Guia Orientativa
per a sol·licitar una Comissió de Serveis

  

Mestres         Secundària


Mestres

valencià
http://www.cult.gva.es/dgp/Comserv/Comis_2002/Secundaria/conv2002_Val.htm
castellano
http://www.cult.gva.es/dgp/Comserv/Comis_2002/Secundaria/conv2002_Cas.htm

ACLARIMENTS INICIALS:

 • La convocatòria d’enguany assenyala com a causes de concessió de la Comissió de Serveis les causes mèdiques o socials.

 • A banda del model d’instància oficial i de l’annex que es publica amb la convocatòria, solament especifica la tramitació en termes generals ("documents o certificacions que fonamenten la sol·licitud") i no quina mena de documentació ha de presentar-se per tal de considerar-se inclòs en el requisits o els criteris de la concessió de la comissió.

 • Indica també el procediment de formalització de la instància sol·licitud, quant a la tria de vacants, i l’ordre de prioritats quant a la concessió ("establirà prioritat en funció de les circumstàncies especials, mèdiques o socials al·legades"), però no els criteris que es tindran en compte per valorar, en cada cas i en el conjunt de sol·licituds, la gravetat implícita de cada circumstància i les repercussions que genera en les condicions laborals dels sol·licitants.

POSSIBLE DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD
D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS

CAUSES MÈDIQUES

 • Certificat mèdic oficial 
  Que haurà d’omplir el metge de capçalera diagnosticant la malaltia i la situació mèdica del sol·licitant.

 • Historial mèdic d’atenció primària  
  En què es descriga l’evolució clínica de la malaltia i s’especifique el tractament i les prescripcions en matèria de salut, rehabilitació o recuperació.

 • Informes d’hospitalització, tractaments o rehabilitació  
  En els quals s’expose el procés evolutiu de la malaltia i com i quan s’ha tractat.

 • Informe personal  
  En què s’hi detalle com repercutixen eixes condicions de salut en la vida diària i quines són les condicions laborals negatives que ajuden a agreujar eixes circumstàncies
  .

CAUSES SOCIALS

Les causes socials capaces influir en la vida d’una persona i modificar la seua disponibilitat laboral i, fins i tot, el seu rendiment són diverses: tindre familiars al seu càrrec, un determinat fill o filla que requerix una atenció molt particular, etc.

 • Documents i informes que hem detallat en l’anterior punt, centrats en segones persones o en els handicaps de l’entorn que ens afecten.

 • Certificat d’empadronament a fi de fer evident els lligams de dependència d’eixe familiar.

 • Informes psicològics i dels serveis socials segons el tipus atenció requerida.

 • Igual que en el supòsit anterior, es pot redactar un informe personal a fi d’exposar valorativament la situació que provoca eixa dependència.

A banda d’estos supòsits que hem desenvolupat, hom pot incloure en l’apartat de causes qualsevol altra circumstància personal, familiar o professional que considere que pot fonamentar la concessió d’una comissió de serveis. Des de l’STEPV-IV, ja fa molt de temps que reivindiquem una regulació normativa que implique un procediment administratiu clar i uns criteris de concessió definits.


 Secundària

valencià: 
http://www.cult.gva.es/dgp/Comserv/Comis_2001/Secundaria/Profsval.htm
castellano: 
http://www.cult.gva.es/dgp/Comserv/Comis_2001/Secundaria/ProfsCas.htm

1.-Causes: 
Les causes al·legades han de ser mèdiques o socials.

2.-Participants: 
poden participar els funcionaris de carrera en servei actiu i amb caràcter definitiu. Queden exclosos els funcionaris que hagen obtingut destinació en l’últim concurs de trasllats i els que hagueren obtingut comissió de servei en centres públics de formació de persones adultes si han participat voluntàriament en les convocatòries corresponents.

3.-Instància:  
serà facilitada i presentada en les direccions territorials dependents de la Conselleria de Cultura i Educació. S’adreçarà al director general de personal de la Conselleria de Cultura i Educació. 

4.-Peticions: el nombre de peticions no podrà excedir de 76. Solament podran referir-se al cos en què el professorat es trobe en actiu i a una única especialitat d’entre les que es posseïsquen. Les peticions podran referir-se a centre concret, localitat, subàrea i àrea, i seran compatibles totes les modalitats. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament no podrà ser invocada a efectes de futures reclamacions.

És imprescindible per obtindre un lloc determinat, tindre l’especialitat i acreditar el requisit lingüístic del lloc.

No serà possible desistir de les sol·licituds presentades.

5.-Llistats: Es publicarà un llistat provisional d’adjudicació als taulers d'anuncis dels serveis centrals i de les direccions territorials i els sol·licitants disposaran d’un termini de dos dies per presentar reclamacions en les direccions territorials a partir de l’endemà de la publicació del llistat, sense que puguen presentar-se documents addicionals als que acompanyen la seua sol·licitud. Transcorregut l'esmentat termini es publicarà el llistat definitiu als taulers d’anuncis dels serveis centrals i direccions territorials de la Conselleria de Cultura i Educació. L'adjudicació definitiva, podrà ser recorregda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i òrgans establerts.

6.-Aclariments: A banda del model d’instància oficial i de l’annex que es publica amb la convocatòria, solament especifica la tramitació en termes generals ("documents o certificacions que fonamenten la sol·licitud") i no quina mena de documentació ha de presentar-se per tal de considerar-se inclòs en el requisits o els criteris de la concessió de la comissió. Indica també el procediment de formalització de la instància sol·licitud, quant a la tria de vacants, i l’ordre de prioritats quant a la concessió ("establirà prioritat en funció de les circumstàncies especials, mèdiques o socials al·legades"), però no els criteris que es tindran en compte per valorar, en cada cas i en el conjunt de sol·licituds, la gravetat implícita de cada circumstància i les repercussions que genera en les condicions laborals dels sol·licitants.

POSSIBLE DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS

CAUSES MÈDIQUES

 1. Certificat mèdic oficial 
  Que haurà d’omplir el metge de capçalera diagnosticant la malaltia i la situació mèdica del sol·licitant.

 2. Historial mèdic d’atenció primària  
  En què es descriga l’evolució clínica de la malaltia i s’especifique el tractament i les prescripcions en matèria de salut, rehabilitació o recuperació.

 3. Informes d’hospitalització, tractaments o rehabilitació  
  En els quals s’expose el procés evolutiu de la malaltia i com i quan s’ha tractat.

 4. Informe personal  
  En què s’hi detalle com repercutixen eixes condicions de salut en la vida diària i quines són les condicions laborals negatives que ajuden a agreujar eixes circumstàncies.

CAUSES SOCIALS

Les causes socials capaces influir en la vida d’una persona i modificar la seua disponibilitat laboral i, fins i tot, el seu rendiment són diverses: tindre familiars al seu càrrec, un determinat fill o filla que requerix una atenció molt particular, etc.

 1. Documents i informes que hem detallat en l’anterior punt, centrats en segones persones o en els handicaps de l’entorn que ens afecten.

 2. Certificat d’empadronament a fi de fer evident els lligams de dependència d’eixe familiar.

 3. Informes psicològics i dels serveis socials segons el tipus atenció requerida.

 4. Igual que en el supòsit anterior, es pot redactar un informe personal a fi d’exposar valorativament la situació que provoca eixa dependència.

A banda d’estos supòsits que hem desenvolupat, hom pot incloure en l’apartat de causes qualsevol altra circumstància personal, familiar o professional que considere que pot fonamentar la concessió d’una comissió de serveis. Des de l’STEPV-IV, ja fa molt de temps que reivindiquem una regulació normativa que implique un procediment administratiu clar i uns criteris de concessió definits.

 

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >