Guia de l'adscripció de centres d’Ed. Primària a IES

Incorporació del 1er cicle d’ESO als IES per al  curs 2005-06 

  

 

Normativa que regula aquest procediment
Qui participa?
Prioritats en l’adjudicació de vacants
Altres requisits necessaris (habilitacions i titulacions)
Presentació d’instàncies
Resolució de l’adscripció
Efectes de l’adscripció
Novetats del procés final d’adscripció

 
 

GUIA DE L'ADSCRIPCIÓ. 
Adscripció a Vacants de 1r- Cicle d'ESO als I.E.S.

Normativa que regula aquest procediment:


QUI PARTICIPA?

Poden participar, els i les funcionaris/-àries de carrera del Cos de Mestres, que siguen titulars del seu lloc de treball amb caràcter definitiu, en centres docents públics dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i els qui es troben en situació de provisionalitat com a conseqüència de la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu sempre que en ambdós casos formen part de la respectiva zona d’adscripció de les vacants oferides. És a dir, cal pertànyer a la zona d’adscripció, i s’ha d’estar en una de les situacions següents:

  • Servei actiu.

  • Serveis Especials.

  • Excedència per atenció de fills o filles durant el primer any.

  • Suspensió provisional.

En tots els casos s’ha d’haver ingressat al cos de Mestres amb anterioritat a l’1 de setembre de 1998, i complir els requisits d’habilitació exigibles.

Atenció: En aquest procés només està convocat el professorat dels centres relacionats a l’Annex II de l’ Ordre de 14 de desembre de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es publiquen les unitats de 1r cicle de l’Educació Secundària Obligatòria previstes en la planificació educativa en els instituts i seccions d’Educació Secundària (DOGV de 23 de desembre de 2004 i DOGV de 27 de desembre de 2004) els IES dels quals es reproduesquen a l’Annex I de que Ordre de 21 de desembre de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen, amplien i suprimeixen llocs de treball docent, per a ser ocupats per funcionaris/-àries del cos de mestres en els instituts i seccions que incorporen el 1r cicle d’Educació Secundària Obligatòria. (DOGV de 29 desembre de 2004).

A més a més, els i les mestres ja adscrits/-tes amb caràcter definitiu al primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en IES afectats per la modificació del seu lloc de treball (especialitats de Matemàtiques/Ciències Naturals, Llengua Castellana/Llengua Estrangera: Anglés) hauran de sol·licitar la nova adscripció a l’especialitat desdoblada. Els IES en aquesta situació estan relacionats a l’Annex II de l’ Ordre de 21 de desembre de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen, amplien i suprimeixen llocs de treball docent, per a ser ocupats per funcionaris/-àries del cos de mestres en els instituts i seccions que incorporen el 1r cicle d’Educació Secundària Obligatòria. (DOGV de 29 desembre de 2004).

En tots els casos la participació és voluntària.


PRIORITATS EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS

1. L’adjudicació de les vacants oferides es determinaran segons les prioritats següents:

1.1 Mestres que hagen superat les proves selectives d'accés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat per la qual han ingressat i que tinguen destinació definitiva en els Col·legis Públics establerts com a zona d'adscripció de la vacant oferida en l’Annex II de l’Ordre de 14 de desembre de 2004. Entre ells, tindran preferència els que hagen accedit pel torn de mobilitat.

1.2 Mestres amb destinació definitiva en els Col·legis Públics establerts com a zona d'adscripció de la vacant oferida en l’Annex II de l’Ordre de 14 de desembre i provisionals per supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu en eixos Col·legis Públics.

2. La prioritat per a fer efectiva l'adscripció vindrà donada pel supòsit en què es troben compresos, segons l'ordre de prelació en què van relacionats en l'apartat anterior.

3. Quan existisquen diversos participants dins del mateix grup, la prioritat entre ells es determinarà per:

3.1 Major antiguitat amb destinació definitiva en l’àmbit d’influència.
3.2. Major temps de serveis efectius com a funcionari/-ària de carrera en el Cos de Mestres.
3.3. Any més baix d'ingrés en el Cos.
3.4. Millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d'ingrés en el Cos.

Casos més complexos:

Els Mestres que tenen destinació en un Centre per desglossament o integració en un altre, se'ls computarà en l'antiguitat com a definitius en el mateix la referida al seu Centre d'origen. El mateix tractament es donarà als qui els va ser suprimida la seua destinació immediatament anterior.

L’antiguitat en la zona d’adscripció, s’entendrà l’acumulada de forma ininterrompuda en els centres de la zona d’adscripció, i es computarà també, si s’escau, com a antiguitat en l’àmbit d’influència aquella a què es refereix el punt anterior.


ALTRES REQUISITS NECESSARIS (HABILITACIONS I TITULACIONS)

Per a poder ser adscrit a una vacant del primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en Instituts o Seccions d'Educació Secundària, s'haurà d'estar en possessió dels requisits establits en l'article 4 i de la Disposició Addicional Segona de l'Orde de 23 de gener de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del Cos de Mestres als llocs de treball resultants de la nova Ordenació del Sistema Educatiu.


PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

El termini de presentació d’instàncies és des del dia 
30 de desembre de 2004 fins el dia 30 de gener de 2005.


RESOLUCIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ

Cada Servei Territorial publicarà una resolució provisional de l’adscripció en els taulers d’anuncis. Contra aquesta publicació es podrà presentar reclamació o desistiment en el termini de 5 dies des de la seua exposició.

Finalment, cada Servei Territorial dictarà resolució definitiva. Contra dita resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal Docent.


EFECTES DE L’ADSCRIPCIÓ

Als i les mestres que obtinguen destinació en la present convocatòria no se’ls computarà aquesta adscripció com a canvi de centre per a la possible participació en posteriors procediments de mobilitat.

L’adscripció als llocs de treball obtinguts tindrà caràcter de destinació definitiva i serà irrenunciable.

Aquesta adscripció tindrà efectes administratius de 31 de desembre de 2004 i d’efectiva incorporació al centre d’1 de setembre de 2005.


NOVETATS DEL PROCÉS FINAL D’ADSCRIPCIÓ

  1. Adscripció - Concurs de Trasllats
  2. L’adscripció s’ha de resoldre abans que es publique la resolució provisional del Concurs de Trasllats, per tant, si s’ha participat al Concurs i en el procés d’adscripció hem obtingut la vacant que desitjàvem, necessàriament haurem de renunciar al concurs. Si no renunciem, podria donar-se el cas d’haver obtingut una vacant a l’adscripció i, poc després, una altra al Concurs. L’adjudicació que prevaldria seria la del Concurs.

     

  3. La figura del professorat desplaçat.

L’ordre de 24 de desembre crea una figura nova per al Cos de Mestres: el professorat desplaçat. Ho serà tot aquell que obtinga una vacant en l’adscripció, però que a 1 de setembre de 2005 aquesta vacant no estiga a l’IES corresponent perquè aquest IES no està construït o perquè encara no ha incorporat el 1r cicle. En aquest cas, s’haurà obtingut una vacant "virtual", i el professorat que estiga en aquesta situació haurà d’anar obtenint una destinació provisional anual en un altre centre fins l’efectiva incorporació a la vacant adjudicada en el procés d’adscripció.

Per a obtenir destinació provisional anual, s’haurà de participar als actes de suprimits que es convoquen a primers de juliol.


L’ordre de 15 de gener de 1997 (DOGV nº 2915. 24-01-97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els ensenyaments de Primer Cicle d'ESO als IES concreta aquesta en el següent quadre:
 

 

4 unitats
1r C. ESO

6 unitats
1r C. ESO

8 unitats
1r C. ESO

10 unitats
1r C. ESO

12 unitats
1r C. ESO

Castellá-anglés

1

       

Valencià

1

1

1

2

2

C.Socials

1

       

Mat. I Nat

1

       

Castellà

 

1

1

1

2

Matemàtiques

 

1

2

2

2

C. Naturals

 

1

1

1

2

Geog. i Història

 

1

2

2

2

Anglés

 

1

1

1

2

Ed. Física

 

1

1

1

1

Música

     

1

1

TOTAL

4

7

9

11

14

 < tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >