convocatòria per a l'adquisició de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres i modificació de l'apartat relatiu a les províncies


 

 

 

ATENCIÓ

Termini de presentació de sol·licituds i documentació:

del 24 de maig al 9 juny de 2004

 

models de restricció de província i reconeixement de noves especialitats 
per al professorat interí (cos de mestres)

BASES DE CONVOCATÒRIA PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN LES BORSES DE TREBALL DEL COS DE MESTRES I MODIFICACIÓ DE L'APARTAT RELATIU A LES PROVÍNCIES.

 

Amb la finalitat de portar a terme la substitució de funcionaris del Cos de Mestres en Centres Públics situats a la Comunitat Valenciana i depenents de la Conselleria de Cultura i Educació, s'obre termini per a acreditació de noves especialitats en les borses de treball del Cos de Mestres amb les següents bases:

 

A) S'obre termini per a acreditació de noves especialitats en les borses de treball del Cos de Mestres en les següents especialitats:

 

Anglès

Francès

Pedagogia Terapèutica

Audició i Llenguatge

Música

Educació Infantil

Educació Física

Valencià

Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa

Ciències Socials

Llengua i literatura Castellana

 

B) REQUISITS

 

a).Estar en possessió o en condicions d'obtenir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la titulació de Diplomat en les Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica i posseir, a més, alguns dels següents, requisits de titulació:

 

ANGLÉS

 

-Diplomat en les Escoles Universitàries del Professorat d'E.G.B., especialitat d'Anglès.

-Títol de Mestre: Especialitat Llengua estrangera (troncals d'Anglès).

-Llicenciat en Filologia Anglesa, o tenir superats tres cursos complets d'aquesta llicenciatura.

-Diplomat en Anglès per les Escoles Universitàries d'Idiomes

(traductors i intèrprets).

-Certificat d'aptitud en Anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes

-Haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

FRANCÈS

 

-Llicenciats en Filologia Llengua Castellana i Francès.

-Títol de Mestre: Especialitat Llengua estrangera (troncals de Francès).

-Diplomat en les Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Filologia: Francès.

-Llicenciat en Filologia Francesa, o tenir superats tres cursos complets d'aquesta llicenciatura.

-Diplomat en Francès per les Escoles Universitàries d'Idiomes (traductors i interpretis).

-Certificat d'aptitud en Francès de l'Escola Oficial d'Idiomes.

-Haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

 

-Títol o diploma de Professor Especialitzat en Pedagogia Terapèutica o certificació acreditativa d'haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

-Títol de Diplomat en Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat Educació Especial (Pla experimental de 1971).

-Títol de Mestre -Educació Especial- per les Escoles Universitàries de Magisteri.

-Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció de Pedagogia, Subsecció d'Educació Especial o equiparació corresponent d'acord amb el disposat en l'Ordre de 7 de novembre de 1983 (B.O.I. del 11).

 

AUDICIÓ I LLENGUATGE

 

-Títol de Mestre -Audició i Llenguatge- per les Escoles Universitàries de Magisteri.

-Títol o diploma de Professor Especialitzat en Pertorbacions del Llenguatge i Audició o certificació acreditativa d'haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

-Certificat expedit pel ministeri de Sanitat:

-Psicopatología del Llenguatge i la seva Rehabilitació.

-Rehabilitació del Llenguatge.

-Rehabilitació Audifonológica i Tècniques Logopèdiques.

 

-Diploma de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

-Diploma de Logopèdia. Universitat Pontifícia de Salamanca.

-Diploma de Psicologia del Llenguatge. Universitat Pontifícia de Salamanca.

-Diploma de Logopèdia corresponent als cursos celebrats mitjançant Conveni entre les diferents Administracions Educatives i Universitats.

 

MÚSICA

 

-Títol de Mestre -Educació Musical- per les Escoles Universitàries del Magisteri.

-Diploma cursos especialització en Educació Musical de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.

-Estudis musicals conforme al Decret 2618/1966, de 10 de setembre (B.O.E. de 24 d'octubre), sobre reglamentació General dels Conservatoris de Música.

-Haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

-Estar en possessió del diploma elemental o haver cursat els ensenyaments corresponents al grau elemental que a continuació s'indiquen, mitjançant els cursos que s'especifiquen:

 

-Solfeig i teoria de la música. Cursos 1r, 2n, 3r i 4t .

-Piano: Cursos 1r, 2n, 3r i 4t.

-Violí: Cursos 1r, 2n, 3r i 4t .

-Violoncel: Cursos 1r, 2n, 3r i 4t.

-Conjunt Coral i Instrumental. Curs, 1r de Conjunt Coral.

-Arpa: Cursos 1r, 2n i 3r.

-Guitarra i vihuela. Cursos 1r, 2n i 3r.

-Viola. Cursos 1r, 2n i 3r .

-Contrabaix: Cursos 1r, 2n i 3r.

-Instruments de vent: Cursos 1r, 2n i 3r.

-Cant: Cursos 1r, 2n i 3r.

-Instruments de Pua: Cursos 1r, 2n i 3r.

-Instruments de Membrana. Curs 1r.

-Làmines: Curs 1r.

-Manxes Manuals i similars: Curs 1r.

 

EDUCACIÓ INFANTIL

 

-Diplomat en les Escoles Universitàries del Professorat d'E.G.B., especialitat de Preescolar.

-Haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències, plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA

 

-Llicenciat en Educació Física o haver superat els tres primers cursos de llicenciatura.

-Diplomat en Educació Física.

-Títol de Professor Instructor, Instructor General i Mestre Instructor d'Educació Física.

-Títol de Mestre d'Educació Física per les Escoles Universitàries de Magisteri.

-Haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

VALENCIÀ

 

-Llicenciat en Filologia Valenciana.

-Diploma de Mestre Valencià

-Diplomat en Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Valencià.

 

MATEMATIQUES I CIÈNCIES DE LA NATURALESA

 

-Diplomat en les Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa.

-Llicenciat o Diplomat en Ciències, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Informàtica, Ciències Econòmiques o Empresarials, Biologia, Física, Geologia, Matemàtiques i Química, o haver superat tres cursos complets de llicenciatura.

-Enginyer Superior, Arquitecte o haver superat tres cursos complets de llicenciatura.

-Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o Professor mercantil.

-Haver superat els cursos de l'especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'Educació, o pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

CIÈNCIES SOCIALS

 

-Diplomat en les Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Ciències Socials.

-Llicenciat o Diplomat en Geografia, Història, Filosofia i Lletres, Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Informació, Pedagogia, Psicologia, Filosofia i Ciències de l'Educació.

 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA

 

-Llicenciat en filologia Espanyola. Romànica. Clàssica. Filosofia i Lletres i Ciències de la Informació o tenir superats els tres primers cursos complets de la llicenciatura.

-Diplomats en Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Filologia: Anglès.

-Llicenciat en Filologia Anglesa, o haver superat els tres primers cursos complets d'aquesta llicenciatura.

-Diplomat en Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Filologia: Francès.

-Llicenciat en Filologia Francesa, o haver superat els tres primers cursos complets d'aquesta Llicenciatura.

-Haver superat els cursos de l'especialitat convocats bé pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports, o bé per els, òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes amb competències plenes en matèria d'educació, requerint-se en aquest cas l'homologació pel ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

 

b).-Nomenament de dos anys, com a mínim en les especialitats:

 

Matemàtiques i Ciències Naturals

Ciències Socials

Llengua Castellana

 

Acreditat mitjançant certificat expedit pel secretari del Centre amb el Vist-i-plau del Director, d'acord amb la addenda 1999 al Pacte sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat de 24 de maig de 1993.

 

 

C) MODIFICACIÓ DE PROVÍNCIA

 

El personal docent integrant de les borses de treball de 1986, 1989, 1993 i 1996, podrà variar les províncies que va consignar, en aquest apartat, així com suprimir o afegir províncies diferents de les consignades en aquell moment.

 

D) CONDICIONS GENERALS

 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 24 de maig al 9 juny de 2004, ambdós inclusivament.

 

I) PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

Les sol·licituds es presentaran per una sola vegada en el Registre General de les Adreces Territorials de Cultura i Educació, mitjançant model que es facilitarà en el mateix a aquest efecte.

 

Després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista de sol·licitants amb expressió de les especialitats reconegudes.

 

A partir del dia de la publicació de la llista provisional s'obrirà un termini de reclamacions contra la mateixa de 5 dies, transcorregut el qual, la llista s'elevarà a definitiva.

 

 

F) ORDENACIÓ

 

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

 

 

 

València, 18 de maig de 2004.

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL.

 

 

 

José Antonio Rovira Jover

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >