stepv55.gif (3507 bytes)

PROFESSORAT INTERÍ:

Informe sobre la situació de
l'accés a la Funció P. Docent

 

Valencià         Castellano


La situació de l’accés a la funció pública docent.

La Confederació d’STEs (de la qual forma part l’STEPV-iv), CSI-CSIF, FETE-UGT, ELA i CIG (Confederació Intersindical Galega) han demanat al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) la derogació del Reial Decret 850/93, que regula l’actual sistema d’accés a la Funció Pública Docent, i la negociació d’un nou que permeta la doble via d’accés a la Funció Pública i que incloga un accés diferenciat per al professorat interí i contractat, amb caràcter excepcional i transitori.

La petició conjunta de les distintes organitzacions suposa una reorientació radical en la posició que alguns sindicats havien mantingut anteriorment, un canvi que el Sindicat valora positivament.

Per contra, tant el Ministeri, algunes administracions autonòmiques i d’altres organitzacions sindicals continuen tancades a explorar noves vies d’accés diferents a l’actual sistema. El Ministeri considera que aquest sistema funciona correctament i ha deixat en el calaix els canvis anunciats els passat curs escolar. Recordeu que els canvis proposat eren:

 1. Modificació del barem. Actualment, l’apartat d’experiència docent fixa un màxim de 4 punts. La modificació anava en la línia d’augmentar-la fins un màxim de 4, 5 o 6 punts.
 2. Modificació de la ponderació en la fase del concurs. Actualment, dins del procés selectiu, la fase d’oposició té assignat dos terços de la nota (un 66,66%) i la fase del concurs un terç (33,33%). La modificació anava en el sentit d’augmentar aquest fins el 45%. S’augmentava el pes de la fase de concurs en detriment de la fase d’oposició.
 3. Modificació del tipus de proves. S’estava estudiant fer les proves més pràctiques, on es demostrara realment l’experiència docent de les persones aspirants.

El sindicat considera que és necessari fer canviar d’actitud al Ministeri i a la Conselleria de Cultura i Educació per reobrir la negociació i modificar el sistema d’accés. La modificació sols depén de la voluntad política de qui té la capacitat i competència per fer-ho. A més a més, ara estem en un bon moment des del punt de vista de la situació educativa. Els acords de plantilles han suposat la creació d’un nombre important de llocs de treball, places que poden satisfer les expectatives tant del professorat interí com del personal aturat. Amb aquest nombre de places és més fàcil aconseguir donar solució a la problemàtica actual. Per contra, si aquest nombre de places es malbarata, ara, amb ofertes nombroses, amb l’actual sistema d’accés, quan es modifique no n’hi hauran places que ofertar per resoldre la situació de precarietat del professorat interí. No n’hi hauran places a les quals accedir per estar ofertades en les successives oposicions convocades.

En eixe sentit, no entenem com sindicats que han signat l’acord unitari de Madrid, ací al País Valencià demanem una oferta d’ocupació pública desbaratada. És contradictori acordar determinades propostes i després, en la pràctica, obviar-les, ¿com es poden signar textos com el que reproduïm i demanar més de 4.500 places per les oposicions d’enguany?. "Una única convocatoria con acceso diferenciado, con doble vía, sería para evitar problema jurídicos (una parte de las plazas ofertadas, la mayoría, serían para los/las que prestaron servicios y la otra parte, reposición de efectivos, jubilación, sería para los/las que no prestaron servicios). Temporalización de la s plazas ofertadas para cubrir el conjunto de interinos/as actuales en este procedimiento transitorio y excepcional"

Des de l’STEPV-Iv considerem prioritari la modificació de l’actual sistema d’accés a la funció pública per donar una resposta a la problemàtica del professorat interí, és per açò que fem una crida per tal d’impulsar el treball sindical unitari i aconseguir que el Ministeri òbriga una negociació satisfactòria.

L’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2001.

La Conselleria de Cultura i Educació ha informat que pretén convocar una Oferta d’Ocupació Pública Docent, per a l’any 2001, superior a les 2.000 places. La negociació del nombre total de places i de la seua distribució per cossos i especialitats s’ha de fer al llarg de les properes setmanes. També ha informat de la seua voluntad de negociar un pla trianual per les ofertes d’ocupació pública docent. L’objectiu d’aquesta negociació seria la reducció de l’actual nombre de professorat interí. El sindicat comparteix aquest objectiu, però no compatim la manera de fer-ho. Per a l’Administració Educativa i la resta de les organitzacions sindicals es redueix el nombre de personal interí, convocant un nombròs nombre de places a les oposicions. Per a nosaltres cal modificar abans el sistema d’accés per facilitar l’accés d’aquest professorat a la condició de funcionari/a de carrera. Per tant, el sindicat condiciona l’oferta d’ocupació pública i la convocatòria de les oposicions a què prèviament es done una solució a la situació del professorat interí. Si no es resol la situació d’aquest professorat, nosaltres ens oposarem a les pretensions de la Conselleria i de la resta de les organitzacions sindicals.

Adjudicacions de vacants i substitucions.

La Conselleria d’Educació ha informat que:

 1. Vol modificar alguns aspectes relacionats amb les substitucions del professorat en situació de baixa i, per tant, de la provisió de les borses de treball. Es diu que es vol canviar l’acord de professorat interí del 1993 en l’apartat referit a la incorporació del personal a les borses de treball, però no es concreta més sobre l’assumpte.
 2. Les adjudicacions de vacants del professorat dels cossos docents de Secundària seran mitjançant la presentació d’instàncies, igual que enguany, amb alguna modificació en el procediment.
 3. Les adjudicacions de vacants del cos de mestres seran presencials com enguany.

El sindicat manifesta que una gran part dels problemes que ha hi hagut en la provisió dels llocs de treball, no sols en les substitucions, també en les vacants, estan motivats per:

 1. El nou sistema informàtic imposat pel propi conseller Manuel Tarancón en contra de la majoria de les organitzacions sindicals i del professorat.
 2. La deficient planificació del curs escolar 2000-2001: les comissions de serveis s’estigueren concedint fins ben avançat el mes de setembre, les vacants no es van conèixer fins els primers dies de setembre, no es van obrir les borses de treball amb temps suficient, n’hi havia més de 400 vacants a temps parcial, …
 3. La manca de personal suficient en els departaments que gestionen la plantilla docent i la provisió dels llocs de treball.
 4. L’excessiva complexitat i burocratització en la tramitació de les baixes.
 5. La precarització del treball: s’ofereixen substitucions de pocs dies, vacants a temps parcial, sense solució de continuïtat...
 6. La desinformació generalitzada: no s’han publicat els llistats del professorat interí ni es dona una informació puntual de les borses de treball.

Per tot açò, les solucions no passen per modificar el sistema de provisió de les borses de treball sinó per altres aspectes dels quals l’Administració, fins ara, no ha volgut sentir parlar:

 1. L’accés del professorat interí a un lloc de treball fixe i, mentre açò s’aconsegueix, propiciar la seua estabilitat laboral amb contractes anuals i l’equiparació de les condicions de treball i dels seus drets amb els del funcionariat de carrera.
 2. Un sistema d’adjudicació de vacants i substitucions públic i presencial amb totes les garanties procedimentals, per a tots els cossos docents.
 3. La transformació de les vacants a temps parcial per vacants a temps complet.
 4. La reducció del temps per cobrir les substitucions.
 5. La dotació de més personal als serveis de personal de cada Direcció Territorial.
 6. La previsió, amb l’antelació suficient, de les necessitats del sistema públic.
 7. La gestió transparent de les borses de treball.

El sindicat considera que calen canvis radicals en l’actitud de la Conselleria de Cultura i Educació envers el professorat interí, ja que cada dia s’estan deteriorant més les seues condicions de treball (retencions de l’IRPF o reducció de la durada dels contractes), no s’aporten solucions reals i se’ls aboca a un alt grau de precarietat. L’Administració no respecta els seus propis compromisos, què queda de les propostes del Pacte per l’Educació o del programa electoral del partit que ens governa?.

Davant d’aquesta situació no queda més que organitzar-nos i lluitar pels nostres drets.


SITUACIÓN DEL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

La Confederación de STES (de la cual forma parte el STEPV-Iv), CSI-CSIF, FETE-UGT, ELA y CIG (Confederación Intersindical Galega), han pedido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) la derogación del Real Decreto 850/93, que regula el actual sistema de acceso a la Función Pública Docente y la negociación de un nuevo sistema que permita la doble vía de acceso a la Función Pública que incluya un acceso diferenciado para el profesorado interino y contratado, con carácter excepcional y transitorio.

La petición conjunta de las distintas organizaciones supone una reorientación radical en la posición que algunos sindicatos habían mantenido anteriormente, un cambio que el Sindicato valora positivamente.

Por el contrario, el Ministerio, algunas administraciones autonómicas y determinadas organizaciones sindicales, continúan cerrados a la posibilidad de explorar nuevas vías de acceso diferentes al actual sistema. El Ministerio considera que este sistema funciona correctamente y ha guardado en el cajón los cambios anunciados durante el pasado curso escolar. Recordad que los cambios propuestos eran:

 1. Modificación del baremo. Actualmente, el apartado de la experiencia docente fija un máximo de 4 puntos. La modificación propuesta iba en la línea de aumentar esta puntuación hasta un máximo de 4, 5 ó 6 puntos.
 2. Modificación de la ponderación en la fase de concurso. Actualmente, en el proceso selectivo, la fase de oposición tiene asignados los 2/3 de la nota (un 66,66%) y la fase de concurso, 1/3 (33,33%). La modificación se proponía en el sentido de aumentar ésta última hasta el 45 %. Se aumentaba el peso de la fase de concurso en detrimento de la fase de oposición.
 3. Modificación del tipo de pruebas. Se estudiaba la realización de pruebas más prácticas en las que se demostrara realmente la experiencia docente del personal aspirante.

El Sindicato considera que es necesario forzar un cambio de actitud en el Ministerio y en la Conselleria de Educación para reabrir la negociación y modificar el sistema de acceso. La modificación sólo depende de la voluntad política de quien tiene la capacidad y competencia para hacerlo. Además, ahora es un buen momento desde el punto de vista de la situación educativa: los acuerdos de plantillas han supuesto la creación de un importante número de puestos de trabajo, plazas que pueden satisfacer las expectativas tanto del profesorado interino como el parado. Con este número de plazas es más fácil lograr una solución para la problemática actual. Por el contrario si este número de plazas se frustra, ahora, con ofertas numerosas, con el actual sistema de acceso, cuando se modifique éste no habrá plazas para ofertar y poder resolver la situación de precariedad del profesorado interino. No habrá plazas a las cuales acceder por haber sido ofertadas en las sucesivas oposiciones convocadas.

En este sentido, no entendemos como sindicatos que han firmado el acuerdo unitario de Madrid, en el País Valenciano piden una oferta de ocupación pública desmesurada. Resulta contradictorio acordar determinadas propuestas y después, en la práctica, obviarlas, ¿cómo se pueden firmar textos como el que reproducimos y pedir más de 4.500 plazas para las oposiciones de este año?: "una única convocatoria con acceso diferenciado, con doble vía, sería para evitar problemas jurídicos (una parte de las plazas ofertadas, la mayoría, serían para l@s que prestaron servicios y la otra parte, reposición de efectivos, jubilación, sería para l@s que no prestaron servicios). Temporalización de las plazas ofertadas para cubrir el conjunto de interin@s actuales en este procedimiento transitorio y excepcional"

Desde el STEPV-IV consideramos prioritaria la modificación del actual sistema de acceso a la función pública para dar una respuesta a la problemática del profesorado interino, es por ello que invitamos a impulsar el trabajo sindical unitario para conseguir que el Ministerio abra una negociación satisfactoria.

La oferta de empleo público docente para el año 2001

La Conselleria de Cultura y Educación ha informado que tiene la intención de convocar una oferta de empleo público docente para el año 2001 superior a las 2000 plazas. La negociación del número total de plazas y su distribución por cuerpos y especialidades se hará en las próximas semanas. También ha informado de la voluntad que tiene de negociar un plan trianual para las ofertas de empleo público docente. El objetivo de esta negociación sería la reducción del actual número de profesorado interino. El sindicato comparte este objetivo, pero no la forma de hacerlo. Para la Administración Educativa y el resto de organizaciones sindicales se reduce el número de personal interino convocando un número importante de plazas en las oposiciones; para nosotros es necesario modificar el sistema de acceso para facilitar el paso de este profesorado a la condición de funcionari@ de carrera. Por lo tanto el Sindicato condiciona la oferta de empleo público y la convocatoria de las oposiciones a que previamente se dé una solución a la situación de este colectivo. Si no se resuelve nos opondremos a las pretensiones de la Conselleria y a las del resto de organizaciones sindicales.

Adjudicaciones de vacantes y sustituciones

La Conselleria de Educación ha informado que:

 1. Pretende modificar algunos aspectos relacionados con las sustituciones del profesorado en situación de baja y, por lo tanto, de la provisión de las bolsas de trabajo. Se quiere cambiar el acuerdo del profesorado interino de 1993 en el apartado referido a la incorporación del personal a las bolsas de trabajo pero no se concreta más este tema.
 2. Las adjudicaciones de vacantes del profesorado del cuerpo de secundaria serán mediante instancia, igual que este año, con alguna modificación en el procedimiento.
 3. Las adjudicaciones de vacantes del cuerpo de maestr@ serán presenciales.

El sindicato manifiesta que una gran parte de los problemas que han habido en la provisión de los puestos de trabajo, no sólo en las sustituciones sino también en las vacantes, están motivados por:

 1. El nuevo sistema informático impuesto por el conseller Manuel Tarancón en contra de las organizaciones sindicales y del profesorado.
 2. La deficiente planificación del curso escolar 2000/2001. Las comisiones de servicio se concedieron hasta bien avanzado el mes de septiembre, las vacantes no se conocieron hasta los primeros días del mismo mes, no se abrieron las bolsas de trabajo con antelación suficiente, había más de 400 vacantes a tiempo parcial...
 3. La falta de personal en los departamentos que gestiona la plantilla docente y la provisión de puestos de trabajo.
 4. La excesiva complejidad y burocratización en la tramitación de las bajas.
 5. La precariedad en el trabajo: se ofrecen sustituciones de pocos días, vacantes de tiempo parcial, sin solución de continuidad...
 6. La desinformación generalizada: no publicación de las listas del profesorado interino, falta de información de las bolsas de trabajo...

Por todo ello la solución no consiste en modificar el sistema de provisión de las bolsas de trabajo sino otros aspectos de los cuales la Administración, hasta ahora, no ha querido hablar:

 1. El acceso del profesorado interino a un puesto de trabajo fijo. Mientras esto se consigue, procurar su estabilidad laboral con contratos anuales y equiparación de las condiciones de trabajo y de los derechos al del profesorado funcionario.
 2. Un sistema de adjudicación de vacantes y de sustituciones público y presencial con todas las garantías procedimentales para todos los cuerpos docentes.
 3. La transformación de las vacantes a tiempo parcial por vacantes a tiempo completo.
 4. La reducción del tiempo para cubrir las sustituciones.
 5. La dotación de más personal a los servicios de personal de cada Dirección Territorial.
 6. La previsión, con antelación suficiente de las necesidades del sistema público.
 7. La gestión transparente de las bolsas de trabajo.

El sindicato considera que son necesarios cambios radicales en la actitud de la Consellería de Cultura y Educación hacia el profesorado interino, ya que cada día se están deteriorando más sus condiciones de trabajo (retenciones de IRPF o reducción en la duración de los contratos), no se aportan soluciones reales y se les aboca a un alto grado de precariedad. La Administración no respeta sus propios compromisos, ¿qué queda de las propuestas del pacto por la educación o del programa electoral del partido que nos gobierna?. Ante esta situación no nos queda más que organizarnos y luchar por nuestros derechos.

 tornar < començament / pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >