesta Administració perquè ni tant sols s’ha volgut modificar l’apartat referent als cursos de Capacitació Lingüística que són competència de les Comunitats autònomes amb llengua pròpia, de forma que qualsevol concursant de Catalunya, Balears, Galícia o País Basc obtindrà per aquest apartat fins a un màxim de 5 punts mentre que els participants del País Valencià només podran obtindre 3 punts per aquest mateix apartat.

A més a més no s’han atés les demandes sindicals d’exigència del Certificat de Capacitació Lingüística per a les vacants de Línia en Valencià, de forma que, una vegada més, el Concurs General de Trasllats trencarà qualsevol planificació dels centres docents respecte de les Línies en Valencià.

Des de l’STEPV-Iv hem exigit que es proveïsquen en aquest concurs el major nombre de vacants possible i hem exigit a l’Administració que, com l’any passat, passen per Mesa de negociació els criteris de confecció de vacants juntament amb el desenvolupament de l’Acord de Plantilles de Secundària.

Els concursos de trasllats es publicaran al DOGV a finals de la setmana que ve i les dates d’entrega d’instàncies seran del 2 de novembre al 18 de novembre ambdos inclosos.

València, 17 d’octubre de 2000


< Pàgina Principal  >