model de recurs sobre les oposicions i el no reconeiximent de la titulació de Filologia Catalana

  

Mestres                             Secundària

  

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

                       , major d’edat, amb domicili a efectes de notificació D.P. , amb D.N.I. nº , aspirant a participar en el concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Ordre de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, davant de la Direcció General a la qual es dirigeix i com millor pertoque en dret DIU:

Que amb data de 6 de juny de 2002 ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.265 la Resolució de 3 de juny de 2002, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés al cos de Mestres i en procediments per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per l’Ordre de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Com que no estic d’acord amb aquesta Resolució pel fet que he estat declarat no exempt a la realització de la prova de valencià, per considerar la no exempció no ajustada a dret, mitjançant aquest escrit, en temps i forma, i d’acord amb el que estableixen els articles 4.2 de l’Ordre de convocatòria i Tercer de la Resolució impugnada, interpose RECLAMACIÓ contra l’esmentada Resolució en funció de les següents al·legacions:

AL·LEGACIONS

PRIMERA: La base 7.1.2 de l’Ordre de 8 de maig estableix que "De conformitat amb el que estableix el Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana, els aspirants en els procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita dels dos idiomes oficials de la Comunitat per mitjà d’una prova de caràcter eliminatori, que serà la primera que es realitze". Així mateix la base 7.1.2.3 de l’esmentada Ordre determina que "Queden exempts de la realització de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algun dels títols, certificats o diplomes que es relacionen en l’annex VII d’esta convocatòria".

SEGONA: El sotasignat va presentar, per tal de quedar exempt, el títol de Filologia Catalana per acreditar coneixements de valencià de grau acadèmic superior, títol creat pel Reial Decret 1435/1990, de 26 d’octubre, el qual va substituir els existents fins aqueix moment de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), per representar, sota la denominació de Filologia Catalana, els mateixos continguts acadèmics impartits en els títols extingits, com reconeix el Reial Decret 1888/1984, de 26 de setembre, que estableix al seu annex el catàleg de les àrees de coneixement universitàries entre les quals figura la de Filologia Catalana i que inclou al si d’aquesta àrea les denominacions d’antigues àrees i continguts acadèmics com ara "Lengua valenciana", "Lengua y cultura valencianas" i "Lingüística valenciana" que existien en diversos centres universitaris valencians.

TERCERA: El títol de Filologia Catalana, per tant, és l’únic títol universitari superior existent en l’actualitat, amb validesa oficial a tot el territori de l’Estat Espanyol segons els Reials Decrets 1497/1987, de 27 de novembre i 1954/1994, de 30 de setembre, que acredita coneixements de valencià, per extinció dels títols citats de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana).

QUARTA: A més, d’acord amb els Reials Decrets anteriorment citats, l’Ordre ministerial, que acompanye adjunta, de 29 de novembre de 1995 per la qual s’homologuen els títols de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), com homologats o equivalents al títol de llicenciat en Filologia Catalana, inclou en l’annex al Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, al catàleg de Títols Universitaris els desapareguts títols que havien estat substituïts progressivament a les universitats valencianes des de l’any 1993 pel títol de llicenciat en Filologia Catalana homologant-los a aquest i considerant-los equivalents.

QUINTA: Així doncs, si bé l’Ordre de convocatòria dels procediments selectius tan sols esmenta, erròniament al meu parer, la titulació de Filologia Valenciana a l’apartat a) de l’annex VII per tal de quedar els aspirants exempts de la realització de la prova de coneixements de valencià, la presentació de qualsevol títol homologat o declarat equivalent compleix, per imperatiu legal, el requisit exigit, de tal manera que la presentació de qualsevol dels tres títols contemplats en l’Ordre de 29 de novembre de 1995 per la qual s’homologuen els títols de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), com homologats o equivalents al títol de llicenciat en Filologia Catalana, ha de ser considerada com acreditació suficient i corresponent a la contemplada en el citat annex de l’Ordre de convocatòria. L’equivalència significa, per tant, que valen els tres a tots els efectes de manera igual i que, quan s’invoca un dels tres, qualsevol dels altres pot complir amb el requeriment en qualsevol circumstància.

Per les raons exposades,

SOL·LICITA de V. I., que tenint per presentat aquest escrit se servesca d’admetre’l i, de conformitat amb el que hi ha exposat, de tenir per interposada RECLAMACIÓ contra la no exempció de la realització de la prova de coneixements de valencià del sotasignat, declarada per la Resolució de 3 de juny de 2002, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en el concurs oposició per a ingrés al cos de Mestres i en procediments per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per l’Ordre de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i, d’acord amb les al·legacions presentades, siga acceptada la titulació de Filologia Catalana com equivalent a la requerida de Filologia Valenciana a l’apartat a) de l’annex VII de l’Ordre de 8 de maig de 2002, i quede, per tant, acreditat i declarat exempt de realitzar la prova exigida de coneixements de valencià.

València, a 11 de juny de 2002

Signat:


A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

                              , major d’edat, amb domicili a efectes de notificació D.P. , amb D.N.I. nº , aspirant a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari i altres, convocats per Ordre de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, davant de la Direcció General a la qual es dirigeix i com millor pertoque en dret DIU:

Que amb data de 6 de juny de 2002 ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.265 la Resolució de 3 de juny de 2002, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i d’accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional i procediments per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per l’Ordre de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Com que no estic d’acord amb aquesta Resolució pel fet que he estat declarat no exempt a la realització de la prova de valencià, per considerar la no exempció no ajustada a dret, mitjançant aquest escrit, en temps i forma, i d’acord amb el que estableixen els articles 4.2 de l’Ordre de convocatòria i Tercer de la Resolució impugnada, interpose RECLAMACIÓ contra l’esmentada Resolució en funció de les següents al·legacions:

AL·LEGACIONS

PRIMERA: La base 7.1.2 de l’Ordre de 8 de maig estableix que "De conformitat amb el que estableix el Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana, els aspirants en els procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita dels dos idiomes oficials de la Comunitat per mitjà d’una prova de caràcter eliminatori, que serà la primera que es realitze". Així mateix la base 7.1.2.3 de l’esmentada Ordre determina que "Queden exempts de la realització de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algun dels títols, certificats o diplomes que es relacionen en l’annex X d’esta convocatòria".

SEGONA: El sotasignat va presentar, per tal de quedar exempt, el títol de Filologia Catalana per acreditar coneixements de valencià de grau acadèmic superior, títol creat pel Reial Decret 1435/1990, de 26 d’octubre, el qual va substituir els existents fins aqueix moment de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), per representar, sota la denominació de Filologia Catalana, els mateixos continguts acadèmics impartits en els títols extingits, com reconeix el Reial Decret 1888/1984, de 26 de setembre, que estableix al seu annex el catàleg de les àrees de coneixement universitàries entre les quals figura la de Filologia Catalana i que inclou al si d’aquesta àrea les denominacions d’antigues àrees i continguts acadèmics com ara "Lengua valenciana", "Lengua y cultura valencianas" i "Lingüística valenciana" que existien en diversos centres universitaris valencians.

TERCERA: El títol de Filologia Catalana, per tant, és l’únic títol universitari superior existent en l’actualitat, amb validesa oficial a tot el territori de l’Estat Espanyol segons els Reials Decrets 1497/1987, de 27 de novembre i 1954/1994, de 30 de setembre, que acredita coneixements de valencià, per extinció dels títols citats de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana).

QUARTA: A més, d’acord amb els Reials Decrets anteriorment citats, l’Ordre ministerial, que acompanye adjunta, de 29 de novembre de 1995 per la qual s’homologuen els títols de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), com homologats o equivalents al títol de llicenciat en Filologia Catalana, inclou en l’annex al Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, al catàleg de Títols Universitaris els desapareguts títols que havien estat substituïts progressivament a les universitats valencianes des de l’any 1993 pel títol de llicenciat en Filologia Catalana homologant-los a aquest i considerant-los equivalents.

QUINTA: Així doncs, si bé l’Ordre de convocatòria dels procediments selectius tan sols esmenta, erròniament al meu parer, la titulació de Filologia Valenciana a l’apartat a) de l’annex X per tal de quedar els aspirants exempts de la realització de la prova de coneixements de valencià, la presentació de qualsevol títol homologat o declarat equivalent compleix, per imperatiu legal, el requisit exigit, de tal manera que la presentació de qualsevol dels tres títols contemplats en l’Ordre de 29 de novembre de 1995 per la qual s’homologuen els títols de Llicenciat en Filologia, Secció Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia Valenciana), com homologats o equivalents al títol de llicenciat en Filologia Catalana, ha de ser considerada com acreditació suficient i corresponent a la contemplada en el citat annex de l’Ordre de convocatòria. L’equivalència significa, per tant, que valen els tres a tots els efectes de manera igual i que, quan s’invoca un dels tres, qualsevol dels altres pot complir amb el requeriment en qualsevol circumstància.

Per les raons exposades,

SOL·LICITA de V. I., que tenint per presentat aquest escrit se servesca d’admetre’l i, de conformitat amb el que hi ha exposat, de tenir per interposada RECLAMACIÓ contra la no exempció de la realització de la prova de coneixements de valencià del sotasignat, declarada per la Resolució de 3 de juny de 2002, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i d’accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional i procediments per a l’adquisició de noves especialitats, convocats per l’Ordre de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i, d’acord amb les al·legacions presentades, siga acceptada la titulació de Filologia Catalana com equivalent a la requerida de Filologia Valenciana a l’apartat a) de l’annex X de l’Ordre de 8 de maig de 2002, i quede, per tant, acreditat i declarat exempt de realitzar la prova exigida de coneixements de valencià.

València, a 11 de juny de 2002

Signat:

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >