Guia de les oposicions 2005 - mestres


 Termini: del 23 d'abril al 12 de maig      
Veure convocatòria en pàgina de Conselleria     -     Codis especialitats     -     instància

 

Normativa

Condicions

     Places - sol·licituds - termini - drets d'examen - començament

Prova de coneixement de valencià i castellà
Fase de  concurs
Fase d'oposició

      Primera Prova: Prova teòrica i pràctica       Segona Prova: Programació Didàctica

Qualificació
Ocupació de llocs en règim d'interinitat

ANNEX IV: Característiques de la Prova pràctica

ANNEX IX: Programació didàctica

ANNEX VI. Declaració de mèrits presentats

 
 
 

 

Normativa:

ORDE de 14 d.abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l.ingrés en el cos de mestres i procediment per a l.adquisició de noves especialitats. (veure)

El concurs-oposició està basat en el RD 334/2004 de 27 de febrer (BOE 28-02-2004) (veure)

Condicions

PLACES:

1650 places del cos de mestres.

Ed. Infantil: 700
Anglés: 200
Francés: 115
Ed. Física: 115
Ed. Musical: 100
Audició i Llenguatge: 180
Pedagogia Terapèutica: 240

SOL·LICITUDS:

instància oficial que també podrà ser impresa per internet. l'Exemplar ha de ser original (joc de tres còpies) no poden ser fotocòpies. A més cal acompanyar:

a) Una fotocòpia del DNI

b) Annex II degudament emplenat per aquells participants que no tinguen la nacionalitat espanyola.

c) Per a acreditar l'exempció de la prova de coneixements dels idiomes oficials del País Valencià declaració jurada de l'annex VIII.

d) La declaració, referida en la base 13 (Ocupació de llocs en règim d’interinitat) per a no ser inclosos en les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat.

TERMINI:

Vint dies naturals comptats a partir del 22/04/2005, és a dir, fins el 12/05/2005 inclòs

DRETS D'EXAMEN:

19,90 € per al cos de mestres. Estan exempts del pagament de la taxa els aspirants amb discapacitats igual o superior a 33% sempre que ho justifiquen documentalment. Només hauran d’ingressar 3,36 € en concepte de taxes per la formació de l’expedient.

COMENÇAMENT:

La realització de la primera prova per als aspirants en els procediments d’ingrés lliure i de reserva de minusvàlids tindrà lloc a partir del dia 17 de juny de 2005, sense perjuí del que preveu la base 7.1 per a les proves de coneixements de castellà i de valencià. L’hora i el lloc on haja de realitzar-se es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Les proves de la fase d’oposició es podran realitzar els dies següents: 18, 25, 27, 28, 29 i 30 de juny i 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, i 14 de juliol.

Els aspirants s’hi presentaran amb el document nacional d’identitat o document semblant del país d’origen, passaport o permís de conducció on aparega la fotografia del titular.


Prova de coneixement de valencià i castellà.

Les persones aspirants als procediments d’ingrés i accés hauran d’acreditar el coneixement, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials, mitjançant una prova de caràcter eliminatori, que serà la primera. Consistirà en:

1. Valencià:

 • Prova Oral: Suposarà el 30% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 20%, constarà de dues parts:
  • Lectura d’un text de caràcter general d’entre cent i dues centes paraules proposat pel Tribunal.
  • Exposició i diàleg sobre un tema prèviament preparat. El temps per a la seua realització serà de quinze minuts.
 • Prova Escrita: Suposarà el 70% del total i per superar-la es necessitarà un mínim d’un 35%, constarà de tres parts:
  • Preguntes sobre el contingut i el vocabulari d’un text llegit prèviament.
  • Realització d’exercicis sobre construcció gramatical correcta de frases i expressions.
  • Redacció sobre un tema general senzill a triar entre dos o més. D’aproximadament dues centes paraules. El temps per a la seua realització serà de dues hores.

2. Castellà.

El contingut de la prova de coneixements de castellà s’ajustarà allò disposat a l’annex III del Reial Decret 826/1988, de 20 de juliol.

Aspectes generals.

En la prova de coneixements dels idiomes oficials cada aspirant serà qualificat pel Tribunal d’apte o no apte. Els aspirants que obtinguen la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Quedaran exempts de la realització de la prova de coneixement dels dos idiomes oficials, els aspirants que acrediten estar en possessió d’algunes de les titulacions, certificats o diplomes que es relacionen en la convocatòria, i a més els que obtingueren "apte" en la convocatòria d'oposicions anterior (caldrà consignar-ho a la instància i adjuntar annex VII). En la relació provisional d’admesos i exclosos es farà constar quins aspirants reuneixen els requisits, als efectes de les exempcions de valencià, castellà o de les dues. La realització de la prova per aquells aspirants no exempts, tindrà prèviament a la primera prova del concurs-oposició. Per a la realització de la prova, la Direcció General de Personal, en funció del número d’aspirants que hagen de realitzar-la, nomenarà un o varis tribunals, que estaran constituïts per mestres amb possessió del Diploma de Mestre de valencià, professorat de Llengua i Literatura Valenciana i Llengua i Literatura Castellana del Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari o de Valencià o Espanyol per estrangers del Cos de Professorat de les EOI.

Les titulacions que possibiliten l’exempció de la prova de Valencià són:

Llicenciat en Filologia Valenciana; títol de Mestre de Valencià; Certificat de Capacitació; Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyament en Valencià; Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüístico-Técnica en Valencià del Professorat no Universitari; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica; Certificat acadèmic d’haver superat el Certificat d’Aptitud de Valencia, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià, expedit per les escoles oficials d’idiomes; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat Unificat i Polivalent; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de la Formació Professional; Acreditació d’haver cursat i aprovat Valencià en tots els cursos de Batxillerat; haver obtingut la qualificació d'"apte" a les oposicions de l'any anterior.

Les titulacions que declaren exempts de fet la prova de castellà són:

Titulació universitària expedida per una universitat espanyola; Títol de Batxillerat (BUP) o Batxillerat (LOGSE) expedit a l’Estat Espanyol; Títol de Tècnic especialista (FP2) expedit a l’Estat Espanyol; Diploma Superior d’espanyol com a llengua estrangera de nivell superior o Certificat d’Aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.


FASE DE CONCURS: 

Superada la primera prova de la fase d’oposició, es presentaran els mèrits davant el corresponent tribunal ordenats segons els blocs de l'annex I i hi adjuntaran el model de declaració de mèrits de l’annex VI, que els serà facilitat en el seu moment pel tribunal.


FASE D'OPOSICIÓ:

Primera Prova

a) Prova teòrica:

Desenvolupament per escrit d’un tema elegit per l’aspirant entre dos extrets pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat. Per al seu desenvolupament, els aspirants disposaran de dos hores.

b) Prova pràctica:

Consistirà en la realització d’una sèrie d’exercicis i en el seu plantejament els tribunals s’ajustaran a les característiques que s'estableixen en l’annex IV per a cadascuna de les especialitats.

Finalitzada la prova, els tribunals procediran a la crida dels opositors perquè aquestos efectuen la lectura conjunta i pública dels exercicis realitzats. En aquelles especialitats en què la naturalesa de l’exercici pràctic impedesca la seua lectura, els opositors únicament llegiran la part teòrica.

Valoració:

Els tribunals valoraran esta prova del procés selectiu de zero a deu punts, i distribuiran la puntuació en un 60 per cent per a la part pràctica de l’exercici i un 40 per cent per a la part teòrica. Per a la superació d’aquesta prova, l’opositor haurà d’aconseguir una puntuació mínima en cadascuna de les parts igual al 25 per cent de la puntuació assignada a cadascuna d’elles, i una puntuació total, resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dos parts, igual o superior a cinc punts. No obstant això, no seran qualificats en aquesta prova els aspirants que no superen el 25 per cent en alguna de les dos parts de les que es compon aquesta.

Segona Prova: Programació Didàctica

a) La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea o assignatura relacionades amb l’especialitat per la qual es participa, i en la qual s’haurà d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, i també a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. La dita programació haurà de lliurar-se al tribunal junt amb els mèrits, tal com estableix la base 7.2.2, i la seua elaboració s’ajustarà al que s’ha disposat l’annex IX, defenent-se davant d’aquest en el moment que siga convocat a l’efecte.

b) L’elaboració davant el tribunal i la seua exposició oral d’una unitat didàctica podrà estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix de la seua pròpia programació. En el segon cas, l’aspirant elegirà el contingut de la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix del temari oficial de l’especialitat.

En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els objectius d’aprenentatge que s’hi persegueixen, els seus continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran en l’aula i els seus procediments d’avaluació.

L’aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica, podent utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que considere oportú, que ell haurà d’aportar, i també un guió que no excedirà d’un foli i que es lliurarà al tribunal al terme d’aquella.

L’aspirant disposarà d’un màxim d’una hora i 30 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i el posterior debat amb el tribunal. L’aspirant iniciarà la seua exposició amb la defensa de la programació didàctica presentada, que no podrà excedir de 30 minuts, i a continuació realitzarà l’exposició de la unitat didàctica. La durada del debat no podrà excedir de 15 minuts.

Valoració:

Els tribunals valoraran esta prova globalment de zero a deu punts, i és necessari per a superar-la obtindre una puntuació igual o superior a cinc punts.


QUALIFICACIÓ: 

superat el procés selectiu, s'ordenen segons la puntuació global assignada (2/3 fase d'oposició i 1/3 fase de concurs) i es dona la plaça que correspon a un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades.


OCUPACIÓ DE LLOCS EN RÈGIM D’INTERINITAT: 

Per a cadascuna de les especialitats objecte d’esta convocatòria, les llistes d’aspirants per a ocupar llocs en règim d’interinitat estaran formades pels participants en el procediment selectiu que, no havent resultat seleccionats, hagen obtingut, almenys, cinc punts en un dels exercicis de la fase d’oposició.


ANNEX IV: Característiques de la Prova pràctica

Educació Infantil

El tribunal presentarà una situació escolar contextualitzada, que després de ser analitzada per l’opositor servirà de base per a l’elaboració d’un disseny de model didàctic concret.

El tribunal valorarà la perspectiva didàctica, organitzativa i professional d’este disseny, i també les estratègies educatives i la seua relació amb altres institucions que l’especialista en Educació Infantil haurà d’utilitzar en la seua labor docent.

La durada màxima serà de quatre hores.

Anglés

El tribunal plantejarà sis preguntes, de les quals l’opositor en triarà tres.

En el seu desenvolupament l’aspirant haurà de demostrar la seua competència comunicativa, la seua capacitat d’ensenyament-aprenentatge com a docent i la seua competència lingüística en anglés.

La valoració serà la mitjana aritmètica de les tres preguntes elegides per l’opositor.

Francés

El tribunal plantejarà sis preguntes, de les quals l’opositor en triarà tres.

En el seu desenvolupament l’aspirant haurà de demostrar la seua competència comunicativa, la seua capacitat d’ensenyament-aprenentatge com a docent i la seua competència lingüística en francés.

La valoració serà la mitjana aritmètica de les tres preguntes elegides per l’opositor.

Educació Física

1. A partir de cinc supòsits pràctics proposats pel tribunal, resolució i explicació de dos d’estos triats a l’atzar per l’opositor.

Estos supòsits estaran relacionats amb la part A del temari i/o sobre els blocs de continguts de l’educació física en l’Educació Primària.

Per a l’elaboració d’esta prova l’opositor disposarà d’un màxim de dos hores.

2. Expressió corporal: a partir d’un motiu musical proposat pel tribunal, elaboració d’un muntatge d’expressió corporal.

Per a la realització d’esta part l’opositor disposarà, almenys, de trenta de minuts per a la seua preparació i representació.

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les dos parts de la prova.

Música

1. Compondre una obra vocal i instrumental: inventar la melodia, l’harmonització i la instrumentació a partir d’un text donat pel tribunal i aplicar-la al tercer cicle d’Educació Primària. El temps de què disposaran els candidats per a la realització d’esta part serà d’una hora i mitja.

2. Interpretar amb un instrument aportat per l’opositor o al piano una obra musical (o una part d’una obra, segons la seua extensió) triada pel tribunal entre cinc de les proposades lliurement pel candidat. En el cas dels opositors que trien cant, interpretaran l’obra a capella o acompanyant-se a si mateix d’instrument. Estes cinc partitures seran del mateix instrument per al qual ha optat prèviament el candidat. Es valorarà el nivell de dificultat tècnica (de la partitura i de l’instrument) i de la qualitat de la interpretació musical.

3. Lectura solfejada a primera vista d’un fragment musical, mínim de 16 compassos i màxim de 24 compassos, donat pel tribunal.

La valoració serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

Audició i Llenguatge

Anàlisi d’una situació d’ensenyament i aprenentatge descrita en un supòsit i concreció de l’actuació docent oportuna per a oferir una resposta educativa adequada a un grup d’alumnes amb problemes de parla, de llenguatge o de comunicació.

La durada màxima serà de 4 hores.

Pedagogia Terapèutica

El tribunal proposarà una situació referent a alumnat amb necessitats educatives especials perquè l’opositor realitze un plantejament didàctic i propose la intervenció corresponent.

La durada màxima serà de 4 hores.


ANNEX IX: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

A) La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

En Educació Infantil, Educació Física, Música, Francés i Anglés la programació estarà referida al desenvolupament del currículum d’una especialitat per a un any acadèmic en relació a un curs d’Educació Infantil o de Primària, triat pel candidat, i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

En l’especialitat d’Educació Especial: Pedagogia Terapèutica, la programació estarà referida a la presentació d’un pla de suport per a un any acadèmic i un curs d’Educació Infantil o de Primària, triat pel candidat, per a un supòsit concret d’entre alumnat amb necessitats educatives específiques que haurà de basar-se en les necessitats de l’alumne, del centre i del context escolar i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques adaptades del currículum d’Educació Infantil o de Primària preferentment de les àrees instrumentals, que hauran d’estar numerades.

En l’especialitat d’Educació Especial: Audició i Llenguatge, la programació estarà referida a la presentació d’un pla de suport per a un any acadèmic i un curs d’Educació Infantil o de Primària, triat pel candidat, per a un supòsit concret de l’alumnat amb necessitats educatives especials, del centre i del context escolar i haurà d’organitzar-se en un mínim de 15 unitats didàctiques, que hauran d’estar numerades.

La programació didàctica en les especialitats d’idioma estranger: Francés i Anglés, haurà de redactar-se en l’idioma corresponent.

B) La programació didàctica haurà de contindre com a mínim els apartats següents:

- Objectius

- Continguts

- Metodologia: orientacions didàctiques

- Criteris d’avaluació

- Atenció als alumnes amb necessitats educatives especifiques

- Recursos materials i bibliografia d’aula

La programació didàctica ha de tindre sense incloure annexos una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, amb una lletra tipus Arial o semblant i una grandària de 12 punts.


ANNEX VI. DECLARACIÓ DE MÈRITS PRESENTATS

COS
ESPECIALITAT
NOM
DNI
TITULACIÓ AL·LEGADA PER A L’INGRÉS EN EL COS

Subapartats

Documentació aportada

I. Experiencia Docent prèvia (fins un màxim de cinc punts)

1.1

Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos de Mestres, en centres públics: 1,00
Per cada mes: 0,083

1.2

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distints cossos al de mestres, en centres públics: 0,500
Per cada mes: 0,0416

1.3

Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos de mestres, en altres centres: 0,500
Per cada més: 0,0416

1.4

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distint nivell educatiu que l'impartit pel cos de mestres, en altres centres: 0,250
Per cada més: 0,0208

II. Formació Acadèmica (fins un màxim de cinc punts)

2.1

Expedient acadèmic en el títol al·legat:
Des de 5,01 a 5,99: 0,500 punts.
Des de 6 a 7,5: 1,000 punts.
Des de 7,51 a 10: 1,5000 punts
Aprovat 5,000
Bé 6,000
Notable 7,000
Excel·lent 9,000
Matrícula d'honor 10,000

2.2.1

Per posseir el títol de Doctor: 1,000

2.2.2

Per haver obtenit premi extraordinari en el doctorat: 0,500

2.3.1

Titulacions de Primer Cicle: 1,000

2.3.2

Titulacions de Segon Cicle: 1,000

2.4.1

Per cada títol de Música i dansa, grau mitjà: 0,500

2.4.2

Per cada certificat d'aptitud d'EOI: 0,500

2.4.3

Per cada títolde Tècnic superior d'Arts Plàstiques I Disseny: 0,200

2.4.4

Per cada títol Superior de Formació Professional: 0,200

III. Altres Mèrits (fins un màxim de dos punts)

3.1

Per cada curs de formació o perfeccionament, convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim 1,500
Durada no inferior a trenta hores: 0,200
Durada no inferior a cent hores: 0,500

3.2

Per cada curs que no reunesca els requisits de l'apartat 3.1, seminari, grup de treball i proyectes de formació en centres que siguen convocats per les Administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan siguen homologades o reconegudes per les administracions, o per les Universitats. Fins un màxim de 0,500

3.3

Exclusivament per a l'especialitat d'Ed. Física
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Alt Nivell segons el RD 146/97, de Nivell A. 2,000
Per figurar o haver figuat en la relació d'Esportistes d'Èlit de la CV de nivell B segons la llei 4/93. 1,000

Data:
Signatura de l’interessat

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >