Informacions Mesa Sectorial d'Educació.  curs 02/03 

tornar a index de la Mesa Sectorial

 

29/05/03 Informe de la Mesa Sectorial  sobre el calendari escolar, els grups de batxillerat als IES i la provisió de llocs de primer cicle d'ESO per a mestres
29/05/03

Informe de la Mesa sectorial del Ministerio de Educación. Pura propaganda

11/04/03 Els sindicats ANPE, CSI-CSIF, F.E.CCOO.PV, STEPV-Iv i FETE-UGT-PV convoquen concentracions per exigir que el govern valencià complisca els acords retributius.
27/03/03

Mesa Sectorial d’Educació. 26 març 2003.
Negociació de les ordres que convoquen el concursos-oposicions d’ingrés als cossos docents.

26/03/03 Els sindicats de la Mesa Sectorial reiteren la proposta d'actualització del Complement Específic del professorat de l'ensenyament públic sense obtindre cap resposta de la Conselleria
04/03/03 Constituida la Mesa Sectorial d'Educació amb el resultat de les darreres eleccions
27/02/03

Calendari de negociació mesos març-abril 2003

26/11/02

El Mapa Escolar no estarà l'any 2003.
L'STEPV-IV critica la falta d'inversions en infraestructures a l'ensenyament.

15/10/02

Informe Mesa de portaveus (Mesa Sectorial d'Educació). dimarts 15 d'octubre del 2002.
CALENDARI DE NEGOCIACIONS. QUART TRIMESTRE DEL 2002Reunió de la Mesa Sectorial d'Educació sobre el calendari escolar per al curs 2003-2004, la configuració de grups de batxillerat i l'adscripció dels mestres a les places del primer cicle d'ESO dels IES.

28/05/03

La Conselleria de Cultura i Educació i els sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació s'han reunit per tractar sobre el calendari escolar per al curs 2003-2004, la configuració de grups de batxillerat i l'adscripció dels mestres a les places del primer cicle d'ESO dels IES, segons informa l'STEPV-IV.

Veure resolució completa sobre calendari

Respecte del calendari escolar, la Conselleria ha informat que les classes s'iniciaran en els centres d'infantil i primària el dia 8 de setembre de 2003 i acabaran el 17 de juny de 2004; als centres de Secundària s'iniciaran el 17 de setembre de 2003 i finalitzaran el 11 de juny de 2004 i en els centres d'Ensenyament Artístic, Idiomes i Formació de Persones Adultes s'iniciaran el dia 1 d'octubre de 2003 i acabaran el 23 de juny de 2004.
Els periodes vacacionals seran:

Nadal: des del 23 de desembre de 2003 fins el 6 de gener de 2004, ambdòs inclosos.
Pasqua: Des del dijous 8 fins el 19 d'abril de 2004, ambdòs inclosos.
A més a més, seran festius: 9 d'octubre, 10 d'octubre, 8 de desembre, 22 de desembre, 7 de gener i 19 de març.

Per altra part, la Conselleria ha plantejat que pretén obrir un procés de negociació d'un calendari estable que s'aplicaria el curs 2004-2005.

L'STEPV-IV considera que les classes s'inicien prematurament en els centres d'infantil i primària, ja que el professorat només té cinc dies per organitzar i preparar el curs escolar. Per al sindicat, la normativa legal obliga el professorat a realitzar nombroses tasques pedagògiques i organitzatives que són impossible de realitzar en eixe breu periode de temps. El sindicat ha proposat iniciar el curs més tard i, logicament, retardar l'acabament per complir amb els 179 dies lectius que marca la normativa legal, però no ha obtés una resposta positiva de l'Administració Educativa.

Respecte del calendari escolar estable a aplicar el curs 2004-2005, el sindicat creu necessari obrir un debat sobre el temps escolar que englobe tant el calendari com el model de jornada escolar. En concret, el sindicat planteja avançar cap un model de jornada única i dotar d'autonomia al centres educatius per determinar el seu model de jornada.

En la reunió també s'ha tractat sobre la configuració dels grups de batxillerat dels Instituts de Secundària. El sindicat ha demanat la continuïtat, si més no, de l'actual oferta de grups de batxillerat per a garantir l'escolarització de l'alumnat de 4t d'ESO al seu centre i la continuïtat de les línies en valencià. Per al sindicat, la Conselleria està condicionant la matriculació al prohibir que alguns centres oferten grups de batxillerat, fet que suposa que una part de l'alumnat matriculat en determinats IES tinga que anar-se'n a d'altres de la localitat per poder fer els seus estudis de batxillerat. La resposta de l'Administració ha estat que ho estudiarà. L'STEPV-Iv valora negativament aquesta resposta ja que l'Administració s'amaga darrere d'arguments tècnics quan el que cal es prendre decisions polítiques de suport a l'ensenyament públic i a l'ensenyament en valencià. El sindicat donarà suport a les mesures de pressió de les Associacions de Pares i Mares d'Alumnat i dels claustres de professorat dels centres afectats.

València, 29 de maig de 2003.
 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2003, de la Dirección General de Centres Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2003/2004.

La Orden de 11 de junio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de junio, establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas de Idiomas.

La citada disposición atribuye a la Dirección General de Centros Docentes la competencia para dictar la resolución en la que se fije el período lectivo de cada curso académico.

En uso de la competencias atribuidas por la Orden de 11 de junio de 1998, y las funciones asignadas en el Decreto 111/2000, de 18 de julio, de Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura y Educación,

RESUELVO

Primero

Las actividades escolares del curso académico 2003-2004 se iniciarán y finalizarán , en función de las enseñanzas cursadas, en las fechas siguientes:

 1. En Educación Infantil y Enseñanza Primaria las actividades escolares comenzarán el 8 de septiembre de 2003 y terminarán el 17 de junio de 2004.
 2. En Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato se iniciarán el 17 de septiembre de 2003 y finalizarán el 11 de junio de 2004.
 3. En Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas de Idiomas y Formación de Personas Adultas, comenzarán el 1 de octubre de 2003 y finalizarán el 23 de junio de 2004.

Segundo

 1. El alumnado que curse primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en un centro que, de forma provisional, imparta estas enseñanzas acomodará el inicio y la finalización de sus actividades a lo establecido en el punto 1 del apartado anterior.
 2. El alumnado se incorporará al centro en la fecha indicada según los estudios cursados, sin que pueda escalonarse dicha incorporación, salvo la prevista en la normativa vigente para el alumnado que accede por primera vez al centro para cursar Educación Infantil.
 3. Excepcionalmente y para facilitar la incorporación del alumnado, previo acuerdo del Consejo Escolar del centro, se podrá anticipar un día el inicio de las actividades escolares del alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Tercero

 1. En el presente curso escolar las actividades del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria comportarán un total de 850 horas lectivas.
 2. En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, las horas lectivas deberán ascender, al menos, a 971.
 3. En el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria se añadirán dos horas semanales más a las previstas en el primer ciclo.
 4. Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional Específica ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respectivos títulos y establecen los currículos actualmente vigentes.
 5. Los Conservatorios de Música y Danza, la Escuela Superior de Arte Dramático, las Escuelas de Artes y Superiores de Diseño, las Escuelas Oficiales de Música y la Escuela Superior de Cerámica se ajustarán a lo establecido en la normativa que regula los planes de estudio que se encuentren en vigor.

Cuarto.

Los períodos de vacaciones del curso 2003/2004, serán los siguientes:

 1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2003 al 6 de enero de 2004, ambos inclusive.
 2. Vacaciones de Pascua: desde el jueves 8 al lunes 19 de abril de 2004, ambos inclusive.

Quinto

Serán festivos, durante el curso escolar, los días siguientes:

 • 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.
 • 10 de octubre.
 • 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción.
 • 22 de diciembre.
 • 7 de enero.
 • 19 de marzo, San José.

Sexto

Los exámenes extraordinarios de septiembre, en enseñanzas postobligatorias, se realizarán los días 1,2 y 3 de septiembre de 2003.

Valencia, 29 de mayo de 2003
El director general de Centros Docentes
Herminio García Cuadra

 


Mesa sectorial del MECD: pura propaganda

29-05-03

En el día de hoy se ha celebrado una reunión de la Mesa Sectorial de Educación en la que los representantes del MEC han hecho un nuevo ejercicio de propaganda, de falta de voluntad negociadora.

De los diez proyectos de decretos que desarrollan la LOCE han presentado a la negociación solamente uno –el que hace referencia al Título de Especialización Didáctica-, el menos comprometido y uno de los que menos afecta a las condiciones de trabajo del profesorado y, por el contrario, no quieren negociar los se refieren a asignaturas comunes u optativas, carga horaria de cada asignatura, días lectivos..., aspectos que afectan claramente a las condiciones de trabajo del profesorado. La Confederación de STES, impugnará estos decretos cuando se publiquen si no se pasan por la Mesa Sectorial, tal y como es preceptivo en virtud de la normativa de órganos de representación.

Por otro lado, y con referencia al otro punto a tratar en la Mesa Sectorial, "Medidas de apoyo al profesorado", el MEC, profundizando en su burda propaganda de negociación, afirma que propone crear un grupo de trabajo para desarrollar el art. 62 en el ámbito de Ceuta y Melilla. Los STEs, que apoyamos el desarrollar esta normativa para esas ciudades, proponemos que al mismo tiempo se deben negociar aspectos generales que, sin estar en la LOCE, afectan a todo el profesorado del Estado y que son demandado desde hace tiempo, entre los que destacamos: negociación de un nuevo sistema retributivo y, mientras se alcanza, nivel 26 para todo el profesorado; jubilación con 30 años de servicio y voluntaria a los 60 años, con carácter indefinido; reducción de la jornada lectiva a todo el profesorado mayor de 55 años (sin disminución de haberes); posibilidad de cambiar total o parcialmente la actividad docente por otra en la enseñanza o en otros servicios públicos, sin repercusión negativa en las condiciones de trabajo; solución definitiva a la responsabilidad civil del profesorado con el establecimiento de una "comisión de mediación y arbitraje" que impida las denuncias por la vía judicial civil; solución para el profesorado interino: derogación del 850 y establecimiento de un sistema de acceso diferenciado, con la eliminación de la discriminación salarial actual; definición de unas plantillas mínimas de Personal de Administración y Servicios en todos los centros públicos del Estado; potenciación de los Claustros y Consejos Escolares, dotándoles de competencias y de carácter decisorio, elección democrática de los cargos directivos de los centros; reconocimiento de las enfermedades profesionales en el sector de la enseñanza...

El MEC no ha visto estas propuestas con agrado, pues únicamente pretende seguir engañando al profesorado diciendo que hay negociación, pero desde la Confederación de STES seguiremos insistiendo, en el convencimiento de que estas son las auténticas medidas que son necesarias para revalorizar el trabajo docente, esperamos que estas medidas de apoyo reciban el apoyo del resto de sindicatos de la Mesa Sectorial.

 

Nota previa a la convocatoria de mesa sectorial del Ministerio de Educación del 29/05/03

Después de muchos meses sin convocar la Mesa ahora se convoca; incluyen dos puntos: Proyecto de Decreto del Título de Especialización Didáctica y Medidas de apoyo al profesorado.
Sobre el primer punto hemos remitido un escrito al MEC pidiendo que se incluyan el resto de proyectos de decretos que están en marcha y que afectan a todo el personal representado en la Mesa Sectorial (en referencia al profesorado y a la Inspección).
También hemos pedido por escrito que se trate el tema de la convocatoria de aulas itinerantes (Circos) que es de carácter estatal.
El segundo tema entendemos que se trata de desarrollar el artículo 62 de la LOCE: Medidas de apoyo al profesorado, por lo que vamos a plantear que se resuelvan por medio de una normativa estatal asuntos referidos al profesorado de todo el Estado.


PLANTEAMIENTOS DE LA CONFEDERACIÓN DE STES ANTE LA MESA SECTORAL DE EDUCACIÓN 29-05-03, y referidos al Punto n º 3º) del orden del día: Medidas de apoyo al profesorado.

La representación de la Confederación de STES en esta Mesa, ante la generalidad de este punto y siendo consciente de la afirmación, con claros caracteres de demagogia, que hace esta administración educativa –a la que se suma el resto la más de las veces- en cuanto a que el profesorado es "el motor de la educación" y también, cuando es el momento, dicen que es "el motor de la reforma –sea esta la que sea-", considera que este punto, como el conjunto de la Mesa, es pura propaganda y, lo que es peor, "propaganda engañosa" que pretende hacer llegar al profesorado que el MEC negocia con sus legítimos representantes, y ojalá y tengamos que desdecirnos de esta afirmación en un plazo corto de semanas o meses.

Para la Confederación de STEs sería muy bueno que se resuelvan por medio de una normativa estatal asuntos referidos al profesorado de todo el Estado y que desde hace muchos años llevamos reivindicando, como el establecimiento del Cuerpo Único de Enseñantes y grado de Licenciatura para la carrera de Magisterio, pero esta reivindicación, este objetivo, acaban Vdes. de cercenarlo con su mal llamada Ley de Calidad.

Pero, por otro lado, y atendiendo al punto del Orden del Día de esta Mesa que nos proponen, podemos encontrar algunos aspectos generales que afentan al profesorado de todo el Estado, que les indicamos, con el objetivo que se dejen Vdes. de crear falsas expectativas, que se dejen de palabrería hueca, y tomen medidas claras para beneficiar a todo el profesorado y que este vea reconocida su labor y se ilusione para el desempeño diario de la misma. Para conseguir este objetivo les proponemos algunas medidas de carácter general, como son:

-negociación de un nuevo sistema retributivo y, mientras se alcanza, nivel 26 para todo el profesorado (con el trasvase necesario de fondos a las CCAA),.
-jubilación con 30 años de servicio y voluntaria a los 60 años, con carácter indefinido.
-reducción de la jornada lectiva a todo el profesorado mayor de 55 años (sin disminución de haberes y con el trasvase necesario de fondos a las CCAA).
-posibilidad de cambiar total o parcialmente la actividad docente por otra en la enseñanza o en otros servicios públicos, sin repercusión negativa en las condiciones de trabajo (esto está contemplado en el RD 2112/ 98 de concurso de traslados y no se ha desarrollado nada).
-solución definitiva a la responsabilidad civil del profesorado con el establecimiento de una "comisión de mediación y arbitraje" que impida las denuncias por la vía judicial civil (esto sería aplicable a los demás servicios públicos).
-solución para el profesorado interino: derogación del 850 y establecimiento de un sistema de acceso diferenciado que permita la permanencia de todo el profesorado interino en su trabajo y que no contemple prueba eliminatoria en una convocatoria extraordinaria y negociación de un sistema para los próximos años.
-eliminación de la discriminación salarial actual al P. Interino.
-definición de unas plantillas mínimas de Personal de Administración y Servicios en todos los centros públicos del Estado.
-potenciación de los Claustros y Consejos Escolares, dotándoles de competencias y de carácter decisorio, elección democrática de los cargos directivos de los centros.
-Implantación del año sabático para el profesorado.
-Reconocimiento de las enfermedades profesionales en el sector de la enseñanza.
-Rebajar las ratios en Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato de forma considerable, como mejor forma de solucionar distintos problemas.
-Negociación real en la Mesa Sectorial de toda la normativa estatal que afecte al profesorado.

También proponemos que se de solución positiva para los pequeños colectivos de profesorado que están repartidos por todo el Estado y ven como su problema no se resuelve, que se ignora; nos referimos a dar salida a:

-el acceso de las personas funcionarias de psicopedagogía que deben acceder al Grupo A; que no se les discrimine en función de su comunidad de trabajo, establezcan un procedimiento de acceso al Grupo A que general, que no sea eliminatorio, que consista, por ejemplo, en la defensa de un proyecto, dado que se les exigió la Licenciatura para acceder al puesto de trabajo.

-que las personas procedentes de las antiguas Universidades laborales y que pertenecen al régimen general de la seguridad social, puedan acceder a la llamada "jubilación LOGSE".

-permitir al Profesorado Técnico de FP que desempeña una interinidad a que pueda seguir presentándose indefinidamente a las oposiciones con el título que se le pidió cuando accedió al sistema educativo público.

-realizar convocatorias públicas de todos los procesos que afenten al profesorado, como el de las aulas itinerantes (circos) que debe salir en breve.

-no cerrar, sino al contrario, ampliar, los centros educativos del MEC en el exterior, con convocatoria pública de todas las plazas.

MÁS
Sobre los proyectos de reales decretos expondremos lo que figura en el escrito adjunto y sobre el que quieren debatir –el que regula el Título de Especialización Didáctica- . ver pàgina sobre modificación Reales Decretos


Els sindicats de la Mesa Sectorial reiteren la proposta d'actualització del Complement Específic del professorat de l'ensenyament públic sense obtindre cap resposta de la Conselleria

En la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació celebrada, hui, dimecres, l'STEPV-Iv i la resta de les organitzacions sindicals ha reclamat un augment de 25 € mensuals per a cada professor/a en aplicació de l'acord retributiu de 1999 i de l'acord signat pel conseller i els sindicats el passat 24 de febrer de 2003, així com un compromís de negociació del decret de retribucions del personal docent al llarg de l'any 2003. Aquest augment suposaria equiparar el Complement Específic del professorat valencià al de les Comunitats Autònomes amb règim retributiu similar.

La resposta de la Conselleria de Cultura i Educació ha estat la mateixa que la del mes de novembre: "la Conselleria d'Economia i Hisenda ha de redactar un informe econòmic". Fins eixe moment no volen convocar cap reunió ni acceptar o negociar la proposta sindical.

Per a l'STEPV-Iv eixa resposta preten ajornar aquesta negociació i evitar compromisos econòmics, com ha passat en d'altres complements que haurien d'estar pagant-se i no es paguen. Per a l'STEPV-Iv, no cal cap informe económic, només voluntad política de negociar i millorar les retribucions del professorat i posar-les al mateix nivell d'aquelles Comunitats Autònomes que més cobren i tinguen un sistema retributiu similar. En eixe sentit, l'STEPV-Iv informa que tots els sindicats han acordat donar de temps fins el 16 d'abril per obtindre una resposta a la proposta sindical unitària.

En la reunió celebrada també s'han negociat les ordres de convocatòria dels concursos oposicions de mestres i dels cossos de secundària. La Conselleria de Cultura i Educació no ha acceptat cap de les esmenes significatives presentades per l'STEPV-Iv i només s'ha limitat a dir que les estudiarà per a properes convocatòries. L'STEPV-Iv ja es va oposar, en el seu moment, a l'oferta d'ocupació pública, per no garantir la continuïtat del professorat interí i ser arbritària.

València, 26 de març de 2003.


Constituida la Mesa Sectorial d'Educació amb el resultat de les darreres eleccions

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha constituït, hui, dimarts 4 de març, després d'haver-se celebrat les eleccions sindicals el passat 4 de desembre.

Els sindicats presents són per tindre més del 10 % de representació al sector són.

representativitat

STEPV-IV

44,05%,

CCOO

22,37%

ANPE

14,68%

UGT

12,58%

També seran presents per estar en la Mesa General de la Funció Pública Valenciana

CSIF i

6,29%

CEMSATSE

----

En la reunió s'ha tractat les vacants del concurs de trasllats de secundària. La Conselleria ha fet una proposta de traure 598 places entre tots els cossos de secundària. Segons la Conselleria aquest número es fa per reservar places per al procés d'adscripció del professorat de secundària.
També s'ha tractat sobre l'oferta d'ocupació pública docent per al 2003. La proposta de la Conselleria ha estat:

Cos de Mestre: 800 places.
Cos de Professorat de Secundària: 150 places.
Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional: 45 places.
Conservatoris: 50 places.
EOI: 5 places d'alemany.

L'STEPV-Iv considera que l'oferta d'ocupació pública s'ha d'ajustar, només, a les places de nova creació i de jubilacions per garantir el treball al professorat interí. En aquest sentit, ha demanat el desglossament per especialitats de les places del cossos de secundària abans de fer una valoració definitiva. Respecte de les places del cos de mestres, el sindicat considera que la proposta de l'Administració és desproporcionada ja que supera la previsió de jubilacions i de creacions.

Per altra part, l'STEPV-Iv reclama la negociació d'un pacte d'estabilitat que done continuïtat al treball del professorat interí i la modificació del sistema d'accés a la funció pública docent.

València, 4 de març de 2003


Calendari de negociació mesos març-abril 2003

vegeu també

4 de març. Mesa Sectorial d’Educació.

Constitució provisional de la Mesa Sectorial d’Educació. Vacants del Concurs de Trasllats de Secundària. Oferta d’Ocupació Pública Docent 2003 (determinació de places per cossos docents, aquest punt inclou el debat sobre el torn especial del professorat de psicopedagogia per accedir al Cos de Professorat de Secundària).

6 de març. Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles de Secundària.

Criteris dels perfils del centres.

11 de març. Mesa Sectorial d’Educació.

Oferta d’Ocupació Pública Docent 2003 (distribució de places per especialitats).
Criteris de plantilles dels IES.

12 de març. Mesa Tècnica.

Reglament de funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació.

13 de març. Mesa Sectorial d’Educació.

Criteris de plantilles dels IES.

25 de març. Mesa Sectorial d’Educació.

Criteris de plantilles dels IES. Convocatòria dels concursos oposicions.

27 de març. Mesa Sectorial d’Educació.

Retribucions del professorat.

1 d’abril. Mesa Sectorial d’Educació.

Modificació de l’ordre d’1 de juliol de 2002. Ordre d’habilitació.

3 d’abril. Mesa Sectorial d’Educació.

Ordre del procés d’adscripció

8 d’abril. Mesa Sectorial d’Educació.

Adscripció mestres a IES. Normativa que regula la supressió i creació de llocs de treball de mestres als IES.

10 d’abril. Mesa Sectorial d’Educació.

Procediment d’adscripció del professorat d’ensenyaments artístics.

10 d’abril. Comissió Seguiment Acord de Professorat Interí.

Borses de treball de professorat d’ensenyaments artístics i dels adjunts de taller.

15 d’abril. Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral.

16 d’abril. Possible Mesa Sectorial d’Educació.


El calendari de negociació que s’ha fixat arriba fins la Setmana Santa. Després d’eixa data es tornarà a reunir la Mesa de Portaveus per fixar un nou calendari per als mesos de maig, juny i juliol.

La Conselleria ha informat que pensa fer el procés d’adscripció del professorat de Secundària, desmentint les informacions aparegudes a alguns mitjans de comunciació. No ha dit en quina data està previst fer-ho. Tots els temes previstos a l’acord de 24 de febrer es negociaran abans del 16 d’abril. No apareix la reunió sobre infraestructures ja que aquesta es convocarà en tindre tota la informació sobre la licitació dels centres previstos al Mapa Escolar.

En el calendari figuren d’altres temes que no són conseqüència de l’acord signat pel conseller Manuel Tarancón i els sindicats. En concret són: les vacants del concurs de trasllats de Secundària, l’adscripció dels mestres als llocs de treball de primer cicle d’ESO dels IES, l’adscripció dels ensenyaments artístics i els derivats de l’oferta d’ocupació pública docent de 2003.

L’STEPV-Iv ha proposat la negociació d’un pacte d’estabilitat i de millora de les condicions laborals del professorat interí. La Conselleria s’ha negat, no està disposada a negociar cap pacte d’estabilitat. El sindicat continuarà insistint en aquest punt durant tota la negociació.

El sindicat ha proposat d’altres temes per negociar-los abans de l’acabament de l’actual curs escolar. En fer-se el calendari fins el 16 d’abril no s’ha concretat una data per a la seua negociació. El sindicat els proposarà a la propera reunió de portaveus. Aquests temes són:

 • Normativa de menjadors escolars.
 • Formació de Persones Adultes.
 • Pla de Formació. En aquest punt hem proposat que s’incloga un pla de formació en valencià per a les comarques castellanoparlants.
 • Adjudicacions de vacants per al curs 2003-04.
 • Revisió de l’acord de plantilles del cos de mestres de 1996 pel que fa a l’Educació Infantil. El sindicat demana l’augment de la plantilla de mestres d’infantil.
 • Escolarització de l’alumnat immigrant. Dotació de recursos i catalogació dels centres.
 • Serveis Psicopedagògics Escolars.
 • Reunió de la Comissió de drets sindicals.

A partir d’aquest moment s’inicia el procés de negociació, caldrà establir canals de comunicació fluids i ràpids entre el sindicat i el professorat per poder pendre les decisions oportunes en cada moment de la negociació. La vostra participació ens és necessària per portar la negociació a bon port.

València, 27 de febrer de 2003.

 


El Mapa Escolar no estarà l'any 2003.

L'STEPV-IV critica la falta d'inversions en infraestructures a l'ensenyament.

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat, en la Mesa Sectorial d'Educació, la previsió de l'execució d'infraestructures educatives. El document posa en evidència que el Mapa Escolar no estarà l'any 2003. Segons el document lliurat només estan acabats 164 centres i en queden 281 d'un total de 445 actuacions previstes al Mapa Escolar. És a dir, el 63,14% de les infraestructures està sense acabar.

El sindicat considera aquest fet com molt greu perquè el Mapa Escolar es va presentar l'any 1996 i han passat més de sis anys sense que la Conselleria de Cultura i Educació haja tingut la més mínima voluntad política de construir els centres previstos. És inadmissible que sis anys després de la presentació del Mapa Escolar encara falten 281 centres i no s'haja fet cap planificació per adaptar alguns dels ja existents.

L'STEPV-Iv afirma que durant els darrers anys, el govern de la Generalitat Valenciana ha estat enganyant a la societat valenciana amb campanyes propagandistiques i partidistes, i que ara s'ha demostrat, amb els seus propis documents, que no era cert el compromís públic de tindre tancat el Mapa Escolar l'any 2003, per la qual cosa caldira que dimitiren els càrrecs polítics que han estat mentint, reiteradament, a les valencianes i valencians.

Tot açò demostra que l'ensenyament no ha estat una prioritat per a la Generalitat Valenciana que ha preferit invertir en projectes d'oci i en desviar els recursos cap a les iniciatives privades en compte de tindre a punt les infraestructures educatives.

València, 26 de novembre de 2002.
  


Informe Mesa de portaveus (Mesa Sectorial d'Educació). dimarts 15 d'octubre del 2002.

CALENDARI DE NEGOCIACIONS. QUART TRIMESTRE DEL 2002

dimarts 22- octubre .- Mesa Sectorial.
Tema: Seguiment de l'Acord d'Interins (borses i incidències inici de curs)

dimecres 23- octubre .- Mesa tècnica. 
Tema: Criteris arranjament escolar dels centres d’educació especial, infantil i primària per al curs 2003-2004.

dimarts 5 - novembre .- Mesa sectorial. 
Tema: Criteris arranjament escolar dels centres d’educació especial, infantil i primària per al curs 2003-2004.

dimarts 12- novembre.- Mesa sectorial. 
Tema: Estudi desviacions acord sobre complement retributiu específic 1999.

dimarts 19- novembre.- Mesa tècnica. 
Tema: Professorat Formació de Persones Adultes: plantilles, catàleg i provisió llocs de treball.

dimarts 26- novembre.- Mesa informativa. 
Tema: Informe infrastructures educatives.

La Conselleria de Cultura i Educació convocarà una mesa sectorial extraordinària amb el tema de la Responsabilitat civil en el moment en què l'Administració tinga els informes pertinents sobre la sentència del Tribunal Suprem.

S'ha informat que la consolidació del Complement de direcció està en aquests moments en fase de dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana.

El complement per als mestres en el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria encara no té data perquè s'està buscant la forma jurídica que ha de tenir la norma que el faça efectiu.

S'ha ajornat l'estudi de l'esborrany sobre criteris de funcionament de la mesa sectorial, fins que, després de les eleccions sindicals es constituïsca de nou la mesa sectorial de negociació.

La mesa de portaveus es reunirà de nou en la primera quinzena de gener de 2003 per a estudiar el calendari de negociacions dels temes pendents (adscripció de secundària, plantilles formació professional, Concursos específics CAES, places itinerants, SPES, menjadors...)


 


 

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >