Convocatòries institucionals de formació

2002 i curs escolar 2002/2003

  

Ajudes econòmiques individuals. Modalitats A, B i C.

DOGV núm. 4395. Dimarts, 10 de desembre de 2002

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2002, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la que es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. Modalitats A, B i C. [2002/13152]

Es podrà interposar potestativament un recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant la Conselleria Cultura i Educació en el termini d’un mes a comptar des del sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des del sendemà de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per a més informació podeu telefonar al sindicat.

 

  

Any 2002 i Curs Escolar 2002/2003

Com en cursos anteriors, la Conselleria d’Educació i Ciència ens ha remés l’esborrany de les convocatòries de formació, bé per a l’any 2002, bé per al curs 02/03 (segons els casos). Passen a reproduir els aspectes més significatius de cada convocatòria, tenint sempre present que són esborranys i algunes coses podrien varier quan siguen publicades al DOGV.

CONVOCATÒRIA

DESTINATARIS

TERMINIS

AJUDES/PLACES

ALTRES DADES D’INTERÉS

Ordre per la qual s’ofereixen ajudes econòmiques individuals per activitats de formació permanet del professorat.

MODALITATS A, B i C

- Personal docent en situació d’actiu o que exerceix funcions de suport escolars en centres públics i en unitats de centres privats concertats de nivell no universitari.

- Personal laboral especialista o funcionari d’administració especial que preste serveis en centres educatius depenents de la Conselleria de C.E.

- Personal que exerceix la funció inspectora o que ocupe lloc de treball classificat com a docent.

MODALITAT D

- Funcionaris docents depenents de la Conselleria de C.E.

- Modalitats A,B i C: Des de la publicació de l’Ordre en el DOGV fins el 31-08-02.

- Modalitat D:

Un mes des del dia següent a la publicació en DOGV.

A: Jornades, Congressos, Seminaris, Cursos de formació i perfeccionament i d’altres activitats de formació. S’inclouen els cursos d’especialització: Max. 660 Eu.

B: Les mateixes activitats del punt A que es realitzen a l’estranger:

Max. 900 Eu.

C: Màsters, Cursos de post-grau i de doctorat.

Max. 750 Eu.

D: Estudis tendents a obtenir una titulació universitària de 1r i 2n cicle i de grau superior en ensenyaments de Règim Especial.

Max: 750 Eu..

- Les activitats han d’haver-se realitzat entre l’1 d’octubre de 2001 i el 31 d'agost de 2002.

- La duració mínima serà de 3 dies o 15 hores lectives per a la modalitat A i de 5 dies o 25 hores lectives en la B.

- La C i D es concediran exclusivament per a sufragar despeses de matrícula per al curs acadèmic 2001-2002.

- Cas de sol·licitar ajuda per més d’una modalitat, A, B o C, sols es podrà concedir, si són seleccionades, la de més quantitat.

- La D és compatible amb la resta de les modalitats i se sol·licitarà mitjançant un altre model d’instància.

- Rebre una ajuda no implicarà la concessió de permís dins de l’horari laboral, ni estableix el reconeixement de l’activitat de formació per a la seua acreditació i obtenció del complement retributiu..

- Seran desestimades les sol·licituds d’ajuda que comporten despeses inferiors a 90 Eu.

- Import total per modalitats:

A+B+C: 509.182'42 Eu.

D: 96.160 Eu.

 

Ordre per la qual es covoquen ajudes a projectes de formació del professorat en centres públics.

Centres públics depenents de la Generalitat Valenciana de nivells no universitaris.

- TIPUS A: un sol centre. Seran proposats per un equip docent i formulats en un projecte comú assumit i ratificat pel claustre, amb el v-i-p de l’equip directiu i aprovat pel Consell Escolar. Els projectes que es presenten hauran d’estar inserits a la PGA.

- TIPUS B: més d’un centre, que tenen característiques comuns: Àmbit rural, CAES, PAEP, EPA, Ed. Infantil, Ed. Especial.

-TIPUS C: centres de primària i secundària en relació al Projecte Curricular d’ESO, de la mateixa localitat, districte o zona.

Serà aprovat pels seus claustres i consells escolars.

Un mes a partir del dia següent de la publicació de l’Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per projecte serà de 1.803 Eu. L’ajuda es farà efectiva al centre que actue com a coordinador, el qual procurarà que la distribució es produisca segons el projecte, i serà responsable del control i justificació.

- Els centres podran obtenir ajuda econòmica i/o suport prioritari del CEFIRE.

- El projecte es realitzarà al llarg del curs 02-03 entre 30 i 60 hores. Si les característiques del projecte exigeixen una durada superior, s’indicaran les etapes i els resultats a obtenir en cada curs acadèmic.

- Quan un centre sol·licite més d’un projecte de formació, sols podrà obtenir ajuda econòmica d’un per tipus de projecte.

- L’ajuda per a un projecte no podrà ser prorrogada a la següent convocatòria.

- Es pot demanar recolzament del CEFIRE i certificació del projecte sense demanar ajuda econòmica.

- Es presentarà memòria al CEFIRE de la seua zona abans del 31-08-03.

- Per a sol·licitar l’adaptació de l’horari docent a les necessitats de formació, s’hauran d’acollir al que disposen les instruccions corresponents.

- La quantitat màxima d’aquesta convocatòria serà de 150.250 Eu.

 

Ordre per la qual es covoquen ajudes a projectes de formació del professorat en centres privats concertats i de titularitat municipal.

Igual que en la convocatòria anterior, adreçada a centres privats concertats i de titularitat municipal de nivells no universitaris.

- Els projectes seran proposats per la direcció o titular del centre.

Un mes a partir del dia següent de la publicació de l’Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per projecte serà de 1.803 Eu.

Igual que en la convocatòria anterior.

- La quantitat màxima d’aquesta convocatòria serà de 30.050 Eu.

Ordre per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a projectes d’innovació i investigació educativa i desenvolupament del currículum acadèmic 2002-2003 i els Premis 2002 a la Innovació Educativa

- Personal docent en situació d’actiu o que exerceix funcions de suport escolars en centres públics i privats, o en programes municipals d’EPA, de nivell no universitari.

- Personal laboral especialista depenent de la Conselleria d'E. i C.

- Personal que exerceix la funció inspectora o que ocupe lloc de treball classificat com a docent.

- Projectes: 20 dies hàbils a partir del següent a la publicació en el DOGV.

- Premis: fins el 5/09/02

- Projectes:

Quantia màxima per realitzar la 1ª fase: 1.800 Eu.

El total de la subvenció serà de 48.080 Eu.

- Premis:

Quantia toal: 24.040 Eu.

Modalitat A: Materials didàctics.

1r.: 6.000 Eu.

2n.: 4.500 Eu.

3r.: 3.000 Eu.

4r: 1.500 Eu.

Modalitat B: Programacions didàctiques per a les àrees comunes de l’ESO:

1r.: 4.500 Eu.

2n.: 3.000 Eu.

3r.: 1.500 Eu.

Es podran concedir mencions honorífiques, sense dotació econòmica o deixar desert algun dels premis.

Projectes i Premis:

- Es podrà participar individualment o com a grup de treball.

- Es podrà certificar fins un màxim de 100 hores de formació per treball. - La C.E. i C. es reserva el dret a la reproducció, publicació i difusió del treballs premiats, així com a guardar un exemplar per al seu dipòsit.

Projectes:

- No podran ser seleccionats els projectes la temàtica dels quals siga objecte de convocatòria específica per part de la C.E.

- Els seleccionats es realitzaran en dues fases:

1ª. Fins desembre de 2002.

2ª Primer semestre de 2003.

Premis:

- No podrà participar qui haja rebut premi en les convocatòries de 1999, 2000 i 2001.

- La concessió dels Premis tindrà lloc abans del 31 d'octubre de 2002.

Ordre per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l’organització d’activitats de renovació pedagògica i de formació del professorat.

- Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i que actuen al País Valencià.

- Les activitats que s’organitzen hauran de realitzar-se entre l’1 de gener i el 8 de novembre de 2002.

- Es finançaran les activitats superiors a 10 h.

- Tindran preferència les convocades per entitats que tinguen la condició de col·laboradores per a la formació del professorat.

Un mes a partir del dia següent a la data de publicació en el DOGV.

Import total: 198.330 Eu.

- Les activitats subvencionades s’hauran d’ajustar a l’Ordre de 9 de juny de 1994 (DOGV 17/8/94).

- Els projectes seran seleccionats, basant-se en la valoració d’interés de les seues accions formatives, segons els criteris establerts.

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2002, de la D.G. de Funció Pública per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana. (DOGV 14-02-02)

En el DOGV del 14-02-02 es publicà la Resolució per la qual es convoca el Pla de Formació Contínua per als treballadors i treballadores al servei de la Generalitat Valenciana. L'anomenat Pla es composa de vuit apartats (Annexos) en funció de l'entitat convocant i dels destinataris. Annex I: Cursos de la D.G. d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per al personal docent no universitari. Annex II: Cursos convocats per l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES), per al personal depenent d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. Anne III: Cursos convocats per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), per al personal pertanyent a l'administració del Consell i als ens i organismes autònoms de la Generalitat Valenciana. Annexos IV al VIII: Cursos convocats per cadascuna de les Universitat valencianes, per al personal d'administració i serveis.

L’oferta per al personal docent (Annex I) està composada per un total de 284 accions formatives de totes les matèries i nivells i pot participar el personal docent, no universitari, adscrit a la Conselleria de Cultura i Educació, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen els requisitis específics establerts, si s'escau, per a cada curs.

En cadascú dels cursos s’especifiquen totes les dades (hores, lloc de realització, condicions de participació, etc.). Les sol·licituds de participació s'ha d'ajustar al model que apareix al DOGV i es presenta en el CEFIRE corresponent o en el Servei de Formació del Professorat (Conselleria de Cultura i Educació).

ENGUANY TAMPOC TINDRÉN LLICÈNCIES PER ESTUDI? 

Com heu pogut comprovar la Conselleria d’Educació no té previst convocar-les aquest curs. Amb aquest ja van quatre. L’STEPV-Iv ha demana l’oferta d’un mínim de 200 places o la urgent convocatòria de la Mesa Sectorial per negociar aquest tema. És intolerable que el personal docent i sanitari no puga gaudir de les mateixes condicions que la resta de treballadors i treballadores al servei de l’Administració Valenciana que les poden demanar sense cap límit i sense tenir que dependre d’una convocatòria més o menys graciable dels responsables polítics de torn, perquè ho tenen regulat en el Decret 34/1999. Caldrà començar a pendre mesures si continua aquesta greu discriminació.

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >