actualitzat a 27 juliol 

ADJUDICACIONS CURS 04/05

Guia per participar en els actes

 

 VACANTS DE SECUNDÀRIA - PER ESPECIALITAT

Comproveu possibles errades amb el llistat general. Gràcies per la vostra confiança.

 

 Documents en pdf. Varia el tamany en funció de l'especialitat

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
ALEMANY
ALEMANY - EOI
ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL
ANGLÈS
ANGLÉS - EOI
ÀRAB
ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL
BIOLOGIA I GEOLOGIA
CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ
CUINA I PASTISSERIA
CULTURA CLÀSSICA
DIBUIX
ECONOMIA
EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCADORS

EQUIPS ELECTRÒNICS
ESPANYOL PER A ESTRANGERS
ESTÈTICA
FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOBLE
FILOSOFIA
FÍSICA I QUÍMICA
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
FRANCÈS
FRANCÉS - EOI
GREC
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
HOSTALERIA I TURISME
INFORMÀTICA
INSTAL·LACIÓ. I MANTEN. D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS
INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA
ITALIÀ - EOI
LABORATORI
LENGUA CASTELLANA I LITERATURA
LLATÍ
LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
MANTENIMENT DE VEHICLES
MATEMÀTIQUES
MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES
MÚSICA
OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
OPER. I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIME.
OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTEN. DE VEHICLES
ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS
PATRONATGE I CONFECCIÓ
PERRUQUERÍA
PORTUGUÈS
PROCEDIMENTS DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSIC
PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
PROCESSOS COMERCIALS
PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
PROCESSOS DIAGNOST. CLÍNIC I PROCED. ORTOPROTÈSIC
PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
PROCESSOS I PRODUCTES DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA
PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES
PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE
PROCESSOS SANITARIS
PRODUCCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES
PRODUCCIÓ TÈXTIL I TRACTAMENT FISICO-QUÍMICS
PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
RUS
SERVEIS A LA COMUNITAT
SERVEIS DE RESTAURACIÓ
SISTEMES ELECTRÒNICS
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS
SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
SOLDADURA
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO
TECNOLOGIA
VALENCIÀ - EOI


 

Guia per participar en els actes

COM DESTRIAR TOTA LA INFORMACIÓ QUI HI HA A LES LLISTES DE VACANTS?

Les llistes de vacants estan estructurades de la següent forma:

ESPECIALITAT

Indica l’especialitat de la vacant.
Recordeu que hi ha professorat que pot triar més d’una especialitat. La llista de participants indica l’especialitat o especialitats que podem triar.

NUM.
Indica el número de la vacant.

LOCALITAT
Indica la localitat on està el centre

CENTRE
Indica el Centre on està la vacant

CODI
Indica el codi del centre

COMPOSICIÓ I OBSERVACIONS

Mireu ampliació i comentaris***

M. L.
Modalitat Lingüística.

Mireu comentaris*

T.P.
Temps Parcial

Mireu comentaris**

 

COMPOSICIÓ I OBSERVACIONS

GLOSSARI D’ABREVIATURES UTILITZADES PER L’ADMINISTRACIÓ

Indica les característiques particulars de cada vacant.

Si està buit, vol dir que és una vacant sencera (18 hores) de l’especialitat corresponent.

Si té alguna observació, consulteu les columnes de la dreta o les ampliacions***

AA
Activitats Alternatives

AAR
Activitats Alternatives a la Religió

AL
Alemany

BI
Biologia

BIO
Biologia

C P ....
Col·legi Públic

C. IN
Comunicació Anglés.

C. Inglés
Comunicació Anglés.

C. Penit.
Centre Penitenciari

CAES
Centre d’Atenció Educativa Singular.

CCLA
Cultura Clàssica

Compart
Vacant compartida amb...

CON. SUP.
Conservatori Superior

Cons.
Conservatori

Cons. Prof.
Conservatori Professional

DI
Dibuix

DIB
Dibuix

ECO
Economia

ELEC
Sistemes Electrònics?/Equips Electrònics?

EOI
Escola Oficial d’Idiomes

ESTET
Estètica

ET
Ètica

EXT
Extensió

FI
Filosofia

FIL
Filosofia

FOL
Formació i Orientació Laboral

FPA
Formació de Persones Adultes

FQ
Física i Química

FR
Francés

GE
Geografia

GH
Geografia i Història

GR
Grec

IELEC
Instal·lacions Electrotècniques

IN
Anglés (Inglés)

INF
Informàtica

LA
Llatí

LAB
Laboratori

LE
Llengua Castellana

LENGUA C
Llengua Castellana

LENGUA
Llengua Castellana

MA
Matemàtiques

MAT
Matemàtiques

MU
Música

OMVEHIC
Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

OPFAB
Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica

ORP
Organització i Processos de Manteniment de Vehicles

PAGRAF
Producció d’Arts Gràfiques

PASIST
Procediments Sanitaris i Assistencials

PCOM
Processos Comercials

PGEST
Processos de Gestió Administrativa

PROGEST
Processos de Gestió Administrativa

SEA
Sistemes Electrotècnics i Automàtics

Sec.
Secció

Secc.
Secció

SELEC
Sistemes Electrònics

SERV
Serveis a la Comunitat

TEC
Tecnologia

TGRAL
Tecnologia General

VAL
Valencià

PRIMERA CONSIDERACIÓ GENERAL

El professorat de carrera i/o en pràctiques està obligat a agafar les vacants per l’especialitat i el cos en què ha aprovat l’oposició.

El professorat interí pot agafar qualsevol vacant de les especialitats que té reconegudes a la llista de participants.

ALTRES QÜESTIONS

QUÈ VOL DIR...?

*Columna ML

VAL: Significa que per poder agafar la vacant, s’ha de tenir el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià. Aquests títols han d’estar reconeguts en la llista de participants (amb les sigles CC, DM), o s’han d’aportar en l’acte d’adjudicació.

**Columna TP:

X (Nombre d’hores) h (Exemple 12 h.) Significa que és una vacant a temps parcial. Les vacants a temps parcial són voluntàries, és a dir, la podem agafar o no sense que ens lleven de la llista d’interins/-ines.

X Indica les hores lectives (de docència amb alumnat) que li corresponen a la vacant.
Per calcular aproximadament el que cobrarem caldrà fer una regla de tres:
    Exemple: a 18 hores corresponen 1500 Euros
                    a 12 hores corresponen X Euros
Per calcular les hores d’obligada permanència en el centre caldrà fer una regla de tres:
    Exemple: a 18 hores corresponen 25 hores
                    a 12 hores corresponen X hores
A més a més cal comptabilitzar les hores de còmput mensual (assistència a claustres, reunions de departament, etc).
Més informació: consulteu la revista del sindicat, All-i-Oli.

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

Número + Número Especialitat (Exemple: 10+8 GE). Vacant considerada MIXTA. Són obligatòries.
Vol dir que és una vacant sencera, però té 10 hores de l’especialitat corresponent + 8 hores d’una altra especialitat (en aquest exemple Geografia).
També les poden agafar els/les funcionaris/-ies de carrera i els/les funcionaris/-ies en pràctiques.

Número + Número Centre (Exemple: 10+8 IES l’Alfàs). Vacant considerada ITINERÀNCIA. Són voluntàries.
Significa que hi ha 10 hores al centre on està ubicada la vacant i 8 hores a l’IES l’Alfàs, és a dir, és una vacant compartida entre dos centres.
Més informació: (Consulteu Revista del Sindicat: All-i-Oli). ITINERÀNCIES

QUÈ VOL DIR...?

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

LV
Quan apareix en una especialitat distinta de la de Valencià, per poder agafar-la, cal tenir el Diploma de Mestre de Valencià.

COMPENSACIÓ EDUCATIVA
Segons l'Ordre de 4 de juliol de 2001 "Es considera alumnat amb necessitats de compensació educativa aquell que presenta dificultats d’inserció escolar per trobar-se en situació desfavorable, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals. Aquestes necessitats de compensació educativa poden resultar de: a) incorporació tardana al sistema educatiu. b) retard en l’escolarització o desconeixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana por ser immigrant o refugiat. c) pertànyer a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social. d) escolarització irregular, per itinerància familiar o per abandonaments educatius reiterats o periòdics. e) residència en zones social, cultural o econòmicament desfavorides. f) dependència d’institucions de protecció social del menor. g) internament en hospitals o en hospitalització domiciliaria de llarga durada por prescripció facultativa. h) inadaptacions al medi escolar i a l’entorn educatiu."

CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL
Vacant ubicada en un centre que atén alumnat amb discapacitats. L’ objectiu de la docència en aquests centres és integrar aquest alumnat en el món laboral.

CENTRE PENITENCIARI
Aquests centres adeqüen la seva activitat docent per desenvolupar ensenyaments de formació bàsica (cicle de formació instrumental i cicle d’educació secundària), programes de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius i a la universitat, així com programes de castellà per a estrangers, de valencià i d’estudis de formació complementària.

CENTRE DE REEDUCACIÓ
L'Educació en aquests centres pretén dotar els menors i joves d'eines instrumentals, personals i socials que els faciliten la reincorporació a l'àmbit escolar o l'accés al món laboral.

QUÈ VOL DIR...?

***COMPOSICIÓ/OBSERVACIONS

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES: FPA CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO, FPA CIENCIAS SOCIALES, C. VALENCIANO, FPA COMUNICACIÓN, C. INGLÉS
A fi de desplegar allò que s'ha establit en els apartats a), b), e) i d) de l'annex 11 del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, sobre l'atribució d'especialitats del Cos de Professors d'Educació Secundària als tres camps de coneixement o àmbits d’experiència en que s’organitzen les ensenyances corresponents al segon nivell del Cicle II de Formació Bàsica de Persones Adultes, en funció de les àrees o matèries d'Educació Secundària Obligatòria integrades en cada camp de coneixement o àmbit d’experiència, s’estableixen els requisits següents:

a) Els professors del Cos d'Educació Secundària de l'especialitat de ""Llengua Castellana i Literatura"" i de l'especialitat de ""Processos i Mitjans de Comunicació, per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma del Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent i per a poder impartir el mòdul de Llengües Estrangeres (Anglès o Francés) hauran d'estar en possessió de la llicenciatura de Filologia Anglesa o Francesa o haver superat 3 cursos complets d'estes llicenciatures; Certificat d'Aptitud en Anglès o Francés de l'Escola Oficial d’Idiomes o títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència; Diplomatura en Anglès o Francés per les Escoles Universitàries d’Idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d’especialització d’Anglès o Francés convocats pel Ministeri d'Educació i Ciència o pels òrgans o institucions corresponents de les comunitats autònomes.

b) Els professors del Cos d'Educació Secundària, de l’especialitat de ""Valencià: Llengua i Literatura"", per a poder impartir el mòdul de ""Llengües Estrangeres"" (Anglès o Francés) han d'estar en possessió de les mateixes titulacions establides en l'apartat anterior per a impartir este mòdul..

c) Els professors del Cos d' Educació Secundària, de les especialitats d’Anglès o Francés per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma de Mestre de València o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent.

d) En el cas que en el centre de formació de persones adultes existisca més d'un lloc de treball de professor del Cos d'Educació Secundària per a impartir un camp de coneixement o àmbit d’experiència, la preferència per a ocupar-lo entre els distints especialistes que tenen atribució per a impartir cada camp de coneixement, serà la següent:

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència de Comunicació:
1r. Llengua i Literatura Valenciana, 2n. Anglès, 3r. Llengua Castellana i Literatura, 4t. Francés, 5t. Processos i Mitjans de Comunicació

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència Cientificotecnològica:
1r. Matemàtiques, 2n. Biologia i Geologia, 3r. Tecnologia, 4t. Física i Química, 5é. Anàlisi i Química industrial

· Camp de coneixement o àmbit d’experiència de Ciències Socials:
1r. Geografia i Història, 2n. Formació i Orientació Laboral, 3r. Economia, 4t. Intervenció Sociocomunitària, 5t. Filosofia, 6t. Psicología i Pedagogia

 

    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >