ADJUDICACIONS CURS 03/04

actualitzat a 24 juliol 

 
   
 

Passat

provisionals

Resolució d’adjudicació de destinació provisional (mestres sense destinació definitiva)

suprimits

Procediments i actes d’adjudicació. Supressió llocs de treball

desplaçats

Actes desplaçats dilluns 21 juliol. 9 hores, Saló d'Actes Conselleria (VALENCIA).

    Relació de vacants ofertades per a desplaçats (Alacant, Castelló i València)

    Relació de professorat desplaçat per a l'acte del 21 juliol

interins

Resolució de 7 de juliol de 2003, del Director General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fan públiques les modificacions de província i noves especialitats en la borsa de treball de mestres.

 
 


Resolució de 7 de juliol de 2003, del Director General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fan públiques les modificacions de província i noves especialitats en la borsa de treball de mestres.

consultar llistat en pàgina de conselleria

veure llistat provisional en aquesta pàgina - pdf (360 kb)

Convocades amb data 3 de juny de 2003 les bases per a l’adquisició de noves especialitats i modificació de l’apartat relatiu a les províncies en les borses de treball de mestres i estudiades les sol·licituds presentades,

RESOLC

Primer. Publicar la relació de mestres interins, incloent-hi les noves especialitats adquirides i les modificacions de província sol·licitades.

Segon. De conformitat amb l’apartat E) de la Resolució de 3 de juny de 2003, aquells que hagueren sol·licitat noves especialitats o modificació de l’apartat de província disposen d’un termini de cinc dies per a presentar reclamació.

València, 7 de juliol de 2003

El director general de Personal Docent
José Antonio Rovira Jover

 


Procediments i actes d’adjudicació
SUPRESSIÓ LLOCS DE TREBALL

Acte d’adjudicació a Centre/Població. 
Característiques generals:

1. Són actes d’adjudicació presencials als diferents àmbits que s’hi formulen i que es duen a terme simultàniament a Alacant, València i Castelló.
2. La seua participació és voluntària.
3. Només l’adjudicació de plaça al propi Centre té caràcter definitiu, la resta és provisional per un any.
4. Se disposa, paral•lelament, de 6 convocatòries en el C.G.T. exercint el dret preferent a localitat per tal d’obtenir destinació definitiva.
5. De sobrar places en un àmbit anterior, passen a l’àmbit següent.

A CENTRE (Destinació definitiva).

• Participa amb totes les especialitats per les quals s’està habilitat.
• La prioritat l’assenyala l’any de supressió i, en cas d’empat, els anys d’antiguitat en el Centre.
• Sols poden participar-hi els qui estaven adscrits a eixe Centre i han rebut una comunicació de supressió de lloc de treball.

A POBLACIÓ (Destinació provisional).

• Participa amb totes les especialitats per les quals s’està habilitat.
• La prioritat l’assenyala l’any de supressió en eixa població i, en cas d’empat, els anys de definitiu en la població.
• Solament hi participen els suprimits en eixa població concreta.

Acte d’adjudicació de país. 
Característiques generals:

1. Es porta a cap un dia diferent a l’anterior adjudicació.
2. La seua participació és obligatòria.
3. La destinació obtinguda per mitjà d’este acte d’adjudicació té caràcter provisional, per un curs acadèmic.
4. La participació en el CGT té les mateixes característiques que en la primera part del procediment.

A PAÍS (Destinació provisional).

• S’hi participa amb les especialitats per les quals s’està habilitat.
• L’ordre de prioritat l’assenyala l’antiguitat de la supressió.

ACLARIMENTS SOBRE EL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

• Els/les suprimits/suprimides tenen l’obligació de concursar-hi. 
• Si ho fan per la convocatòria 2, exerciran el dret preferent a localitat. Si no exerceixen el dret preferent durant un CGT, l’hauran perdut per sempre.
• En la convocatòria 2, concursaran a tots els centres educatius de la població i amb totes les habilitacions reconegudes per l’Administració, ordenades a criteri propi o, si no és fa així en el primer cas, conforme llistats de la convocatòria en el DOGV.
• En la convocatòria 6, la general, es poden seleccionar sols aquells llocs que interessen i sols aquelles especialitats amb què s’hi vulga participar. Quant a la puntuació corresponent a l’antiguitat en el Centre, s’acumularà, segons la progressió indicada a l’apartat A), des del Centre immediatament anterior fins a la destinació objecte de supressió, de manera ininterrompuda.

 


RESOLUCIÓ DE DE JUNY DE 2003, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, PER LA QUAL ES REGULA I ES CONVOCA EL CONCURS D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER AL CURS 2003/2004 DELS FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES EN LA COMUNITAT VALENCIANA SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA.

A l’efecte d’organització del pròxim curs escolar, és necessari establir els criteris que han de regir l’adjudicació de destinació provisional per al curs 2003/2004 d’aquells funcionaris del cos de mestres que no han aconseguit destinació definitiva.

Per tot això, esta Direcció General ha resolt:

Primer

Convocar el concurs d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2003/2004 per a funcionaris del cos de mestres sense destinació definitiva.

En la present convocatòria hauran de participar els funcionaris del cos de mestres dependents de la Generalitat Valenciana que es relacionen a continuació:

a) Amb caràcter forçós:

 1. Els mestres propietaris provisionals.
 2. Els mestres que hagen reingressat durant el curs 2002/2003 i no tinguen destinació definitiva.
 3. Els que per Resolució ferma manquen de destinació definitiva.
 4. Aquells que manquen de destinació definitiva per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció.
 5. Els mestres sotmesos en qualssevol causes anàlogues que hagen implicat la pèrdua del lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu.

b) Amb caràcter voluntari:

 1. Els mestres que, trobant-se en qualsevol de les situacions d’excedència que impliquen pèrdua de la destinació definitiva, desitgen reingressar al servici actiu i hi complisquen els requisits.

Segon

 1. Als efectes de participació en la present convocatòria, la Direcció General de Personal publicarà una llista provisional referida als mestres a què es referix l’apartat a), subapartats 1 a 5, del punt primer de la present convocatòria. Esta llista de participants es farà pública en els taulers d’anuncis de les direccions territorials de Cultura i Educació d’Alacant, Castelló i València.
 2. Els mestres que s’inclouen en l’apartat b) del punt primer hauran de presentar la sol·licitud de reingrés a través del present concurs en el termini de deu dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 3. En la llista de participants, subapartat 1 a 5, s’expressaran les dades personals següents:
  • NRP o número de llista
  • Cognoms
  • Nom
  • Habilitacions reconegudes

En la columna «NRP» els mestres que hagen ingressat en el cos de mestres amb anterioritat a l’oposició de 1984 figuraran amb el seu NRP; els mestres procedents de la x i xi promoció d’accés directe i els procedents de les oposicions convocades en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, i 1990 figuraran amb el número de llista general que els va ser adjudicat per les órdens ministerials per les quals van ser nomenats funcionaris de carrera i precedits de la lletra «B» als sols efectes de la present convocatòria.

En la columna «Habilitacions» apareixeran consignades totes les especialitats per a les quals els mestres estiguen habilitats per resolució dels respectius directors territorials de Cultura i Educació, d’acord amb el que disposa l’Orde de 20 de desembre de 1989 (DOGV de 17 de gener de 1990).

Tercer

Contra la llista provisional de participants, els mestres podran presentar reclamació en el termini de 5 dies naturals des de la seua publicació, per a la qual cosa utilitzaran el model d’instància que s’acompanya com a annex a la present resolució.

Així mateix, podran sol·licitar llocs de treball en centres públics en què s’exigisca estar en possessió del requisit de valencià aquells mestres que tinguen reconegut el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià i així conste en l’expedient personal que obra en poder de l’administració educativa.

Conclòs el termini de reclamacions i el de sol·licitud de reingrés a què fa referència el número 2 del punt segon d’esta convocatòria, es publicarà la llista definitiva de tots els mestres que han de presentar-se al concurs, amb les oportunes correccions. De la llista hauran sigut exclosos aquells mestres que hagen sigut adscrits en comissió de servici per al curs 2003/2004.

La llista definitiva de participants es farà pública en els taulers d’anuncis de les direccions territorials de Cultura i Educació i en els de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Quart

Amb antelació suficient, la Direcció General de Personal farà pública l’oferta de llocs de treball objecte d’esta convocatòria, en la qual constaran les dades següents: província, localitat, nom del centre i nombre de vacants per especialitats. Així mateix, s’especificaran les característiques dels centres, que es relacionen a continuació:

  • PEV = programa d’ensenyament en valencià
  • PIL = programa d’immersió lingüística
  • EPA
  • CAES = centre d’acció educativa singular
  • PIP = programa d’incorporació progressiva
  • Escola Infantil, primer cicle
  • CRA = centres rurals agrupats

Cinqué

L’adjudicació d’estes destinacions serà presencial, i es desenrotllarà durant un o diversos dies segons el nombre de participants. A este efecte la Direcció General de Personal anunciarà en els taulers d’anuncis de les direccions territorials de Cultura i Educació, amb temps suficient, el nombre de mestres que han de presentar-se en cadascun dels dies en què es durà a terme l’adjudicació.

Després de cada acte d’adjudicació es confeccionarà la relació de vacants disponibles per a l’acte següent, que estarà a disposició dels participants en la Direcció General de Personal amb la suficient antelació.

Sisé

L’obtenció de destinació es durà a terme mitjançant l’elecció del sol·licitant, proveït del DNI, o persona degudament autoritzada, amb els criteris següents:

 1. L’elecció s’efectuarà per orde numèric creixent, referit al NRP o número de llista i es donarà començament pel de menor número per als participants a què es referixen l’apartat a), subapartats 1 al 5 del punt primer, i apartat b) de les promocions anteriors a l’any 1991. Els mestres seleccionats en les oposicions dels anys 1991, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000 i 2001 participaran segons l’orde de puntuació aconseguida en l’oposició respectiva, els de l’oposició del 2002 segons l’especialitat i l’orde de puntuació aconseguida en les proves selectives.
 2. Cada sol·licitant elegirà un dels llocs de treball vacants de qualsevol de les especialitats per a les quals està habilitat, i podran elegir llocs en què s’exigisca estar en possessió del requisit de valencià solament els mestres que tinguen reconegut el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià i així conste en l’expedient personal que obra en poder de l’administració educativa.
 3. Si arribat el torn d’elecció a un sol·licitant, no hi ha lloc de treball vacant a què puga optar o no elegix voluntàriament lloc de treball entre ells, el sol·licitant quedarà momentàniament sense adjudicació de lloc de treball fins a la finalització de l’elecció de la resta de participants en les condicions descrites en els apartats 2 i 3 del present punt.
 4. Una vegada finalitzada l’elecció de tots els participants que, havent sigut convocats a exercir l’opció prevista en l’apartat 2, hagen aconseguit lloc de treball entre aquells per a l’elecció dels quals es troben autoritzats es procedirà a cridar novament a tots aquells que no hagen obtingut encara lloc de treball, i es farà en orde numèric decreixent, és a dir, en orde invers a l’utilitzat en la primera volta.
 5. El professorat així cridat elegirà destinació, voluntàriament, entre els llocs de treball vacants per a l’elecció dels quals està autoritzat. Si no duu a terme esta elecció, disposant de llocs vacants per a això, o en cas de no estar present en el moment de l’elecció en esta segona volta, la Direcció General de Personal li adjudicarà destinació forçosa entre els esmentats llocs.

  Per contra, si el mestre no té llocs de treball per a l’elecció dels quals estiga autoritzat quan arribe el seu torn d’elecció en esta segona volta, quedarà momentàniament sense elecció de lloc de treball.

 6. Els mestres que queden sense adjudicar destinació en finalitzar la segona volta seran cridats de nou a obtindre lloc de treball de qualsevol especialitat distinta d’Educació Primària: idioma estranger, Anglés; Educació Primària: idioma estranger, Francés; Educació Primària: Educació Musical; Educació Especial: Audició i Llenguatge; Educació Especial: Pedagogia Terapèutica; primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria: llengua estrangera, Anglés; primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria: llengua estrangera, Francés; primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria: Música; primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria: Llengua i Literatura Valenciana, per l’orde numèric creixent, és a dir, en orde invers a l’utilitzat en la segona volta.

Una vegada feta l’elecció, i en el mateix acte, s’entregarà a cada mestre una credencial en què figurarà el seu nom i cognoms, el NRP o número de llista i les dades del lloc de treball obtingut.

Seté

Les destinacions adjudicades tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2003 fins al 31 d’agost de 2004. La destinació adjudicada en la present convocatòria serà irrenunciable.

Huité

Amb anterioritat a l’adjudicació de destinacions a propietaris provisionals la Direcció General de Personal procedirà a adjudicar destinació provisional als funcionaris de carrera del cos de mestres a què fa referència l’article 15.1 de l’Orde de 9 de juny de 1998. L’orde d’adjudicació d’estos mestres vindrà donat per l’any en què es va produir la supressió i, entre els del mateix any, pel NRP o número de llista més baix.

La Direcció General de Personal anunciarà oportunament el lloc i la data d’adjudicació de destinacions a estos mestres.

Nové

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que preceptua l’article 109, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la seua redacció donada per Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua notificació.

València, de juny de 2003
El director general de Personal


 

    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >