Guia Orientativa
per a sol·licitar una Comissió de Serveis

  

Mestres         Secundària


Mestres

http://www.cult.gva.es/dgp/Comserv/Comis2004/PRIMARIA/convocatoria_val.htm

NORMATIVA REGULADORA:

 • Resolució 4/juny/2.004, Direcció General de Personal Docent, publicada al DOGV de l’11/juny/2.004. CONVOCATÒRIA.

 • Correcció d’errades, Direcció General de Personal Docent, publicat al DOGV del 14/juny/2.004. CORRECCIÓ D’ERRADES. Llistat d’àrees, subàrees, localitats i centres.

 • RESUM DE LA CONVOCATÒRIA:

  - És una adjudicació de llocs de treball en atenció a situacions personals especials que tinguen alguna relació amb causes mèdiques o socials.

  - Poden sol·licitar-la els funcionaris de carrera del Cos de Mestres que es troben en situació de servei actiu i que ocupen llocs de treball amb caràcter definitiu. Tot i aquest requisit hem comprovat que a les passades convocatòries s’han concedit comissions de servei a mestres que ocupaven places provisionals.

  - També poden sol·licitar-les aquells funcionaris/funcionàries amb els mateixos requisits descrits abans dependents d’altres administracions educatives. Si és així, la comissió de servei s’haurà de sol·licitar a l’administració educativa autonòmica en què s’hi vulga obtindre plaça per aquest procediment.

  - Es valorarà la documentació aportada i es prioritzarà l’obtenció de la destinació en funció de les circumstàncies especials, mèdiques o socials, que els sol·licitants hi al·leguen i justifiquen documentalment.

  - S’hi podrà optar per aquelles especialitats que estimen oportunes entre aquelles en què es troben habilitats/habilitades els/les participants.

  - Els/les participants hauran d’estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Títol de Mestre de Valencià, llevat que estiguen habilitats en Filologia Valenciana.

  - El nombre de peticions no podrà excedir de 76 i podran fer-se a Centre concret o a localitat, subàrea o àrea, sent compatibles totes les modalitats. La participació s’ha de formalitzar mitjançant un sobre que conté les instàncies oficials i on s’hi pot incloure els informes i la documentació addicional que es crega oportú aportar.

  - Les destinacions adjudicades seran irrenunciables i, en qualsevol cas, s’ocuparan surant el curs acadèmic 2.004/05.

  - El termini de presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGV, per tant serà efectiu fins el 25 de juny de 2.004.

  - Quedaran exclosos de l’adjudicació de destinació aquells funcionaris/funcionàries que n’hagen obtingut una en l’últim concurs de trasllats en el qual hagen participat voluntàriament.

  - Sobre la llista provisional d’adjudicació de destinacions publicada als taulers d’anuncis dels serveis centrals i de les direccions territorials hi haurà un termini de 2 dies des de l’endemà de fer-la pública per presentar reclamacions. Posteriorment, se’n publicarà la definitiva amb el mateix procediment descrit abans.

  ACLARIMENTS AL PROCEDIMENT:

 • La decisió de concedir o no una comissió de serveis és, en última instància, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació. L’absència de regulació determina que aquesta decisió estiga basada en criteris puntuals i que, com ha ocorregut el darrers anys, se’n resolguen moltes fora de procediment mitjançant una entrevista personal posterior. El nostre parer, però, és que aquest procediment exigeix una regulació específica per garantir que siga prou funcional per atendre la problemàtica laboral, personal i familiar que pretén resoldre i la transparència i equanimitat que ha d’inspirar qualsevol procediment d’adjudicació de llocs de treball públics.

 • A banda del model d’instància oficial i de l’annex que es publica amb la convocatòria, solament especifica la tramitació en termes generals i no quina mena de documentació concreta ha de presentar-se per tal de considerar-se inclòs en el requisits o els criteris de la concessió de la comissió. Cal precisar que és determinant la valoració que faça Inspecció Mèdica de l’expedient presentat en la tramitació de la sol·licitud.

 • Insinua també un ordre de prioritats quant a la concessió de la destinació sol·licitada, però no els criteris que es tindran en compte per valorar, en cada cas i en el conjunt de sol·licituds, la gravetat implícita de cada circumstància i les repercussions que genera en les condicions laborals i personals dels sol·licitants. En aquest sentit, la legislació vigent sobre prevenció de riscos laborals, sobretot l’última publicada al BOE el 13 de Desembre de 2.003 (Llei 54/2.003), exigeix a totes les empreses millorar les condicions de treball per adaptar-les a les característiques dels treballadors i treballadores i, principalment, integrar tant la filosofia com les mesures concretes de prevenció en la seua gestió i funcionament. En el cas de la Conselleria d’Educació, això significa que aquesta normativa legal ha d’influir en qualsevol procediment administratiu que es promoga i en el qual es contemple qualsevol modificació de les condicions de treball.

 • POSSIBLE DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS

  • CAUSES MÈDIQUES

  1. Certificat mèdic oficial Que haurà d’omplir el metge de capçalera diagnosticant la malaltia i la situació mèdica del sol·licitant.

  2. Historial mèdic d’atenció primària En què es descriga l’evolució clínica de la malaltia i s’especifique el tractament i les prescripcions en matèria de salut, rehabilitació o recuperació.

  3. Informes d’hospitalització, tractaments o rehabilitació En els quals s’expose el procés evolutiu de la malaltia i com i quan s’ha tractat.

  4. Informe personal En què s’hi detalle com repercuteixen eixes condicions de salut en la vida diària i quines són les condicions laborals negatives que contribueixen a agreujar eixes circumstàncies.

  5. L’informe avalat pel metge especialista s’hi té més en compte que aquells altres que elabore el metge de capçalera. De tota manera, poden complementar-se.

  6. Quant els certificats o informes, cal que siguen el més actuals possibles, sobretot aquells que certifiquen el moment present d’un historial mèdic o la situació en l’evolució d’una malaltia.

  7. Si es tracta de problemes psicològics (ansietat, depressió, estrés...), és important que s’aporte un certificat del psiquiatre o psicòleg. I si aquesta problemàtica està causada per una conflictivitat escolar concreta, se sol demanar referències a la direcció del Centre o a Inspecció Educativa. Actualment, tot i que les malalties professionals encara no estan reconegudes, sí que existeixen prestigiosos estudis sobre salut laboral al sector docent avalats i inspirats en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1.995, de 8 de novembre) que poden constituir-se’n en argumentació de pes.

  8. Quant a les malalties osteomusculars, cal demanar en la sol·licitud una destinació pròxima al domicili habitual per eliminar les dificultats ocasionades pels desplaçaments.

  9. Els mals associats a la veu no estan reconegudes, com sabeu, com a malalties professionals, per tant no són objecte de concessió de comissions de servei. No obstant això, cal sol·licitar-la per eixe motiu emparant-se en l’anterior Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en l’anteriorment referida del 13 de desembre de 2.003.

  CAUSES SOCIALS

  Les causes socials capaces influir en la vida d’una persona i modificar la seua disponibilitat laboral i, fins i tot, el seu rendiment són diverses: tindre familiars al seu càrrec, un determinat fill o filla que requereix una atenció molt particular, etc.

  1. Documents i informes que hem detallat en l’anterior punt, centrats en segones persones o en els handicaps de l’entorn que ens afecten.

  2. Certificat d’empadronament a fi de fer evident els lligams de dependència d’eixe familiar. En el cas que no hi haja convivència en la mateixa llar, caldrà demanar als Serveis Socials Municipals que certifique el grau de dependència i les circumstàncies personals que l’acompanyen.

  3. Informes psicològics i dels serveis socials segons el tipus atenció requerida.

  4. Igual que en el supòsit anterior, es pot redactar un informe personal a fi d’exposar valorativament la situació que provoca eixa dependència.

  A banda d’estos supòsits que hem exposat, hom pot incloure en l’apartat de causes qualsevol altra circumstància personal, familiar o professional que considere que pot fonamentar la concessió d’una comissió de serveis.


   Secundària

    Guia Orientativa per a sol·licitar una Comissió de Serveis
  la guia per a mestres també és vàlida, canviant la referència legal

  vegeu convocatòria en pàgina de Conselleria.                    Convocatòria en DOGV 18/06/04

   

   

   

   

  < anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >