País Valèncià:

   Oposicions 2002 - Oferta d’ocupació pública

  

tornar a oposicions

NORMATIVA

  

Correció errades sobre l'OOP.   (DOGV 7 maig)

DECRET 63/2002, de 25 d’abril pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari, per a l’any 2002.   (DOGV 3 maig)

DECRET 62/2002, de 25 d'abril pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària. (DOGV 2 maig)

proposta ordre convocatòria secundària  
(word, 168 kb) 23 abril

proposta ordre convocatòria mestres  
(word, 304 kb) 23 abril

Places per especialitatsConselleria de Cultura i Educació

CORRECCIÓ d’errades del Decret 63/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, per a l’any 2002. [2002/4687]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.241, de 3 de maig del 2002, es va publicar el Decret 63/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, per a l’any 2002.

En el text del decret ha sigut advertida una errada que s’assenyala a continuació i es procedix a la seua rectificació.

Així, en l’article 3, on diu «Cos de Professors de Música i Arts Escèniques: 101. Total grup A: 796», ha de dir «Cos de Professors de Música i Arts Escèniques: 10. Total grup A: 705».


Conselleria de Cultura i Educació

DECRET 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana. [2002/4567] 

L’aprovació de la Constitució Espanyola en 1978 va suposar un reconeixement de la riquesa lingüística d’Espanya com a patrimoni cultural objecte d’especial respecte i protecció, i va permetre que les altres llengües espanyoles, a part del castellà, foren oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts. Així, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 7, va declarar l’oficialitat del valencià i va preveure que es prengueren mesures per a la seua protecció, recuperació i aplicació en tots els àmbits, entre ells el de l’ensenyança.Per a regular esta matèria es va aprovar la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, que en l’article 18 va disposar la incorporació obligatòria del valencià a l’ensenyança en tots els nivells educatius. En l’article 23 va establir que els professors han de conéixer els dos idiomes oficials i que la reglamentació reguladora de l’accés del professorat als centres públics i privats establirà el sistema perquè tots els professors de nou ingrés posseïsquen les condicions fixades.D’una altra banda, la Constitució Espanyola consagra en l’article 103 el principi d’eficàcia de l’administració Pública i el principi de capacitat en l’accés a la funció pública. La Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, va establir les bases del règim estatutari dels funcionaris públics, entre ells els funcionaris docents, i, interrelacionant els mencionats principis d’eficàcia i de capacitat i la situació de cooficialitat del castellà i altres llengües espanyoles, va disposar en l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 19 que en les convocatòries per a l’accés a la funció pública, les administracions públiques, en l’àmbit respectiu de competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que gaudisquen de dos llengües oficials. 

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, en l’apartat 1 de la disposició addicional novena establix que són bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents les regulades per la pròpia llei per a l’ingrés en la funció pública docent, i encomana al Govern al seu desenrotllament reglamentari en aquells aspectes que siguen necessaris per a garantir el marc comú bàsic d’esta funció pública docent. Afegix en l’apartat 2 de la dita disposició addicional que “Les comunitats autònomes ordenaran la seua funció pública docent en el marc de les seues competències, respectant en tot cas les normes bàsiques contingudes en esta llei i en el seu desenrotllament reglamentari conforme s’expressa en l’apartat anterior”.El text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Govern Valencià, en l’article 1.2 limita la seua pròpia aplicació al personal docent en aquelles matèries que no es troben regulades per normes bàsiques dictades per l’Estat i les específiques de la Comunitat Valenciana per al seu respectiu àmbit funcional.El Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària, aprovat pel Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, en el seu article 88, i el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d’Educació Secundària, aprovat pel Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, en el seu article 102, disposen que en els municipis de predomini lingüístic valencià tots els centres aplicaran un o més dels programes d’educació bilingüe, i que els centres dels municipis de predomini lingüístic castellà també poden aplicar qualsevol dels programes. 

És fonamental per a la implantació d’estos programes que el professorat dels centres educatius de la Comunitat Valenciana tinga un domini oral i escrit suficient dels dos idiomes oficials per a la transmissió de coneixements.L’article 20 del Reial Decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual es regula l’ingrés i l’adquisició d’especialitats en els cossos de funcionaris docents a què es referix la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, preveu que les comunitats autònomes amb llengua pròpia reconeguda oficialment, quan el coneixement d’esta constituïsca un requisit per a l’accés als cossos de funcionaris docents, establisquen els procediments adequats per a l’acreditació del coneixement de la llengua pròpia, cosa que es considera oportú fer a fi que no hi haja discrecionalitat de l’administració en l’apreciació dels coneixements necessaris per a accedir a la funció pública docent.Per tot l’exposat, a proposta del conseller de Cultura i Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 25 d’abril de 2002, 

DECRETE 

Article 1. Coneixement dels idiomes oficialsEl personal docent dels centres d’ensenyança no universitària i dels servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Conselleria de Cultura i Educació ha de tindre el coneixement adequat, tant a nivell oral com escrit, dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. 

Article 2. Supòsits en què s’haurà d’acreditarL’acreditació del coneixement adequat a què es referix l’article anterior s’exigirà en els procediments selectius d’ingrés i d’accés a cossos docents que es convoquen a la Comunitat Valenciana, inclosos els procediments d’accés a la condició de catedràtic. 

Article 3. Procediment d’acreditació

Per ordre de la Conselleria de Cultura i Educació s’establirà el procediment d’acreditació del coneixement adequat oral i escrit, previst a l’article 1, dels dos idiomes oficials.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Única. Pla de formació i actualització lingüísticaLa Conselleria de Cultura i Educació elaborarà un pla de formació i actualització lingüística perquè el personal docent puga adquirir els coneixements adequats de valencià. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Habilitació reglamentàriaEs faculta el conseller de Cultura i Educació per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació del present decret. 

Segona. Entrada en vigorEl present decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

València, 25 d’abril de 2002 
El president de la Generalitat Valenciana,EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 
El conseller de Cultura i Educació,MANUEL TARANCÓN FANDOS


Conselleria de Cultura i Educació

DECRET 63/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, per a l’any 2002. [2002/F4568]

L’article 31.1 de la Llei 10/2001, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2002, establix que «durant l’any 2002, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En qualsevol cas, el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25% de la taxa de reposició d’efectius. Este últim criteri no serà d’aplicació ni per a aquells sectors o àrees d’actuació administrativa competència de la Generalitat Valenciana que fixe l’administració de l’estat, amb el caràcter de bàsics, en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2002...». En relació a això, l’article 21 de la Llei 23/2001, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2002, establix en el punt 1, tercer paràgraf, que «no serà d’aplicació…, ni a les administracions públiques amb competències educatives per al desenvolupament de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, en relació a la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents ...».

L’article 5 del Reial Decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual es regula l’ingrés i l’adquisició d’especialitats en els cossos de funcionaris docents a què fa referència la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, estableix com a condició la publicació de l’oferta d’ocupació docent prèvia a la realització de les convocatòries per a la provisió de les places vacants autoritzades en les esmentades ofertes d’ocupació.

Per tot això, en compliment de l’article 31 de la de la Llei 10/2001, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2002, en relació amb l’article 22 del Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i l’article 2 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, i la disposició addicional desena, apartat 1, de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, a proposta del conseller de Cultura i Educació, prèvia negociació amb els sindicats de l’ensenyament representats en la Mesa Sectorial, una vegada informat favorablement per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, i prèvia deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 25 d’abril de 2002,

DECRETE

Article 1

S’aprova l’oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2002 en els termes que s’estableixen en este decret.

Article 2

1. D’acord amb el que establix la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids, en les proves selectives, incloses les corresponents a la promoció interna, seran admeses les persones amb minusvalideses en igualtat de condicions que els altres aspirants.

Les convocatòries per a la provisió de llocs de la present oferta no establiran exclusions per minusvalideses, llevat dels casos en què siguen incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions corresponents.

2. S’establirà una reserva no inferior al 5% de les vacants per a ser cobertes entre personal amb discapacitats de grau igual o inferior al 33%, de manera que progressivament s’assolisca el 2% dels efectius totals del personal docent de la Generalitat Valenciana sempre que superen les proves selectives. L’opció de llocs reservats haurà de formular-se en la sol·licitud de participació en les convocatòries, la qual cosa hi haurà de ser indicada expressament.

Article 3

En l’oferta s’inclouen les vacants dotades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2002, la provisió de les quals es preveu realitzar durant el present exercici, amb el detall següent:

Grup A
Cos de professors d’Ensenyament Secundari: 675.
Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes: 20.
Cos de professors de Música i Arts Escèniques: 101.
Total grup A: 796.

Grup B
Cos de mestres: 800.
Cos de professors tècnics de Formació Professional: 78.
Total grup B: 878.

Disposició addicional

La instrumentació de les proves selectives per a l’ingrés en l’administració de la Generalitat Valenciana, que es derive de les convocatòries objecte d’esta oferta d’ocupació pública, es realitzarà per mitjà de la Conselleria de Cultura i Educació. Estes proves es concretaran en les respectives convocatòries segons el nombre de vacants i naturalesa jurídica d’estes.

Disposicions finals

Primera

Els llocs de treball inclosos en la present oferta d’ocupació pública no podran tenir cap modificació en la seua classificació fins després d’haver-se realitzat les corresponents proves selectives i la provisió dels corresponents llocs de treball.

Segona

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 d’abril de 2002
El president de la Generalitat Valenciana, EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura i Educació, MANUEL TARANCÓN FANDOS


Oferta pública d’ocupació docent. 

      

Cos de mestres

Educació infantil

300

Educació primària: idioma estranger: anglés

125

Educació primària: idioma estranger: francés

40

Educació primària: Educació física

125

Educació primària: música

80

Educació especial: audició i llenguatge

50

Educació especial: pedagogia terapèutica.

80

Total mestres

800

   

Professorat tècnic de formació professional

Cuina i pastisseria

5

Estètica

5

Instal·lacions electrotècniques

15

Manteniment de vehicles

15

Mecanitzat i manteniment de màquines

20

Operacions de producció agrària

4

Perruqueria

10

Producció d'arts gràfiques

4

Total professorat tècnic de formació professional

78

   

Conservatoris

Clarinet

4

Fagot

2

Flauta

3

Fonaments de composició

12

Guitarra

2

Història de la música

5

Oboé

2

Orquestra

8

Percussió

2

Piano

38

Trombó

2

Trompa

3

Tuba

2

Viola

5

Violí

5

Violoncel

3

Llenguatge Musical

4

Total conservatoris

102

Cos de secundària

Geografia i història

10

Biologia i geologia

10

Filosofia

50

Llatí

20

Física i química

10

Dibuix

30

Música

15

Psicologia i pedagogia

50

Tecnologia

220

Informàtica

80

Llengua i literatura valenciana

30

Economia

20

Total cos de secundària

545

   

Secundària (formació professional)

Formació i orientació laboral

40

Organització i projectes de fabricació mecànica

15

Sistemes electrònics

10

Organització i processos de mant. de vehicles

10

Construccions civils i edificació

10

Intervenció sociocomunitaria

20

Hostaleria i turisme

10

Organització i projectes de sistemes energètics

5

Sistemes electrotècnics i automàtics

10

Total secundària (formació professional)

130

   

professorat d'EOI

Alemany  8
àrab  2
francés  6
italià  4

total professorat d'EOI

20

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >