CALENDARI ESCOLAR CURS 2004-05

El 12 de novembre de 2004 va ser publicada en el DOGV una CORRECCIÓ d'errades del Decret 158/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, per la qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2005 . En la pàgina 22656, en l’article únic, en la relació de dies inhàbils a efectes laborals, retribuït i no recuperables, on diu: “1 de maig, Festa del Treball”; ha de dir: “2 de maig, descans laboral corresponent al dia 1 de maig, Dia del Treball”.
DOGV - Núm. 4.882 12 11 2004

http://stapv.intersindical.org/calendari_laboral_05.htm
http://stapv.intersindical.org/informacions%20generals/correc_calenlaboral_05.pdf

Per tot això, us recordem que el dilluns 2 de maig de 2005 serà festiu en compliment amb el que diu la CORRECCIÓ anteriorment esmentada.
La Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha comunicat o comunicarà a tots els centres docents l'anteriorment exposat.

  
01/07/04

Tots els sindicats s’oposen a la imposició de la Conselleria


25/06/04

STEPV-Iv no està d’acord amb el calendari escolar


2/06/04

STEPV denuncia que la conselleria no vol complir la paralització de l'aplicació de la LOCE aprovada pel govern amb el Reial Decret 1318/2004


31/05/04

Conselleria d’Educació informa els sindicats sobre el calendari escolar del curs 2004-2005 i anuncia que els centres de secundària tindran 8 dies més de classe

 

Tots els sindicats s’oposen a la imposició de la Conselleria

Les classes de 2004/05 comencen abans i hi ha set dies lectius més als instituts

STEPV-Iv i la resta d’organitzacions presents en la mesa sectorial d’Educació s’oposen al calendari escolar del curs 2004-2005 imposat sense negociar per Conselleria. En el nou calendari, els instituts de Secundària tenen set dies lectius més que enguany i les activitats lectives en les distintes etapes s’inicien massa prompte, sense temps perquè el professorat planifique la docència. L’ampliació del calendari escolar suposa una modificació unilateral de les condicions laborals del professorat i un canvi substancial en l’organització de l’inici i del final del curs escolar en els centres educatius. Sorprén que els canvis es realitzen sense cap negociació que permeta compensar laboralment i econòmicament els treballadors i treballadores.

L’Administració Educativa valenciana justifica la seua actuació per la disposició addicional quarta de la LOQE, que estableix el següent: "1. El calendari escolar, que fixaran anualment les administracions educatives, compendrà un mínim de 175 dies lectius per als ensenyament obligatoris. El Govern establirà el mínim de dies lectius per a la resta dels ensenyaments. En tot cas, en el còmput no s’inclouran els dies dedicats a proves finals".

La Generalitat estima que aquesta disposició està en vigor i no suspesa pel Reial Decret 1318/2004 que paralitza l’aplicació de la LOCE. De fet, Educació ha presentat als sindicats l’escrit que el director general d’Educació, Formació Professional i Innovació Educativa del MEC, ha tramés a la Direcció General d’Ensenyament. L’escrit assenyala, textualment: "En respuesta a su escrito de 3 de junio solicitando aclaración sobre la posible incidencia del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, en la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgànica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, esta Dirección General entiende que la vigencia de dicha Disposición, relativa al calendario escolar, no està afectada por lo dispuesto en el citado Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu. Madrid, 4 de junio de 2004. El director general, José Luis Pérez Iriarte".

El Sindicat no accepta aquesta interpretació i considera injustificada l’actuació de la Conselleria. STEPV-Iv segueix exigint a l’Administració el manteniment dels dies lectius actuals i el retard de l’inici de les classes.

 

STEPV-Iv no està d’acord amb el calendari escolar

El Sindicat discrepa per considerar que el curs s’inicia massa prompte, tant els Col.legis d’Infantil i Primària com als Instituts de Secundària, així com per l’augment de 7 dies lectius a l’Ensenyament Secundari.

Les cinc organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d’Educació s’han oposat al calendari escolar del curs 2004-2005 imposat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

A més a més, l’STEPV-Iv recorda que l’ampliació del calendari escolar suposa una modificació unilateral de les condicions laborals del professorat i un canvi substancial en l’organització de l’inici i del final del curs escolar en els centres educatius sense que s’haja produït cap negociació que compense laboralment i econòmica el professorat.

L’Administració Educativa valenciana justifica la seua actuació per la disposició addicional quarta de la LOCE que diu: “1. El calendari escolar, que fixaran anualment les Adminsitracions educatives, compendrà un mínim de 175 dies lectius per als ensenyament obligatoris. El Govern establirà el mínim de dies lectius per a la resta dels ensenyaments. En tot cas, en el còmput no s’inclouran els dies dedicats a proves finals”.

Per a la Generalitat Valenciana aquesta disposició està en vigor i no ha estat suspesa pel Reial Decret 1318/2004 que paralitza l’aplicació de la LOCE.  Per contra, l’STEPV-Iv discrepa d’aquesta interpretació i considera no justificada l’actuació de la Conselleria d’Educació, per la qual cosa s’ha oposat i ha demanat que no augmente el  nombre de dies lectius i que retrasara l’inici de les classes per poder organitzar correctament el curs escolar. A més a més, ha criticat, molt durament, la forma en què s’ha imposat aquest calendari escolar, sense negociació i sense contraprestacions de cap tipus.

València, 25 de juny de 2005

 


 

STEPV denuncia que la conselleria no vol complir la paralització de l'aplicació de la llei de qualitat aprovada pel govern amb el reial decret1318/2004

El STEPV denuncia que el calendario escolar propuesto por la Conselleria de Educación, en el que se contempla la ampliación a 175 del número de jornadas lectivas en Secundaria, siete días más que en el presente curso, incumple el Real Decreto 1318/2004 por el que paraliza la aplicación de la LOCE.

En efecto, la LOCE, en su Disposición Adicional cuarta (1) fija un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, pero son los Reales Decretos 831 y 832 /2003, de 27 de junio, quienes en sus art 19 y 20 (2) al establecer la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, quienes fijan el calendario escolar y son estos los que el Real Decreto 1318/2004 por el que paraliza la aplicación de la LOCE.

El STEPV recuerda a la Consellería, que el Real Decreto 1318/2004 por el que indica el nuevo calendario de aplicación de la LOCE, dice explícitamente en su Disposición Adicional Única (3) que lo indicado respecto al Calendario "queda condicionada a los nuevos plazos establecidos en este real decreto para la entrada en vigor de las etapas respectivas, salvo en lo que se refiere a las medidas sobre evaluación, promoción y obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria" o sea al curso 2006-2007.

El STEPV recuerda que además, la propuesta de ampliación de calendario supone una modificación unilateral de las condiciones laborales del profesorado y un cambio sustancial en la organización de final de curso en los centros educativos sin que se haya producido negociación alguna que compense laboral y económicamente al profesorado.

Valencia 2 de juny de 2004

 

  

(1)  Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre (LOCE)

Disposición adicional cuarta. Del calendario escolar.
1. El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.
El Gobierno establecerá el mínimo de días lectivos para el resto de las enseñanzas. En todo caso, en el cómputo no se incluirán los días dedicados a pruebas finales.

(2) Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la ESO
Artículo 19. Calendario escolar.  El calendario escolar, que será fijado anualmente por las administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para la Educación Secundaria Obligatoria. En este cómputo no se incluirán los días dedicados a pruebas extraordinarias.

(2) Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de Bachillerato
Artículo 20. Calendario escolar.1. 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las Administraciones educativas fijarán anualmente el calendario escolar para el Bachillerato, que comprenderá un mínimo de 175 días lectivos en el primer curso y de 165 en el segundo. En este cómputo no se incluirán los días dedicados a pruebas extraordinarias.

(3) Real Decreto 1318/2004 Disposición adicional única.
Aplicación de normas de desarrollo de la Ley 10/2002,de 23 de diciembre.

La aplicación de lo dispuesto en los Reales Decretos 828/2003,de 27 de junio,por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la Educación Preescolar, 829/2003,de 27 de junio,por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil,830/2003,de 27 de junio,por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Primaria, 831/2003,de 27 de junio,por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, y 832/2003,de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato, queda condicionada a los nuevos plazos establecidos en este real decreto para la entrada en vigor de las etapas respectivas, salvo en lo que se refiere a las medidas sobre evaluación, promoción y obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, anticipadas y ya en vigor de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio.

 

 


 

Conselleria d’Educació informa els sindicats sobre el calendari escolar del curs 2004-2005

En reunió convocada per la Direcció General d’Ensenyament, els sindicats han estat consultats sobre la proposta de calendari per al curs 2004-2005.

STEPV-Iv ha reclamat una negociació global sobre el temps escolar que abarque tant el calendari com el model de jornada escolar. El sindicat ha plantejat avançar cap un model de jornada única i dotar d'autonomia al centres educatius per determinar el seu model de jornada.

L’Administració no ha volgut entrar a negociar res i ha informat que les classes s'iniciarien 

centres d'infantil i primària: inici el dia 9 de setembre de 2004 fins el 22 de juny de 2005; 
centres de Secundària: inici el 17 de setembre de 2004 fins el 24 de juny de 2005
centres d'Ens. Especialitzats i FPA: inici el dia 1 d'octubre de 2004 fins el 24 de juny de 2005

Els periodes vacacionals serien:

Nadal: des del 23 de desembre de 2004 fins el 9 de gener de 2005, ambdòs inclosos.
Pasqua: des del dijous 24 de març fins el 4 d'abril de 2005, ambdòs inclosos.
A més a més, seran dies festius: 11 d'octubre, 12 d'octubre, 1 de novembre, i 6, 7 i 8 de desembre.

La imposició d’aquest calendari suposa un augment de 8 dies de classe als centres de secundària per l’aplicació de la LOCE. Aquest canvi suposa una modificació unilateral de les condicions laborals del professorat.

STEPV-IV considera que les classes s'inicien massa prompte en els centres d'infantil i primària, ja que el professorat només té 6 dies per organitzar i preparar el curs escolar i s’acaben massa tard a secundària, la qual cosa suposarà problemes organitzatius per a les avaluacions finals.

Exàmens de setembre: L’Administració ha informat que està preparant instruccions perquè el dia 6 de setembre tots els centres tinguen acabats, tant els exàmens com la tasca administrativa que comporten.

València, 31 de maig de 2004

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >