Pròrroga direccions del centres. curs 03/04


 

 
Al Diari Oficial de la Generalitat Valebnciana del dijous 26 de juny de 2003 s'ha publicat l'Ordre següent:

"ORDRE de 20 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es prorroga el nomenament dels directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana. [2003/7634]

La Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació (LOCE), que en el capítol VI del títol V regula el sistema de selecció i nomenament dels directors de centres públics, deroga el capítol II del títol I de la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l’Avaluació i el Govern dels centres docents (LOPEG).

Els actuals directors van ser nomenats conforme a les prescripcions establides en la Llei Orgànica 9/1995, però, en la mesura en què la recent Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació modifica, a partir de la seua entrada en vigor, el procediment per a la seua selecció i nomenament, apareix en este moment una situació nova i singular.

A este respecte, la disposició transitòria primera de la LOCE preveu, en el seu apartat 2, que les Administracions educatives podran prorrogar, per un període màxim d’un any, el mandat dels directors i la resta de membres de l’equip directiu dels centres públics la finalització del qual es produïsca l’any natural d’entrada en vigor d’esta.

En el referit context, al ser necessari realitzar un complex procés de revisió normativa que concorde el marc juridicoeducatiu de la nostra Comunitat Autònoma a les noves normes bàsiques contingudes en la LOCE, resulta aconsellable prorrogar el mandat dels actuals directors i directores i la resta de càrrecs directius dels centres docents públics dependents d’esta Conselleria, tractant així de propiciar en els centres un trànsit adequat dels que exercixen funcions directives.

Per tot això, i en exercici de les atribucions previstes en l’article 35 de la Llei de Govern Valencià.

ORDENE

Únic

1. Prorrogar fins al 30 de juny del 2004, el mandat dels directors i directores i la resta de membres de l’equip directiu dels centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria de Cultura i Educació que estiguen exercint el càrrec amb nomenament que finalitze durant l’any 2003.

2. Tals pròrrogues, emparades en la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, tindran efectes econòmics i administratius des de l’endemà de la finalització del nomenament anterior fins al 30 de juny del 2004.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S’autoritzen les Direccions Generals de Centres i de Personal perquè, en l’àmbit de les seues respectives competències, puguen dictar les instruccions necessàries per a l’aplicació de la present orde.

Segona

La present orde entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

D’acord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició o directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conseller de Cultura i Educació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.

València, 20 de juny de 2003

El conseller de Cultura i Educació

MANUEL TARANCÓN FANDOS"

 

 

 

"ORDEN de 20 de junio de 2003, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se prorroga el nombramiento de los directores de centros docentes públicos de la Generalitat Valenciana. [2003/7634]

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), que en su capítulo VI, del Título V regula el sistema de selección y nombramiento de los directores de centros públicos, deroga el Capítulo II del Título I de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes (LOPEG).

Los actuales directores fueron nombrados conforme a las prescripciones establecidas en la Ley Orgánica 9/1995, pero, en la medida en que la reciente Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación modifica, a partir de su entrada en vigor, el procedimiento para su selección y nombramiento, aparece en este momento una situación nueva y singular.

A este respecto, la disposición transitoria primera de la LOCE prevé, en su apartado 2, que las Administraciones educativas podrán prorrogar, por un período máximo de un año, el mandato de los directores y demás miembros del equipo directivo de los centros públicos cuya finalización se produzca en el año natural de entrada en vigor de la misma.

En el referido contexto, al ser necesario realizar un complejo proceso de revisión normativa que concuerde el marco jurídico-educativo de nuestra Comunidad Autónoma a las nuevas normas básicas contenidas en la LOCE, es por lo que resulta aconsejable prorrogar el mandato de los actuales directores y directoras y demás cargos directivos de los centros docentes públicos dependientes de esta Conselleria, tratando así de propiciar en los centros un tránsito adecuado de quienes ejercen funciones directivas.

Por todo lo cual, y en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 35 de la Ley de Gobierno Valenciano.

ORDENO

Único

1. Prorrogar hasta el 30 de junio de 2004, el mandato de los directores y directoras y demás miembros del equipo directivo de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Conselleria de Cultura y Educación que estén ejerciendo el cargo con nombramiento que finalice durante el año 2003.

2. Tales prórrogas, amparadas en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, tendrán efectos económicos y administrativos desde el día siguiente al de la finalización del nombramiento anterior hasta el 30 de junio de 2004.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza a las Direcciones Generales de Centros y de Personal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de la presente orden.

Segunda

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar, potestativamente, un recurso de reposición o bien plantear directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller de Cultura y Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

b) El recurso contencioso administrativo deberá interponerse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.

Valencia, 20 de junio de 2003

El conseller de Cultura y Educación

MANUEL TARANCÓN FANDOS"

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >