Confederació d’STEs, CCOO, UGT, CGT, CIG i Sindicat d'Estudiants, FAES i CANAE. Amb el suport de CEAPA.


PV: STEPV-Iv, CCOO, UGT, CGT i BEA-L'Aplec, Campus Jove, Sindicat d'Estudiants, UP Alacant, ADE Castelló


Comunicat de CEAPA


 

document d'arreplegada de signatures
descarregar en word

 

CGT - CCOO - FETE UGT - STEPV-Iv

MANIFEST UNITARI

UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT PER A TOTS I PER A TOTES

descarregar en formar word

ver en castellano

Les transformacions socials, econòmiques i culturals experimentades per la nostra societat en la darrera dècada plantegen nous reptes i majors exigències a les quals cal donar una resposta per a millorar la qualitat de l'educació. Cal realitzar un diagnòstic seriós dels principals problemes del nostre sistema educatiu i organitzar un debat ampli i honest que ajude a definir les mesures necessàries per poder resoldre'ls. Un debat en què tots puguen aportar la seua experiència i les seues idees i del qual sorgesca el major consens possible.

Però lluny de realitzar aqueix diagnòstic i promoure aqueix debat el Govern va optar per presentar un "Document de bases" per a una suposada Llei de qualitat, apostant per la segregació de l'alumnat, per expulsar l'alumnat amb dificultats del sistema educatiu, per reduir la participació dels distints sectors de la comunitat educativa i per consolidar dues xarxes de centres educatius amb un alumnat clarament diferenciat, els centres públics com a xarxa assistencial dirigida als sectors més desfavorits de la població, i els centres privats amb capacitat per a seleccionar el seu alumnat.

Les organitzacions i persones signants d'aquest Manifest considerem que les mesures necessàries per a millorar el nostre sistema educatiu han d'anar en la direcció d'oferir una educació de qualitat per a tots i per a totes, tant dels que tenen majors dificultats d'aprenentatge com dels que tenen major capacitat i motivació per a aprendre. Un sistema educatiu de qualitat ha d'assumir el compromís d'elevar el nivell de formació de tot l'alumnat, siga quin siga el seu origen social o procedència i la seua situació de partida, sense segregar ni limitar les seues possibilitats futures. Més educació i millor educació per a tots i per a totes: aquest és el camí a seguir.

Per a això, és necessari intervenir a temps de superar les dificultats per prevenir el fracàs escolar, incrementant substancialment l'oferta de places públiques en Educació Infantil, desenvolupant des de l'Educació Primària activitats específiques de suport per a l'alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge, i garantint en l'Educació Secundària Obligatòria una oferta educativa diversa i no segregadora. Es tracta, en definitiva, de posar en marxa les actuacions necessàries per a seguir avançant en la direcció que tota la població escolar adquiresca la formació bàsica necessària, tant per a continuar estudis posteriors com per a garantir, en les millors condicions possibles, la seua inserció social i laboral.

Cal reforçar el paper dels centres públics com a xarxa vertebradora de l'oferta educativa i dotar-los de més autonomia. No volem centres amb autonomia per a seleccionar l'alumnat però sí que exigim que els nostres centres tinguen molta més autonomia per a organitzar una resposta educativa ajustada a les seues necessitats. Així mateix, no es tracta de canviar el procediment d'elecció de la direcció del centre sinó de donar-li més capacitat de gestió i un major reconeixement i suport des de la comunitat educativa i des de l'Administració.

És imprescindible també donar suport a la tasca del professorat i afavorir el seu reconeixement social així com adoptar mesures orientades a millorar la convivència en els centres, potenciant el diàleg i una major col·laboració entre les famílies i els centres educatius.

En el preàmbul del Projecte de Llei presentat pel Govern es parla molt de la cultura de l'esforç, però només se li reclama a l'alumnat. És necessari l'esforç de tots: del Govern, de les famílies, del professorat, de l'alumnat i, en definitiva, de la societat, que ha de mostrar un compromís major amb l'educació dels joves. Per tant, és necessari invertir més en educació i aconseguir la mitjana dels països de la Unió Europea. Sabem que la millora de la qualitat educativa no és només un problema de recursos econòmics, però les dades al nostre abast demostren que a Espanya hui és també un problema de mitjans.

Per aquestes raons, els signants del Manifest exigirem al Govern, el passat mes de maig, que paralitzés el procés d'elaboració de l'anunciada Llei de qualitat fins que no es produís el debat social previ que es reclama.

Doncs bé, han passat més de sis mesos des que el Govern va presentar el seu document de bases i, en compte de propiciar un autèntic debat obert i participatiu, ha optat per iniciar ja els tràmits parlamentaris de la mal anomenada Llei orgànica de qualitat de l'educació. El Govern ha fet cas omís a les crítiques realitzades per les comunitats autònomes, els partits polítics, els agents socials i la comunitat educativa i s'ha limitat a arreplegar les propostes que ha fet la Conferència Episcopal i la patronal de la privada.

A més, el Govern persisteix a ocultar la memòria econòmica de la Llei en què, per allò que s'ha conegut fins a la data, es consignen quantitats ridícules per a la millora de la qualitat de l'educació, de les quals aproximadament el 80% van dedicades a l'ensenyament privat.

Per tot això, les organitzacions signants d'aquest manifest exigim al Govern que afavoresca un debat rigorós sobre la situació del nostre sistema educatiu, que escolte i arreplegue les aportacions realitzades i busque el major consens amb les comunitats autònomes, els partits polítics, els agents socials i la comunitat educativa. No hi ha possibilitat de millorar la qualitat de l'educació sense comptar amb els que després seran els principals protagonistes dels canvis, el professorat, l'alumnat i les seues famílies. En cas contrari, qualsevol canvi que es propose està condemnat al fracàs.

Finalment, exigim al Govern la retirada d'aquest Projecte de Llei de qualitat de l'educació i fem una crida a participar en les accions que es realitzen contra la política educativa del PP i en pro d'aconseguir l'aplicació de les mesures de millora que el nostre sistema educatiu requereix per a aconseguir una vertadera educació de qualitat per a tots i per a totes.

ADHESIONS AL MANIFEST

Podeu enviar les vostres adhesions al manifest i contra la Llei Del Castillo a qualsevol d’aquests sindicats:

CGT 
FAX 96 383 44 47
sgcgtpv@yahoo.es

FE CCOO PV 
FAX 96 388 21 06
epublica-ensenyament@pv.ccoo.es
FETE – UGT –PV 
FAX 96 388 41 55 
fete.sgeneral@pv.ugt.org

STE PV – Iv 
FAX 96 392 43 34 
valencia.stepv@intersindical.org


  

CGT - CCOO - FETE UGT - STEPV -Iv

MANIFIESTO UNITARIO

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODAS Y PARA TODOS

descargar en formato word

Las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en la última década plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación. Hay que realizar un diagnóstico serio de los principales problemas de nuestro sistema educativo y organizar un debate amplio y honesto que ayude a definir las medidas necesarias para poder resolverlos. Un debate en el que todos puedan aportar su experiencia y sus ideas y del que surja el mayor consenso posible.

Pero lejos de realizar ese diagnóstico y promover ese debate el Gobierno optó por presentar un "Documento de bases" para una supuesta Ley de Calidad, apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado, los centros públicos como red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y los centros privados con capacidad para seleccionar a su alumnado.

Las organizaciones y personas firmantes de este Manifiesto consideramos que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.

Para ello, es necesario intervenir a tiempo de superar las dificultades para prevenir el fracaso escolar, incrementando sustancialmente la oferta de plazas públicas en Educación Infantil, desarrollando desde la Educación Primaria actividades específicas de apoyo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y garantizando en la Educación Secundaria Obligatoria una oferta educativa diversa y no segregadora. Se trata, en definitiva, de poner en marcha las actuaciones necesarias para seguir avanzando en la dirección de que toda la población escolar adquiera la formación básica necesaria, tanto para continuar estudios posteriores como para garantizar, en las mejores condiciones posibles, su inserción social y laboral.

Hay que reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y dotarles de más autonomía. No queremos centros con autonomía para seleccionar al alumnado pero sí exigimos que nuestros centros tengan mucha más autonomía para organizar una respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Asimismo, no se trata de cambiar el procedimiento de elección del director sino de darle más capacidad de gestión y mayor reconocimiento y apoyo desde la comunidad educativa y desde la administración.

Es imprescindible también apoyar la labor del profesorado y favorecer su reconocimiento social así como adoptar medidas orientadas a mejorar la convivencia en los centros, potenciando el diálogo y una mayor colaboración entre las familias y los centros educativos.

En el preámbulo del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno se habla mucho de la cultura del esfuerzo, pero sólo se le reclama al alumnado. Es necesario el esfuerzo de todos: del Gobierno, de las familias, del profesorado, del alumnado y, en definitiva, de la sociedad, que debe mostrar un mayor compromiso con la educación de los jóvenes. Por tanto, es necesario invertir más en educación y alcanzar la media de los países de la Unión Europea. Sabemos que la mejora de la calidad educativa no es sólo un problema de recursos económicos, pero los datos a nuestro alcance demuestran que en España hoy es también un problema de medios.

Por estas razones, los firmantes del Manifiesto exigimos al Gobierno, el pasado mes de mayo, que paralizara el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Calidad hasta que no se produjera el debate social previo que se viene reclamando.

Pues bien, han pasado más de seis meses desde que el Gobierno presentó su documento de bases y, en lugar de propiciar un auténtico debate abierto y participativo, ha optado por iniciar ya los trámites parlamentarios de la mal llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación. El Gobierno ha hecho caso omiso a las críticas realizadas por las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa y se ha limitado a recoger las propuestas que ha hecho la Conferencia Episcopal y la patronal de la privada.

Además, el Gobierno persiste en ocultar la memoria económica de la Ley en la que, por lo conocido hasta la fecha, se consignan cantidades ridículas para la mejora de la calidad de la educación, de las cuales aproximadamente el 80% van dedicadas a la enseñanza privada.

Por todo ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto seguimos exigiendo al Gobierno que favorezca un debate riguroso sobre la situación de nuestro sistema educativo, que escuche y recoja las aportaciones realizadas y busque el mayor consenso con las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa. No hay posibilidad de mejorar la calidad de la educación sin contar con los que después van a ser los principales protagonistas de los cambios, el profesorado, el alumnado y sus familias. De lo contrario, cualquier cambio que se proponga está condenado al fracaso.

Por último, exigimos al Gobierno la retirada de este Proyecto de Ley de Calidad de la Educación y hacemos un llamamiento a participar en las acciones que se realicen contra la política educativa del PP y en pro de conseguir la aplicación de las medidas de mejora que nuestro sistema educativo requiere para lograr una verdadera educación de calidad para todos.

ADHESIONES AL MANIFIESTO

Podeis enviar vuestras adhesiones al manifiesto y contra la Ley del Castillo a cualesquiera de estos sindicatos:

CGT 
FAX 96 383 44 47
sgcgtpv@yahoo.es

FE CCOO PV 
FAX 96 388 21 06
epublica-ensenyament@pv.ccoo.es
FETE – UGT –PV 
FAX 96 388 41 55 
fete.sgeneral@pv.ugt.org

STE PV – Iv 
FAX 96 392 43 34 
valencia.stepv@intersindical.org

 

Comunicado de CEAPA: Por la retirada de la Ley de Calidad

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) se suma a la petición de retirada del proyecto de Ley de Calidad, en apoyo a las organizaciones convocantes de la huelga de la enseñanza del 29 de octubre (CCOO, UGT, STES, CIGA, CGT, FAES, CANAE y Sindicato de Estudiantes).
Así mismo, lamenta que el esfuerzo que va a realizar el Gobierno para difundir las "bondades" de la mal llamada "Ley de Calidad", no se haya realizado antes para elaborar una ley consensuada con toda la comunidad educativa.
Madrid, 25 de septiembre de 2002

 

23/11/02. La manifestació contra la Llei del Castillo celebrada Madrid en la Plaça d'Espanya concentra més de 60.000 persones

 

29/10/02: Les mobilitzacions han tingut un seguiment massiu. Més de 85.000 persones han participat en les manifestacions celebrades al País Valencià contra la Llei del Castillo.

 

29/10/02: L’STEPV-IV afirma que la vaga de l’ensenyament tindrà un seguiment massiu per part de la Comunitat Educativa.


serveis mínims


model de carta a les mares i pares:  valencià     castellano


   
Dimarts, 29 d'octubre:

VAGA GENERAL A L'ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI

Per un ensenyament valencià, públic i de qualitat

No a la Llei del Castillo

ver en castellano

La legislació educativa precissa moltes modificacions, perquè els canvis socials experimentats des de la promulgació de la LOGSE —que ha evidenciat deficiències i errors durant la seua aplicació—, junt a la retallada dels seus aspectes més progressistes i l'impuls a la privatització de l'ensenyament, aconsellen la introducció de canvis legislatius, uns canvis que no són precisament els de la proposta del Govern. En efecte, les propostes de la mal anomenada "Llei de Qualitat" (LOCE), no van en aquest camí.

Una llei privatitzadora

Es pretén tancar el cicle d'implantació de les polítiques conservadores en l'educació pública de l'Estat, que s'ha anat manifestant a través dels Decrets d'Ensenyaments Mínims, la Llei Orgànica Universitària (LOU) i la Llei de Formació Professional (LFP). Amb la LOCE es pretén acabar amb un sistema públic de qualitat, que es dedicaria a la formació dels sectors socials desfavorits i sense futur acadèmic, i subsidiari d'un ensenyament privat —sostingut, això si, amb fons públics— reservat a la formació de les futures elits.

Una llei segregadora

Els itineraris que proposa la Llei no són l'alternativa per a resoldre els problemes d’integració de l’alumnat i compensació de desigualtats. Tot al contrari: es crearan centres guetto i llocs de treball problemàtics.

Una llei que no soluciona els problemes dels centres

Cal avançar en una atenció més personalitzada i en la compensació de les desigualtats educatives de partida provocades pel nostre model social. Però, al contrari del que proposa la Llei, aquesta atenció s'ha de garantir des del començament de l'escolaritat amb totes les inversions necessàries per fer-la realitat. Per reduir el nombre d'alumnes per grup i el nombre total d'estudiants que ha d’atendre un professor, i per millorar la infrastructura dels centres (tallers, aules específiques...) calen propostes legislatives i financeres que no contempla la llei.

L'Educació Infantil, maltractada

Amb la Llei de Qualitat la devaluació de l'Educació Infantil està assegurada. Sense haver implantat encara el model que la LOGSE proposava per a aquesta etapa educativa, es liquida la seua funció sense reconèixer l'important esforç del professorat ni el procés educatiu integral que segueixen xiquets i xiquetes. Es trenca l'estructura de l'etapa, sense determinar les condicions dels centres ni la qualificació dels professionals, i amb un règim que obre les portes encara més a la privatització.

Una llei que no millora les condicions del professorat

Per millorar la qualitat de l’ensenyament, tot el contrari de la proposta de la Llei, cal potenciar la motivació dels treballadors i treballadores de l'ensenyament amb millores laborals: accés a la funció docent; reconeixement de les tutories i funcions de coordinació; reducció de la docència directa als majors de 55 anys; claustres estables; reducció de la inestabilitat; adequació de les plantilles a les necessitats educatives; impuls de un nou model de formació i accés a la funció docent. La formació inicial ha d’arribar al grau de llicenciatura en Magisteri i cal una formació pedagògica prèvia per a impartir Secundària. La formació permanent ha de ser gestionada democràticament i fonamentar-se en les necessitats dels centres educatius i els grups de treball, seminaris, etc. L'accés a la docència ha de ser diferenciat i ha d’avaluar-se prioritàriament la pràctica prèvia.

Una llei antidemocràtica

Es tracta d’una Llei antidemocràtica perquè segrega del sistema els sectors socials desfavorits; perquè el consell escolar -maxim órgan de decisió democràtica- perdrà potestats i no participarà en l'elecció de la direcció; perquè el claustre no intervindrà ni en l'elecció de la direcció ni de l'equip directiu. El director no formarà part necessàriament de la plantilla del centre i per al seu nomenament l'Administració es reserva la designació del 50 % d'una comissió en la qual els representants del centre assistiran de comparses. D'altra banda, cal garantir l'autonomia dels centres educatius per a impulsar els seus projectes educatius.

L’STEPV-Iv ha fetes públiques diverses anàlisis i ha proposat alternatives que ara cal debatre i consensuar.

Hem d'aturar la tramitació de la Llei de Qualitat i reclamar un ampli debat per seguir defensant un ensenyament valencià, públic i de qualitat.

MANIFESTACIONS:

ALACANT:Escales de l’IES Jorge Juan. 19’30 hores

VALÈNCIA:Pç./ Sant Agustí. 19 hores

CASTELLÓ: Pç./ Independència (La Farola). 19 hores


Martes, 29 de octubre:

HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA

Por una enseñanza valenciana, pública y de calidad

No a la Ley del Castillo

La legislación educativa precisa muchas modificaciones, porque los cambios sociales experimentados desde la promulgación de la LOGSE —que ha evidenciado deficiencias y errores durante su aplicación—, junto al recorte de sus aspectos más progresistas y el impulso a la privatización de la enseñanza, aconsejan la introducción de cambios legislativos, unos cambios que no son precisamente los de la propuesta del Gobierno. En efecto, las propuestas de la mal llamada "Ley de Calidad" (LOCE), no van en este camino.

Una ley privatizadora

Se pretende cerrar el ciclo de implantación de las políticas conservadoras en la educación pública del Estado, que se han manifestado a través de los Decretos de Enseñanzas Mínimas, la Ley Orgánica Universitaria (LOU) y la Ley de Formación Profesional (LFP). Con la LOCE se pretende acabar con un sistema público de calidad, que se dedicaría a la formación de los sectores sociales desfavorecidos y sin futuro académico, y subsidiario de una enseñanzaa privada —sostenida, eso sí, con fondos públicos— reservada a la formación de las futuras élites.

Una ley segregadora

Los itinerarios que propone la Ley no son la alternativa para resolver los problemas de integración del alumnado y la compensación de desigualdades. Todo lo contrario: se crearán centros guetto y puestos de trabajo problemáticos.

Una ley que no soluciona los problemas de los centros

Hay que avanzar en una atención más personalizada y en la compensación de las desigualdades educativas de partida provocadas por el modelo social. Eso sí, al contrario de lo que propone la Ley, esta atención se ha de garantizar desde el inicio de la escolaridad con todas las inversiones necesarias para hacerla real. Para reducir el número de alumnos por grupo y el número total de estudiantes que ha de atender un profesor, y para mejorar las infrastructuraa de los centros (talleres, aules específicas...) son necesarias propuestas legislativas y financieras que no contempla la ley.

La Educación Infantil, maltratada

Con la Ley de Calidad la devaluación de la Educación Infantil está asegurada. Sin haber implantado todavia el modelo que la LOGSE proponía para esta etapa educativa, se liquida su función sin reconocer el esfuerzo tan importante del profesorado ni el proceso educativo integral que siguen los niños y niñas. Se rompe la estructura de la etapa, sin determinar las condiciones de los centros ni la cualificación de los profesionales, y con un sistema que abre las puertas todavia más a la privatización.

Una ley que no mejora las condiciones del profesorado

Para mejorar la calidad de la enseñanza, todo lo contrario de la propuesta de la Ley, hay que potenciar la motivación de los trabajadores y trebajadoras de la enseñanzaz con mejoras laborales: acceso a la función docente; reconocimiento de las tutorias y funciones de coordinación; reducción de la docencia directa a los mayores de 55 años; claustros estables; reducción de la inestabilidad; adecuación de las plantillas a las necesidades educativas; impulso de un nuevo modelo de formación. La formación inicial ha de llegar al grado de licenciatura en Magisterio y es necesario una formación pedagógica previa para impartir Secundaria. La formación permanente ha de ser gestionada democráticamente y fundamentarse en las necesidades de los centros educativos y los grupos de trabajo, seminarios, etc. El acceso a la docencia ha de ser diferenciado y ha de evaluarse prioritariamente la práctica previa.

Una ley antidemocrática

Se trata de una Ley antidemocrática porque segrega del sistema los sectores sociales desfavorecidos; porque el consejo escolar -máximo órgano de decisión democrática- perderá potestad y no participará en la elección de la dirección; porque el claustro no intervendrá ni en la elección de la dirección ni del equipo directivo. El director no formará parte necesariamente de la plantilla del centro y para su nombramiento la Administración se reserva la designación del 50 % de una comisión en la cual los representantes del centro asistirán de comparsa. Por otra parte, hay que garantizar la autonomía de los centros educativos para impulsar sus proyectos educativos.

El STEPV-Iv ha hecho públicos diversos análisis y ha propuesto alternativas que ahora es necesario debatir y consensuar.

Tenemos que parar la tramitación de la Ley de Calidad y reclamar un amplio debate para seguir defendiendo una enseñanza valenciana, pública y de calidad.

MANIFESTACIONES:

ALICANTE: Escales de l’IES Jorge Juan. 19’30 horas

VALENCIA:Pz./ San Agustín. 19 horas

CASTELLÓN: Pz./ Independencia (La Farola). 19 horas

   

  

serveis mínims en centres d'ensenyament públic

a) En tots els centres d'ensenyament: el director del centre en funcions directives, amb exclusió d'activitats lectives. En cas de vacant o absència justificada, el vicedirector, cap d'estudis, secretari o persona responsable del centre per aquest orde.
b) En els centres amb mes d'un torn d'ensenyament podrà ser rellevat el càrrec directiu que preste el servei per un altre membre de la Junta Directiva pel mateix orde.
c) En els centres d'ensenyament amb internat, a més dels serveis establits en els apartats anteriors es prestaran els serveis propis dels dies festius. 
d) En els centres d'educació infantil, ensenyament primàri i educació especial, addicionalment al que especifica la lletra a) es prestarà servei per un professor per cada cicle educatiu".


Què és un cicle formatiu en centres d'infantil i primària?

La Direcció General de Personal interpreta que són l'etapa educativa d'Educació Infantil i l'etapa educativa d'Educació Primària (i no els tres cicles en què es subdivideix).

Quins són els serveris mínims?

Per tant, els serveis mínims serien: 

- direcció del centre (segons art. a), 
- 1 persona d'E. Infantil, 
- 1 persona d'E. Primària. 

- En els centres específics d'E. Especial: 1 persona.

En aquest sentit la Direcció General donarà instruccions a les Direccions Territorials d'Educació.

Per a qualsevol dubte, aclariment o interpretació poseu-vos en contacte amb la vostra Direcció Territorial


LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ COARTA EL DRET A LA VAGA

A data de hui, divendres 25, no hi ha serveis mínims regulats

Els sindicats CCOO, CGT, FETE-UGT i STEPV-IV critiquen a la Conselleria d’Educació per coartar el dret a la vaga del professorat. Segons informen els sindicats convocants de la vaga del proper dimarts 29 d’octubre, la Conselleria ha enviat als centres educatius unes instruccions sobre els serveis mínims que no han estat negociades i que són abusives. Per als sindicats, aquesta actuació suposa la vulneració al dret constitucional a la vaga i pretén crear una situació de "desinformació" en els centres i que persones que volen exercir el seu dret contitucional a la vaga no ho facen per les informacions incorrectes que els arriba de la Inspecció Educativa.

Els sindicats CCOO, CGT, FETE-UGT i STEPV-IV van legalitzar la vaga la setmana passada la vaga presentant per registre un escrit a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Treball i a la Conselleria de Cultura i Educació. Durant tota aquesta setmana han estat esperant que l’Administració els convocara per negociar els serveis mínims, cosa que no ha succeït. Les organitzacions sindicals convocants es van posar en contacte amb la Conselleria de Cultura i Educació, divendres pel matí, en assabentar-se que els inspectors d’educació estaven donant una informació sobre els serveis mínims sense que s’haguera convocat cap reunió per negociar-los.

La pressió exercida pels sindicats CCOO, CGT, FETE-UGT i STEPV-IV ha servit per obligat a l’Administració a convocar una reunió el dilluns 28 d’octubre, a les 9 hores, a la Direcció General de Treball per negociar-los. És per açò que els quatre sindicats informen al conjunt de la Comunitat Educativa que no existeix, a data d’hui, cap servei mínim, per la qual cosa totes les informacions que ha donat l’Administració s’han fet per evitar el dret a la vaga del personal de l’ensenayment, per la qual cosa recomanem a les famílies que no porten als seus fills i filles als centres educatius el dimarts 29 d’octubre.

El sindicats CCOO, CGT, FETE-UGT i STEPV-IV no es fan responsables de les incidències que es puguen produir el dia de la vaga per l’actuació irresponsable i antidemocràtica dels responsables educatius que no ha fet res per negociar els serveis mínims.

El sindicats informen que aquesta situació és inèdita ja que en totes les vagues convocades s’han negociat els serveis mínims i que aquesta actuació es deguda al nerviosisme de l’Administració Educativa pel seguiment massiu que tindrà la vaga del dia 29 d’octubre contra la Llei del Castillo.

València, 25 d’octubre de 2002.

NOTA: La reunió per negociar els serveis mínims es farà el dia 28, a les 9 hores, a la DG de Treball a l’Avinguda Navarro Reverter nº 2 de València.

 


A LES MARES I PARES DE L'ESCOLA PÚBLICA

PER UNA ENSENYAMENT PÚBLIC, VALENCIÀ I DE QUALITAT

descarregar en format word

La igualtat d'oportunitats està amenaçada per una Llei que pretén segregar i discriminar als estudiants i que afectarà, amb major contundència, als sectors socials més desfavorits. Des del Ministeri d'Educació s'està afavorint els interessos de la patronal de l'ensenyament privat, amb la clara intenció de convertir a l'escola pública en una xarxa subsidiària.

Mai l'escola pública s'havia vist tan amenaçada des del seu propi Ministeri d'Educació.

En aquests dos últims anys, el Govern, mitjançant una actitud autoritària que ignora a la comunitat educativa, està portant endavant, amb l'únic suport de la patronal de l'ensenyament privat i l'església, una llei que canviarà radicalment el sistema educatiu del nostre país.

És precís que parem aquesta mal anomenada “Ley de Qualitat“:

ÉS UNA LLEI ANTIDEMOCRÀTICA

Els pares i mares, igual que el professorat, es convertiran en elements purament decoratius del sistema, sense cap capacitat de decisió, perquè els consells escolars, creats com màxims òrgans de control i gestió de la comunitat educativa, només tindran funcions de caràcter consultiu. L'elecció de l'equip directiu serà practicament a dit.

ÉS UNA LLEI SEGREGADORA

La separació d'alumnes mitjançant "grups de reforç" als dotze anys i els itineraris en el segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, a més d'una mesura antipedagògica, és injusta des d'un punt de vista social, perquè nega la promoció educativa mitjançant mesures compensadores als estudiants que precisament més educació necessiten.

Desviar des dels 12 anys a una part de la població significa, en realitat, tancar les possibilitats d'accés als estudis superiors dels jóvens de famílies amb menys recursos. A més, suposa renunciar a donar un nivell alt de qualificació professional a una part important de la nostra població jovenil.

NO SOLUCIONARÀ EL FRACÀS ESCOLAR

L'actual fracàs escolar és encara conseqüència d'una desigualtat social d'origen, que ofereix molt diverses oportunitats als i les jóvens en funció dels recursos familiars. La separació dels que tenen més dificultats desmotivarà a aquests alumnes i al professorat que els imparteix l'ensenyament, una disminució dels recursos destinats a ells i un descens encara major del seu nivell acadèmic.

UNA LLEI PRIVATIZADORA

Es conformen dues xarxes de centres sostinguts amb fons públics. Una dirigida a l'alumnat de classe social mitja i baixa, i una altra per a les classes socials més privilegiades, ja que aquest avantprojecte de llei obri la possibilitat que els centres impartisquen només els itineraris que desitgen i seleccionen l'alumnat segons el seu expedient acadèmic.

Es renuncia a oferir places públiques d'educació infantil que atenguen a la demanda existent i, en el seu lloc, es planteja la possibilitat de concertar el 100% de la privada, independentment que aquesta complisca o no una funció social, o que siga o no discriminadora.

DEGRADA L'EDUCACIÓ INFANTIL

Es degrada l'educació infantil, al primer cicle del qual se li nega el caràcter educatiu, que avui ningú li nega, per a transformar-ho en assistencial. D'aquesta manera, podrà ser atesa per professionals de menor qualificació i en centres que no hauran d'atenir-se als requisits exigibles fins ara, amb el clar propòsit d'abaratir el seu cost.

Per tot açò, us proposem que participeu activament junt amb el professorat i l'alumnat en totes aquelles accions que hem acordat associacions de mares i pares, sindicats d'estudiants, sindicats i una ampla llista de personalitats.

 


A LAS MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA PÚBLICA

POR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA, VALENCIANA Y DE CALIDAD

descargar en formato word

La igualdad de oportunidades está amenazada por una Ley que pretende segregar y discriminar a los estudiantes y que afectará, con mayor contundencia, a los sectores sociales más desfavorecidos. Desde el Ministerio de Educación se está favoreciendo los intereses de la patronal de la enseñanza privada, con la clara intención de convertir a la escuela pública en una red subsidiaria.

Nunca la escuela pública se había visto tan amenazada desde su propio Ministerio de Educación.

En estos dos últimos años, el Gobierno, mediante una actitud autoritaria que ignora a la comunidad educativa, está impulsando, con el único apoyo de la patronal de la enseñanza privada y la iglesia, una ley que cambiará radicalmente el sistema educativo de nuestro país.

Es preciso que paremos esta mal llamada “Ley de Calidad”:

ES UNA LEY ANTIDEMOCRÁTICA

Los padres y madres, al igual que el profesorado, se convertirán en elementos puramente decorativos del sistema, sin ninguna capacidad de decisión, porque los consejos escolares, creados como máximos órganos de control y gestión de la comunidad educativa, sólo tendrán funciones de carácter consultivo. La elección del equipo directivo será prácticamente a dedo.

ES UNA LEY SEGREGADORA

La separación de alumnos mediante "grupos de refuerzo" a los doce años y los itinerarios en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, además de una medida antipedagógica, es injusta desde un punto de vista social, porque niega la promoción educativa mediante medidas compensadoras a los estudiantes que precisamente más educación necesitan.

Desviar desde los 12 años a una parte de la población significa, en realidad, cerrar las posibilidades de acceso a los estudios superiores de los jóvenes de familias con menos recursos. Además, supone renunciar a dar un nivel alto de cualificación profesional a una parte importante de nuestra población joven.

NO SOLUCIONARÁ EL FRACASO ESCOLAR

El actual fracaso escolar es todavía consecuencia de una desigualdad social de origen, que ofrece muy diversas oportunidades a los y las jóvenes en función de los recursos familiares. La separación de quienes tienen más dificultades desmotivará a estos alumnos y al profesorado que les imparte la enseñanza, una disminución de los recursos destinados a ellos y un descenso aún mayor de su nivel académico.

UNA LEY PRIVATIZADORA

Se conforman dos redes de centros sostenidos con fondos públicos. Una dirigida al alumnado de clase social media y baja, y otra para las clases sociales más privilegiadas, puesto que este anteproyecto de ley abre la posibilidad de que los centros impartan sólo los itinerarios que deseen y seleccionen al alumnado según su expediente académico.

Se renuncia a ofrecer plazas públicas de educación infantil que atiendan a la demanda existente y, en su lugar, se plantea la posibilidad de concertar el 100% de la privada, independientemente de que ésta cumpla o no una función social, o que sea o no discriminadora.

DEGRADA LA EDUCACION INFANTIL

Se degrada la educación infantil, a cuyo primer ciclo se le niega el carácter educativo, que hoy nadie le niega, para transformarlo en asistencial. De esta manera, podrá ser atendida por profesionales de menor cualificación y en centros que no tendrán que atenerse a los requisitos exigibles hasta ahora, con el claro propósito de abaratar su costo.

Por todo eso, os proponemos que participéis activamente junto con el profesorado y el alumnado en todas aquellas acciones que hemos acordado, asociaciones de madres y padres, sindicatos de estudiantes, sindicatos y una amplia lista de personalidades.

  


   

29 D’OCTUBRE: Les mobilitzacions han tingut un seguiment massiu.

Més de 85.000 persones han participat en les manifestacions celebrades al País Valencià contra la Llei del Castillo.

La jornada de vaga contra la Llei del Castillo ha tingut un seguiment del 70% del professorat valencià. A l’Estat han seguit la vaga un 74%.

Als Instituts de Secundària l’assistència d’alumnat ha estat practicament nul.la.

Els pares i les mares no han portat als col.legis d’Infantil i Primària a les seues filles i fills, seguint les recomanacions de les Federacions de Pares i Mares d’Alumnes.

En les manifestacions celebrades al llarg de tot el dia han participat unes 85.000 persones. N’hi ha hagut manifestacions-concentracions en poblacions com ara: Alcoi, Alacant, Dénia, Ibi, Callosa de Segura, Torrevieja, Castelló, València,….

Les manifestacions han estat força reivindicatives.

L’STEPV-IV valora positivament la jornada de vaga contra la Llei del Castillo.

El sindicat espera que la ministra d’Educació, Pilar del Castillo, i el conseller d’Educació, Manuel Tarancón, prenguen bona nota i retiren el projecte de Llei, d’igual manera com es va rectificar el "decretazo" després de la Vaga General del 20-J.

El sindicat adverteix que, en cas contrari, continuaran les mobilitzacions unitàries convocades per les organitzacions representatives del professorat, dels estudiants, de les pares i mares, dels MRPs,… en definitiva del conjunt dels agents socials que rebutgen la Llei.

Per acabar, el sindicat felicita a totes les persones que han participat en la Jornada de Vaga i les anima a continuar en la lluita per aconseguir una EDUCACIÓ DE QUALITAT PER A TOTES I TOTS.

València, 29 d’octubre de 2002.L’STEPV-IV afirma que la vaga de l’ensenyament tindrà un seguiment massiu per part de la Comunitat Educativa.

El sindicat espera que el MECD rectifique i retire el projecte de Llei.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) afirma que, amb les dades recabades dels centres educatius, la vaga contra la Llei del Castillo tindrà un gran seguiment tant en els centres d’infantil i primària com en els Instituts de Secundària. El sindicat ha estat arreplegant dades de les previsions dels centres docents i aquestes indiquen que la major part del professorat valencià es posarà en vaga.

Per al sindicat, existeix un gran malestar amb el Ministeri d’Educació i la Conselleria de Cultura i Educació per menysprear el professorat i a la Comunitat Educativa al pretendre imposar una llei que no ha estat ni negociada ni consensuada. De fet, no s’ha tingut en compte l’opinió dels agents socials, només s’han limitat a escoltar a organitzacions minoritàries que són afins, dòcils i poc representatives del professorat, de les pares i mares i dels estudiants, marginant a les que veritablement representen a aquests sectors.

El sindicat considera que la jornada de vaga i les manifestacions convocades per demà suposen una vergassada i una censura a la política educativa tant de la Ministra d’Educació, Pilar del Castillo, com del conseller d’Educació, Manuel Tarancón.

L’STEPV-IV espera que el MECD i la Conselleria de Cultura i Educació rectifiquen i retiren el projecte de Llei, i afirma que és inadmisible que una reforma educativa es faça sense comptar amb la Comunitat Educativa. Aquest sindicat vol deixar ben clar a l’opinió pública que aquest projecte de Llei només compta amb el suport de les Patronals de l’ensenyament, la Conferència Episcopal, els sindicats afins a les patronals i al PP i la Confederació de Pares Catòlica, CONCAPA. La resta de les organitzacions sindicals (STEPV-IV, CCOO, UGT, CGT, USTEC-STEs, CIG, …), estudiantils (Sindicat d’Estudiants, BEA, Campus Jove, CANAE, FAES,…), de pares i mares (FAPA València, FAPA Enric Valor d’Alacant, FAPA Penyagolosa de Castelló), partits polítics (PSPV-PSOE, EUPV. BNV, Els Verds, Esquerra Verda, ERC, CHA, IC-V, PNB, CIU, BNG, EA, CC,…), comunitats autònomes, Universitats, associacions professionals i pedagògiques (MRPs, FEV,…),… no donen suport ni a la forma, la seua tramitació, ni al contingut de la Llei.

Els motius pels quals l’STEPV-IV s’oposa són: és privatitzadora, segregadora, no soluciona els problemes dels centres, maltracta l’educació infantil, no millora les condicions del professorat i és antidemocràtica.

Les manifestacions previstes per demà són:
12 hores. Facultat de Geografia i Història. Campus de Blasco Ibáñez.

19 hores. Plaça de Sant Agustí a València; Plaça de la independència a Castelló i Escales de l’IES Jorge Juan a Alacant.

Per acabar, el sindicat adverteix als governs espanyol i valencià que prenguen bona nota de les mobilitzacions de demà, ja que l’anterior mobilització, contra el "decretazo", va suposar una crisi de govern, amb la caiguda del ministre del ram i una, posterior, rectificació.

València, 28 d’octubre de 2002.

     
 
La manifestació contra la Llei del Castillo celebrada avui a Madrid en la Plaça d'Espanya ha concentrat més de 60.000 persones. 

L'STEPV-Iv una de les organitzacions convocants al costat de la Confederació d'STEs ha estat present i espera que la ministra d'Educació, Pilar del Castell prenga bona nota i retire el projecte de Llei. El sindicat continuarà amb les mobilitzacions unitàries convocades per les organitzacions representatives del professorat, dels estudiants, dels pares i mares, dels MRPs,… en definitiva del conjunt dels agents socials que rebutgen la Llei. 
El sindicat felicita totes els persones que s'han traslladat al costat de l'STEPV-Iv a Madrid i els anima a continuar en la lluita per a aconseguir una EDUCACIÓ DE QUALITAT PER A TOTES i TOTS. 
Madrid, 23 de novembre de 2002.  

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >