2008 / 2009

 

la pàgina dels concursos de trasllats

Tota la informació en aquesta pàgina

Actualitzada a 20-06-09

 

Altres notícies del concurs
INSPECCIÓ EDUCATIVA
Principals Novetats i informacions rellevants dels Concursos

   El que cal saber sobre el concurs de trasllats


  20/06/09
STEPV presentarà recurs contra la no adjudicació de totes les vacants en el concurs de trasllats del Cos de Mestres
Es judicialitza el sistema educatiu públic davant la manca de negociació


Cos de mestres

 

Cossos de Secundària

 

 Resolució definitiva    08/06 

 

Contra aquesta resolució que, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat de lo Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació.


  Consulta vacants definitives (Conselleria)  
Publicació DOCV Correcció errades


resum sobre les places adjudicades en la resolució provisional del concurs


Resolució provisional:

 

ATENCIÓ: Conselleria modifica els terminis de reclamacions i renúncies en la seua web   NOU termini:  del 14 al 18 d'abril

Models:

DOCV 14/04/09: RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la llista de llocs de treball vacants 

DOCV 14/04/09: RESOLUCIÓ per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destinacions,


 

Llistat definitiu: participants i puntuació

apartat 6:  alfabètic  -  per puntuació
apartat 5
excloses

No cabrà cap reclamació i haurà d’esperar-se que la Direcció General de Personal faça pública la resolució provisional de destinacions.


Llistat provisional: participants i puntuació

apartat 6 - general    apartat 5    excloses
Presentació reclamacions:  Fins 27 febrer. model reclamació


 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOGV 

Convoc. en pàgina de Conselleria

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convoc. en página de Conselleria


 

Informació llocs d’especial dificultat

Calcula el teu barem

model de rebut a presentar acompanyant a instància i documentsOrdre convocatòria valencià castellano

AnexoII Centros Codigos AnexoII Centros Marcas
AnexoIII Centros Codigos AnexoIII Centros Marcas
AnexoII Zonas Codigos AnexoII Zonas Marcas
AnexoIV Codigos AnexoIV Marcas
AnexoV Codigos AnexoV Marcas

BOE 03/12/08: Orden ESD/3473/2008, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal

BOE 29/11/08: Real Decreto 1964/2008, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de traslados


Presentació d'instàncies: 15/12/2008 - 02/01/2009

Assemblees informatives mestres


Aquests apartats  s'activaran al llarg
del procés del concurs

 
Quadre resum del procés del concurs de trasllats 

Calendari

Llistat de participants
Llistat de vacants Primària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació

 
 

Resolució definitiva   29/05 


Consulta de vacants definitives (conselleria)
Publicació DOCV vacants definitives


AVÍS: D. T. VALÈNCIA TERMINI PER A ARREPLEGAR LES PUBLICACIONS


Resolució provisional 

Formularis en pàgina de Conselleria o ací per imprimir

Models: Renúncia  - Reclamació a la baremació

Reclamació a baremació publicacions... Reclamació de resulta

Presentació de reclamacions i renúncies: del 26 de març al 2 d'abril


Vacants concurs de secundària


Llistat definitiu: participants i puntuació

annex II_A GENERAL 4mb    //
annex II_B   //
annex I_B  D. preferent  (sense participants)   //
annex I_A    //  
exclosos   //


Al·legacions vacants concurs trasllats Secundària
Conselleria ha informat que al voltant del 9 de març publicaran en el DOCV les vacants provisionals per al concurs de trasllats. Si teniu alguna al·legació sobre les vacants ompliu el formulari següent i feu-nos-les arribar amb una breu justificació. El Sindicat les traslladarà a l'administració. Gràcies.
Formulari al·legacions vacants


Llistat provisional: participants i puntuació

annex II_A GENERAL 4mb // annex II_B  //  annex I_B  D. preferent  (sense participants)  // annex I_A   //  exclosos
Presentació reclamacions:  Fins 20 febrer. model reclamació


 En
 valencià

GUIA del CONCURS

 

Publicació en DOGV 

Convoc. en pàgina de Conselleria

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convoc. en página de Conselleria


Comissions dictaminadores que han de valorar els mèrits

model de rebut a presentar acompanyant a instància i documentsOrdre convocatòria valencià castellano

Anexos Centros Codigos
Anexos Centros Marcas
Anexos Especialidades Codigos
Anexos Especialidades Marcas

BOE 03/12/08: Orden ESD/3473/2008, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal

BOE 29/11/08: Real Decreto 1964/2008, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de traslados


Presentació d'instàncies: 15/12/2008 - 02/01/2009

Assemblees informatives secundària


AVÍS: DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA
OBERTURA DEL TERMINI PER A ARREPLEGAR LES PUBLICACIONS
presentades per al concurs general de trasllats del CURS ACADÉMIC 2007/2008
TERMINI:
De l´1 d´abril al 16 de juny.
HORARI: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
LLOC: Semisoterrani del PROP II, Direcció Territorial d´Educació de València, C/ Gregorio Gea, 14.
S´entregaran a la persona interessada o a persona autoritzada, i en este cas es presentarà fotocòpia del DNI de la persona interessada i autorització degudament firmada.

Aquests apartats  s'activaran al llarg
del procés del concurs

 
model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents
Quadre resum del procés del concurs de trasllats 

Calendari

Llistat de participants
Llistat vacants Secundària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació

   

 


INSPECCIÓ EDUCATIVA

 

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el concurs de trasllats per a la provisió de places vacants en el cos d'inspectors al servici de l'administració educativa i cos d'inspectors d'educació.

 

Resolució provisional


web Conselleria d'Educació               llistat alfabètic               llistat destinacions

Presentació de reclamacions i renúncies: del 26 de març al 2 d'abril

 

 

 

 


 

NOTÍCIES DEL CONCURS


 

 

STEPV presentarà recurs contra la no adjudicació de totes les vacants en el concurs de trasllats del Cos de Mestres

Es judicialitza el sistema educatiu públic davant la manca de negociació

 

Un acte més de prepotència, emmarcat en la bogeria d’implantar l’anglés en el sistema educatiu a qualsevol preu, ha dut a la Direcció General de Personal a saltar-se les regles de joc del Concurs General de Trasllats i a amagar places que haurien d’haver estat a l’abast de tot el professorat.

La imposició i la implantació, tard i mal, del nou programa “plurilingüe només en anglés” en el CP Sanchis Yago de Castelló, CP Costa Blanca d’Alacant i CEIP Núm. 9 d’Alzira, ha dut a la Conselleria a actuar de manera negligent i precipitada. En aquests centres s’adjudicaran places en comissió de servei que s’haurien d’haver adjudicat en el concurs de trasllats. Resulta curiós, si més no, que no s’haja adjudicat cap plaça en el concurs de trasllats en aquests centres, tot i que la normativa sobre programes plurilingües es posterior a la resolució del concurs.

STEPV –quan va ser coneixedor dels moviments que s’estaven fent en aquest sentit , i abans que es fera pública la resolució definitiva del concurs de trasllats– ja va advertir a l’administració que era il·legal reservar places del concurs per a després donar-les en comissió de servei. Tot i això, la Direcció General de Personal ha insistit en no respectar la normativa vigent, cosa que obliga el Sindicat a presentar recurs per a garantir la netedat del procediment i els drets del professorat.

Amb fets com aquest, –i davant la nova imposició de les adjudicacions telemàtiques–, el Sindicat es pregunta si la Direcció General de Personal s’atreveix a amagar places en un concurs de trasllats regulat per normativa estatal, què pot arribar a passar amb un nou sistema d’adjudicacions de professorat interí i provisional que a hores d’ara ningú sap com funciona i que no farà públiques les vacants fins el mateix moment de l’adjudicació?

Els actuals gestors educatius estan tensant la corda del sistema educatiu públic fins a límits no permesos en societats democràtiques amb actuacions com aquesta, que se sumen a les amenaces al professorat i a l’obertura d’expedients a directors de prestigi reconegut, a l’alteració de l’organització i autonomia de centres amb la implantació d’Educació per a la Ciutadania en anglés, a la no autorització de línies en valencià i de batxillerats científico-tecnològics que estan emparats per la LOE, a la imposició del calendari escolar i la no negociació de la jornada continuada, etc.

Una vegada més, el Sindicat ha de recórrer a la justícia per frenar les imposicions de l’administració per la falta de voluntat negociadora. Moltes de les qüestions que han acabat en recursos i en els tribunals en els darrers temps s’hagueren pogut solucionar fàcilment en les meses de negociació.

Cal recordar que només en els últims dos cursos, que són els que duem de legislatura, STEPV s’ha vist obligada a presentar recursos contra l’ordre d’EpC i borses de treball relacionades, concertació de batxillerats, decret de drets i deures, convocatòries d’oposicions per la no inclusió del títol de filologia catalana (que ha dut també a interposar denúncia contra el conseller per incompliment de sentències), pagaments dels complements d’equips directius, renovació de directors i directores, ampliació de l’horari escolar, programa d’educació plurilingüe, normativa dels plans d’activitats de formació del professorat, triennis i vacances del professorat interí, i ara, per acabar el curs, el concurs general de trasllats, que fins a aquest moment, tenia totes les garanties de transparència i netedat d’un sistema públic d’adjudicació.

Aquesta situació de judicialització constant del sistema educatiu públic és una consecuència de la manca de voluntat negociadora dels actuals gestors de la Conselleria d’Educació i un símptoma que aquesta gestió és nefasta per als interessos del professorat i de la comunitat educativa en general.

20 de juny de 2009

 

 


 

04/12/08
Principals Novetats i informacions rellevants dels Concursos

imprimeix aquesta informació

Novetats Estatals

Cos de Mestres

És el primer concurs en què es farà efectiva l’especialitat de primària creada per la LOE. Açò té les següents repercussions:
- Totes les persones que han participat en concursos anteriors a la publicació del decret (abans del curs 2008-2009) tenen reconeguda l’especialitat de primària d’ofici i podran continuar utilitzant-la en els concursos que es convoquen.
- Les persones que concursen per primera vegada en aquest concurs han de sol•licitar el reconeixement de les habilitacions a què es tinga dret segons la normativa vigent, inclosa l’especialitat de primària.

Cossos de Secundària

Es recuperen els antics cossos de catedràtics/-iques en Secundària, Escoles Oficials d’Idiomes i Escoles i Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny, cosa que modifica la redacció de l’apartat 1 del barem, tot i que no es modifiquen les puntuacions que s’atorgaven per tenir la condició de catedràtic/-ica.
L’especialitat de Psicologia i Pedagogia canvia de nom i passa a nomenar-se Orientació Educativa.

Novetats País Valencià

Cos de Mestres

No cal presentar fulls de serveis. La convocatòria diu: la Conselleria d’Educació incorporarà d’ofici els mèrits dels apartats a), c), d) y g.2 que consten en el Registre de Personal Docent.
- L’apartat a) és el temps de permanència ininterrompuda com a funcionariat de carrera en la destinació definitiva.
- L’apartat c) és el temps transcorregut en situació de provisionalitat sense tenir destinació definitiva.
- L’apartat d) són els anys com a funcionariat de carrera en el cos de mestres.
- L’apartat g.2) és la titulació de Mestre de Valencià

Apareixen noves figures
S’incorporen en l’apartat g.1.3) les figures de la Coordinació de noves tecnologies i la de Coordinació de riscos laborals

Com es faran les habilitacions?
- Habilitacions de l’especialitat de Primària
Per a l'especialitat d'Educació Primària creada per la disposició transitòria segona del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, s'estableixen els següents requisits específics:
Estar en possessió o en condicions d'obtenir, alguna de les titulacions que a continuació es relacionen:
– Títol de mestre, especialitat Primària.
– Qualsevol títol de mestre, que no tinga equivalència amb les actuals especialitats distintes a la de Primària.
- Habilitacions de les especialitats d’Infantil, PT, AL, Música, Anglés, Francés i Educació Física
Es requereix acreditar, mitjançant còpia de la certificació d'habilitació, estar en possessió d'algun dels requisits específics que, per a l'acompliment dels mateixos, exigeix l'article 17 del Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, en la seva redacció donada pel reial decret 1664/1991, de 8 de novembre i l'Ordre de 21 de febrer de 1992 del conseller de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 16.03.1992), per la qual es crea el lloc de treball d'Educació Musical en els Col•legis Públics d'Educació General Bàsica dependents de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
- Habilitacions de les especialitats de secundària i Formació de Persones Adultes
Per la seua especificitat i amplitud, cal mirar l’apartat de “Normes comunes a las convocatòries” de la resolució.

Cossos de Secundària

No cal presentar full de serveis. La convocatòria diu: la Conselleria d'Educació incorporarà d'ofici els mèrits dels apartats 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 i 2.3 de l'annex I-a) i 1.1 i 2.3 de l'annex I-b), que consten en el Registre de Personal Docent.
- L’apartat 1.1 és l’antiguitat en el cos de càtedres
- L’apartat 1.2.1 són els serveis efectius com a funcionariat de carrera en el Cos al qual correspon la vacant.
- L’apartat 1.2.2 són els anys de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres Cossos o escales docents del mateix grup o superior.
- L’apartat 1.2.3 són els anys com a funcionari de carrera en altres Cossos o escales docents de grup inferior.
- L’apartat 1.2.4 són els any com a funcionari amb destí definitiu en el mateix lloc en el centre des del qual es participa.
- L’apartat 1.2.5 és el temps transcorregut en expectativa de destí o el temps per als qui concursen per primera vegada amb caràcter voluntari i opten per la puntuació corresponent a aquest subapartat en substitució del subapartat 1.2.4.
- L’apartat 2.3 és el que correspon al coneixements de valencià certificat de Capacitació (o títol de Mestre en Valencià),

Apareixen noves figures
S’incorporen en l’apartat 2.2.4 les figures de la Coordinació de noves tecnologies i la de Coordinació de riscos laborals.

Informacions que cal tenir en compte

Termini de Presentació d’Instàncies

El termini de presentació d'instàncies per a tots els concursos de trasllats d'àmbit estatal durant el curs 2008-2009 serà de 15 dies hàbils a contar des del dia 15 de desembre de 2008, entenent com primer dia hàbil el citat dia 15. Açò vol dir que, en el País Valencià la presentació d’instàncies acaba el dia 2 de gener.

Horaris dels Serveis Territorials d’Educació en el termini de presentació d’instàncies

Setmana del 15 al 18 de desembre (de dilluns a dijous)
Matins: de 9 a 14 hores, Vesprades: de 17 a 19 hores
Divendres dia 19 només matí, de 9 a 14 hores
Dies, 22, 23, 26, 29, 30, de desembre i 2 de gener
Només matins, de 9 a 14 hores

Horaris dels Registres Oficials de les delegacions i subdelegacions de govern

Dies 20 i 27 de desembre (dissabte), només matí, de 9 a 14 hores.
Dies 24 i 31 només obrirà el registre de la delegació del govern en València de 9 a 14.
Els altres dies, de dilluns a divendres, aquests registres estaran oberts de 9 a 17.30.

Publicació al DOGV de les convocatòries

Dijous dia 12 de desembre

Instàncies

Per a participar en el PV: estaran disponibles a partir del divendres 13
Per a participar fora del PV (antigues instàncies sèpia): estaran penjades en internet. Els sobres es donaran en el registre d’entrega.

Compulses

Recordeu, tots les compulses de la documentació del concurs de trasllats es poden fer en els centres docents. No espereu a fer les compulses en els registres.

Horaris del sindicat

El sindicat estarà obert els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre en les seus centrals d’Alacant, Castelló i València en horari de 10 a 14 hores.

Qualsevol novetat que es produesca i les guies dels concursos les trobareu en
http://www.intersindical.org/stepv/

 


 

El Ministeri d’Educació no vol assumir ara l’esmena aprovada pel Consell d’Estat sobre el concurs de trasllats
STEPV-Iv demana que es mantinga l’esmena i que el concurs general de trasllats complesca totes les garanties jurídiques


El Ministeri d’Educació fa seua la proposta de modificació presentada per STEPV en el Consell Escolar d’Estat
STEPV i la Confederació d’STEs guanyen una esmena al R.D. de concurs que permetrà als mestres continuar utilizant les habilitacions reconegudes


Modificació de la normativa dels concursos de trasllats: projecte de RD i esmena STEPV


Professorat provisional de l’oposició 2007. Informacions prèvies a les convocatòries del Concursos de trasllats


   


 

Assemblees informatives Concurs de cossos de secundària

 
 

Assemblees informatives Concurs de mestres

 
   


 

 

Professorat provisional de l’oposició 2007

Informacions prèvies a les convocatòries

 

Coses que cal saber

  • - La implantació de la LOE modificarà l’actual normativa que regula els concursos generals de trasllats. Això afecta principalment al Reial Decret 2112/1998 que regula els concursos de trasllats per a la provisió de places docents, i que, fins que no se’n publique un altre, encara està en vigor. Tot i això, la informació que tenim del Ministeri és que per a aquest curs la nova normativa introduirà modificacions per donar cobertura a l’especialitat de Primària.

  • - Les convocatòries de concurs han de passar obligatòriament per la Mesa Sectorial d’Educació, és a dir, la conselleria ha de convocar una reunió administració-sindicats per negociar les convocatòries.

  • - Qualsevol novetat o modificació només serà oficial després de les reunions preceptives i quan la normativa estiga publicada.

  • - Fins que no es publiquen les convocatòries no cal adreçar-se a l’administració per demanar-li cap documentació relacionada amb el concurs.

  • - Els documents de concurs i per al concurs (fulls de serveis, habilitacions, compulses, etc.) només són vàlids si es demanen dins del termini de la convocatòria.

 

Coses que puc fer abans de la publicació de la convocatòria

- Consultar de manera orientativa les convocatòries dels concursos del curs passat per començar a familiaritzar-nos en la convocatòria.

- La del cos de mestres de l’any 2007 la trobareu en:
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/concurso/2007/0708-concurs-convocaM.pdf

- La dels cossos de secundària de l’any 2007, EOI, Conservatoris i Escoles d’Art, la trebareu en:
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/concurso/2007/0708-concurs-convocaS.pdf

- Preparar i fer fotocòpies de tota la documentació que em poden demanar: cursos impartits, cursos superats, especialitats i titulacions, publicacions, titulacions de règim especial (EOI i Música i Dansa), Certificat de Capacitació i/o Títol de Mestre.
- Consultar qualsevol dubte amb STEPV en les nostres seus, per telèfon o per correu electrònic.
- Esperar que es publique la convocatòria de 2008 en el DOCV. En aquest moment, el sindicat editarà una guia de concurs, convocarà assemblees en totes les comarques per informar-vos i establirà un servei d’atenció personalitzada en les seus .
- Només per a Mestres: podem consultar també el RD 1954/1994 sobre homologació de titulacions i habilitacions per veure en què em podré habilitar.

 


 

 

El Ministeri d’Educació no vol assumir ara l’esmena aprovada pel Consell d’Estat sobre el concurs de trasllats

STEPV-Iv demana que es mantinga l’esmena i que el concurs general de trasllats complesca totes les garanties jurídiques

La Conselleria d’Educació ha informat els sindicats que el Ministeri s’està plantejant fer marxa enrere en allò que va aprovar el passat 28 d’octubre i, no assumir ara, l’esmena sobre habilitacions que permetria als mestres concursar per totes les especialitats reconegudes.

STEPV-Iv considera una irresponsabilitat política molt gran que el Ministeri estiga jugant amb les condicions laborals del professorat i endarrerint la convocatòria del concurs. El Sindicat exigeix la publicació urgent de la modificació del Reial Decret 2112/1998, tal i com es va aprovar en el Consell d’Estat, i la convocatòria immediata del concursos estatals tot respectant les habilitacions del professorat.

Tot i això, el Sindicat considera que qualsevol convocatòria de concurs ha de tenir totes les garanties jurídiques sense eliminar drets adquirits del professorat. Aquest és el sentit de l’esmena que van presentar STEPV i la Confederació d’STEs en el Consell Escolar d’Estat, i assumida pel propi Ministeri.

STEPV considera que el Ministeri d’Educació està actuant de manera negligent i irresponsable, ja que està jugant amb la mobilitat i amb les condicions laborals del professorat.

11 de novembre de 2008

 


 

 

El Ministeri d’Educació fa seua la proposta de modificació presentada per STEPV en el Consell Escolar d’Estat

STEPV i la Confederació d’STEs guanyen una esmena al R.D. de concurs que permetrà als mestres continuar utilizant les habilitacions reconegudes

L’esborrany de Reial Decret de Concurs de Trasllats del Cos de Mestres presentat pel Ministeri d’Educació limitava l’obtenció de la primera destinació per al professorat provisional a l’especialitat d’oposició, i per tant, negava la possibilitat d’activar les habilitacions que es tingueren.

STEPV va redactar una esmena a aquesta nova norma en entendre que conculcava drets adquirits i anava més enllà del que estableix el Reial Decret d’accés, que obliga a obtenir la primera destinació en l’àmbit territorial on s’ha aprovat les oposicions, però no diu res de l’especialitat. La Confederació d’STEs va tramitar i defensar l’esmena en el Consell Escolar d’Estat, i ahir el Ministeri d’Educació la va acceptar i la incorporarà en el document definitiu.

Ara, li toca a la Conselleria d’Educació, quan convoque la mesa de negociació, presentar la convocatòria de concurs tal i com venia fent-se fins ara, i permetre que el professorat del cos de mestres puga continuar fent valdre les habilitacions reconegudes.

STEPV treballa dia a dia defensant el manteniment dels drets adquirits i lluita constantment per ampliar-los, per això s’oposa i s’oposarà a qualsevol interpretació de la llei o modificació que empitjore les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

València, 29 d’octubre de 2008

 


 

 

Modificació de la normativa dels concursos de trasllats

El projecte de decret de modificació del Concurs General de trallats ha passat al Consell Escolar de l'Estat per a ser dictaminat en la sessió de Comissió Permanent del dimarts 28 de octubre.

 

 

Enmienda de STEPV-Iv al proyecto de RD de concurso de traslados

STEPV no está de acuerdo con la redacción de la:

Disposición transitoria única.

Participación de los funcionarios del Cuerpo de Maestros en el próximo concurso de traslados de ámbito estatal.
b) No obstante lo dispuesto en la letra anterior, los funcionarios del Cuerpo de Maestros que hubieran superado los procedimientos selectivos de ingreso convocados por las distintas Administraciones educativas al amparo del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, obtendrán su primer destino definitivo en la especialidad y Administración educativa por la que participaron y superaron el correspondiente proceso selectivo.”

Enmienda que se propone:

Obtendrán su primer destino en la Administración educativa por la que participaron y superaron el correspondiente proceso selectivo, en la forma que determinen las respectivas convocatorias.

Fundamentación de la enmienda

1.- La redacción del proyecto no es la que se recoge en el RD 276/2007 que se cita que en el “Artículo 10. Contenido de las convocatorias, apartado d,” dice:

d) Indicación expresa de que los aspirantes que superen el proceso selectivo estarán obligados, a efectos obtener su primer destino definitivo en el ámbito de la Administración educativa convocante, a participar, tanto en el primer concurso de traslados que se convoque como en los sucesivos, en la forma que determinen las respectivas convocatorias.

2.- Si se mantiene la redacción del proyecto de RD de concurso de traslados se impide que el profesorado pueda solicitar el reconocimiento de nuevas habilitaciones (diferentes de las de la oposición) por aplicación del “Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catalogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre” y hacerlas efectivas.
En los concursos convocados hasta ahora ha sido un procedimiento habitual para el profesorado del cuerpo de maestros activar especialidades reconocidas en este RD o cualquiera otra que se pueda tener diferente de la oposición.

3.- Es evidente que el proyecto presentado limita las competencias de las convocatorias autonómicas y va más allá de la redacción dada por el RD 276/2007 que es más abierta y permite a cada territorio adecuar el concurso a su a sus características.

4.- La creación de la especialidad de primaria no puede hacerse a costa de impedir el reconocimiento de las habilitaciones reconocidas por la normativa vigente. Es evidente que a partir de la creación de la especialidad ya no se puede habilitar por primaria –“de oficio” – a todo el profesorado, pero dejar el proyecto tal como está supone un paso atrás y un recorte de condiciones laborales del profesorado que puede obtener mejores destinos si se le reconocen las especialidades y/o habilitaciones al amparo de la normativa vigente.

 


 

Projecte d'Ordres de convocatòria del concurs

mestres      secundària      inspecció


 

 


   
   
   
   

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >