STEPV-Iv INFORMA

ADSCRIPCIÓ ALS IES
Actualitzada a 13 de juliol 2001

 

ADSCRIPCIÓ I.E.S.: La llista definitiva la tenim al sindicat.
       
 

Consulta la 
Guia de l'Adscripció

Actualitzada

     

Sobre aplicació de la Transitòria Quarta de la LOGSE
Ordre 5-09-00 (DOGV 3.908, de 02.01.01).       Valencià-castellà
   
Veure pàgina de l'adscripció del curs 99/00

 

1.- En el DOGV de hui dia 25 de juny ha eixit publicada la RESOLUCIÓ de 8 de juny del 2001, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoca procediment d'adscripció als llocs de treball del primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts d'Educació Secundària, per a funcionaris del Cos de Mestres.
2.- El procés és voluntari.
3.- Les sol·licituds estan en el DOGV(25-6-2001):anexo I-A.
4.- La instància de sol·licitud serà presentada en la direcció territorial corresponent.
5.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 7 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Més informació en la pàgina de la Conselleria:
Procediment d`adscripció als llocs de treball del primer cicle de l`Educació Secundària Obligatòria en Instituts d`Educació Secundària, per a funcionaris del Cos de Mestres.

En la pàgina trobaràs:
Ordre de 21 de maig de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es determinen els llocs de treball docents catalogats en instituts per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres
- ANNEX I-A.- SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN L'ADSCRIPCIÓ A LES VACANTS DEL PRIMER CICLE D'ESO EN INSTITUTS.
- ANNEX I-B.- RELACIÓ DE CODIS D'ESPECIALITATS I DENOMINACIONS DE LES ESPECIALITATS DEL PRIMER CICLE D'ESO EN INSTITUTS QUE HAN DE UTILITZAR-SE PER OMPLIR LES PETICIONS DE CENTRES DE L’ANNEX I-A
- ANNEX II.- PROPOSTA DE MESTRES ADSCRITS A VACANTS DEL PRIMER CICLE D'ESO EN INSTITUTS
-ANNEX III.- MODEL DE RECLAMACIÓ
-ANNEX IV.- RESOLUCIÓ D'ADSCRIPCIÓ A LES VACANTS DEL PRIMER CICLE D'ESO EN INSTITUTS.
-ANNEX V.- MESTRES ADSCRITS AMB CARÀCTER DEFINITIU AL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN IES., AFECTATS PER LA MODIFICACIÓ DEL SEU LLOC DE TREBALL


   

Normativa sobre l'adscripció de mestres als IES 

Resolució de 8 de juny de 2001, per la qual es convoca procediment d'adscripció als llocs de treball del primer cicle de l'educació secundària obligatòria en Instituts d'Educació Secundària, per a funcionaris del cos de mestres.

Projecte. ORDRE...  per la qual es creen unitats de primer cicle d'ESO, per a ser ocupades per funcionaris del cos de mestres en determinats instituts i seccions que incorporen o incrementen el primer cicle d'ESO en el curs 2001/02.      valencià         castellano
   
Ja publicada al DOGV
DOGV Nº 3962. 20-03-2001 
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2001, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 23 i 30 d'abril, 11, 19 i 27 de maig, 15 i 23 de juny de 1998, 11 de març de 1999 i 5 d'abril de 2000, per les quals s'adscriuen col.legis d'Educació Primària a instituts/seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. 
 

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA, E DUCACIÓ 1 CIÉN CIA

RESOLUCIÓ DE 8 DE JUNY DE 2001, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADSCRIPCIÓ ALS LLOCS DE TREBALL DEL PRIMER CICLE DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES.

La disposició final primera de l'Ordre de 21 de maig de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es creen llocs de treball docent, per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres en determinats instituts i seccions que incorporen el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en el curs 2001/2002, autoritza la Direcció General de Personal per al desenvolupament del que s'hí preveu. D`altra. banda, el capítol I de l'Ordre de 23 gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i 1 Ciència, per la qual es regula el procés Adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball. resultants de la nova ordenació del sistema educatiu, regula l'adscripció als llocs de treball del primer cicle de l'educació Secundària Obligatòria en instituts d'Educació Secundària.

En la tramitació aquesta resolució s'ha complit el que preveu. l'article 3,2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Per tot aix6, resolc:

Article 1

S'obri convocatòria a la que, d'acord amb el que disposa el capítol I de l'Ordre de 23 gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu, es cobrisquen els llocs de treball establits en els annexos 11 H de l'Ordre de 21 de maig de 2001, de la Conselleria de Cultura¡ Educació, per, la qual es determinen els llocs de treball docents catalogats en instituts per a ser ocupats per funcionaris del cos & mestres.

Els llocs de treball establits en l'annex HI de l'Ordre de 21 de mai, de 2001 i en l'annex III de l'Ordre d'11 de maig de 2001 1 en la correcció d'errors a l’esmentada ordre, codis de centres: 03014563 (IES de San Miguel de Salinas) i 03013765 (LES núm. 18 d'Alacant), que vénen produïts com a conseqüència de l'increment de la població escolar i que per això manquen de zona d'adscripció restringida, no es cobriran mitjançant el procediment establit en la present resolució, per haver-se realitzat ja en. ells, per part de tots els centres d’àmbit d’influència, el procediment d'adscripció al qual es refereix el capítol I de l'Ordre de 2 3 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball resultants. de la nova ordenació del sistema educatiu. Dits llocs de treball es proveiran mitjançant els procediments generals establits.

Quan algun dels llocs de treball de les especialitats de Llengua Castellana i Anglès (LC-N o de Matemátiques-Ciéncies de la Natura (MA-CN) resulten modificats i es reconvertisquen en Llengua i Literatura (LC), Llengua Estrangera: Anglès (LN), Matemàtiques MA) 9 Ciències Naturals (CN), els mestres amb destinació definitiva en dits llocs de treball hauran de sol·licitar la readscripció a alguns dels llocs resultants dins el termini de 3 dies hábi1s comptats a partir de l’endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, omplint per a això el model d'annex V que acompanya la present Ordre, cas de no fer-ho seran adscrits d'ofici a un dels llocs reconvertits.

Article 2

La participació en aquest procediment té caràcter voluntari. IE poden participar els funcionaris de carrera del cos de Mestres que siguen titulars de llocs de treball amb caràcter definitiu, sempre que hagen transcorregut, a 31 d'agost de 2001, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació en centres docents públics dependents de la Conselleria de Cultura i Educació, i els qui es troben en situació de provisionalitat, com a conseqüència de la supressió del lloc -de treball que ocupaven amb caràcter definitiu. Els participants han de trobar-se en alguna de les situacions següents:

- servei actiu

- serveis especials

- excedència per a cura de fills durant el primer any

- suspensió provisional

En virtut del que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, solament podran obtenir destinació en llocs de treball de primer cicle d'Educació

 

Secundària Obligatòria, en instituts d'Educació Secundària, els participants que complisquen alguna de les condicions següents:

Tenir destinació definitiva en llocs de treball de primer cicle d'Educació Secundaria Obligatòria.

Haver ingressat en el cos de Mestres amb anterioritat: a l'1 de setembre de 1998.

Article 3

1. L'adjudicació de les vacants oferides es determinarà d'acord amb les prioritats següents:

1.1 Mestres que hagen superat les proves selectives d'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundar¡ en l'especialitat per la qual han ingressat i que tinguen destinació definitiva en col·legis públics establits com a àmbit: d’influència de la vacant oferida en l'annex Il i IIII de l'Ordre de l'1 de maig de 2001 i en la correcció d'errades a la dita Ordre. Entre aquests, tindran preferència els qui hi hagen accedit pel torri de mobilitat.

1.2 Mestres amb destinació definitiva en el col·legis públics establits com a àmbit d’influència de la vacant oferida en l'annex II i ]Il de l'Ordre de l'1 de maig de 2001 i en la correcció d'errades a la dita Ordre 1 provisionals per supressió del lloc de treball que ocupaven amb -caràcter definitiu als esmentats col·legis públics.

1.3 La resta de participants.

2. La prioritat per a fer efectiva l'adscripció estarà determinada pel supòsit: en què es troben

compresos, d'acord, amb l'ordre de prelació en que van relacionats en l'apartat anterior.

3. En els supòsits 1.1 i 1.2, quan existisquen diferents participants dins el mateix grup, la prioritat se determinarà per:

3.1 Major antiguitat amb destinació definitiva a l’àmbit d’influència.

3.2 Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos de mestres.

3.3 Any més baix d'ingrés en el cos.

3.4 Millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d’ingrés en el cos:

a) Els mestres de la desena i onzena promocions d'accés directe 1 dels concursos oposició convocats a partir de 1984 tindran el número de llista general publicat en l'ordre ministerial per la qual van ser nomenats funcionaris de carrera.

b) Aquells que van ingressar en el cos de mestres amb anterioritat a 1985 i que tinguen assignat el nou NAP, d'acord amb la Resolució de 29 de maig de 1985, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, tindran en aquest concepte la part numèrica del seu antic NRP.

c) Aquells que van íngressar en el cos de mestres amb anterioritat a 1985 i encara no tinguen assignat un nou NRP. Se1s considerarà com el número de llista la part numèrica del seu NRP.

d) Aquells que van ingressar mitjançant els procediments selectius convocats amb posterioritat a 1991 s'ordenaran atenent a la millor puntuació obtinguda en el dit procediment selectiu, d'acord

amb el que estableix l'ordre per la qual se'ls nom na funcionaris de carrera.

4. Els mestres que tenen destinació en un centre per desglossament, o integració en un altre se'ls computarà en l'antiguitat com a definitius en aquest,. la referida al seu centre d'origen. El mateix tractament es donarà als q7ai els va ser suprimida la seua destinació immediatament anterior.

5. l'antiguitat en l’àmbit d’influència s’entendrà la mantinguda de forma ininterrompuda en les centres de l'ámbit d’influència. A estos efectes serà computada, també, com a antiguitat en l’àmbit d’influència aquella a que es refereix el punt 4 de la present ordre.

6. En el supòsit 1.3, si existeixen diferents participants dins els mateix grup, la prioritats entre ells es determinarà d’acord amb el que disposa el tercer punt d'aquest article, llevat del punt 3. 1.

Article 4

Per a poder ser adscrit a una vacant del primer cicle d'Educació Secundaria Obligatòria en instituts, s’haurà d'estar en possessió dels requisits establits en l'article 4 i la Disposició Addicional Segona de l'Ordre de 23 de gener de 1997, de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu.

Article 5

Els mestres que desitgen participar en el procediment descrit en els articles anteriors, dirigiran la sol·licitud, ajustant-se al model d'annex I-A, al director territorial de Cultura i Educació de la província on es trobe el centre de destinació definitiva o de supressió. La instància de sol·licitud serà presentada en la direcció territorial corresponent.

Els participants podran sol·licitar tots els llocs per als quals estiguen habilitats, relacionant-los segons el seu ordre de preferència establit a aquest efecte en el model d'annex PA

El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hábi1s comptats a partir de l’endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 6

En cada direcció territorial es formarà una comissió designada pel director territorial corresponent i composta pel subdirector d'Educació, que actuarà com a president; un vocal nomenat entre inspectors d'Educació amb destinació en la província; dos vocals nomenats; entre directors de centres públics d'Educació Infantil o Primària de la, província, i un secretari nomenat entre funcionaris de carrera del grup A (administració general) amb destinació en la direcció territorial, Així mateix podran participar en la Comissió un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals amb representació en l'àmbit respectiu.

Aquesta comissió serà l'encarregada de dur a terme l'estudi de les sol·licituds i la seua ordenació, segons els criteris assenyalats en l'article 3 d'aquesta resolució, i de la proposta d'adscripció ais llocs de treball que corresponga a cada concursant.

Article 7

Una vegada examinades totes les sol·licituds, les comissions exposaran al tauler d'anuncis de cada

direcció territorial la proposta dels mestres adscrits a centres de Secundaria, amb l'especificació del

lloc de treball al qual han sigut adscrits, segons el model d'acta de l'annex H.

Article 8

Aquells mestres que no estiguen d'acord amb la proposta realitzada per les comissions, podran presentar una reclamació o desistiment en el termini de 3 dies des de la seua exposició, segons el model d'annex III. Les reclamacions seran dirigides al director territorial de Cultura i Educació de la província d'on depenga la comissió.

Article 9

Vistes les reclamacions, la direcció territorial dictarà una resolució definitiva, que s’ajustarà al model establit en l'annex IV. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal.

DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA

Aquells mestres que obtinguen destinació en la present convocatòria, procedents de centres de l’àmbit de vigència de la vacant assignada, no se'ls computarà l'esmentada adscripció con a canvi de centre a l'efecte de participació en posteriors procediments de mobilitat.

SEGONA

Contra aquesta resolució que, d'acord amb el que es preceptua en l'article 109 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Govern Valencià, i la disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal en el termini d'un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat de lo Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua notificació.

Valéncia, 8 de juny de 2001

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

José Antoni Rovira Jover


 GUIA DE L'ADSCRIPCIÓ. Adscripció a Vacants de 1r- Cicle d'ESO als I.E.S.
          
Normativa que regula aquest procediment:
 • Resolució de 19 de Maig de 2000 (DOGV del 31/V/2000)
 • Resolució del 27 de Maig de 1.999 (DOGV del 3/VI/99)
 • Ordre del 23 de Gener de 1.997 (DOGV del 29/I/97), per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del Cos de Mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del Sistema Educatiu. Capítol I Adscripció als llocs de treball de primer cicle d'ESO en IES.
 • Ordre del 15 de Gener de 1.997 (DOGV del 24/I/97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els ensneyaments de Primer Cicle d'ESO als IES.
 • Ordre del 5 de Maig de 1.999 (DOGV del 21/V/99).
 • Ordre del 9 de Juny de 1.998 (DOGV del 26/VI/98), per la qual es regulen les situacions a les quals es refereixen els articles 14,15, 16 i 17 de l'ordre de 23 degener de 1997 i el desplaçament de mestres a conseqüència de la supressió o modificació de llocs de treball en centres públics d'Ed. Infantil, Primària, primer cicle d'ESO i E. E. en desenvolupament del R.D. 895/89 modificat pel R.D. 1664/91.

Participació:

 • La participació és voluntària.
 • Poden participar els definitius i els suprimits que abans hagen estat definitius.
 • Així mateix, els qui gaudeixen d’uns excedència per a cura de fill durant el primer any i els qui estan en serveis especials.
 • Dins de l’àmbit d’influència, podran participar-hi tots els definitius i suprimits del centre amb les especialitats requerides que en podran fer ús parcial o total i assenyalar en la sol·licitud una prioritat d’adjudicació.

Prioritats:

 • Els qui hagen aprovat l’accés del grup B a l’A, que estiguen definitius en la zona d’influència. Amb prioritat els qui hagen accedit mitjançant el torn de mobilitat.
 • Mestres definitius i provisionals per supressió del seu lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu en eixos col·legis.
 • La resta de participants, de fora l’àmbit d’influència, concursaran entre ells amb els criteris correlatius emprats per als casos d’empat, exposats en el punt posterior, llevat del primer supòsit.
 • En cas d’empat: Major antiguitat amb destinació definitiva en l’àmbit d’influència, major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos de mestres, any més baix d’ingrés al cos, millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Casos més complexos:

 • Els mestres que tinguen la seua destinació en un Centre afectat per desglossament o integració en un altre, se’ls comptarà l’antiguitat com a definitiu la referida al seu Centre d’origen.
 • L’antiguitat en l’àmbit d’influència, s’entendrà aquella que s’haja acumulat de manera ininterrompuda als Centres inclosos en l’àmbit d’influència.

Aclariments:

 • Els/ les mestres que obtinguen destinació per mitjà del procediment d’adscripció i, al mateix temps, n’obtinguen per la seua participació en el Concurs General de Trasllats, s’entendrà com a nova destinació definitiva l’ha obtinguda mitjançant el C.G.T.; si no és que es renuncia a esta darrera formalment abans de la data que es determine.
 • Els/les mestres que obtinguen destinació en la present convocatòria d’adcripció, procedents dels Centres de l’àmbit d’influència de la plaça assignada, no se les computarà eixa adscripció com a canvi de Centre a efectes de participació en posteriors procediments de mobilitat.

Davant d'aquest procés és poden plantejar moltes situacions.

L'Adscripció a IES és un procés tancat i va paral.lel al Concurs, és a dir, no interfereixen l'un en l'altre. Únicament quan a una persona Ii donen en els dos processos ( adscripció i concurs, pot renunciar al Concurs de trasllat segons la data que es determine, no pot renunciar a l'Adscripció a IES perqué la seua participació és voluntària ). Per tant, es plantegen les següents opcions:

No participar en el procés d'Adscripció perqué s'está a gust amb la seua Adscripció. En algun lloc de treball que formen la plantilla d'un Centre de Primária, és a dir, en Ed. Infantil, Primària o alguna de les especialitats LOGSE (Ed. Física, Ed. Musical, Ed. Especial i anglés ).

Una persona adscrita a Primária, Ed. Infantil, i Especialitats LOGSE participa en el procés d'Adscripció i li donen, aleshores la seua vacant queda per als suprimits del seu centre.

Un mestre adscrit a ESO, participa i Ii donen a IES, la seua plaça se suprimeix. Per tant, no, afecta a cap persona del seu centre.

Una mestra adscrita a ESO, que no participa o que participant en el procés i no Ii donen en el procés d'Adscripció, será suprimida i haurá de participar a l'Adscripció al Centre.

Condicions dels suprimits i suprimides

Els que passen a la condició de suprimits tenen els següents drets:

* Fer la fase d'Adscripció a Centre. Aquesta fase es realitza en acte públic al mes de juliol (és habitual convocar-lo en aquest mes) a la Direcció Territorial. I podreu optar a qualsevol vacant que si haja produit en el vostre centre d'origen al llarg del procés d'Adscripció a IES, i si es compleixen els requisits d'habilitació i lingüístic, s'oferiran aquestes vacants i immediatament passareu a ser definitius, sense perdre punts.
* Teniu dret preferent a la localitat al llarg de 6 convocatòries del Concurs de Trasllats.
Si es vol exercir el dret preferent a localitat, ha de fer-se desde la 1ª vegada que se participa en el Concurs de Trasllats.
El professorat del Cos de Mestres de la zona de referència tindrà dret preferent per a l’adscripció als llocs de treball de primer cicle d’ESO de l’Institut que s’especifica. Cal dir que la Mesa Sectorial d’Educació s’ha de reunir per a negociar el procediment d’adscripció i les seues conseqüències per al professorat del Cos de Mestres de la zona afectada per l’accés de l’alumnat del primer cicle d’ESO als IES. També s’ha de dir que des del 1997 no s’ha modificat la normativa del procediment d’adscripció, d’açò es pot deduir que no es previsible la seua modificació enguany.
L’ordre de 15 de gener de 1997 (DOGV nº2915. 24-01-97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els ensenyaments de Primer Cicle d'ESO als IES concreta aquesta en el següent quadre:

 

 

4 unitats
1r C. ESO

6 unitats
1r C. ESO

8 unitats
1r C. ESO

10 unitats
1r C. ESO

12 unitats
1r C. ESO

Castellá-anglés

1

       

Valencià

1

1

1

2

2

C.Socials

1

       

Mat. I Nat

1

       

Castellà

 

1

1

1

2

Matemàtiques

 

1

2

2

2

C. Naturals

 

1

1

1

2

Geo i Història

 

1

2

2

2

Anglés

 

1

1

1

2

Ed. Física

 

1

1

1

2

Música

     

1

1

TOTAL

4

7

9

11

15


Aplicació de la Transitòria Quarta de la LOGSE

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 2 de gener del 2001 ha publicat l'Ordre de 5 de desembre de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, "per la qual es regulen les condicions d’aplicació del que es preveu en la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, als funcionaris docents amb destinació en els centres educatius dependents de la Generalitat Valenciana".

Aquesta ordre dóna compliment a la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), que va establir que el professorat del cos de mestres que passen a prestar serveis en el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria podran continuar en l’esmentat cicle indefinidament. En el supòsit que aquests accediren al cos de professors d’Ensenyament Secundari, a través dels procediment de mobilitat entre els cossos docents que l’esmentada norma va preveure, podran romandre en la mateixa destinació en els termes que s’hi establesquen.

La Direcció General de Personal ha comunicat que les persones que reunesquen les condicions que assenyala l'ordre han de sol.licitar la seua aplicació mitjançant una instància.

València, 11 de gener de 2001

Contingut de l'Orde Contenido de la Orden
Ordre de 5 de desembre de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regulen les condicions d’aplicació del que es preveu en la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, als funcionaris docents amb destinació en els centres educatius dependents de la Generalitat Valenciana. (DOGV num. 3.908, de 02.01.01)

La disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), establí que el professorat del cos de mestres que passen a prestar servei en el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria podran continuar en l’esmentat cicle indefinidament. En el supòsit que estos accediren al cos de professors d’Ensenyament Secundari, a través dels procediment de mobilitat entre els cossos docents que l’esmentada norma preveié, podran romandre en la mateixa destinació en els termes que s’hi establisquen.

Com a desenvolupament de l’esmentat precepte, l’apartat 9 de l’article 5 del Reial Decret 575/1991, de 22 d’abril de 1991 (BOE núm. 97, de 23 d’abril), pel qual es regula la mobilitat entre els cossos docents i l’adquisició de la condició de catedràtic a què fa referència la LOGSE, establix que els funcionaris del cos de mestres que, a l’empara del que preveu la disposició transitòria quarta de la LOGSE, estigueren prestant servei en el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria, en el supòsit que accediren al cos de professors d’Ensenyament Secundari, podran optar, en les condicions que s’establisquen en les respectives convocatòries, per romandre en la mateixa destinació, sempre que esta destinació ho siga amb caràcter definitiu de la mateixa especialitat i estiga situada en l’àmbit de l’administració educativa convocant.

És per això oportú regular les condicions en què els funcionaris del cos de mestres integrats en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana poden exercir l’opció que les normes esmentades preveuen.

En la tramitació de la present norma s’ha complit el que establix l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Per tot això, en ús de les facultats que m’atribuïx l’article 35.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià,

Ordene

Article 1. Els funcionaris de carrera del cos de mestres que estigueren prestant servei amb destinació definitiva en el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria i accediren al cos de professors d’Ensenyament Secundari podran optar per romandre en la mateixa destinació quan concórreguen les circumstàncies següents:

a.- Que hagueren superat el procediment d’ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Secundari en el torn d’accés regulat en el capítol II del Reial Decret 575/1991, de 22 d’abril.

b.- Que l’accés s’haguera realitzat en convocatòria inclosa en l’oferta d’ocupació pública de personal docent dependent de la Comunitat Valenciana.

c.- Tenir destinació definitiva en el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en un institut d’Educació Secundària dependent de la Generalitat Valenciana en la mateixa especialitat que aquella per la qual hagueren accedit al cos de professors d’Ensenyament Secundari.

Article 2. L’opció podrà exercir-se amb posterioritat a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del nomenament com a funcionaris de carrera del cos de professors d’Ensenyament Secundari.

Una vegada s’haja formulat la sol·licitud, la Direcció General de Personal modificarà la plantilla del centre en el qual es trobe destinada la persona interessada, transformant-ne la plaça, i procedirà al seu nomenament amb destinació definitiva.

Disposició transitòria

Els funcionaris de carrera del cos de mestres que hagueren ingressat en el cos de professors d’Ensenyament Secundari amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordre, en les mateixes circumstàncies que es preveuen en l’article 1, podran exercir l’opció si hagueren romàs des d’aleshores amb destinació definitiva en el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en plaça de la mateixa especialitat.

Disposició final

1.- Es faculta la Direcció General de Personal perquè dicte en l’àmbit de les seues competències les resolucions necessàries per a l’execució i desenvolupament de la present ordre.

2.- La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Orden de 5 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regulan las condiciones de aplicación de lo contemplado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a los funcionarios docentes con destino en los centros educativos dependientes de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 3.908, de 02.01.01)

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, estableció que los profesores del cuerpo de Maestros que pasen a prestar servicio en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dicho ciclo indefinidamente. En el supuesto de que éstos accedieran al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a través de los procedimientos movilidad entre los cuerpos docentes que dicha norma contempló, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan.

Como desarrollo del citado precepto, el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril de 1991, por el que se regula la movilidad entre los Cuerpos docentes y la adquisición de la condición de Catedrático a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3-10-1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE núm. 97, de 23.04.1991), contempla en su artículo 5º, apartado 9 que los funcionarios del Cuerpo de Maestros que al amparo de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, estuvieran prestando servicio en el primer ciclo de la Educación Secundaria obligatoria en el supuesto de que accedieran al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrán optar, en las condiciones que se establezcan en las respectivas convocatorias, por permanecer en el mismo destino, siempre que este destino lo sea con carácter definitivo de la misma especialidad y esté situado en el ámbito de la Administración educativa convocante.

Es en consecuencia oportuno regular las condiciones en las que los funcionarios del cuerpo de Maestros integrados en el ámbito de gestión de la Comunidad Valenciana pueden ejercitar la opción que las normas mencionadas contemplan.

En la tramitación de la presente norma se ha cumplido lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En su virtud, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 35, e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano,

ORDENO

Artículo 1.- Los funcionarios de carrera del cuerpo de Maestros que estuvieran prestando servicios con destino definitivo en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y accedieran al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrán optar por permanecer en el mismo destino cuando concurran las circunstancias siguientes:

a.- Que hubieran superado el procedimiento de ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en el turno de acceso regulado en el Capítulo II del R. D. 575/1991, de 22.04.1991.

b.- Que el acceso se hubiera realizado en convocatoria incluida en la oferta de empleo público de personal docente dependiente de la Comunidad Valenciana.

c.- Tener destino definitivo en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en un Instituto de Educación Secundaria dependiente de la Generalitat Valenciana en la misma especialidad que aquella por la que hubiera accedido al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Artículo 2.- La opción podrá ejercerse con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Formulada la solicitud, por la Dirección General de Personal se modificará la plantilla del Centro en que se encuentre destinado el interesado trasformando su propia plaza, procediendo a su nombramiento con destino definitivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que hubieran ingresado en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden en las mismas circunstancias que se contemplan en el artículo 1, podrán ejercer la opción si hubiera permanecido desde entonces con destino definitivo en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en plaza de la misma especialidad.

DISPOSICION FINAL

1.- Se faculta a la Dirección General de Personal para que dicte en el ámbito de sus competencias las resoluciones necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente orden.

2.- La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ORDRE de ... de ... de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es creen unitats de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, per a ser ocupades per funcionaris del cos de mestres en determinats instituts i seccions que incorporen o incrementen el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en el curs 2001/02.

La disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 238, de 4 d'octubre), preveu que els professors d'Educació General Bàsica integrats en el cos de mestres, podran prestar serveis en el Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria.

El Reial Decret 1.487/1994, d'1 de juliol (BOE núm. 179, de 28 de juliol) ha determinat la implantació generalitzada del Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria en el curs escolar 1997/98.

L'Orde de 15 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm. 2.915, de 24 de gener), ha establit els criteris per a fixar els llocs de treball dels Instituts d'Educació Secundària que podran ser oferits als funcionaris pertanyents al cos de mestres, per a impartir les ensenyances del Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria; llocs de treball que vénen determinats pel nombre d'unitats del citat cicle.

Per al curs 2001/02, determinats instituts i seccions incorporaran el Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria que venia impartint-se transitòriament en Col·legis d'Educació Primària.

En altres casos és necessari incrementar el nombre d'unitats de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en determinats Instituts per a atendre l'increment de la demanda de la població a escolaritzar en este cicle.

En conseqüència, és necessari determinar el nombre d’unitats a què correspondran els llocs de treball que podran ser ocupats per funcionaris del cos de mestres per a impartir les ensenyances del Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria en els instituts i seccions que incorporen o incrementen dites ensenyances en el curs 2001/02.

En virtut d'això, i d'acord amb el Reial Decret 2.093/1983, de 28 de juliol (BOE núm. 187, de 6 d'agost), sobre traspàs de funcions i serveis en matèria d'educació i en ús de les atribucions que em conferix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià (D.OGV núm. 138, de 30 de desembre).

ORDENE

Primer

Les unitats del Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria existents en Instituts que incorporen el Primer Cicle de la citada ensenyança en el curs 2001/02 per a la seua cobertura per funcionaris de carrera del cos de mestres són els que es determinen en l'annex I de la present Ordre.

Segon

Els col·legis que constituïxen la zona d'àmbit d'influència als efectes de la provisió dels corresponents llocs de treball que es determinen són els que es relacionen en l'annex II.

Tercer

Els instituts que incrementen les unitats de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria com a conseqüència de la incorporació de nous grups (a efectes de la seua cobertura per mestres) del Primer Cicle d'Educació Secundària Obligatòria procedent de col·legis que venien impartint estes ensenyances o per increment de la població escolar, són els que s'indiquen en l'annex III.

Així mateix, s'assenyalen els col·legis que constituïxen la zona o àmbit d'influència tal com s'indica en el mencionat annex.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La present Orde s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Autoritze a les Direccions Generals de Centres Docents, de Règim Econòmic i de Personal perquè en l'àmbit de les seues respectives competències, desenrotllen el que disposa esta Ordre.

Segona

Esta Orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; no obstant això, els seus efectes s'entendran referits a partir del començament del curs escolar 2001/02.

Tercera

De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Pùbliques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a continuació:

 1. El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant el Conseller de Cultura i Educació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.
 2. El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.

València, ... de ... de 2001

EL CONSELLER DE CULTURA I EDUCACIÓ: MANUEL TARANCÓN FANDOS

ORDEn de ... de ... de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se crean unidades de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, para ser ocupadas por funcionarios del cuerpo de maestros en determinados institutos y secciones que incorporan o incrementan el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2001/02.

La disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (B.O.E. núm. 238, de 4 de octubre), prevé que los profesores de Educación General Básica integrados en el cuerpo de maestros, podrán prestar servicios en el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

El Real Decreto 1.487/1994, de 1 de julio (B.O.E. núm. 179, de 28 de julio) ha determinado la implantación generalizada del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 1997/98.

La Orden de 15 de enero de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (D.O.G.V. núm. 2.915, de 24 de enero), ha establecido los criterios para fijar los puestos de trabajo de los Institutos de Educación Secundaria que podrán ser ofertados a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros, para impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; puestos de trabajo que vienen determinados por el número de unidades del citado ciclo.

Para el curso 2001/02, determinados institutos y secciones incorporarán el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que venía impartiéndose transitoriamente en Colegios de Educación Primaria.

En otros casos es necesario incrementar el número de unidades de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en determinados Institutos para atender el incremento de la demanda de la población a escolarizar en este ciclo.

En consecuencia, es necesario determinar el número de unidades a las que corresponderán los puestos de trabajo que podrán ser ocupados por funcionarios del cuerpo de maestros para impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en los institutos y secciones que incorporan o incrementan dichas enseñanzas en el curso 2001/02.

En su virtud, y de acuerdo con el Real Decreto 2.093/1983, de 28 de julio (B.O.E. núm. 187, de 6 de agosto), sobre traspaso de funciones y servicios en materia de educación y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano (D.O.G.V. núm. 138, de 30 de diciembre).

ORDENO

Primero

Las unidades del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria existentes en Institutos que incorporan el Primer Ciclo de la citada enseñanza en el curso 2001/02 para su cobertura por funcionarios de carrera del cuerpo de maestros son los que se determinan en el anexo I de la presente Orden.

Segundo

Los colegios que constituyen la zona de ámbito de influencia a los efectos de la provisión de los correspondientes puestos de trabajo que se determinen son los que se relacionan en el anexo II.

Tercero

Los institutos que incrementan las unidades de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de la incorporación de nuevos grupos (a efectos de su cobertura por maestros) del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria procedente de colegios que venían impartiendo estas enseñanzas o por incremento de la población escolar, son los que se indican en el anexo III.

Asimismo, se señalan los colegios que constituyen la zona o ámbito de influencia tal como se indica en el mencionado anexo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La presente Orden se inscribirá en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Autorizo a las Direcciones Generales de Centros Docentes, de Régimen Económico y de Personal para que en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen lo dispuesto en esta Orden.

Segunda

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; no obstante, sus efectos se entenderán referidos a partir del comienzo del curso escolar 2001/02.

Tercera

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

 1. El recurso de reposición deberá interponerse ante el Conseller de Cultura y Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

 2. El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, ... de ... de 2001

EL CONSELLER DE CULTURA Y EDUCACIÓN
MANUEL TARANCÓN FANDOS

 

descarregar annexos en format word


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >