Regulació de les jubilacions


   

 Allioli extra jubilació LOE 2011

Divendres, 14 de gener de 2011Núm 6.438
RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2011 de la jubilació anticipada voluntària d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2010/14173]

Termini: dos primeres mesos de l’any.
Renúncies: fins al 15 de març.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

el futur de les jubilacions
assemblees informatives

En el context actual, amb negociacions en marxa sobre el futur de les jubilacions, és necessari que els treballadors i treballadores de l'ensenyament tinguen tota la informació possible.
ALACANT: dimarts, 1 de febrer a les 18.00, a la Seu del Sindicat
VALÈNCIA: dimarts, 1 de febrer a les 18.00, a la Seu del Sindicat
CASTELLÓ: dimarts 8 de febrer, 17,30, a la seu del Sindicat

 
 

Pagament incorrecte de la gratificació per jubilació

ASSEMBLEA informativa per al professorat que es jubila

Conselleria ha comunicat les Resolucions de la Direcció Territorial per les quals es declara el dret a la percepció de gratificacions extraordinàries, d'acord amb el que estableix la DT 2ª de la LOE.
Tanmateix, els imports de les dos gratificacions són incorrectes (tant la gratificació extraordinària prevista en la LOGSE, com la complementària de la Conselleria d'Educació), perquè hi ha una reducció del 5% que no correspon.
Com que sols hi ha un mes a partir de la notificació de les resolucions per a interposar recurs d'alçada, i donada la manca d'informació al respecte o la publicació d'informacions que no clarifiquen aquest extrem, STEPV convoca les assemblees següents per a explicar a lafiliació interessada interessada les passes per a presentar el recurs (aporteu tota la documentació referida a la jubilació):

Alacant.
Seu del Sindicat 12h
Dimarts 19 de juliol.
València.
Seu del Sindicat 11h
Dimarts 19 de juliol.
Castelló.
Seu del Sindicat 11h
Divendres 22 de juliol.

Si no t'afecta perquè encara no estàs jubilat, informa la gent que coneixes.


 

clica en l'anunci

 

El govern ha decidit, amb l'acord de UGT, CCOO i la patronal, el futur de la jubilació per a tots els treballadors i totes les treballadores de l'Estado espanyol. STES-i valora profundament injust aquest acord que, en definitiva, suposa que per a jubilar-se caldrà treballar més anys i es cobrarà una menor pensió. L'augment de l'edat de jubilació i del còmput d'anys cotitzats per a calcular la seua quantia agreujaran el futur dels col•lectius més febles, com ara la gran quantitat de persones joves i més majors, que continuen sense trobar feina i que cada vegada s'incorporen més tard al mercat laboral.

Nombrosos estudis econòmics imparcials demostren que el sistema públic de pensions pot mantenir-se sense acudir a mesures que castiguen les persones treballadores, com, per exemple, augmentat el percentatge del PIB (9’2%) que l'Estat espanyol destina a pensions, igualant-lo al d'altres estats de la Unió Europea (amb una mitjana propera al 12 %).

La llei, en tràmit parlamentari, permetrà excepcions a l'edat general de jubilació, per la qual cal seguir lluitant per la prórroga de la jubilació anticipada i incentivada per al professorat al s 60 anys. STES-i, junt a totes les organitzacions sindicals, insistim en la demanda de la jubilació anticipada LOE, atenent al sentir unànime del col•lectiu. Reivindiquem aquesta demanda com a solidària amb les i els joves titulats que esperen trobar la seua primera ocupació en l'educació pública, així com amb el professorat interí que segueix esperant oportunitats justes en l'estabilitat en l'ocupació i en el seu accés al sistema com a funcionariat de carrera.

Les plantilles docents de l'escola pública necessiten amb urgència un recanvi generacional, ja que el 30 % del professorat sobrepassa ja els 50 anys. El desgast de les i els docents és cada vegada més evident, amb un treball que s'ha anat endurint amb el pas dels anys i al que ara amenaça un futur preocupant amb l'augment ja observable de les ràtios, la desaparició de desdoblaments i de recursos per a l'atenció a la diversitat o l'escassesa d'oferta pública d'ocupació que amenaça les pròximes convocatòries.

És obvi que aquesta renovació, a més, és també essencial si volem un professorat ben format que plante cara als reptes que imposen els nous coneixements i els avanços tecnològics. La qualitat educativa de l'alumnat és fonamental per a l'òptima formació de les ciutadanes i ciutadans en la construcció d'una societat més justa i de progrés. La pròrroga indefinida de la jubilació voluntària anticipada no és, doncs, un privilegi, sinó la garantia d'una escola pública de qualitat. Així ho reconeixen nombrosos països d'Europa, que mantenen la jubilació del professorat en edats properes als 60 anys, sabent que d'això depèn el futur de les seues societats. I en el nostre cas, també, una mesura solidària que repercuteix en la creació de nous llocs de treball i aporta solucions a la precarietat laboral del professorat interí.

STES-INTERSINDICAL

     Documento: Entrega de firmas para jubilación anticipada


Els sindicats de l’ensenyament presenten a València, Alacant i Castelló el Manifest per la pròrroga de la jubilació LOE


Manifiest sindical unitari per la
pròrroga de la jubilació LOE


19/02/10. El Secretariat d'STES-I se concentra davant el Ministeri per a exigir la pròrroga indefinida de la jubilació LOE i la la negociació del futur RD de Concurs de Trasllats.


07/01/10
STEPV inicia una campanya per prorrogar indefinidament la jubilació voluntària del professorat
La LOE contempla aquesta modalitat de jubilació fins el 2011


Campanya
Per la pròrroga indefinida
de la jubilació anticipada LOE


 

CORRECCIÓ d'errades. Renúncies fins el 15 de març

 DOCV 20/01/10. RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2010 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la LOE.

Allioli extra jubilació LOE 2010

 
 
 
 

Jubilació anticipada voluntària 2009

Jubilació LOE 2009
Tipus de jubilació
Notes sobre la jubilació
Gratificació extraordinària
Haver regulador 2009
  ------ descarregar Allioli extra jubilació 2009

 

 
   
   
   
   
 

Els sindicats de l’ensenyament presenten a València, Alacant i Castelló el Manifest per la pròrroga de la jubilació LOE

Reivindiquen la negociació de la pròrroga en la Mesa Sectorial en el MEC

veure manifest

Els sindicats STEPV, CCOO, ANPE, UGT i CSIF han presentat simultàniament a Alacant, València i Castelló un manifest unitari (que adjuntem) per a reclamar la negociació amb el Ministeri d’Educació de la pròrroga de la jubilació LOE.

El manifest s’ha presentat en roda de premsa a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània a València, en la seu de la Universitat d’Alacant i en la Direcció Territorial de Castelló a les 12h, amb presència de representants de cada un dels sindicats.

30 de març de 2010

 


 

 

STEPV inicia una campanya per prorrogar indefinidament la jubilació voluntària del professorat

La LOE contempla aquesta modalitat de jubilació fins el 2011

descarregar fulls de signatures

La jubilació voluntària del professorat als 60 anys duu aplicant-se fa prop de vint anys, des que la LOGSE la va regular en 1991. Tot i això no té un caràcter definitiu i ha anat prorrogant-se repetidament. Precisament per això, la jubilació voluntària hauria de considerar-se un dret laboral consolidat del professorat i amb caràcter definitiu. La LOE, però, estableix una pròrroga d’aquesta modalitat de jubilació fins al 2011, any de finalització del desplegament de la llei.

Aquest fet ha dut a STEPV, com ja ha passat anteriorment, a iniciar una nova campanya per a exigir que la pròrroga de la jubilació voluntària anticipada siga considerada amb caràcter indefinit.

I juntament amb el reconeixement indefinit de la jubilació, és necessari atendre altres demandes ineludibles en el camp de la salut laboral, amb mesures d'adaptació de les condicions de treball del professorat major de 55 anys, com la reducció de jornada sense perjudici de les remuneracions. Igualment, és necessària una revisió de les indemnitzacions per jubilació, i homologar-les amb aquelles que més altes.

El Sindicat ha insistit que la contemplació d'aquestes mesures en el seu conjunt són bàsiques per al suport de les tasques docents i atenen a la consideració social del treball d'ensenyar. A més, les adaptacions pedagògiques i tecnològiques que requereix un nou temps en l'ensenyament s'afavoriran amb un recanvi generacional en el sistema educatiu, amb la renovació de les plantilles que faciliten la incorporació de nous professorat en els centres, al mateix temps que es generaran noves ocupacions.

Per la importància d'aquesta demanda STEPV exigeix al Ministeri l'obertura immediata d'un procés de negociació amb les organitzacions sindicals i, donada la seua singularitat, el Sindicat reclama una negociació exclusiva sobre la pròrroga indefinida de la jubilació voluntària i de les altres mesures esmentades, i desvinculada d’altres reglamentacions d’un abast més ampli, com l’estatut docent, que puga mancar d’un suport sindical unànim.

7 de gener de 2010

 


 

Per la pròrroga indefinida
de la jubilació anticipada LOE

descarregar fulls de signatures

S'acosta el final de la possibilitat d’exercir el dret a la jubilació voluntària LOE (Disposició Transitòria 2ª), que vencerà amb el període d'aplicació d'aquesta llei en 2011.

Després de quasi vint anys d'exercir un dret que ha de consolidar-se, assistim, en canvi, a propostes per part del Govern d'endarrerir la jubilació fins als 70 anys, o pitjor encara, fins als 75 segons recomanacions de la Unió Europea.

És per això que STEPV (i la Confederació d’STES) promou una nova campanya de "PRÒRROGA INDEFINIDA DE LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA”, amb el convenciment que aquesta reivindicació és compartida per tot el professorat i és ara més necessària que mai.

La legislació aprovada recentment, com l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (art. 67.2) no arriba a donar satisfacció a la nostra demanda i limita que “per Llei de les Corts Generals, amb caràcter excepcional i en el marc de la planificació dels recursos humans, es podran establir condicions especials de les jubilacions voluntària i parcial”. Tampoc ho fa la Disposició Addicional 7ª de la Llei 40/2007, "de mesures en matèria de Seguretat Social", denunciada per la Confederació Intersindical en el seu moment, que no s'ha complit i s'està retardant injustificadament en allò que fa referència al dret a la jubilació anticipada i parcial.

L'Administració no pot ignorar la demanda unànime de prorrogar indefinidament la jubilació anticipada, incloent-hi l'homologació a l'alça de les gratificacions econòmiques, així com la implementació d'altres mesures per als majors de 55 anys, requisit imprescindible en matèria de salut laboral.

Defensem la necessitat de la jubilació voluntària anticipada com a condició ineludible de suport al professorat: les exigències socials respecte a la docència augmenten dia a dia, i requereixen adaptacions permanents a canvis continus, amb càrregues emocionals i psicològiques cada vegada majors que estan dificultant en els últims temps el treball en els centres. Açò contribuirà, a més, al reconeixement social i institucional del treball docent i que s'efectue el recanvi generacional que requereix el sistema educatiu, originant més ocupació en el sector.

Exigim, per tant, amb urgència els canvis legislatius necessaris. Aquesta campanya depén directament de la vostra participació.

7 de gener 2010

 


 

Jubilació LOE 2009

 

Dimecres, 7 de gener de 2009    Núm 5.927
RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2009 del director general de Personal de la Conselleria d'Educació per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2009 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació . [2008/14946]
 

Normativa a aplicar

LOE. Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig. (BOE 106 de 4/5/06 )
BOE 313, dilluns 31 desembre 2007 (Càlcul de la pensió )
DOCV 07 de gener 2009

Termini: dos primers mesos de l’any.
Renúncies: fins al 14 de març.

 

Tipus de jubilació

 

INFORMA STEPV-Iv

REQUISITS

TERMINI

OBSERVACIONS

DOCUMENTS

Jubilació voluntària

Art. 29, Llei 50/84

Jubilació voluntària

 

Tindre complits 60 anys i comptar amb 
30 anys de serveis com a mínim.

3 mesos d’antelació a la data en què desitge jubilar-se.

 

Instància sol•licitud en tres exemplars
• Fotocòpia del DNI, per les dues cares.
• Certificat de naixement.
• Full de serveis certificat. En el cas de cotitzar a alguna mutualitat docent, caldran dos fulls de serveis.
• Imprés declaració, on es faran constar les dades corresponents a l’anualitat anterior a la de la seua jubilació.
• Domicili particular i telèfon.
Nota: l’administració sol facilitar el plec complet d’instàncies.

Jubilació voluntària LOE

LOE (D. T. segona). D’aplicació fins al desenvolupament de la LOE (2011).

STEPV exigeix la pròrroga indefinida 

Haver estat en activitat sense interrupció durant els 15 anys anteriors en llocs pertanyents a les plantilles docents amb anterioritat a la data de la sol•licitud.
Complir 60 anys, a l’efecte del 31/VIII d’aquest curs.
Tindre acreditats, almenys, 15 anys de serveis efectius a l'Estat.

Als mesos de gener i febrer de l’any en què desitge jubilar-se. 
La data de cessament serà el 31 d’agost del mateix any. 
Per a obtindre el coeficient multiplicador, s’afig el temps que falte per a complir 65 anys en el còmput de serveis.
Tambè es rebrà una gratificació si es tenen almenys 28 anys de serveis sense comptar la bonificació.
Aquesta gratificació es cobrarà junt amb la darrera mensualitat del salari en actiu.
En principi, està exempta el 40% de la quantia, però així i tot suposa un increment considerable de cara al pagament de l’IRPF (declaració de la renda).
Nota: L'administració facilita el plec complet d'instàncies, en tres exemplars.
Certificat de naixement original.
4 fotocòpies del DNI.

Jubilació forçosa

per incapacitat permanent

Art. 39.2 Llei de Funcionaris Civils de l’Estat. Art. 28.2.c Llei de classes passives

Període carència (període mínim de cotització), per tindre dret a pensió.
Patir incapacitat permanent per a l’exercici de les funcions, bé per inutilitat física o afebliment apreciable de facultats. 
D’ofici o a instància de l’interessat. Es consideren com a serveis efectivament prestats el període de temps que resta per arribar als 65 anys. Nota: L'administració facilita el plec complet d'instàncies i documents necessaris. 
• Fotocòpia DNI, per les dues cares.
• Fotocòpia NIF.
• Certificat de naixement.
• Full de serveis certificat. En cas d’haver cotitzat a alguna mutualitat docent, caldran dos fulls de serveis.
• Imprés declaració, on es faran constar les dades corresponents a l’anualitat anterior a la de la jubilació.
• Domicili particular i telèfon.
Nota: l’administració sol facilitar el plec complet d’instàncies

Jubilació forçosa

per edat reglamentària

Art. 33, Llei 30/84

En complir 65 anys.
Període de carència, per tindre dret a pensió.
Mireu la taula d’haver regulador. 

D’ofici, l’administració ho comunicarà 
a l’interessat amb una antel•lació de 6 mesos.

Pot demanar acabar el curs en què complix 65 anys i cessar el 31/VIII, si no, ho farà el mateix dia en què els compleix.

 

Pensions extraordinàries

Quan la incapacitat és originada per accident o malaltia, en acte de servei o com a conseqüència d’aquest o per acte terrorista. S'ha de sol•licitar un expedient d'indagació de causes i l'administració nomenarà un instructor.
Una vegada instruït l’expedient s’ha de lliurar al Ministeri d’Economia i Hisenda que, si l’aprova, multiplica per 2 la pensió inicialment fixada.
La quantia de les pensions es calculen igual que en el cas d’IPS, però amb els havers multiplicats per 2.
També pot ser per viduïtat, orfandat o en favor de pares.
 

 

 

Notes sobre la jubilació

 

• Al començament de cada any, la Conselleria d’Educació publica la convocatòria per acollir-se a la jubilació voluntària LOE (Disposició transitòria segona). Per aquest motiu, les instàncies d’un any no serveixen per al següent.

• Es consideren anys efectius a l’Estat tots els reconeguts com de cotització a qualsevol règim públic de Seguretat Social.

• En cas d’haver canviat de cos al llarg de la carrera professional, existeix una fórmula que aplica l’administració:P= R(1) C(1) + (R(2)-R(1) C(2) + (R(3) – R(2) C(3) +...P= Quantia de la pensió de jubilació.
R(1), R(2), R(3)...= Havers reguladors corresponents al primer i als successius grups professionals en què s’han prestat serveis.C(1), C(2), C(3)...= Els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei transcorreguts des de l’accés al primer grup i als successius fins a la jubilació, o fins a la data en què es computen els serveis en cas de jubilació per incapacitat i altres amb bonificacions en temps de serveis

• El màxim de les pensions per al 2009 està fixat en 34.050,94 euros anuals o 2432,21 euros mensuals amb 14 mensualitats.

Haver regulador 2009  

Les pensions de Classes Passives es calculen a partir dels havers reguladors dels diferents grups professionals de funcionaris, que cada any es fixen en la Llei de Pressupostos, en el moment de la jubilació. Existeix una taula de percentatges a aplicar als havers reguladors, en funció dels anys de serveis reconeguts, amb la finalitat de calcular la pensió de jubilació.
Aquests percentatges van des del 1,24%, per cada any de servei, fins al 100%, quan es tenen 35 anys de servei.

*En les supòsits assenyalats, els/les jubilats/ades cobraran la pensió de jubilació màxima 2432,21 mensuals, amb 14 pagues que suposaran 34050,94 euros anuals, i les quantitats esmentades en la taula anterior només serviran per calcular viudetats, orfandats...

 

Gratificació extraordinària 2008

   
   
 

FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES

Edat

Anys de servei

 

28

29

30

31

32

33

34

35

 

60

5.416,17

5.416,17

6.219,42

7.303,67

8.561,45

10.045,65

11.776,10

13.802,40

 

61

5.277,35

5.416,17

5.416,17

5.416,17

6.272,35

7.354,90

8.630,85

10.133,22

 

62

5.014,58

5.014,58

5.155,05

5.155,05

5.155,05

5.293,90

5.888,88

6.902,03

 

63

4.753,42

4.753,42

4.753,42

4.875,73

4.875,73

4.875,73

5.014,58

5.014,58

 

64

5.368,33

4.490,63

4.490,63

4.490,63

4.612,93

4.612,93

4.612,93

4.735,22

 

 

FUNCIONARIS DEL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCENIQUES, PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

Edat

Anys de servei

 

28

29

30

31

32

33

34

35

 

60

6.500,43

6.500,43

7.391,25

8.665,55

10.167,97

11.914,93

13.975,95

16.405,55

 

61

6.325,23

6.500,43

6.500,43

6.500,43

7.460,67

8.753,17

10.255,55

12.020,72

 

62

6.011,20

6.011,20

6.168,20

6.168,20

6.168,20

6.341,75

6.987,98

8.211,03

 

63

5.695,50

5.695,50

5.695,50

5.852,53

5.852,53

5.852,53

6.011,20

6.011,20

 

64

5.224,45

5.381,48

5.381,48

5.381,48

5.521,98

5.521,98

5.521,98

5.678,98

 

 

FUNCIONARIS DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL O DEL
COS DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Edat

Anys de servei

 

28

29

30

31

32

33

34

35

 

60

5.416,17

6.307,05

7.391,25

8.665,55

10.167,92

11.914,93

13.975,95

16.405,55

 

61

5.277,35

5.416,17

5.416,17

6.359,92

7.460,67

8.753,17

10.255,55

12.020,72

 

62

5.014,58

5.014,58

5.155,05

5.155,05

5.155,05

5.974,82

6.987,98

8.211,03

 

63

4.753,42

4.753,42

4.753,42

4.875,73

4.875,73

4.875,73

5.014,58

5.014,58

 

64

4.368,33

4.490,63

4.490,63

4.490,63

4.612,93

4.612,93

4.612,93

4.735,22

 

 

PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (amb condició de catedràtics)
COS DE CATEDRÀTICS PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (amb condició de catedràtics)

Edat

Anys de servei

 

28

29

30

31

32

33

34

35

 

60

6.837,58

8.022,40

9.406,00

11.023,10

12.924,20

15.159,73

17.794,40

20.845,60

 

61

6.037,70

6.204,95

6.903,83

8.088,65

9.489,60

11.124,08

13.040,93

15.292,25

 

62

5.737,95

5.737,95

5.887,83

5.887,83

6.471,58

7.588,53

8.905,90

10.439,38

 

63

5.436,60

5.436,60

5.436,60

5.586,50

5.586,50

5.586,50

5.737,95

6.271,20

 

64

4.986,98

5.136,88

5.136,88

5.136,88

5.270,98

5.270,98

5.270,98

5.420,83

 

 

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (amb condició de catedràtics)

Edat

Anys de servei

 

28

29

30

31

32

33

34

35

 

60

6.511,98

7.640,38

8.958,08

10.498,18

12.308,72

14.437,83

16.947,05

19.852,93

 

61

5.750,18

5.909,45

6.575,08

7.703,48

9.037,73

10.594,35

12.419,93

14.564,02

 

62

5.464,70

5.464,70

5.607,45

5.607,45

6.163,38

7.227,18

8.481,78

9.942,25

 

63

5.177,73

5.177,73

5.177,73

5.320,45

5.320,45

5.320,45

5.464,70

5.972,55

 

64

4.749,50

4.892,25

4.892,25

4.892,25

5.019,95

5.019,95

5.019,95

5.162,70

 

 

COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Edat

Anys de servei

 

28

29

30

31

32

33

34

35

 

60

7.163,17

8.404,42

9.853,90

11.548,03

13.539,63

15.881,60

18.641,75

21.838,25

 

61

6.325,23

6.500,43

7.232,58

8.473,83

9.941,50

11.653,78

13.661,93

16.020,45

 

62

6.011,20

6.011,20

6.168,20

6.168,20

6.779,75

7.949,90

9.329,97

10.936,48

 

63

5.695,50

5.695,50

5.695,50

5.852,53

5.852,53

5.852,53

6.011,20

6.569,82

 

64

5.224,45

5.381,48

5.381,48

5.381,48

5.521,98

5.521,98

5.521,98

5.678,98

 
 
Normativa bàsica

LOE. Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig. (BOE 106 de 4/5/06)
BOE 313, dilluns 31 de desembre de 2007 (Càlcul de la pensió)
DOCV 7 de gener de 2009. RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2009 del Director General de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria per l’any 2009 de la jubilació anticipada voluntària conforme a la disposició transitòria segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. (2008/14946)


 

 NOTICIES ANTERIORS

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >