Allò l’administració explica de paraula però no vol escriure


 
1.- La informació del professorat que tenen els centres.
2.- Quan hi haja problemes perquè no s’està d’acord amb la documentació aportada per l’Administració, com ho re resolem?
3.- Què passa si un professor o professora no es presenta a l’acte d’adscripció a centre?
4.- Places de cultura clàssica:
5.- Places de les especialitats d’FP desdoblades en l’anterior adscripció d’FP. Estic obligat/-da a agafar-les?
6.- El Professorat Tècnic d’FP que pot habilitar-se per Tecnologia, en quines condicions es pot habilitar:
7.- Els Catedràtics anteriors a la LOGSE, poden eixir del seu centre?
8.- És obligatori agafar vacant en la fase de localitat?
9.- És obligatori agafar vacant en les fases de zona i província?
10.- És obligatori agafar vacant en la fase de país (comunitat) o en l’última fase de localitat i zona amb habilitació transitòria?
11.- Si al final del procés no he agafat cap vacant, en quina situació em quede?
12.- Si, amb l’habilitació transitòria, agafe una vacant, que no és de la meua especialitat, en el meu centre. Podré retornar a la plaça de la qual era titular amb algun dret preferent?

 


1.- La informació del professorat que tenen els centres.

a.- Tots els centres han d’haver rebut un llistat de professorat d’adscripció directa (d’ofici) en tots els departaments en què el nombre de professorat és igual o menor que el nombre de places.

b.- Nombre de places per a l’adscripció (Fotocòpia DOGV de la plantilla del centre)

c.- Dels departaments on el nombre de professorat és major que el nombre de places, el centres han rebut un llistat que conté la següent informació sobre el professorat afectat.

- Nombre de professorat que sobra al departament.
- Antiguitat en el cos (anys, mesos, dies –tancat a 27 d’octubre de 2003-)
- Antiguitat en la plaça (anys, mesos, dies –tancat a 27 d’octubre de 2003-)
- Data de nomenament de funcionari de carrera.
- Condició de Catedràtic (si - no) (A –anterior LOGSE-, P –Posterior LOGSE-)

- Atenció: No s’aporta la nota de l’oposició

(en els casos que faça falta s’haurà d'aportar la documentació –si es té-, preguntar-la al Servei Territorial corresponent, o comprovar el Número de Registre Personal que en molts casos reflecteix l’ordre de l’oposició)

d) Els departaments afectats s’han de reunir en presència del director o directora.


2.- Quan hi haja problemes perquè no s’està d’acord amb la documentació aportada per l’Administració, com ho re resolem?

  1. En primera instància: si el director o directora pot verificar que hi ha errors perquè el professorat afectat té documentació justificativa, es pot resoldre allí mateix.

  2. En segona instància: si no és pot verificar la informació, s’haurà de sol·licitar (via fax) aquesta informació al Servei Territorial corresponent, perquè conteste (via fax) i quede constància escrita de la contestació.


3.-Què passa si un professor o professora no es presenta a l’acte d’adscripció a centre?

Perdrà tots els drets d’aquesta fase, és a dir, el professorat present farà l’adscripció sense contar amb aquest professor/-a, i per tant, segons les opcions que faça el professorat present, el professor/-a que no està podrà quedar adscrit/-a o no. Si no queda adscrit/-a se’l convocarà a la fase següent.


4.-Places de cultura clàssica:

Són voluntàries en totes les fases.


5.- Places de les especialitats d’FP desdoblades en l’anterior adscripció d’FP. Estic obligat/-da a agafar-les?

No en la fase de centre, però sí en la fase de localitat si participe com a suprimit/-da.


6.- El Professorat Tècnic d’FP que pot habilitar-se per Tecnologia, en quines condicions es pot habilitar:

-Ha d’acreditar titulació o temps d’experiència per poder-se habilitar (igual que el professorat de secundària).


7.- Els Catedràtics anteriors a la LOGSE, poden eixir del seu centre?

Sí, però només aplicant els apartats 1, i 2 de la base tercera de la Resolució, és a dir, de manera voluntària.

1. Acord dels funcionaris afectats.

2. Si no existix acord perquè el nombre de funcionaris que sol·liciten quedar sense adscripció és major que la diferència entre el nombre de funcionaris de carrera amb destinació definitiva i el nombre de llocs que determina la plantilla, en la corresponent especialitat, la prioritat per a quedar sense adscripció vindrà determinada per l'aplicació successiva dels criteris següents:

a) Major temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga cada funcionari.
b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça.
c) Any menys recent d'ingrés en el cos.
d) Pertànyer al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari.
e) Major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

El normal és que s’haja resolt a les dues fases anteriors, però si s’arriba al següent apartat, l’apartat 3, i queda professorat catedràtic sense adscriure, és quan es posa en marxa la premisa que apareix al final de l’apartat 3 sobre els funcionaris procedents del cos de catedràtics numeraris de Batxillerat que tinguen destinació definitiva en la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE."

3. Si no existix acord perquè el nombre de funcionaris que sol·liciten quedar sense adscripció és menor que la diferència entre el nombre de funcionaris de carrera amb destinació definitiva i el nombre de llocs que determina la plantilla, en la corresponent especialitat, es determinarà qui queda sense adscripció d'acord amb els criteris següents:

a) Menor temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos a què pertanga cada funcionari.
b) Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.
c) Any més recent d'ingrés en el cos.
d) No pertànyer al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari.
e) Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

No podran quedar sense adscripció, en aplicació dels criteris anteriors, els funcionaris procedents del cos de catedràtics numeraris de Batxillerat que tinguen destinació definitiva en la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE.


8.- Es obligatori agafar vacant en la fase de localitat?

Sí per al professorat suprimit.

No per al professorat de pèrdua provisional de destinació, tot i que, el professorat de pèrdua provisional de destinació que deixe passar una vacant en la fase de localitat, no podrà continuar a les fases següents.


9.- Es obligatori agafar vacant en les fases de zona i província?

En la fase de zona només és obligatori agafar vacant per al professorat del Complex Educatiu de Xest.

La resta del professorat no està obligat a agafar cap vacant en les fases de zona i província. En aquestes fases es poden rebutjar totes les vacants que s’oferesquen, i rebutjar vacant no suposa en cap cas que no pugues passar a la fase següent.


10.- És obligatori agafar vacant en la fase de país (comunitat) o en l’última fase de localitat i zona amb habilitació transitòria?

No és obligatori per a ningú en cap cas.


11.- Si al final del procés no he agafat cap vacant, en quina situació em quede?

Si es tria pèrdua provisional de destinació estaré obligat/-da a final de cada curs a obtenir una vacant provisional (per al curs següent) en el meu centre d’origen (si n’hi ha) o en la localitat o en la zona, tot i que voluntàriament podré agafar una vacant més enllà de la zona.

Si es tria la supressió estaré obligat/-da a final de curs a obtenir una vacant provisional (per al curs següent) en el meu centre d’origen (si n’hi ha) o en la localitat, tot i que voluntàriament podré agafar una vacant més enllà de la localitat.


12.- Si, amb l’habilitació transitòria, agafe una vacant, que no és de la meua especialitat, en el meu centre. Podré retornar a la plaça de la qual era titular amb algun dret preferent?

Sí, es podrà exercir un dret preferent a la plaça que hem perdut en el propi centre mitjançant el Concurs General de Trasllats.


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >