NOMENAMENTS LLIURE DESIGNACIÓ

DOGV núm.4289. Dimecres, 10 de juliol de 2002

Conselleria de Cultura i Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2002, del conseller de Cultura i Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 21/02, de 5 de març de 2002 (DOGV núm. 4212, de 18 de març).

Vista la proposta formulada per la comissió avaluadora corresponent a la convocatòria 21/02, de 5 de març de 2002 (DOGV número 4212, de 18 de març), per a la provisió, pel procediment de lliure designació, dels següents llocs de treball: núm. 10966, cap d'Àrea de Personal Docent, núm. 11480, cap de Servici de Promoció Esportiva, núm. 13928, director-gerent, núm. 13934, director territorial de Cultura i Educació de Castelló, núm. 13935, director territorial de Cultura i Educació de València, núm. 16258, cap d'Àrea d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, i núm. 18312, cap d'Àrea d'Infraestructures.

Nomenar el senyor Hermenegildo Puchades Company, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 19845084R0, com a cap del Servici de Promoció Esportiva, lloc de treball número 11480, grup A, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

Nomenar el senyor Álvaro Atienza Navarro, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 73738461B0, com a director-gerent del Complex Educatiu de Cheste, lloc de treball número 13928, grup A, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

Nomenar el senyor Francisco Baila Herrera, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 18695474Q0, com a director territorial de Cultura i Educació de Castelló, lloc de treball número 13934, grup A, complement de destinació nivell 30 i complement específic E050.

Nomenar el senyor Julio Gómez Fernández, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 34572925P0, com a cap d'Àrea de Personal Docent, lloc de treball número 10966, grup A, complement de destinació nivell 30 i complement específic E050.

Nomenar la senyora Nieves García Brizuela, funcionària de carrera del grup A, amb NRP 22537236T0, com a directora territorial de Cultura i Educació de València, lloc de treball número 13935, grup A, complement de destinació nivell 30 i complement específic E050.

Nomenar el senyor Enrique Miquel Benedicto, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 19794953D0, com a cap d'Àrea d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, lloc de treball número 16258, grup A, complement de destinació nivell 30 i complement específic E050.

Nomenar la senyora Mª José Vargas Molina, funcionària de carrera del grup A, amb NRP 51393113E0, com a cap de l'Àrea d'Infraestructures, lloc de treball número 18312, grup A, complement de destinació nivell 30 i complement específic E050.


RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2002, del conseller de Cultura i Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 24/02, de 5 de març de 2002 (DOGV núm. 4212, de 18 de març).

Vista la proposta formulada per la comissió avaluadora corresponent a la convocatòria 24/02, de 5 de març de 2002 (DOGV número 4212, de 18 de març), per a la provisió, pel procediment de lliure designació, dels següents llocs de treball : núm. 10980, cap del Servici d'Ensenyaments en Valencià, núm. 10985, cap del Servici Central de la Inspecció Educativa, núm. 17305, cap del Servici d'Inspecció Educativa d'Alacant, núm. 17306, cap del Servici d'Inspecció Educativa de Castelló, núm. 18336, subdirector territorial de Cultura de Castelló, núm. 18337, subdirector territorial de Cultura de València, núm. 18338, subdirector territorial de Cultura d'Alacant, núm. 18340, subdirector territorial d'Educació I de València, núm. 18474, cap del Servici de Formació Professional i núm. 22313, subdirector territorial d'Educació II de València.

Nomenar el senyor Agustí Pérez Folques, funcionari de carrera del grup B, amb NRP 73938005U0, com a cap del Servici d'Ensenyaments en Valencià, lloc de treball número 10980, grup A/B, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

Nomenar el senyor Pedro Bellón Peinado, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 26145181A0, com a cap del Servici Central de la Inspecció Educativa, lloc de treball número 10985, grup A/B, complement de destinació nivell 26 i complement específic E049.

Nomenar el senyor Vicente José Ramos Miguel, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 51040648O0, com a cap del Servici d'Inspecció Educativa d'Alacant, lloc de treball número 17305, grup A/B, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

Nomenar el senyor Santiago Campo Álvarez, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 07732774N0, com a cap del Servici d'Inspecció Educativa de Castelló, lloc de treballl número 17306, grup A/B, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

Nomenar el senyor Modesto Fabra Falomir, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 18843870Q0, com a subdirector territorial de Cultura de Castelló, lloc de treball número 18336, grup A/B, complement de destinació nivell 24 i complement específic E046.

Nomenar el senyor Juan Antonio Pérez Fernández, funcionari de carrera del grup B, amb NRP 19469551F0, com a subdirector territorial de Cultura de València, lloc de treball número 18337, grup A/B, complement de destinació nivell 24 i complement específic E046.

Nomenar la senyora Mª Concepción Sirvent Bernabeu, funcionària de carrera del grup A, amb NRP 21395917G0, com a subdirectora territorial de Cultura d'Alacant, lloc de treball número 18338, grup A/B, complement de destinació nivell 24 i complement específic E046.

Nomenar el senyor Sergio Ballester Carmona, funcionari de carrera del grup B, amb NRP 24309834H0, com a subdirector territorial d'Educació I de València, lloc de treball número 18340, grup A/B, complement de destinació nivell 24 i complement específic E046.

Nomenar el senyor Valero Blasco Carpio, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 19307854V0, com a cap del Servici de Formació Professional, lloc de treball número 18474, grup A/B, complement de destinació nivell 24 i complement específic E046.

Nomenar el senyor Miguel López Bigorra, funcionari de carrera del grup B, amb NRP 22632233D0, com a subdirector territorial d'Educació II de València, lloc de treball número 22313, grup A/B, complement de destinació nivell 24 i complement específic E046.


RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2002, del conseller de Cultura i Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 22/02, de 5 de març de 2002 (DOGV núm. 4212, de 18 de març).

Vista la proposta formulada per la comissió avaluadora corresponent a la convocatòria 22/02, de 5 de març de 2002 (DOGV número 4212, de 18 de març), per a la provisió, pel procediment de lliure designació, dels següents llocs de treball: núm. 10959, cap del Servici de Formació del Professorat, núm. 10984, cap del Servici d'Ordenació Acadèmica i núm. 16259, cap del Servici de Programes d'Innovació i Suport Escolar.

Nomenar el senyor Marcel Urrea Núñez, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 19888812W0, com a cap del Servici de Formació del Professorat, lloc de treball número 10959, grup A, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

Nomenar la senyora Mª Dolores Bellver Martín, funcionària de carrera del grup A, amb NRP 19802951U0, com a cap del Servici d'Ordenació Acadèmica, lloc de treball número 10984, grup A, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

Nomenar el senyor José Luis Blasco Guiral, funcionari de carrera del grup A, amb NRP 15731092M0, com a cap del Servici de Programes d'Innovació i Suport Escolar, lloc de treball número 16259, grup A, complement de destinació nivell 26 i complement específic E047.

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >