actualitzada a 16 de juliol 

ADJUDICACIONS CURS 04/05

 
 

MESTRES

Alta en nòmina. Documentació a presentar
Model de delegació de representació per demanar
Model per elaborar el llistat de peticions
 

SECUNDÀRIA

Alta en nòmina. Documentació a presentar
Model de delegació de representació per demanar
Model per elaborar el llistat de peticions

Guia per a participar en els actes de desplaçats 

Documentació a presentar per produir altes en nòmina dels funcionaris als quals s'adjudique lloc de treball als actes d'adjudicació de juliol de 2004

A) Funcionaris de Carrera, en Pràctiques i Interins que es trobaven d'alta el 31 d'Agost de 2004 en la nòmina docent de qualsevol de les tres Direccions Territorials d'Educació.

 • SENSE CANVI D'ESPECIALITAT

La diligència d'incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al Centre. S'ha de formalitzar i remetre's a la secció de personal corresponent. Termini:3 primers dies de Setembre. Funcionaris en pràctiques:A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.

 • AMB CANVI D'ESPECIALITAT

A més del procediment anterior, 2 fotocòpies compuldades del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.

 • CANVI DE PROVÍNCIA

A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d'actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.

B) Funcionaris de Carrera, en Pràctiques i Interins que el 31 d'Agost de 2004 NO es trobaven d'alta en la nòmina docent de qualsevol de les tres Direccions Territorials d'Educació.

 1. Imprés normalizat de recollida de dades personals i bancàries.

 2. Imprés normalitzat de declaració a efectes de la Llei d'Incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l'exercici de funcions públiques.

 3. Imprés normalitzat de declaració a efectes de l'IRPF.

 4. Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al Rei i de guardar la Constitució.

 5. 2 fotocòpies del DNI i 2 més del NIF si al DNI no apareix la lletra del codi fiscal.

 6. Diligència d'incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.

 7. Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d'estalvis o compte corrent, per tal de consignar correctament els codis i els números de compte de l'entitat bancària corresponent.

 8. 2 fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d'estudis.

 9. Certificat mèdic oficial en el qual s'hi faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic qie impidesca l'exercici de les corresponents funcions.

NOTES IMPORTANTS AL PUNT B)

 • Els impresos normalitzats estan a disposició dels interessats i les interessades als Negociats d'Informació i Registre de les Direccions Territorials on han de causar alta en nòmina.

 • Per fer que siga possible l'alta en nòmina en el mes de Setembre és imprescindible la presentació de tots els documents relacionats degudament complimentats abans del 4 de Setembre de 2.004, al Negociat d'Informació i Registre de la Direcció Territorial corresponent.

 


 

Guia per a participar en els actes de desplaçats

2.-QUINA ÉS LA NOVA REGULACIÓ DELS ACTES D’ADJUDICACIÓ DE PROFESSORAT DEFINITIU SENSE DESTINACIÓ ANUAL?

L’Ordre de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a l’Article 3, diu el següent:

L’article 6 de l’Ordre d’1 de juliol de 2002 queda modificat de la forma següent:

"Els funcionaris suprimits, amb pèrdua provisional de destinació i desplaçats, i per este ordre, tindran anualment una destinació provisional en els termes següents:

a) Amb caràcter voluntari en una vacant de la seua especialitat o especialitats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

b) Amb caràcter voluntari en un lloc de treball d’una especialitat o especialitats diferents de les que siga titular en el seu centre, o en un altre centre de la mateixa localitat o zona, segons l’habilitació transitòria regulada en l’article 9 d’esta ordre, i sempre en el cas que no existisca en la mateixa localitat cap vacant de la seua especialitat que puga ocupar.

c) Amb caràcter forçós en un altre centre de la mateixa localitat en un lloc de treball de les seues especialitats. A partir del curs 2006-2007 hauran d’obtindre destinació provisional en l’àmbit de la zona".

3.- COM S’INTERPRETA AQUEST ARTICLE?

 1. Als actes d’adjudicació de cada província només es poden adjudicar vacants en un altre centre de la mateixa localitat per les especialitats que es posseesquen.
 2. Si hi ha vacant de l’especialitat o especialitats en la localitat és obligatori triar (excepció feta de l’habilitació transitòria). Si hi ha més participants que vacants, es podran fer dues voltes, la primera voluntària segons l’ordre establert i la segona forçosa segons l’ordre invers, de manera que, no es pot quedar cap vacant sense adjudicar.
 3. Si no hi ha vacant de l’especialitat o especialitats en la localitat es podrà demanar:
 4. - retornar al centre d’origen (sense cap tipus de sanció, ni administrativa ni econòmica).
  - passar voluntàriament a l’acte d’adjudicació de País (Comunitat). L’administració interpreta que si es demana passar voluntàriament a l’acte de Comunitat, en aquest acte serà obligatori obtenir una destinació.

 5. L’elecció a zona amb l’habilitació transitòria es farà a l’acte de Comunitat.

4.- QUÈ DIU LA NORMATIVA SOBRE EL PROFESSORAT SUPRIMIT, DESPLAÇAT O AMB PÈRDUA PROVISIONAL DE DESTINACIÓ PER A L’OBTENCIÓ D’UNA DESTINACIÓ PROVISIONAL?

Professorat Suprimit: Els funcionaris amb la condició de suprimits perdran el seu destí definitiu i prestaran els seus serveis amb caràcter provisional i tindran preferència en les adjudicacions de destí provisional sobre qualsevol altre funcionari, segons el que preveu l'article 6.

Professorat amb Pèrdua Provisional de Destí: Tenen esta condició els funcionaris que, afectats per la supressió provisional, no hagueren obtingut destí en els processos d'adscripció previstos en les disposicions transitòries.

Estos funcionaris mantindran el destí definitiu i prestaran els seus serveis, amb destí provisional, en un altre centre, d'acord amb el que preveu l'article 6. També podrà optar per prestar els seus serveis per al curs escolar en el propi centre de destí si, conjunturalment per la demanda educativa, hi haguera horari suficient de la seua especialitat.

Professorat Desplaçat. Quan, com a conseqüència de les variacions d'escolarització, no hi haguera prou nombre d'hores en una especialitat, el professor amb destí definitiu en el centre afectat adquirirà la condició de desplaçat i haurà de prestar, durant el curs, els seus serveis en un altre centre, segons es regula en l'article 6.

5.- COM S’ORDENA AQUEST PROFESSORAT PER TRIAR DESTINACIÓ?

Dins de cadascuna de les situacions anteriors, i en el mateix ordre en què apareixen, (professorat suprimit, amb pèrdua provisional de destinació i professorat desplaçat) s’aplicaran els següents criteris:

a)Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga cada funcionari.
b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la localitat (només per a l’acte de localitat). 
c) Any menys recent d'ingrés en el cos.
d) Més puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

 

    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >