DISPOSICIÓ

Número DOGV:
4455
Data DOGV:
07.03.2003
Secció:
III. CONVENIS I ACTES
Subsecció:
G) ALTRES ASSUMPTES
Origen inserció: Conselleria de Cultura i Educació
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Títol inserció:
 

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2003, de la direcció territorial de Cultura i Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió d'alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2003/2004. [2003/2700]

 

  Text de la inserció:
 


RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2003, de la direcció territorial de Cultura i
Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment
d'admissió d'alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons
públics per al curs 2003/2004. [2003/2700]

El Decret 27/1998, de 10 de març, del Govern Valencià (DOGV de 26 de març),
modificat pel Decret 87/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià (DOGV de 30
d'abril), establix els criteris d'admissió d'alumnes als centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics. Les normes que regulen el procés
d'admissió d'alumnat es determinen per mitjà de l'Orde de 3 d'abril de 1998
(DOGV de 8 d'abril), modificada per l'Orde de 5 de març de 1999 (DOGV de 22 de
març) i per l'Orde de 2 de maig de 2001 (DOGV de 8 de maig).

L'apartat quart de la citada Orde de 3 d'abril de 1998 autoritza el director
territorial a dictar resolució en la qual es determine el calendari ordinari i
extraordinari, així com els terminis màxims de les actuacions relacionades amb
el procés d'admissió d'alumnat en els centres docents del seu àmbit
competencial.

Igualment, en diversos apartats de la citada Orde s'indiquen altres actuacions
que les direccions territorials desplegaran referides al procés d'admissió.

Cal, per tant, establir per al curs 2003/2004 el calendari del procés
d'escolarització dels alumnes en els centres dels nivells citats sostinguts amb
fons públics.

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:
Primer
En el procés d'admissió de l'alumnat se seguirà el calendari que corresponga
segons l'ensenyament que s'impartisca:

. Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial.
. Educació Secundària Obligatòria (ESO).
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Segon
A. Confirmació de plaça d'alumnes adscrits
Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 17 de març.
Els centres receptors de sol·licituds de confirmació de plaça les remetran als
centres d'adscripció corresponent, l'endemà de finalitzar el termini de
preinscripció.

Elaboració de les llistes provisionals i la seua publicació: Fins al 28 de
març.

Publicació en els centres de la llista definitiva d'alumnes admesos: Fins al 15
d'abril.

Termini de formalització de la matrícula: Fins al 30 de juny.
B. Procés de matriculació ordinària
1. Convocatòria i/o constitució de les comissions municipals d'escolarització,
de districte i sectorials en les localitats on n'hi haguera.

. E. Infantil, E. Primària, E. Especial: Fins al 27 de març.
. ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 27 de març
Una vegada constituïdes, les comissions desenrotllaran, abans del començament
del termini de preinscripció dels alumnes, les activitats indicades en
l'apartat 6é de l'Orde de 3 d'abril de 1998.

Les activitats han de coordinar-se entre les comissions municipals
d'escolarització, de districte i/o sectorials de cada ajuntament, els centres
escolars i la Direcció Territorial de Cultura i Educació.

2. La direcció dels centres haurà de publicar al tauler d'anuncis les següents
normes de matriculació:

. Decret 27/1998, de 10 de març (DOGV de 26 de març)
. Decret 87/2001, de 24 d'abril (DOGV de 30 d'abril),
. Orde de 3 d'abril de 1998 (DOGV de 8 d'abril)
. Orde de 5 de març de 1999 (DOGV de 22 de març)
. Orde de 2 de maig del 2001 (DOGV de 8 de maig)
. La present Resolució i els documents que arrepleguen la informació a què es
referix este apartat.

3. Termini de presentació de sol·licituds en els centres receptors:
. E. Infantil. E. Primària, E. Especial: Del 12 al 19 de maig.
. ESO: Del 12 al 19 de maig.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Del 12 al 19 de maig.
(Els models de sol·licitud figuren en els annexos I, II i III de l'Orde de 3
d'abril de 1998)

Prèviament al començament del termini de presentació de sol·licituds, es
remetran a les comissions d'escolarització les relacions de llocs escolars
disponibles que s'ajustaran als annexos V a IX de l'Orde citada.

4. Comprovació de duplicitats:
. E. Infantil, E. Primària, E. Especial: Fins al 23 de maig.
. ESO: Fins al 23 de maig.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 27 de maig.
5. Baremació de les sol·licituds i remissió a les comissions d'escolarització
de les llistes de l'alumnat admés i no admés pels Consells Escolars dels
centres públics i dels titulars de centres privats.

. E. Infantil, E. Primària, E. Especial: Fins al 3 de juny.
. ESO: Fins al 3 de juny.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 5 de juny.
6. Elaboració de les llistes provisionals i la seua publicació :
. E. Infantil, E. Primària, E. Especial: Fins al 5 de juny.
. ESO: Fins al 5 de juny.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 7 de juliol.
7. Reclamacions davant del Consell Escolar:
. E. Infantil, E.Primària, E. Especial: Fins al 10 de juny.
. ESO: Fins al 10 de juny.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins a l'11 de juliol.
8. Contestació per escrit a les reclamacions:
. E. Infantil, E.Primària, E. Especial: Fins al 16 de juny.
. ESO: Fins al 16 de juny
. Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 17 de juliol
9. Publicació en els centres de la llista definitiva d'alumnes admesos:
. E. Infantil, E. Primària, E. Especial: Fins al 17 de juny.
. ESO: Fins al 17 de juny.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 18 de juliol.
10. Termini de formalització de la matrícula:
. E. Infantil, E.Primària, E. Especial: Fins al 30 de juny.
. ESO: Fins al 30 de juny.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 25 de juliol.
11. Matriculació d'alumnes de llista d'espera:
. E. Infantil, E.Primària, E. Especial: Fins al 4 de juliol.
. ESO: Fins al 4 de juliol.
. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà: Fins al 31 de juliol.
L'alumnat que sol·licite plaça en centres públics podrà formular, davant de la
comissió d'escolarització, reclamació contra les llistes definitives d'alumnat
en el termini de 4 dies hàbils des de la seua publicació.

L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats sostinguts amb fons públics
podrà formular denúncia davant de la Direcció Territorial de Cultura i
Educació. (ap. 33 de l'Orde 3 d'abril de 1998).

Els centres d'ESO expediran als alumnes sol·licitants de plaça en centres de
Batxillerat el certificat de qualificacions, en el qual es faça constar la
qualificació de l'àrea d'expressió plàstica, abans del dia 20 de juny. Els
alumnes presentaran este certificat abans del dia 24 de juny.

D'acord amb el que s'establix en l'Orde d'escolarització citada, els llistats
de les vacants en els centres públics i privats concertats es portaran a efecte
d'acord amb el que s'establix en els annexos V, VI, VII, VIII i IX.

Les llistes de matriculació, per mitjà dels annexos X, XI, XII i XIII, es
publicaran en tots els centres d'una mateixa localitat el mateix dia.

L'actuació de les comissions municipals d'escolarització haurà d'ajustar-se a
allò que s'ha preceptuat en els articles dotze i tretze del Decret 27/1998, de
10 de març i en els apartats sis i següents de l'Orde de 3 d'abril de 1998.

Tercer
El calendari a seguir en el procés de matriculació extraordinària per a les
sol·licituds d'admissió en centres de Batxillerat i Formació Professional serà
el següent:

1. Presentació de sol·licituds d'admissió: De l'1 al 5 de setembre.
2. Classificació de les sol·licituds per part de les comissions
d'escolarització per a evitar duplicitats: Fins al 8 de setembre

3. Baremació de les sol·licituds i tramesa a les comissions d'escolarització de
les llistes d'alumnat admés i no admés pels Consells Escolars de centres
públics i dels titulars dels centres privats: Fins al 9 de setembre.

4. Elaboració de llistes provisionals i la seua publicació : Fins al 10 de
setembre

5. Termini de reclamació davant dels Consells Escolars: Fins a l'11 de
setembre.

6. Contestació per escrit a les reclamacions: Fins al 12 de setembre
7. Publicació de les llistes definitives: Fins al 12 de setembre.
8. Termini de formalització de la matrícula: Fins al 16 de setembre (en este
cas s'utilitzaran els mateixos formularis que en el procés de juny),

Una vegada conclòs l'anterior procés, es publicarà la relació de places
ocupades i la de vacants que hi haja en cada un dels centres i en cada municipi
(annexos XIV i XV). Juntament amb els annexos, s'informarà del procediment que
s'ha de seguir per a l'escolarització de l'alumnat que necessite un lloc
escolar a partir d'esta data.

Quart
Podran matricular-se en el primer curs d'Educació Primària únicament l'alumnat
que haja complit o complisca 6 anys d'edat fins al 31 de desembre de 2003.

Cinqué
L'alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en les dates establides en la
present resolució. Amb esta finalitat, l'alumnat matriculat als centres públics
que impartisquen primer cicle d'ESO, presentaran fotocòpia de les pàgines 20 i
21 del llibre d'escolaritat, degudament confrontades amb l'original (ap. 35 de
l'Ordre citada).

Es consideraran com a vacants les places assignades a l'alumnat admés que no
haguera formalitzat la matrícula dins del termini establit i s'entendrà que
renuncia a dites vacants (article 23 del Decret 27/1998). En aquest cas, les
places vacants s'assignaran als qui seguiren en l'orde de preferència

Sisé
Als centres d'Educació Secundària, l'accés a una modalitat de Batxillerat o a
un Cicle Formatiu requerirà procés d'admissió, amb independència que l'alumne
es trobe cursant altres ensenyaments, fins i tot no obligatoris, al mateix
centre.

L'alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius que no canvie de centre i haja
superat totes les assignatures en l'avaluació final de juny, formalitzarà la
matrícula en el període de matriculació de juny. Així mateix, l'alumnat que no
canvie de centre, encara que en l'avaluació de juny no haja superat una o dos
assignatures i, per tant, quede pendent per a la realització de les proves de
setembre, també formalitzarà la matrícula per al curs següent en el període de
matriculació de juny.

Seté
Si es tracta d'alumnat escolaritzat anteriorment en altres centres
d'Ensenyament Secundari presentarà el llibre de qualificació degudament
diligenciat o, quan no se'n tinga, i mentre que es presente el llibre
anteriorment citat, el certificat de baixa del centre anterior amb expressió de
la seua situació acadèmica.

L'alumnat repetidor de Batxillerat i Cicles Formatius, quan desitge canviar de
centre, participarà en el procés d'admissió d'alumnes a setembre.

Vuité
El canvi de curs, cicle, etapa o nivell educatiu, en un centre sostingut total
o parcialment amb fons públics, dins del mateix centre o recinte escolar, i
fins a la finalització de l'educació bàsica, no requerirà procés d'admissió
d'aquell alumnat que, tot i que passe a un nivell totalment sostingut amb fons
públics, procedisca d'un parcialment sostingut amb fons públics en l'ingrés del
qual es va seguir el procés d'admissió legalment regulat, llevat que la
promoció s'efectue del primer al segon cicle d'Educació Infantil, supòsit en el
qual haurà de portar-se a cap un nou procés d'admissió.

Nové
Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran segons el salari mínim
interprofessional fixat pel Govern de la nació per a l'any 2001 (BOE 30-12-00):


Salari mínim per dia: 14.45 euros /2.404 PTA.
Salari mínim per mes: 433.45 euros/72.120 PTA.
Salari mínim per any: 6.068.30 euros/1.009.680 PTA.
València, 20 de febrer de 2003.. La directora territorial: Nieves García
Brizuela.