Informacions Mesa Sectorial d'Educació

Curs 2006/07

   index de la Mesa Sectorial - cursos anteriors   

 

 
14/06/07

STEPV-Iv demana l'obertura de negociacions amb Educació.
El Sindicat reclama que es negocien els temes pendents.


04/06/07

STEPV-Iv es mostra en desacord amb el calendari escolar per al curs 2007-2008.
El Sindicat demana que s’autoritzen els projectes de jornada continuada aprovats per la comunitat educativa dels centres docents.
       Veure calendari publicat en DOCV 


Negociació per millora de les nostres condicions laborals, econòmiques i socials - 2007
febrer-maig

Crònica d'una negociació inacabada


08/03/07 Reunió de la Mesa Sectorial per tractar el Pla Concilia
09/02/07 Una més. La Mesa tècnica sobre aplicació del Pla Concilia a l’ensenyament acaba sense cap avanç
09/02/07  La reunió preparatòria de la Mesa Sectorial no aporta cap avanç a la negociació
06/02/07 Conselleria tractarà amb els sindicats el calendari de negociació
24/01/07 STEPV torna a criticar la paralisi existent en les negociacions amb Conselleria
11/01/07

El grup de treball sobre retribucions de la Mesa Sectorial acaba constatant que el professorat valencià està entre els més mal pagats de l’Estat
En la reunió també s’ha tractat el pagament de triennis al professorat interí


19/12/06 Informacions de la Mesa Sectorial d’Educació. Comissió Tècnica de Retribucions. Pla Concília. Condicions Laborals de Professorat Interí
19/12/06 STEPV-Iv abandona la Mesa Sectorial d’Educació sobre la normativa de selecció i renovació del les direccions dels centres públics.
07/12/06

Educació continua les negociacions a l'ensenyament públic.
STEPV-Iv demana la constitució de la Mesa Sectorial d'Educació en funció dels resultats electorals.


16/11/06

Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat i sobre la conciliació de la vida laboral i personal del professorat.
Sindicats i administració negociaran la situació retributiva del professorat valencià


15/11/06

Informe de la Mesa Sectorial de Enseñanza - Ministerio de Educación 14-N
1º.- Real decreto sobre profesorado de religión.
2º.- Real decreto sobre Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos Docentes de la LOE.
3º.- Real decreto sobre complemento económico por especial dedicación al centro e innovación educativa.
Complemento de 60 euros: se confirma el engaño al profesorado


07/11/06

Mesa Sectorial d'Educació - 7/11.  Aplicació de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal al professorat. Propostes STEPV.


31/10/06 La pressió sindical desbloqueja la negociació a l'ensenyament públic
10/10/06 Tancament en Conselleria per exigir l'obertura de les negociacions i la millora de les retribucions del professorat valencià.
10/10/06 STEPV-Iv demana a Font de Mora impulse les negociacions a l'ensenyament.
04/10/06 STEPV-Iv sol.licita la convocatòria de la Mesa Sectorial per reprendre les negociacions pendents
03/10/06 STEPV-Iv demana un augment de 300 euros mensuals per al professorat valencià
28/09/06 STEPV-Iv exigeix mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar per a les 50.000 professores i professors valencians.

 


 

STEPV-Iv demana l'obertura de negociacions amb Educació.

El Sindicat reclama que es negocien els temes pendents.

Hui, dijous 14 de juny, ha tingut lloc una Mesa Sectorial d'Educació en la que el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana ha demanat la convocatòria de les Meses Sectorials i/o Tècniques per tractar els temes següents abans de la finalització del curs 2007-2008:

- Negociació d'un nou acord de professorat interí amb aplicació immediata als actes d’adjudicació del curs 2007-2008.
- El pagament immediat dels triennis del professorat interí.
- Convocatòria de la comissió de seguiment de l’acord sobre condicions laborals del professorat interí (casos particulars i actes d’adjudicació).
- La publicació immediata del decret de permisos i llicències.
- Negociació de les noves classificacions dels centres i de les retribucions dels càrrecs unipersonals.
- La reunió de la Comissió de drets sindicals per quantificar els permanents sindicals que pertoca a cadascú en base a les eleccions sindicals del passat 30 de novembre de 2006.
- Calendari d’adjudicacions dels mesos de juny, juliol i desembre (professorat suprimit i desplaçat, professorat provisional i professorat interí).
- Calendari de publicacions de documents d’interés per al professorat (publicació de llistes i vacants per a professorat suprimit/desplaçat, resolució provisional i definitiva de comissions de servei, publicació de llistes de professorat provisional i interí, publicació de llistes d’aprovats en l’oposició 2007, publicació de vacants i llistes de convocats als actes d’adjudicació.
- Nova distribució horària en Primària i ESO en aplicació dels nous currículums derivats del desplegament de la LOE.
- Informació sobre l’aplicació i compliment de l’Acord de Plantilles d’Infantil
- Confessions i matricula als IES públics: propostes de desplaçament de professorat.
- Grups d’ESO i Batxillerat per centres sobre els quals es va establir la plantilla d’adscripció de professorat de secundària de l’any 2002.
- Nombre actual de grups d’ESO i de Batxillerat en els IES públics per centres.
- Criteris per a modificació d’unitats als centres públics.
- Criteris de concertació de batxillerat en els centres privats.
- Nombre de grups i alumnat previstos de concertar en els centres privats.

L'Administració Educativa no ha acceptat cap compromís en la reunió celebrada hui, ha contestat que cal esperar a la constitució del nou govern. STEPV-Iv considera que molts dels temes plantejats no poden esperar més temps per negociar-los, per la qual cosa insistirà en els propers dies per fer real el procés de negociació. Entre aquests temes es troba la concertació dels batxillerats a la qual el Sindicat s'oposa i demana la seua suspensió. 

Per altra part, el Sindicat critica que no s'haja acceptat cap esmena de les presentades als projectes de currículums de dansa, escoles d'idiomes i conservatoris de música. Aquest fet posa en evidència la manca de diàleg i de consens que caracteritza a Educació. El govern de la Generalitat pretén amb aquesta normativa desregularitzar l'ensenyament de les escoles d'idiomes, en compte de constituir de noves. 

Per acabar, el Sindicat fa una crida a la Conselleria d'Educació per obrir un veritable procés de negociació que done resposta als problemes reals que tenen els centres i el professorat.

 


 

STEPV-Iv es mostra en desacord amb el calendari escolar per al curs 2007-2008.

El Sindicat demana que s’autoritzen els projectes de jornada continuada aprovats per la comunitat educativa dels centres docents.

Veure calendari publicat en DOCV

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha manifestat, en la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació, el seu desacord amb el calendari escolar per al curs 2007-2008. Per al Sindicat es repeteixen esl mateixos continguts que en el passat:

1. No s’ha obert un debat sobre el temps escolar: jornada i calendari. Malgrat que l’Administració Educativa s’havia compromés a fer-ho entre els mesos d’abril i juny de 2006 aquest debat no s’ha fet. 
2. L’ordre d’11 de juny de 1998 que regula els criteris generals del calendari escolar és obsoleta i superada tant des del punt de vista educatiu com social. 
3. No possibilita l’autonomia dels centres per decidir el model de jornada escolar més adient a la seua realitat social i educativa. En eixe sentit es nega a que es puguen adoptar fòrmules distintes (jornada continuada) a les establertes per l’Administració Educativa en la norma general. 
4. Es dificulta l’organització i funcionament dels centres, tant pel que fa a l’inici com al final del curs escolar. La proposta d’iniciar el curs tan prompte suposa que el professorat haurà d’organitzar el curs en molt pocs dies sense que ningú li pague les hores extraordinàries que farà.

Per tots aquests motius, el Sindicat ha demanat la modificació del calendari per al curs vinent, l’autorització de tots els projectes de jornada continuada que conten amb l’aprovació de la Comunitat Educativa i que es presenten des dels centres docents, la modificació de l’ordre d’11 de juny de 1998 i l’obertura d’un debat social sobre el temps escolar.

La resta de temes previstos (projectes dels currículums dels conservatoris professionals de música, dansa i de les escoles d’idomes) per negociar en la Mesa Sectorial d’Educació s’han ajornat per dimarts dia 12 de juny.

STEPV-Iv ha demanat la constitució de la Mesa Sectorial d’Educació en base als resultats electorals del dia 30 de novembre. També s’ha demanat la convocatòria d’una nova reunió per tractar sobre els actes d’adjudicació de cara al curs vinent i les normes de funcionament dels centres docents.

València, 4 de juny de 2007

 


 

Reunió de la Mesa Sectorial per tractar el Pla Concilia

Avui, 8 de març del 2007, la Conselleria d'Educació ens ha convocat a una Mesa Sectorial per poder tancar el Pla de Conciliació per a la vida personal i laboral del professorat no universitari.

Al començament de la Mesa els hem fet notar als representants de la Conselleria d'Educació la manca del document que ells mateixa havien d'elaborar a partir de la documentació que presentarem els sindicats i el treball realitzat en les meses tècniques que des d'abans de Nadal s'havien celebrat. Davant el desconcert que això ha provocat entre els representants sindicals, s'ha aconseguit començar a treballar el document quan els representants de la Conselleria, davant la insistència dels sindicats que demanaven a la Conselleria que exposara el que havia introduït i acceptat del treball de les meses anteriors.

A la fi hem pogut començar a treballar revisant el document i introduïnt:

ARTICLE 2

Punt 2.- El permís de matrimoni o unions de fet: els quinze dies naturals de permís gaudir-los "no necessariament després del fet causal".

Punt 5.-El permís d'adopció o acolliment: "passar de menors de 6 anys a dotze".

Punt 7.- El permís de lactància: "adaptar la redacció respectant les sentències que contemplen l'adaptació de l'horari a les necessitats dels bebés" . "en la substitució del permís per l'ampliació del permís maternal, contemplar entre quatre i cinc setmanes".

Punt 8.- Permís de paternitat: "contemplar a més dels quinze dies naturals la posada en pràctica del que contempla en la Llei d'Igualtat, aprovada ahir (un mes)".

Punt 11.- Permís per malaltia greu o mort: " que es contemple dies hàbils en comptes de naturals".

El que a més li demanem a Conselleria d'Educació és:

A) ARTICLE 4: Contemplar en la reducció de jornada: mitja jornada i un terç.
B) Que es tinguen previstes les substitucions per tal de fer efectiu l'article anterior.
C) Incrementar en dues setmanes el permís de maternitat, adopció o acolliment.
D) Contemplar les excedències en víctimes de violència de génere.
F) Contemplar totes les condicions del decret per al professorat interí

La Conselleria ens emplaça per al dia 22 de març comprometent-se a enviar-nos el document abans de la reunió, plasmant,una vegada estudiades les peticions, les demandes que accepta.

 


 

La Mesa tècnica sobre aplicació del Pla Concilia a l’ensenyament acaba sense cap avanç

El 13 de febrer s’ha celebrat una mesa tècnica sobre l’aplicació del pla concília al professorat valencià, entre l’administració, l’STEPV-Iv i la resta de sindicats de la mesa sectorial.

La mesa ha sigut continuació d’una negociació encetada el passat mes de novembre i la reunió ha consistit en recollir les propostes dels sindicats, tot i que s’ha evidenciat, una vegada més, la manca de sensibilitat i voluntat política per fer una regulació de permisos i llicències que suposen una veritable conciliació de la vida personal i laboral del professorat valencià.

Un exemple, que implica disminució de drets, és la proposta d’eliminar la reducció d’un terç de la jornada per cura de fills. Aquest dret el podrà exercir tot el funcionariat valencià, excepció feta del professorat.

El sindicat vol denunciar que la intenció de la Conselleria d’Educació és retallar drets que ja disfruta el funcionariat valencià i no aplicar-los al professorat. A més, s’exclou al professorat interí d’una part de les llicències que podrà gaudir la resta de docents.

Des de l’STEPV-Iv volem continuar denunciant l’actitud dels responsables de la conselleria, que no es prenen la negociació col·lectiva d’una manera seriosa, menyspreant les propostes dels treballadors i treballadores. És per això, que el sindicat –junt als sindicats AFID i CGT-CAT– manté el procés de mobilitzacions encetades que començarà el proper divendres dia 16 de febrer en una concentració de delegats i delegades sindicals a les 11 del matí davant el Palau de la Generalitat.

Valèncià, 13 de febrer de 2007

 


 

La reunió preparatòria de la Mesa Sectorial no aporta cap avanç a la negociació

Hui, divendres 9 de febrer, s'ha celebrat una reunió de portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre el calendari de negociació de l'ensenyament públic. 

A la reunió ha assistit el Secretari Auronòmic d'Educació, Máximo Caturla, els directors generals, Josep Vicent Felip i José Antonio Rovira, STEPV-Iv i la resta de sindicats amb representació en la mesa de negociació. 

STEPV-Iv ha proposat tancar els temes que estaven al Protocol de Negociació signat el 15 de febrer de 2005 que s'haurien d'haver negociat abans del mes de juny de 2007. 

De tots els temes pendents, el sindicat ha prioritzat el següents: 

 • l'equiparació retributiva del complement específic amb la resta de les comunitats autònomes que es concreta en un augment de 300€ mensuals, 
 • la revisió del decret retributiu pel que fa als complements unipersonals, 
 • la regulació de la jornada continuada i l'autonomia de centres 
 • l'aplicació negociada d'un pla de convivència, 
 • l'establiment de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal, 
 • la millora de l'acord de professorat interí i de la gestió de les borses de treball i 
 • el compliment dels acords subscrits (infantil, salut laboral i formació professional). 

Per al Sindicat, és important que la negociació millore les condicions laborals, socials i retributives dels 50.000 professors valencians i que els acords es tanquen abans de les eleccions autonòmiques que és el que contemplava el protocol. Per això ha demanat que faça propostes concretes sobre els temes abans esmentats i que les presente abans de l'1 de març. 
Pel que fa a les retribucions del professorat, STEPV-Iv ha defensat un model linial amb un augment del Complement Específic, i no altres models que suposarien la fragmentació retributiva, és a dir augment a un percentatge reduit del personal, amb la creació de complements retributius que, a més impedirien l'equiparació retributiva amb aquelles autonomies que tenen salaris més alts que la valenciana. A més, ha defensat el compliment immediat dels acords subscrits i l'aplicació del Pla Concilia i del Pla de Convivència, la regulació de la jornada continuada, la millora de l'acord de professorat interí i la millora de les retribucions del càrrecs unipersonals dels centres.

STEPV-Iv valora com a insuficient la resposta de la Conselleria d'Educació que ha estat:

 • 1.- La convocatòria una mesa per negociar el pla concilia pel dimarts 13 de febrer.
 • 2. La convocatòria d'una nova reunió de la Junta de Portaveus per parlar de calendari i retribucions pel dimarts 20 de febrer, tot i que la primera oferta de l'Administració, front a la proposta sindical de 300 euros, ha estat de " 25 euros i un poc més per a tota la legislatura vinent".
 • 3. El compromís de crear 386 llocs de treball d'educació infantil a data 1 de setembre de 2007.
  El Sindicat espera que l'Administració reflexione i pose damunt de la taula propostes de compliment dels acords i de millores retributives que equiparen el professorat valencià amb la resta de l'Estat. STEPV-Iv manté les propostes de mobilitzacions aprovades pel seu Consell Nacional i, davant d'una oferta tan ridicula, ha decidit convocar una concentració de delegades i delegats sindicals davant del Palau de la Generalitat Valenciana pel proper divendres 16 de febrer a les 11 hores i manté la convocatòria de 25 assemblees comarcals al llarg de tot el País Valencià durant la setmana del 19 al 22 de febrer per tal que tot el professorat puga valorar la proposta de la Conselleria i decidir sobre la convocatòria de vaga per març i abril.

València, 9 de febrer de 2007 

 


 

Conselleria tractarà amb els sindicats el calendari de negociació

La Conselleria d'Educació ha convocat una reunió de portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre el calendari de negociació de l'ensenyament públic. La reunió serà el proper divendres 9 de febrer, a les 12 hores, a les depedències de la Conselleria de l'Avinguda Campanar.

STEPV-Iv considera que aquesta reunió ha estat convocada degut a l'anunci de mobilitzacions al sector que s'ha fet des del sindicat. El Consell Nacional de l'STEPV-Iv va aprovar, el passat 27 de gener, una proposta de mobilitzacions per als mesos de febrer, març i abril per la paràlisi de les negociacions i pels reiterats incompliments dels acords. En eixe context, la Conselleria d'Educació s'ha vist obligada a convocar una reunió de portaveus per parlar sobre el calendari de negociació. Per al Sindicat, en eixa reunió no només s'ha de parlar de calendari sinó també s'han de concretar les ofertes de l'Administració en temes com. l'augment del complement específic, la conciliació de la vida laboral i personal, el pla de convivència, la regulació de la jornada continuada, la revisió del decret de retribucions i la millora de l'acord de professorat interí. També s'ha de comprometre a complir els acords de plantilles d'infantil i de formació professional, així com de l'acord de juliol de 2006 sobre seguretat i salut laboral.

STEPV-Iv espera una resposta positiva de l'Administració a les reinvindicacions sindicals ja que aquestes són molt sentides pel conjunt del professorat. El Sindicat no va a consentir nous retards en el procés de negociació i manté el calendari de mobilitzacions, incloent-hi la proposta de fer vàries jornades de vaga al mes de març i abril, a l'espera de veure com transcurreix la reunió de divendres 9 de febrer.

València, 6 de febrer de 2007

 


 

STEPV torna a criticar la paralisi existent en les negociacions amb Conselleria

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) critica la paralisi existent en les negociacions amb Conselleria d'Educació. Acò es posa en evidència en assumptes com: la no constitució de la Mesa Sectorial d'Educació, després de la celebració de les eleccions sindicals del passat dia 30 de novembre de 2006, l'incompliment dels temes negociació pactats en el protocol de negociació signat pel conseller Alejandro Font de Mora i tots els sindicats del sector el 15 de febrer de 2005 o la falta de negociació del desplegament de la Llei d'Educació al País Valencià. 

El Secretariat Nacional del STEPV-Iv ha analitzat aquesta situació i ha decidit proposar al Consell Nacional, màxim òrgan entre congressos, del sindicat que es reunirà el proper dissabte 27 de gener a la localitat valenciana de l'Alcúdia (La Costera) una sèrie de mesures per aconseguir reobrir les negociacions i obligar a l'Administració Valenciana a seure's a la mesa de negociació. Entre aquestes es troba l'inici d'una campanya informativa entre el professorat valencià i la proposta de diverses mesures de pressió a partir del mes de febrer fins les properes eleccions autonòmiques i municipals. 

Els temes prioritaris en l'agenda del sindicat són: l'augment de les retribucions, en concret del complement específic, en 300 euros mensuals, la revisió del decret de retribucions i del decret 24/1997 sobre indemnitzacions per raó de serveis per posar-los al dia, l'aplicació de les mesures de conciliació de la vida personal i laboral, un pla de convivència, la regulació de la jornada continuada i la millora de l'acors de professorat interí i de la gestió de les borses de treball. A més, s'exigeix el compliment dels acords: plantilles d'infantil i l'acord sobre seguretat i salut laboral. També considera necessari que es convoque la mesa de negociació de l'ensenyament privat per negociar diversos assumptes que estan pendents: recol.locació del professorat, retribucions o plantilles. 

Per altra part, quant al desplegament de la LOE al País Valencià, la nostra intenció és que el govern presente un pla d'implantació de la LOE i la corresponent memòria econòmica i calendari d'aplicació. El sindicat vol que es consensue amb els sindicats, AMPAS, Patronals...i considera necessari que aquest es consensue amb la totalitat dels partits polítics valencians per garantir que pedure en el temps. 

De no obtindre una resposta positiva per part de la Generalitat Valenciana, el Secretariat Nacional de l'STEPV-Iv ha acordat proposar la convocatòria de mobilitzacions sectorials a l'ensenyament per exigir la negociació de la implantació de la LOE, majors inversions en l'ensenyament, una aposta clara i decidida per l'ensenyament públic i les millores laborals per al professorat valencià. El Sindicar espera consensuar aquestes mobilitzacions amb els sindicats representatius del sector, el professorat i la resta de la Comunitat Educativa valenciana. 

Per acabar, el Sindicat exigeix la constitució de la Mesa Sectorial d'Educació, d'acord amb els resultats electorals del 30 de novembre i les disposicions legals en vigor. STEPV-Iv recorda que la Mesa Sectorial estarà composada per STEPV-Iv, CCOO, ANPE i UGT. 

València, 24 de febrer de 2007
 


 

El grup de treball sobre retribucions de la Mesa Sectorial acaba constatant que el professorat valencià està entre els més mal pagats de l’Estat

En la reunió també s’ha tractat el pagament de triennis al professorat interí

Hui han acabat una sèrie de reunions tècniques, entre l’Administració Educativa i els sindicats de la Mesa Sectorial, que tenien l’objectiu de comparar les retribucions del professorat amb el de les diferents Comunitats Autònomes.

Les reunions han servit per constatar que el professorat valencià —analitzats els complements específics i el sexennis— està entre el grup dels més mal pagats de l’Estat, junt a CCAA com Galícia, Astúries i Ceuta i
Melilla. En totes les altres CCAA, els docents cobren més que al País Valencià.

Ara li toca a la Conselleria d’Educació convocar la Mesa Sectorial i fer una proposta que revaloritze la tasca docent i homologue les nostres retribucions amb la resta de l’estat.

En la reunió també s’ha tractat el pagament de triennis al professorat interí, que depén d’una modificació normativa en la negociació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que s’està elaborant a Madrid.

Cal recordar que la Confederació d’STEs ja fa molt de temps que ve reivindicant que el professorat interí ha de cobrar triennis i sexennis (com la resta del professorat), i que ara, després de les esmenes presentades pel sindicat davant la Comissió d’Administracions Públiques del Congrés de Diputats, s’ha aprovat, per unanimitat, que el professorat interí puga cobrar els triennis.

Així doncs, un aspecte que havia quedat fora de l’acord de 20 d’octubre firmat —per CCOO, UGT i CSI-CSIF—, que va servir per desmolbilitzar el professorat en la tramitació de la LOE, ara, gràcies a la pressió de la Confederació d’STEs i a la lluita sostinguda del professorat interí, quan l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es publique al BOE, s’haurà aconseguit
una reivindicació històrica.

L’STEPV-Iv espera que el Govern Valencià agilitze les negociacions en matèria retributiva i, abans del mes de març, es puga arribar a un acord en el termes següents: clàusula de revisió salarial automàtica, augment de 300 € mensuals en el complement específic, revisió del decret de retribucions pel que fa a complements específics d’òrgans unipersonals i llocs singulars, pagament en la nòmina de cada professora i professor del fons addicional destinat al Pla de Pensions de 2006 i de 2007, i modificació del decret 24/1997, d’indemnitzacions per raons de serveis, per adaptar-lo a l’especificitat del sector docent i per introduir nous conceptes i actualitzar-ne els imports.

València, 11 de gener de 2007


 

STEPV-Iv abandona la Mesa Sectorial d’Educació

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ignora les aportacions del sindicat majoritari davant la normativa de selecció i renovació del les direccions dels centres públics.

El sindicat majoritari de l’ensenyament públic del País Valencià ha abandonat hui la Mesa Sectorial d’Educació davant la incompetència demostrada per l’Administració Educativa en anunciar, en la Mesa Sectorial, que no tindria en compte les esmenes del portaveu de l’STEPV-Iv.

En la reunió de hui s’havia d’abordar el desplegament de la LOE al País Valencià. La Conselleria de Cultura, Educació i Esport només ha portat a la Mesa documentació sobre el procés de selecció i nomenaments de directors i directores, i no ha dut cap altre document sobre desplegament de la LOE (currículum d’infantil i primària, drets i deures, admissió de l’alumnat, ect.) com havia anunciat.

Els únics documents presentats són un projecte de resolució per seleccionar les direccions dels centres públics, que incideix en el control de l’Administració a l’hora triar una persona o una altra, i un projecte de resolució per renovar automàticament els directors i directores actuals, en el qual es deixa en mans de l’Administració Educativa l’avaluació per a la continuïtat o no en el càrrec.

Especialment significatiu és aquest últim projecte que farà que, aquests curs, els 335 directors i directores nomenats per la resolució de l’any 2004 puguen continuar indefinidament en el càrrec mentre l’Administració Educativa no faça una avaluació negativa, bloquejant així l’accés a aquests càrrecs a la resta del professorat. 

Per al sindicat, aquest últim projecte lliga definitivament els directors i directores amb l’Administració Educativa i els desvincula de les comunitats educatives. Així doncs, si aquests projectes es publiquen com estan, les actuals direccions no hauran de rendir comptes al Consell Escolar, sinó només a la Conselleria d’Educació que serà qui finalment els avalue i decidisca la seua continuïtat.

STEPV-Iv considera que l’actitud de l’Administració Valenciana és inacceptable i antidemocràtica, per la qual cosa exigeix un canvi d’actitud, al temps que adverteix que, de seguir amb aquesta actitud, es veurà abocat a impugnar la convocatòria i a convocar mobilitzacions en la primavera de 2007.


València, 19 de desembre de 2 006

 


 

Informacions de la Mesa Sectorial d’Educació. Comissió Tècnica de Retribucions. Pla Concília

Al llarg d’aquesta setmana s’han realitzat diverses reunions amb l’Administració Educativa en la Mesa Sectorial d’Educació.

Comissió Tècnica de Retribucions

El passat dilluns, dia 11 de desembre, es va reunir el grup de treball de retribucions. L’administració va entregar documentació sobre les retribucions a la resta de l’Estat. 

Els documents entregats tenen graelles que especifiquen per grups i cossos els diferents conceptes retributius: sou base, complement específic, sexennis, tutories, pagues extraordinàries, complements autonòmics, etc… a totes les Comunitats Autònomes de l’Estat

L’objectiu del grup de treball és contrastar les dades de l’administració (que són del MEC) amb les dades i la informació que tenim els sindicats per establir –més endavant– els criteris que s’han aplicar per contrastar les desviacions retributives entre el País Valencià i les altres CCAA.

En la propera reunió, que es farà el dia 18 de desembre, es contrastarà la informació amb una nova graella que s’ha d’elaborar i que ha d’arreplegar la situació retributiva i la futura per aplicació dels distints acords que ja tenen firmats algunes CCAA (excepció feta de País Basc, Canàries, Balerars i Navarra). 

El grup de treball haurà de concloure –abans de nadal– i establir els criteris que s’han d’aplicar per analitzar la situació retributiva del professorat del País Valencià en comparació a la resta de l’Estat.

STEPV-Iv ja va anuciar fa temps que per homologar el professorat valencià amb el professorat de l’Estat cal que la conselleria pose damunt la taula 300 euros.

 

Pla Concília

El dimarts, dia 12 de desembre, es va reunir la Mesa Sectorial per negociar el document de Permisos i Llicències del professorat (Pla Concília).

S’està treballant l’aplicació del Decret 30/ de la funció pública al professorat que treballa al País Valencià.

Després de les esmenes presentades pels sindicats, l’Administració va presentar un nou document que avança mol poc respecte a la situació actual.

Algunes de les coses que han canviat en el nou document són:
-Canvi de 375 km a 100 km en supòsits de matrimoni d'un familiar i malaltia fins a 2n grau.
-Permís per adopció i/o acolliment fins que el xiquet o xiqueta tinga 6 nays però aquesta edat pot canviar en funció de les necessitats especials.
-Possibilitat de compactar la lactància però sense concretar el temps.

Per a l’STEPV-Iv els avanços són del tot insuficients, i cal que la Conselleria presente un altre esborrany amb voluntat política per adaptar la vida personal a la laboral del personal docent valencià.
La negociació està pendent de una nova convocatòria.

 

Condicions Laborals de Professorat Interí

El dimecres, dia 13 de desembre, es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació per reprendre la negociació sobre Condicions Laborals del Professorat Interí.

L’Administració va entregar un nou document, que pràcticament era el mateix del passat més de juny.

El document continua indicint en les mateixes mancances que tenien els documents anteriors: pocs avanços en la millora de les condicions laborals, cap concreció en la millora i gestió de les borses de treball, i molta concreció en la regulació de les borses extraordinàries i en les sancions al professorat interí.

Tot i que el sindicat va incidir en que cal negociar un document que millore les condicions laborals del professorat interí: possibilitat de restricció de província en l’adjudicació de vacants, comarcalització de les substitucions a tots els cossos, concreció de les vacants de difícil provisió, cobrament de triennis i sexennis, etc., l’Administració diu ara que no té cap necessitat de modificar els acords actuals i que tot funciona molt bé –excepció feta de la renúncia a sustitucions per tenir un contracte de treball–.

Així doncs, a més de dir que no té pressa, l’Administració vol aprofitar la negociació, no per millorar les condicions laborals del professorat, sinó per modificar només allò que li molesta dels acord actuals.

La propera reunió serà al voltant del 16 de gener i el sindicat, si la negociació no avança, proposarà mobilitzacions a tot el col•lectiu durant els mesos de febrer o març, ja que no podem passar un curs més sense millorar els acords actuals.

València, 18 de desembre de 2006


 

Educació continua les negociacions a l'ensenyament públic.

STEPV-Iv demana la constitució de la Mesa Sectorial d'Educació en funció dels resultats electorals.

La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana ha convocat diverses meses de negociació per continuar la negociació dels temes pendents. El calendari de reunions és:

- Dilluns 11 de desembre, a les 11 del matí. Grup de Treball sobre retribucions del professorat.
- Dimarts 12 de desembre, 11 hores. Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre les condicions laborals del professorat interí i l'aplicació del Pla Concilia al professorat valencià.
- Dimarts 19 de desembre, 11 hores. Mesa Sectorial d'Educació per negociar el desplegament de la Llei d'Educació al País Valencià.

A més a més, el dimecres 13 de desembre està convocada una reunió conjuntat de la Comissió Permanent i la Comissió de Planificació del Consell Escolar Valencià per arreplegar les propostes i suggeriments per al debat sobre la millora de la convivència escolar.

Per STEPV-Iv aquestes convocatòries donen continuïtat a la negociació que va quedar paralitzada, en part, per la realització de les eleccions sindicals que van tindre lloc el 30 de novembre de 2006. Ara, cal tancar tots els temes pendents de negociació entre els que es troben els que estan previstos per als properes dies i d'altres que hauran de traslladar-se a la mesa de negociació.

STEPV-Iv proposarà en el grup de treball de retribucions un augment salarial de 300 euros mensuals per a cada professora i professor en concepte d'equipació salarial amb el professorat d'altres CCAA, la revisió dels complements específics unipersonals i de coordinació pedagògica, l'establiment de la clàusula de revisió salarial automàtica que compense les desviacions de l’IPC que es puguen produir, el pagament generalitzat i linial a tot el professorat dels 60€ que el MEC ha decidit pagar com complement de productivitat a una part reduida de la plantilla docent, el pagament en la nòmina de cada professora i professor del fons addicional destinat al Pla de Pensions de 2006 i de 2007 i la modificació del decret 24/1997, d’indemnitzacions per raons de serveis, per adaptar-lo a l’especificitat del sector docent i per introduir nous conceptes i actualitzar-ne els imports.

Respecte de les mesures per conciliar la vida laboral i personal dels més de 50.000 professores i professors valencians, el Sindicat considera que la porposta de la Conselleria d'Educació és insuficient i pitjor que el Pla Concilia del Ministeri per les Administracions Públiques o la del sector de l'Administració del Consell. En eixe sentit, STEPV-IV ha presentat tot un seguit de propostes que es concreten en la millora de les llicències, permisos o reduccions de jornada.

Pel que fa a la millora de les condicions de treball del professorat interí, es proposa l'equiparació de les seues condicions de treball, socials i econòmiques a les del funcionariat de carrera, així com diverses mesures per millorar la gestió de les substitucions, com ara la seua comarcalització.

STEPV-Iv espera que l'Administració presente un Pla d'implantació de la LOE al País Valencià per ser negociat amb el conjunt de la comunitat educativa. Aquest Pla hauria de contindre una memòria pressupostària per poder aplicar-lo.

Per altra part, STEPV-Iv espera que l'Administració Educativa siga diligent en la constitució de la nova Mesa Sectorial d'Educació, una vegada celebrades les eleccions sindicals al sector, i ajuste la seua composició als resultats electorals. En eixe sentit, el Sindicat recorda que la nova mesa estarà composada per: STEPV-Iv, CCOO i ANPE en obtindre tots ells el 10% de les delegades i delegats del sector. A aquests caldrà sumar UGT per ser central sindical més representativa, tal com contempla la Llei de Llibertat Sindical, que no pel vot del professorat. Quedaran fora de la mesa: CSIF, CEMSATSE i USO.

València, 7 de desembre de 2006

 


 

Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat i sobre la conciliació de la vida laboral i personal del professorat.

Sindicats i administració negociaran la situació retributiva del professorat valencià

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit, hui, 16 de novembre, per tractar sobre retribucions del professorat i sobre la conciliació de la vida laboral i personal del professorat.

L'Administració ha presentat un esborrany de decret per aplicar el Pla Concilia als 50.000 docents que ha estat qualificat d'insuficient per l'STEPV-Iv. El Sindicat ha presentat les seues propostes i espera que l'Administració siga sensible a les seues peticions i no discrimine al professorat respecte a d'altres empleades i empleats públics.

Quant a les retribucions, l'Administració ha informat que està disposada a arribar a un acord abans del mes de maig. STEPV-Iv que demana un augment de 300 € mensuals per a cada professor valora  positivament l'actitud de l'Administració però adverteix que no acceptarà cap retard en la negociació i que convocarà mobilitzacions si aquesta no avança.

València, 16 de novembre de 2006


 

Informe de la Mesa Sectorial de Enseñanza - Ministerio de Educación

Reunión de la tarde-noche del 14 de noviembre de 2006

1º.- Real decreto sobre profesorado de religión.
2º.- Real decreto sobre Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos Docentes de la LOE.
3º.- Real decreto sobre complemento económico por especial dedicación al centro e innovación educativa.

Por la mañana se celebró una reunión del MEC con los Directores Generales de Personal de las Consejería de Educación. En esta reunión, según algunas fuentes, se produjo un debate a dos bandas: las Consejerías que gobierna el PP y las que gobierna el PSOE, y, exceptuando el primer punto, no hubo acuerdos en los puntos 2º y 3º.

1º.- Real decreto sobre profesorado de religión.
El MEC nos explicó verbalmente algunas modificaciones a la propuesta que se nos entregó en la Mesa del 26 de octubre, con pocas novedades. Nos lo remitirán hoy.
Todos los sindicatos lo valoraron positivamente, excepto STES-i que valoramos como anticonstitucional que se permita en este real decreto que la jerarquía eclesiástica católica diga a quién se tiene que contratar para impartir religión confesional en los centros educativos y que se les pague con dinero público, pues de esta forma no se cumplen los requisitos de igualdad, mérito y capacidad en la selección de aspirantes a impartir religión. STES-i considera igualmente anticonstitucional que esta confesión religiosa pueda mandar al gobierno que interrumpa el contrato de estas personas por motivos ajenos a la legislación laboral.
El Subsecretario dio por superado el paso por la Mesa Sectorial que indica la disposición tercera de la LOE y dijo que continúa su camino…, (Ahora va al C. Escolar del Estado) que culminará en el BOE.


2º.- Real decreto sobre Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos Docentes de la LOE.

Ver valoración de STES-intersindical


El MEC, que nos mandará hoy el texto, nos indica verbalmente las novedades introducidas en la reunión de la mañana, y que son:

Sobre los temarios: ningún cambio respecto a lo dicho en la Mesa del 26 de octubre, incluida la especialidad de Primaria; vendrán regulados por nuevos RD con pocas novedades respecto a los actuales. FETE-UGT denuncia que una academia ya los está vendiendo -los de Primaria, por filtración del MEC- por 375 €.

Sobre el acceso del B al A: Aparece como novedad en la fase de oposición, "la prueba consistirá en la exposición de un tema de la especialidad a la que se acceda, elegido por el tribunal de entre los presentados por el aspirante que no podrán ser un número inferior al 20 % de los correspondientes al temario del cuerpo y especialidad. En caso de concordancia entre la titulación académica con la que se opta y la especialidad a la que aspira, el referido numero de tema no será inferior al 15 %. Aparte, la ponderación de las puntuaciones de la fase de oposición y concurso para formar la puntuación global será de un tercio para la fase de oposición y de dos tercios para la fase de concurso."

Sobre la D. Transitoria 17ª: Sobre el anunciado 'informe' hay un cambio importante, se introduce que sustituirá a la fase B.2, y se señala así: la preparación y exposición oral de una unidad didáctica extraída de la propia programación del/la aspirante, las Administraciones educativas podrán sustituir este ejercicio por un informe que a tal efecto, y a instancias del aspirante, elaboren dichas administraciones en el que se valore la competencia sobre el trabajo realizado por aquel en el ámbito docente público del mismo nivel educativo al que se opta. En este caso, este ejercicio no podrá tener un peso superior al 30 % de la calificación de la fase de oposición, que sigue siendo eliminatoria para pasar a la fase de concurso. A principios de diciembre, la Administración andaluza reunirá a todas las Administraciones autonómicas para llegar a un consenso sobre la aplicación del informe, ante las grandes dudas que existen sobre su legalidad y sobre su aplicación. Indica el MEC que la sentencia 67/89 del Tribunal Constitucional impide que un Informe sustituya a una Prueba.

El MEC aclara, para el baremo de la experiencia docente, que se entiende por centros públicos los integrados en la red pública creados y sostenidos por las Administraciones públicas.

STES-i, pedimos que se retire el proyecto, que es necesario que se diferencie claramente, al igual que hace la LOE, el procedimiento que regula el acceso a la función pública, el del paso del Grupo B al A, el paso a los Cuerpos de Catedráticos, la adquisición de nuevas especialidades y a la Inspección educativa, del régimen transitorio de ingreso que regula la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Valoramos positivo el avance en el paso del B al A, aunque sigue sin ser un acceso por concurso. Pedimos que se haga decreto específico para regular el acceso transitorio y que el resto de procedimientos se dejen para su inclusión en el Estatuto Docente.

Por otro lado y con referencia a la propuesta de regulación transitoria que se nos presenta, reiterar nuestro criterio de que puede ser un claro fraude de ley, dado que la prueba que se debe superar contiene tantas fases como el procedimiento anterior de acceso, procedimiento que la LOE quiere superar con este procedimiento transitorio. Así mismo consideramos que el que se regule que la prueba es eliminatoria tampoco se desprende de la transitoria decimoséptima, por lo que reiteramos que no lo sea, y que la inclusión del apartado de "Otros méritos" que se indican en el Anexo IV, van contra la citada disposición que sólo especifica "formación académica" y "experiencia previa".

Expresamos muchas dudas sobre la legalidad del Informe y expresamos que con los cambios introducidos no es válida para el colectivo.

Anunciamos por tanto, que recurriremos este real decreto una vez que se publique en el BOE y que si presentamos enmiendas parciales a la propuesta del MEC se hizo con ánimo de mejorar un proyecto que rechazamos.

Otros sindicatos: CSIF y FETE-UGT a favor del proyecto y CCOO y ANPE que después de dar su apoyo desde el principio ahora dicen que no lo dan.

En definitiva, sólo dos organizaciones sindicales han dado su apoyo al MEC. A destacar, la negativa de CCOO por la falta de garantías jurídicas del 'informe', y de ANPE por el tratamiento en el paso del B al A. STEs-intersindical hemos vuelto a anunciar nuestro derecho a ejercer las acciones judiciales pertinentes por fraude de ley a la LOE.


3º.- Real decreto sobre complemento económico por especial dedicación al centro e innovación educativa.

Valoración STEs-intersindical: se confirma el engaño

Veure projecte de complement

Nos entregan un texto nuevo con algunas variaciones con el anterior, aunque manteniendo lo fundamental y no adjuntando la Memoria Económica.

El Subsecretario dice que han quitado lo de "especial dedicación horaria al centro" para ver si STES apoya el decreto. También falta la referencia a que se aplicará desde el 1 de septiembre de 2006…, cuando el Subdirector General de de Personal explica esto, se ríe afirmando veremos "cuando se pone es vigor este decreto".

STES rechazamos la propuesta porque:

 • Consideramos que el proyecto de real decreto que se nos entregó el 20 de julio responde al contenido del Acuerdo del 20 de octubre de 2005.

 • Este complemento es, pese a suprimirse lo de la dedicación horaria, en realidad un complemento de productividad que supone una gratificación económica para unos pocos y nada para la gran mayoría, mayoría que realiza su trabajo correcta y debidamente y que ve con este complemento como se desprecia su buen hacer para recompensar no se sabe qué tareas, pues no se adjunta el anexo con las mismas.

 • Por otro lado, seguimos reclamando la Memoria Económica que el Sr. Subsecretario dijo en la reunión celebrada del 26 de octubre que se nos iba a entregar.

 • Por estas razones es por lo que desde la Confederación de STEs-i rechazamos este complemento de productividad y reclamamos un complemento de 250 euros para todo el profesorado, como ya hemos dicho en esta Mesa.

Algunas fuentes de la administración autonómica afirman que este decreto está parado, sin dinero que lo respalde, por lo que las comunidades han acordado crear una "comisión de trabajo" para ver qué hacen con el…

Otros sindicatos: CCOO y ANPE apoyan el proyecto y FETE-UGT se abstiene.

 

El Subsecretario termina la reunión con el tono solemne que le gusta, afirmando que está seguro de que si no hubiera elecciones sindicales el día 30 otros hubieran sido otros los apoyos obtenidos por estos decretos…

  

 

Mesa sectorial del MEC 14 noviembre
Complemento de 60 euros: se confirma el engaño al profesorado


En la reunión de la Mesa Sectorial del MEC celebrada en la tarde-noche del 14 de noviembre se ha confirmado el engaño al profesorado que ha realizado el MEC y los sindicatos que firmaron un Acuerdo que sirvió de apoyo a la LOE a cambio de un plato de lentejas, lentejas que ahora, más de un año después, no aparecen, han volado, se han convertido en una promesa incumplida.

Nos referimos al complemento de especial dedicación al centro: el MEC ha presentado otro proyecto en el que queda claro que es un complemento de productividad que se ofertará a todo el profesorado y que se adjudicará sólo a una pequeña parte del mismo. Es un complemento que supone una gratificación económica de 60 euros para unos pocos y nada para la gran mayoría, mayoría que realiza su trabajo correcta y debidamente y que ve con este complemento cómo se desprecia su buen hacer para recompensar no se sabe qué tareas, pues no se adjunta el anexo con las mismas. Tampoco se sabe el porcentaje de profesorado que podrá cobrarlo, pues no existe la Memoria Económica, Memoria que el Sr. Subsecretario se había comprometido a entregar. El proyecto de decreto sigue siendo estando, trece meses después de prometido, en el aire, lo que nos hace decir que se está engañando al profesorado.

El MEC y los sindicatos que firmaron el acuerdo para, con la excusa de estos 60 euros, intentar tapar el retroceso que para la escuela pública supone la aprobación de esta ley, introducen así una nueva dinámica, la de la gestión privada y sus sistemas de remuneración, en los centros públicos.

En esta reunión la Confederación de STES-i rechazó, por las razones expuestas, este complemento de productividad, pues pensamos que la educación debe ser un trabajo en equipo y reclamamos un complemento de 250 euros para todo el profesorado, como medida de apoyo al mismo ante la nueva reforma educativa y la complejidad y heterogeneidad del alumnado actual..

Secretariado Confederal de STES-i

 


 

Mesa Sectorial d'Educació - 7 de novembre de 2007

Aplicació de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal al professorat.


STEPV-Iv ha demana la negociació d'un nou decret sobre condicions laboral que incloga jornada, permissos, llicències i altres condicions laborals. Aquest decret-marc hauria de ser desplegat per diverses ordres.

També s'ha demanat un calendari de negociació per tal que aquestes siguen efectives de forma immediata.

La Conselleria proposa mantidre diverses normes, a l'igual que altres sindicats. En concret dues normes: una sobre permissos i llicències i altra sobre condicions laborals. La segona no es negociaria de forma immediata. Aquesta metodologia és una contradicció per no abordar la negociació de les condicions laborals en la seua globalitat, ja que molts aspectes de permissos i llicències estan directament relacionats amb la jornada laboral. 

L'Administració pretén no abordar la negociació sobre jornada i condicions laborals. Només vol negociar una part que per al Sindicat no és suficient.

La Conselleria s'ha compromés a presetar un esborrany de decret per al propers dies i convocar la Mesa Sectorial d'Educació per a dimarts 14 de novembre de 2006.

STEPV-Iv ha presentat les seues propostes que s'adjunten.

València, 7 de novembre de 2006


PROPOSTES DE L’STEPV-Iv

Per aplicar, adaptar a la nostra realitat, desenvolupar i millorar el Plan Concilia estatal per tal d'aconseguir una veritable conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors i treballadores, que incidisquen en la millora de la vida quotidiana de tots i totes.

 1. Jornada de treball de 35 hores i no les 37,5 que tenim actualment.

 2. Reduccions de jornada per guarda legal fins que el fill o filla tinga 12 anys, per cura directa d'un familiar amb disminucions sempre que es demostre la convivència, quan el personal tinga malalties cròniques o de llarga durada. En tots els supòsits anteriorment esmentats amb una retribució del 60% en cas de que siga una reducció de mitja jornada i del 80% en cas de reducció d'un terç. Si fóra possible reduir les jornades laborals en altres percentatges, s'hauria de buscar un barem incentivat i proporcional a les retribucions abans esmentades.

 3. En els supòsits esmentats al punt anterior quan la reducció no supere les 3 hores diàries no generarà reduccions de les retribucions.

 4. Dret a una reducció de jornada del 50% durant el termini de 2 mesos per cura d'un familiar amb la possibilitat de compactar-lo per un mes de permís i el 100% de les retribucions.

 5. Atenció especial a la cura de persones sense autonomia personal: retribució del 100% del salari per a les persones beneficiaries de reducció de jornada i amb permís específic

 6. Possibilitat de demanar una excedència sense limitació temporal en el cas de ser víctima de violència de gènere. Entenem que hauria d'incorporar el dret a percebre les retribucions íntegres per un temps no inferior a un any o el temps necessari que acrediten els serveis socials o de salut, com a forma de facilitar-ne la protecció, l'assistència social integrada i l'organització de la vida personal i familiar.

 7. Demanem que siga possible l'exempció de la realització de la jornada de vesprada en els supòsits de reduccions de jornada d'una o dues hores diàries. D'aquesta manera continuem en la mateixa línea de poder compactar drets i d'altra banda evitar problemes als centres educatius si es regula la possibilitat d'aplicar la reducció al final o principi de la jornada laboral.

 8. S'ha de preveure que cap reducció de les abans esmentades provoque penalització a efectes de jubilació o altres drets.

 9. En quant a l'horari es considerarà jornada lectiva les guàrdies, tutories, permanències, i temps de descans (per exemple els patis de secundària ja que a primària ja es computen com a part de la jornada laboral)

 10. No realització de guàrdies per part del professorat major de 50 anys.

 11. Regulació de jornades màximes i mínimes al cos de mestres i als cossos de secundària.

 12. L'assignació de vesprades al professorat es farà amb criteris d'equitat i en la mesura del possible tenint en compte les preferències del personal.

 13. Regulació clara dels aspectes que afecten els horaris, les comissions de serveis i les adaptacions de la jornada laboral a les condicions de treball en aquells supòsits que la llei ho determine o en aquelles situacions negociades prèviament a la mesa sectorial.

 14. Reducció automàtica, prèvia sol.licitud, de l'horari lectiu al professorat major de 55 anys sense disminució retributiva.

 15. El permís per matrimoni o unió de fet ha de ser al marge del dia del fet causant, i, per tant, es gaudiran 15 dies més i no necessàriament a continuació del contracte, tenint un any natural per gaudir-lo.

 16. El permís per celebració de matrimoni o unió de fet s’ampliarà a nebots i nebodes. És a dir, fins al tercer grau. Possibilitat de dret a permís sense retribució en altres supòsits.

 17. Flexibilitat o adaptació de la jornada laboral (en els supòsits de cura de fills o filles menors de 12 anys o majors d'aquesta edat i que tinguen disminucions i persones majors de 65 anys amb necessitats...) consistent en 2 hores diàries i 3 hores en cas de famílies monoparentals.

 18. Que es perllongue el permís de maternitat fins a 36 setmanes, per aproximar-nos a la resta de païssos de la UE

 19. Que es perllongue el permís de paternitat fins a 8 setmanes amb possibilitat de gaudir-lo després del permís de maternitat.

 20. Permís de paternitat per naixement i/o adopció i acolliment de 10 dies per cada fill o filla.

 21. Igualar els termes "naixement biològic", "adopció" i "acolliment" a efectes de gaudir els drets.

 22. Adaptació del lloc de treball a les dones embarassades o en període de lactància, quan les condicions de treball puguen perjudicar la seua salut. Pot ser un canvi de destinació.

 23. Reconèixer com a deure inexcusable el temps necessari pels viatges o gestions que es deriven d'una adopció, sense reducció retributiva.

 24. Possibilitat de gaudir el permís per lactància al principi o al final de la jornada, i sempre depenent de les necessitats del nadò que en aquest cas serà la mare qui decidisca o persona encarregada de la lactància.

 25. Dret a compactar el permís de lactància. Ampliar el permís de maternitat 14 setmanes més. L’OMS recomana tres anys de lactància.

 26. Permisos per a entrevistes amb el tutor/a i visites mèdiques de les persones que depenguen del personal docent.

 27. Tots els permisos i llicències han de ser coberts amb substitucions a fi que no recaiguen sobre els/les companys/es.

 28. Igualació dels drets a les famílies homoparentals.

 29. Ampliar l'aplicació dels drets a tots els efectes fins al 2n grau de afinitat o consanguinitat o si es demostra relació de convivència i/o dependència més enllà del 2n grau.

 30. Establiment de l’any sabàtic.

 31. Tots els permissos i llicències han de ser retribuïdes íntegrament, és a dir, amb tots els complements i no únicament les retribucions bàsiques.

 32. Jubilació als 30 anys de servei o 60 anys d'edat, amb el 100% de les retribucions íntegres.

 33. Formació permanent de tot el personal docent sense exclusió, realitzada en l'horari laboral i prop del centre de treball.

 34. Permisos per formació retribuits al 100% del salari íntegre quan estiguen dirèctament relacionats amb el lloc de treball.
 

La pressió sindical desbloqueja la negociació a l'ensenyament públic. 

Els sindicats i la Conselleria d'Educació han fixat un calendari de negociació dels temes pendents. STEPV-Iv valora positivament el canvi d'actitud de l'Administració educativa en obrir un procés de negociació sobre les mesures de conciliació de la vida familiar i laborals dels 50.000 professors valencians, la millora de les retribucions del professorat, la millora de l'acord de professorat interí i de gestió de les borses de treball, el desplegament de la LOE al País Valencià i el compliment dels acords sobre seguretat i salut laboral.

STEPV-Iv considera que aquest canvi de posició i d'actitud és fruit de la pressió sindical que durant els darrers dies ha realitzat el sindicat. La setmana passada va fer un tancament en la pròpia Conselleria d'Educació i havia anunciat la possibilitat d'una convocatòria de vaga a principis de 2007. El Sindicat espera que en les reunions acordades s'avance en la línia d'acceptar les reivindicacions sindicals. A més, STEPV-Iv reclama que el govern faça la corresponent modificació pressupostària per possibilitat els acords sindicals. En cas contrari, les mobilitzacions estaran servides a partir de gener de 2007.

El calendari de reunions fixat és:

-  7 de novembre 2006. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.
-  9 de novembre 2006. Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral.
-  14 de novembre 2006. Retribucions del professorat.
-  5 de desembre de 2006. Millora de l'acord de professorat interí i de la gestió de les borses de treball.
-  12 de desembre de 2006. Desplegament de la LOE al País Valencià. Decret d'admissió de l'alumnat. 

A més, l'Administració Educativa s'ha compromés a pressionar a la Conselleria d'Hisenda per donar compliment a l'Acord de Plantilles d'Infantil i crear els llocs de treball que falten a data 1 de gener de 2007.

València, 31 d'octubre de 2006


 

Tancament en Conselleria per exigir l'obertura de les negociacions i la millora de les retribucions del professorat valencià.

Hui, dimarts 24 d'octubre, des de les 11 hores del matí fins les 14 hores, el Secretariat Nacional de l'STEPV-Iv, membres de la Junta Directiva d'AFID i de l’Àrea Pública de CGT s'han tancat en les dependències de la Conselleria d'Educació per exigir l'obertura de les negociacions i la millora de les retribucions del professorat valencià.

Els tres sindicats han decidit fer aquesta acció pels continus incompliments dels acords signats i dels calendaris de negociació. A més, existeix una paràlisi en la negociació dels temes que afecten a la millora de les retribucions i de les condicions laborals del professorat.

Una delegació s’ha entrevistat amb el Secretari Autònomic, Máximo Caturla, i el director general de Personal Docent, José Antonio Rovira, als quals els han traslladat el seu malestar i les seues reivindicacions.

En concret, s’ha demanat:

 1. Un augment retributiu de 300€ mensuals per a cada professora i professor valencià, en concepte d’equiparació retributiva amb la resta de les Comunitats Autònomes. El primer pagament hauria de ser de 60€ a cada professora i professor amb efectes econòmics 1 de setembre de 2006.
 2. La creació de tots els llocs de treball d’educació infantil pactats en l’acord de novembre de 2005 a efectes 1 de gener de 2007.
 3. La dotació de fons econòmics per l’aplicació del Pla Concilia per als 50.000 professors valencians.
 4. La revisió del decret d’indemnitzacions per raons de serveis (dietes i quilometratge) i del decret retributiu.
 5. La millora de les condicions laborals del professorat interí i de la gestió de les borses de treball.
 6. L’aplicació de diverses mesures com ara: les llicències per estudis, la reducció de la jornada laboral als majors de 55 anys…
 7. La negociació del desplegament de la LOE al País Valencià
 8. El compliment de l’acord de privada concertada de 2004 en temes com:
  • Recol.locació de 40 professors .
  • La paga de 25 anys.
  • Les plantilles de cicles formatius i batxillerats.
  • El pagament de sexennis.

La Conselleria s’ha compromés a debloquejar els temes en la reunió que tindrà lloc el dimarts 31 d’octubre. El sindicats tancants esperen que aquest compromís siga real i es materialitze amb un canvi d’actitud i amb la dotació pressupostària necessària per a complir les demandes sindicals. En cas contrari, es convocaran noves mobilitzacions, sense descartar la convocatòria d’una vaga a principi de 2007.

València, 24 d'octubre de 2006

 


 

STEPV-Iv demana a Font de Mora impulse les negociacions a l'ensenyament.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-IV) ha demanat al conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, que impulse i dinamitze les negociacions a l'ensenyament. El Sindicat ha presentat un escrit reclamant la negociació de diversos assumptes que preocupen al professorat valencià. En concret, es demana el desplegament del protocol de negociació signat el 15 de febrer de 2006, la negociació de les retribucions, les condicions laborals i el pla concilia del professorat valencià , les mesures de convivència als centres educatius valencians, el desplegament dels acords sobre salut laboral subscrits el passat curs escolar i informació sobre el Reials Decrets d'ingrés a la funció pública i de creació del complement d'innovació i especial dedicació i sobre el projecte d'Estatut del Professorat.

En l'apartat de retribucions, el Sindicat reclama un augment mensual de 300 € en concepte d'equiparació al salari del professorat d'altres Comunitats Autònomes que estan per damunt del que cobra un professor valencià. També demana l'aplicació del Pla Concilia que ja està en vigor des de fa mesos per al personal de l'Administració de l'Estat i, des de principis de setembre, s'aplica al personal de l'Administració de Consell de la Generalitat. Altres aspectes importants per al sindicat són: la reducció de la jornada lectiva, la millora de les condicions laborals als centres de treball, la reducció de les ràtios, mesures efectives i reals per millorar la convivència en els centres docents i el desplegament dels acords que sobre salut laborals es van subscriure a finals del curs passat.

També proposa el sindicat saber quina és la posició de la Generalitat Valenciana sobre els projectes legislatius que ha presentat el MEC en els darrers mesos que afecten al sistema d'ingrés a la funció pública docent, a les rertibucions i a l'Estatut del Professorat.
 
El Sindicat espera que el conseller done una resposta ràpida i immediata a la seua petició de negociació ja que els temes proposats afecten a més de 50.000 professores i professors valencians i al sistema educatiu valencià.

València, 10 d'octubre de 2006.

 


 

STEPV-Iv sol.licita la convocatòria de la Mesa Sectorial per reprendre les negociacions pendents

Per la present li demanen la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre diversos assumptes que afecten a les condicions laborals del professorat valencià. En concret:

1. El desplegament del protocol de negociació signat el 15 de febrer de 2006.

2. Les retribucions, les condicions laborals i el pla concilia del professorat valencià .

3. Les mesures de convivència als centres educatius valencians.

4. El desplegament dels acords sobre salut laborals subscrits el passat curs escolar.

5. Informació sobre el Reials Decrets d'ingrés a la funció pública i de creació del complement d'innovació i especial dedicació i sobre el projecte d'Estatut del Professorat.

Salutacions ben cordials.

València, 3 d'octubre de 2006

 


 

STEPV-Iv demana un augment de 300 euros mensuals per al professorat valencià

STEPV-Intersindical Valenciana ha proposat a la Generalitat Valenciana un augment salarial mensual de 300 euros a cada professor i professora valenciana. Per al sindicat, aquest augment ha d'anar al complement específic i es justifica per la descompensació de les retribucions del professorat valencià respecte al d'altres comunitat autònomes.

Ara per ara, les retribucions del cos de mestres i dels cossos de secundària estan per sota de les retribucions de 9 i 11 comunitats autònomes i l'any 2008 estaran per sota d'11 i de 13, degut als acords que s'ha signat en diverses autonomies. Comunitats autònomes com Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Canàries o País Basc cobren més que el País Valencià.

Per altra part, STEPV-Iv considera que la proposta del Ministeri d'Educació, de crear un complement d'innovació i d'especial dedicació de 60€ mensuals que es pagaria, cada curs, a una part de la plantilla, no és acceptable. El MECD ha decidit crear un nou complement de productivitat en base a paràmetres poc objectius que trenca el treball en equip dels centres docents i introdueix models de gestió empresarials. Per contra, el Sindicat aposta per que totes i tots els professorar cobren eixe complement de 60 € mensuals.

Per acabar, STEPV-Iv ha convocat una concentració el dia 5 d'octubre, dia mundial del professorat, en la delegació del govern de la Comunitat Valenciana (plaça del Temple) per demanar que l'Estatut del Professorat arreplegue millores en les condicions laborals i econòmiques del professorat.
València, 3 d'octubre de 2006


 

STEPV-Iv exigeix mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar per als 50.000 professors valencians.

El sindicat demana l'ampliació de periode de baixa maternal a 24 setmanes.

 

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana exigeix a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport la convocatòria, immediata, de la Mesa Sectorial d'Educació per negociar mesures per conciliar la vida laboral i familiar dels 50.000 professors i professores valencianes. Per al Sindicat és inacceptable i inadmissible que el professorat valencià encara no dispose d'una normativa legal que les contemple, malgrat que el Ministeri d'Administracions Públiques i el personal de l'administració del Consell ja les tenen regulades. En eixe sentit, STEPV-Iv critica la discrimació que pateix el professorat, motivada per les actuacions de les conselleries d'Hisenda, Economia i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques i de determinats sindicats que s'han negat a que es convocarà la Mesa General de Negociació per regular el pla de conciliació per als quatre sectors de personal que treballa en la Generalitat Valenciana: educació, sanitat, justícia i administració del consell. El resultat ha estat que només el personal d'administració del consell té regulades les mesures de conciliació i la resta no. STEPV-Iv es pregunta què s'amaga darrere d'aquestes actuacions i quins interessos inconfesables tenen alguns sindicats i l'Administració per negar-se a negociar millores per al professorat valencià.

STEPV-Iv demana un Pla de mesures de conciliació de la vida personal i laboral per a promoure que les dones i els homes assumesquen la coresponsabilitat en la gestió i la coordinació de l’organització dels centres docents i de l’Administració, d’una forma equilibrada i sense biaixos sexistes.

A més a més, entre les mesures concretes, STEPV-Iv demana una ampliació del període de baixa maternal a 24 setmanes, amb el 100% de sou, segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, l'adaptació del lloc de treball a les dones embarassades o en període de lactància, quan les condicions de treball poguen perjudicar la seua salut, la possibilitat d’acumulació del permís de lactància al de maternitat, un permís de paternitat de quatre setmanes, acumulable al de maternitat, en famílies monoparentals, substitucions àgils en tots els permisos per maternitat i baixes laborals de llarga durada. També es reivindica l'ampliació, fins a tres anys, del dret de conservar la destinació i l’antiguitat per part del professorat amb excedència per cura de fill o filla i l'atenció especial a la cura de persones sense autonomia personal: retribució del 100% del salari per a les persones beneficiàries de reducció de jornada i amb permís específic, i dotació als centres de personal que les substituesca.

Altres mesures per conciliar la vida laboral i familiar del conjunt de la societat, de les famílies que tenen fills o filles en edat escolar són: la generalització dels mejadors escolars a totes les etapes i centres educatius, la igualta o la creació d'escoles infantils públiques per atendre l'alumnat d'educació infantil.

València, 28 de setembre de 2006

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >