NORMATIVA sobre menjadors escolars


Any 2003

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2003, de la Direcció General d’Ensenyament, per la que es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats.

Any 2002

Resolució de 28 de juny de 2002, de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regulen els menjadors escolars dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana.


Instrucciones de la Direccion General de Centros Docentes que desarrollan la resolución dictada por la misma, por la que se regulan los comedores escolares 'de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana.

NOU

Intrucciones de la Dirección General de Centros Docentes complementarias a las que regulan el funcionamiento de los comedores escolares en los centros docentes de titularidad de la Generalitat Valenciana.


Resolució de 26 d’agost de 2002, de la Direcció General de Centres Docents, per la que es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats.


  

DOGV núm. 4.568. Dimarts, 19 dagost de 2003 

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2003, de la Direcció General d’Ensenyament, per la que es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats.

Vist el Decret 128/1986, de 20 d’octubre, pel qual es regulen les activitats 
complementàries i de servicis dels centres docents privats en règim de concerts a la Comunitat Valenciana, i l’Orde de 13 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es desenrotlla el citat decret.
Vista la Resolució de 28 de juny de 2002, de la Direcció General de Centres 
Docents de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regulen els menjadors escolars dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana (DOGV de 10 de juliol del 2002).
Vista la Resolució de 17 de juny de 2003, de la Direcció General de Centres 
Docents, sobre el servici complementari de menjador dels centres públics de 
titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2003/2004 (DOGV de 27 de juny).
Esta direcció general resol:

Primer
Determinar el preu de referència per a l’establiment del preu màxim que, pel 
servici de menjador escolar, poden percebre els centres concertats en 4,57 euros.

Segon
El preu que s’arreplega en l’apartat anterior només produirà efectes per a 
l’autorització de preus per la prestació del servici de menjador escolar en els 
centres concertats de la Comunitat Valenciana. Per tant, el preu determinat en la 
present resolució no substituïx ni modifica l’establit, per a l’alumnat dels centres 
públics, en l’apartat 7 de la Resolució de 17 de juny del 2003, de la Direcció 
General de Centres Docents, sobre el servici complementari de menjador dels 
centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2003/2004 
(DOGV de 27 de juny). 
València, 24 de juliol de 2003.
El director general d’Ensenyament: Josep-Vicent Felip i Monlleó.

 


Resolució de 28 de juny de 2002, de la Direcció General de Centres docents de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regulen els menjadors escolars dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Veure DOGV: 4289  Fecha DOGV: 10.07.2002 

L'existència del servici de menjador en els centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana és una realitat que necessita una nova regulació especifica pel que fa al seu funcionament, de manera que este siga més d'acord amb les necessitats reals de I'alumnat escolaritzat usuari d'este servici.

Els canvis operats en la societat i en el mateix sistema educatiu fan aconsellable una regulació del servici de menjador escolar que assegure, d'una banda, la prestació d'este servici complementari de I'educació a I'alumnat que haja de desplaçar-se fora de la seua localitat de residència per a cursar les ensenyances obligatòries i, per un altra, que facilite I'extensió del servici a aquells centres docents que desitgen prestar-lo amb caràcter opcional per a I'alumnat.

La Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE de 4 d'octubre de 1990) establix I'obligatorietat de I'escolarització per part dels poders públics en la localitat de residència, i permet, de manera excepcional en aquelles zones rurals en què es considere aconsellable, quan es tracte dels nivells d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria, I'escolarització deis xiquets en un municipi pròxim al de la seua residència per a garantir la qualitat de I'ensenyança. En este supòsit, les administracions educatives prestaran de forma gratuita els servicis escolars de transport, menjador i, si és procedent, internat. No obstant això, el caràcter excepcional que en el seu moment va preveure la LOGSE a l’especificar determinades condicions socials de les poblacions, ha demostrat no estar d'acord amb la realitat cap a la qual la societat ha evolucionat. Així, és cada vegada més freqüent la proliferació de. zones residencials allunyades deis nuclis escolars, la població de la qual no té un pes específic suficient per a la ubicació d'un centre escolar que permeta I'escolarització, peró que, indubtablement, ha de tindre garantida I'escolarització del seu alumnat en els termes de qualitat en qué es troba definit l'actual sistema educatiu.

Esta nova realitat ha abocat a la necessitat d'una correcta planificació i prestació del servici de transport escolar, la qual cosa en molts casos comporta la necessària prestació del servici de menjador escolar per part dels centres de titularitat de la Generalitat Valenciana. Servici que, en estos moments, i a la vista de la necessària generalització de nivells educatius no obligatoris, fa necessari realitzar una adequada planificació de les necessitats d'ús d'este servici per part d'alumnat que, en la seua gran majoria, no s'havia incorporat al sistema educatiu fins al moment actual.

La mateixa evolució del sistema educatiu ha portat a incidir de manera significativa en I'autonomia de gestió que ha de tindre I'equip deis centres, de forma que, cada vegada mes, es troba involucrat en el funcionament diari deis centres, no tan sols en els seus aspectes docents, sinó també en els aspectes quotidians que tenen un efecte directe sobre el col.lectiu escolar. És este equip directiu, junt amb els distints òrgans col.legiats de govern, el que, en atenció a les característiques pròpies del centre, s'erigix com el màxim òrgan decisor del funcionament deis aspectes del centre i, entre ells, el del menjador escolar.

Considerant que la normativa que en estos moments regula este servici requerix ser actualitzada, a fi de garantir un adequat funcionament dels menjadors escolars que permeta donar una correcta satisfacció a les necessitats que la societat demanda al mateix temps que potenciar I'autonomia deis centres i l’exercici de la seua capacitat organitzativa, en ús de les competències atribuides pel Decret 111/2000, de 18 de juliol (DGV 3798 de 21/7/2000) del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Educació, modificat per Decret 2/2001, de 30 de gener i Decret 92/2002 de 4 de juny, esta Direcció General resol.

Apartat 1.- Àmbit d'aplicació

La present resolució s'aplicarà als centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana que impartisquen ensenyances en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i 1r cicle d'Educació Secundària Obligatòria sempre este s'impartisca en un centre d'Educació Primária, que sol.liciten prestar el servici de menjador escolar de conformitat amb el que disposen els següents articles.

Considerant la progressiva incorporació de I'alumnat de 1 r cicle d'educació Secundària Obligatòria als Instituts d'Educació Secundària, I'administració educativa estudiarà les fòrmules viables que permeten la correcta prestació del servici.

Apartat 2.- Concepte

S'entén per servici de menjador escolar tant (l'atenció a I'alumnat usuari d'este durant el temps d'estada en el centre entre hores lectives, comprenent tant el temps destinat a alimentació com el de descans, com I'alimentació pròpiament dita, tot això dins de la concepció que, com a complement a I'activitat educativa del centre, emana d'este servici.

No obstant el caràcter de servici complementari, I'administració educativa garantirà la prestació d'este a la població escolaritzada en ensenyances de caràcter obligatori quan I'alumnat reunisca alguna de les condicions següents:

a) Que es veja obligat a desplagar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en este d'oferta del nivell educatiu obligatori corresponent.

b) Que, inclús trobant-se en el seu propi municipi, tinga la consideració de beneficiara de transport col.lectiu de conformitat amb les normes de transport escolar aprovades per a cada curs acadèmic.

c) Que es trobe escolaritzat en centres d'Educació Especial.

Aparta t 3.- Modalitats de gestió

El servici de menjador escolar, entés en la seua doble vessant abans definida, haurà de ser realitzat per empresa o empreses del sector corresponent per mitjà de contractació amb estes, en el marc d’allò que s'ha preceptuat en la present resolució.

Pel que es referix a I'aspecte de restauració, podrà realitzar-se, bé per mitjà de la contractació del servici realitzat en les instal.lacions pròpies del centre, bé per mitjà de la del subministrament diari de menjades elaborades.

El consell escolar, en el marc de les seues competències, proposarà dur a terme la contractació amb una empresa o empreses de manera directa, o bé cedir la gestió i administració a entitats o institucions que estiguen en possessió del suficient reconeixement legal per a exercir eixa funció, les quals seran, en eixe cas, responsables directes de la contractació del servici de menjador.

No obstant les referides modalitats, la Direcció General de Centres Docents autoritzarà altres formes de gestió, quan les circumstàncies així ho aconsellen i sempre pel període de temps que resulte imprescindible per a assegurar la prestació del servici a I'alumnat a qui corresponga.

Apartat 4.- Autorització administrativa

La prestació del servici de menjador requerirà la preceptiva autorització administrativa. La dita autorització haurà de sol.licitar-se durant I'últim trimestre del curs anterior per al qual se sol.licita la prestació del servici, amb el límit temporal de I'últim dia lectiu segons el calendari escolar corresponent a cada curs acadèmic, i haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Còpia de l’acta de la sessió del consell escolar en què s'haja acordat sol.licitar I'autorització del servici de menjador escolar en el centre, així com la modalitat de contractació prevista i balanç economicopressupostari de la gestió d'este.

b) Capacitat màxima i espai físic on estarà ubicat, tenint en compte els diferents torns, si n'hi haguera.

L'autorització s'entendrà atorgada sempre per curs escolar complet des d'octubre fins a maig per ser periode de jornada lectiva partida, i es renovarà automàticament, si no varien els requisits per al seu atorgament. Els canvis en la prestació del servici de menjador escolar hauran de ser notificats per la direcció dels centres, i autoritzats per la direcció territorial de Cultura i Educació corresponent, després de I'informe de la Inspecció Educativa.

Sí, per qualsevol circumstància, el centre docent no tinguera constituit el seu consell escolar en el termini assenyalat a I'efecte per a la sol.licitud, es podrà autoritzar provisionalment el seu funcionament, després de I'informe de la Inspecció Educativa en el qual es faran constar les dades bàsiques que permeten conèixer la idoneitat de la prestació del servici de menjador escolar. En este supòsit, el consell escolar constituit amb posterioritat haurà de pronunciar-se sobre la continuitat del menjador escolar del seu centre i sotmetre's al que disposa la present resolució per a la pròrroga de I'autorització o el cessament d'activitats, si és procedent.

L'administració educativa prendrà les mesures pertinents en aquells supòsits en qué, sent obligatòria la prestació del servici de menjador escolar, no s'acorde per part del centre la prestació d'este. En este sentit, comunicarà al centre les mesures que hagen d'adoptar-se que garantisquen la prestació del servici a aquell alumnat que es trobe en els supòsits referits en I'apartat 2.

Apartat 5.- Alumnat usuari del servici.

Els pares o tutors de I'alumnat de centres que compten amb el servici de menjador, podran instar, en nom de I'alumne a qui representen, la seua utilització; per a això hauran de presentar al Ilarg del mes de juny, la sol.licitud en què manifesten el seu interés en el servici. Respecte de I'alumnat que s'incorpore al centre per primera vegada, se sol.licitarà I'ús del menjador junt amb la formalització de la matrícula.

La selecció i admissió deis usuaris del servici de menjador, quan hi haja mes sol.licituds que places disponibles, correspon. al consell escolar del centre, el que  en el tauler d'anuncis la llista d'admesos i suplents, seguint els següents criteris i per l'orde següent:

a) Alumnat del centre que estiga obligat a desplagar-se fora de la seua localitat de residència per inexistència del nivell educatiu corresponent en esta, i que tinga jornada de matí i vesprada. En este cas, tindran preferència els que cursen nivelis obligatoris enfront deis que cursen Educació Infantil.

b) Alumnat d'altres centres pròxims que reunisquen les característiques assenyalades en I'apartat anterior, que no tinguen servici de menjador en el seu centre, amb I'autorització expressa de la direcció territorial, seguint els criteris de preferència establits en el paràgraf anterior.

Per a la resta de I'alumnat del centre, així com per a aquells sol.licitants que no tingueren plaça, serà el consell escolar el que determine I'orde de prioritat, i per a aixó farà publica la seua decisió i priorització; amb anterioritat a I'inici del curs acadèmic.

Cada principi de curs haurà de realitzar-se una nova selecció d'alumnes que vegen a utilitzar el servici de menjador escolar, de forma que s'assegure la no lesió de millors drets d'alumnat que fóra escolaritzat de nou en el centre o les circumstáncies del qual s'hagueren vist alterades.

Apartat 6.- Ubicació del servici de menjador escolar.

El servici de menjador escolar ha de prestar-se dins de les instal.lacions del centre excepte en casos excepcionals, que seran degudament autoritzats per la direcció territorial corresponent.

Quan la prestació d'este servici tinga caràcter preceptiu, i de I'anàlisi de les circumstàncies resulte necessari, este servici podrà concentrar-se en un únic centre dins d'un àmbit territorial determinat. En este cas, es requerirà l'informe favorable deis consells escolars dels centres docents afectats i, quan corresponga, I'establiment d'un sistema de transport adequat, que serà prestat per I'òrgan que tinga encarregada,la gestió, que garantisca la seguretat de I'alumnat transportat.

Apartat 7.- Contractació i gestió del servici

En atenció a la doble vessant de I'objecte d'este servici, la contractació podrà realitzar-se amb una sola empresa que preste tant el servici d'alimentació com d'atenció de I'alumnat, com amb distintes empreses que,, en concurrència, presten els servicis indicats.

Quan siga el mateix centre el que assumisca la responsabilitat de la gestió, el consell escolar del centre serà el que, a la vista de les ofertes realitzades, proposará l'empresa o empreses que considere més idónies. A I'efecte, la contractació es realitzarà per I'òrgan competent en compliment de la normativa vigent, competència que, de conformitat amb I'Orde de 29 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, es troba delegada en les direccions territorials, amb estricta observança del compliment de les obligacions imposades pel Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i la normativa de desplegament.

L'empresa o empreses que resulten adjudicatàries, hauran d'aportar en tot cas documentació acreditativa d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions amb I'Administració de I'Estat, i amb I'Administració autonómica valenciana, amb la Seguretat Social i (l'alta o últim rebut de I'Impost d'Activitats Econòmiques en I'epígraf corresponent a I'activitat que es contracta).

Així mateix, l’empresa que preste el servici d'alimentació haurá d'acreditar que es troba degudament registrada i compta amb les autoritzacions sanitàries i empresarials corresponents; també haurà de justificar que compta amb una assegurança de responsabilitat civil il-limitada, i per a això acompanyarà l'última pólissa abonada d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil il.limitada pel que es referix als possibles riscos d'ingestió d'aliments en mal estat i per les actuacions del personal que preste els seus servicis en el menjador escolar i manipule de forma directa o indirecta els aliments.

Pel que es referix a l'empresa que preste, si és procedent, el servici de menjador escolar quant a I'atenció directa a I'alumnat, haurà de presentar última pólissa abonada del contracte d'assegurança de responsabilitat civil il.limitada pels danys causats a tercers com a conseqüència del servici prestat.

Tota la documentació indicada en els tres paràgrafs anteriors haurà de ser custodiada en els arxius del centre, per mitjà d'originals o còpies compulsades. Caldrà remetre una còpia de tota la documentació a la direcció territorial corresponent, amb anterioritat a la firma del contracte. No obstant això i si així ho decidix la direcció territorial, la custòdia de la documentació es realitzarà en la mateixa direcció territorial.

Les empreses referides estaran obligades al compliment de la legislació vigent sobre menjadors col-lectius, mesures sanitàries i totes aquelles de caràcter laboral, social i derivades del conveni col.lectiu d'aplicació. Així mateix, estaran obligades al compliment de les obligacions que es desprenguen de la present resolució. L'incompliment de qualsevol de les obligacions referides donarà lloc a la rescissió del contracte.

-Totes les obligacions i justificacions anteriorment indicades hauran de ser requerides per I'entitat a qué, si és procedent, se cedisca la gestió del servici.

Cap empresa podrà utilitzar les instal-lacions de centres públics per a elaborar menjades amb destí a altres centres sense I'autorització expressa de la direcció territorial de Cultura i Educació corresponent, sense el número de registre sanitari com a cuina central i sense el degut compliment de qualsevol altra normativa que s'aplique per al seu legal funcionament.

El pagament del servici, tant pel que es referix al d'alimentació com al de monitors de menjador, s'efectuará a les empreses contractades directament per part del centre, a càrrec dels fons que perceba dels usuaris, de I'administració o de qualsevol altre organisme.

A estos efectes I'administració educativa establirà, per a cada curs acadèmic, les quantitats màximes que el centre pot percebre en concepte d'utilització del servici de menjador, així com aquelles que, per, a assegurar el funcionament del menjador del centre, aporte la Conselleria de Cultura i Educació.

Quan la contractació de l'empresa corresponga a una entitat concertant amb el centre, d'acord amb el que establix I'apartat 3, correspondrà a esta el pagament directe a l’empresa.

Apartat 8.- Atribucions deis órgans de govern, càrrecs unipersonals i personal col-laborador en relació amb el menjador escolar.

Per a I'adequada prestació del servici es considera que és convenient que es definisquen les funcions deis distints òrgans col-legiats i unipersonals que tindran una incidència directa en este. Així, com a òrgan col-legiat ha d'assenyalar-se el consell escolar i com a òrgans unipersonals cal definir les funcions del director, de I'encarregat, i dels monitors de menjador com a figures directament relacionades amb el funcionament del menjador escolar.

1.- El consell escolar del centre tindrà, en relació amb el servici escolar de menjador, les atribucions següents:

a) Elaborar les directrius per a la programació i el desenrotllament del servici, determinant la modalitat de gestió per la qual es regirà, i proposant, si es procedent, l'empresa que realitzará el servici.

b) Aprovar i avaluar la programació del servici com a part integrant del pla anual del centre.

c) Supervisar I'organització i i'activitat general del menjador escolar, així com els aspectes administratius i funcionals del servici; promoure, si és procedent i de conformitat amb els termes contractuals, la renovació de les instal-lacions i I'equipament, i vigilar la seua conservació i higiene.

d) Aprovar el projecte de pressupost del menjador escolar com a part del pressupost anual del centre i la justificació de comptes.

e) Aprovar, si és procedent, el pla d'activitats a desenrotllar per I'alumnat que utilitze el menjador escolar.

f) Vetlar perquè els menús que se servisquen en el menjador escolar siguen adequats per a una alimentació sana i equilibrada de l'alumnat.

g) Decidir sobre I'admissió, al servici del menjador, de I'alumnat, d'acord amb els criteris de prioritat establits,en la present resolució.

El consell escolar del centre nomenarà una comissió encarregada del seguiment i control del menjador escolar, havent d'estar representats en esta tots els membres de la comunitat educativa amb incidència en el servici de menjador. La dita comissió serà I'encarregada d'elaborar el reglament de règim interior del menjador, si este no estiguera arreplegat en el reglament de règim -interior, aixi com de dirimir les possibles questions que puguen sorgir en el funcionament d'este.

2.- Les funcions del director, en relació amb el menjador escolar, seran les següents: .

a) Elaborar, amb I'equip directiu, el pla de funcionament del servici com a part del pla anual de centre.

b) Coordinar les activitats del menjador escolar.

c) Mantindre, si és procedent, la relació directa amb el responsable de l'empresa que es trobe prestant el servici, vetlant per I'adequat compliment del contracte subscrit, comunicant al consell escolar les disfuncions que es puguen observar.

d) Exercir la direcció de personal quan el centre compte amb personal de cuina propi, exercint la direcció funcional per al personal que es trobe prestant els seus servicis en el centre, com a conseqüència de la contractació o de la conservació de la gestió del servici.

e) Autoritzar els gastos d'acord amb el pressupost aprovat i ordenar els pagaments corresponents.

f) Realitzar les contractacions de servicis i subministraments, si és procedent, d'acord amb la legislació vigent.

g) Vetlar pel compliment de la normativa vigent aplicable.

3.- Seran competències de I'encarregat les següents:

a) Exercir les funcions d'interlocutor amb els usuaris del servici, al mateix temps que de coordinador amb la direcció del centre.

b) Formular l'inventari de béns adscrits al menjador, que s'utilitzen en el servici.

c) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de menjador.

d) Registrar I'activitat ecónómica del menjador, així com verificar el cobrament de les quantitats del preu del servici als usuaris d'este.

Haurà de ser necessàriament una persona de la plantilla del centre i haurà de ser designat pel consell escolar.

Haurà d'assegurar-se sempre la presència en el centre durant la prestació del servici de, almenys, un dels dos càrrecs anteriorment citats.

Anualment es determinaran per l'Administració les quantitats màximes a abonar per l'exercici de les funcions referides en els últims dos punts.

5.- Seran funcions deis monitors de menjador:

a) Atendre i custodiar els alumnes durant les menjades i, si és procedent, en el temps anterior i posterior a estes. Resoldre les incidènciés que pogueren presentar-se durant eixe temps.

b) Vetlar pel manteniment de l'orde en el menjador.

c) Prestar especial atenció a la labor educativa del menjador; adquisició d'hábits socials i higienicosanitaris i correcta utilització del parament de menjador.

d) Desenrotllar el pla d'activitats educatives i recreatives aprovades pel consell escolar.

e) Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel responsable directe de la prestació del servici en coordinació amb el director del centre, amb vista a I'adequat funcionament del menjador.

Apartat 9 .- Del personal que presta eis seus servicis en el menjador escolar

Per a assegurar la qualitat en el servici de menjador al mateix temps - que s'atenguen les particularítats pròpies de cada centre, serà la direcció del centre junt amb el consell escolar d'este la que, en ús de la seua autónomia i capacitat de gestió i organització, determine, a la vista dels comensals i de les disponibilitats pressupostàries, el personal necessari per a prestar este servici d'acord amb l’acepció donada a este en la present resolució; en este sentit, serà I'encarregat de determinar el nombre idoni de monitors que han de prestar els seus servicis tant durant el temps de la menjada com durant les hores lliures de migdia.

La contractació de tot el personal necessari per al servici de menjador serà amb caràcter general duta a terme amb empresa del sector. En este sentit, l'empresa contractada remetrà, a I'inici de la prestació del servici, a la direcció del centre la relació de persones que prestaran els seus servicis, junt amb els contractes de treball, així com les altes en la Seguretat Social i , amb unaa periodicitat trimestral, la documentació justificativa d'estar al corrent les seues obligacions amb la Seguretat Social, així com la documentació acreditativa de noves contractacions.

No obstant I'exposat, I'activitat de monitor de menjador podrá ser exercida pel professorat del centre que així ho sol-licite i siga acceptat pel consell escolar, a la vista de no concurrència en incompatibilitat en I'exercici de la seua activitat docent.

Per a cada curs escolar s'establiran per I'Administració les quantitats máximes a

abonar al professorat per I'exercici d'esta activitat.

Serà obligació del personal que preste els seus servicis en els menjadors escolars guardar el degut respecte cap a I'alumnat usuari del servici i respectar les normes escolars establides pel centre.

Apartat 10.- Preu del servici i pagament del servici.

El preu màxim que es puga percebre per I'ús d'este servici será el que, per a cada curs escolar, s'establisca per part de I'Administració educativa, sent el consell escolar de cada centre el que determine la quantia concreta a abonar pels usuaris.

Tots els comensals abonaran I'import de la seua placa pel que es referix al menú pròpiament dit, amb excepció dels que reben ajudes de la Conselleria de Cultura i Educació, els quals, si és procedent, abonaran la diferència entre I'ajuda rebuda i el cost de la minuta diària que tinga establit el menjador. L'abonament del preu total de la minuta es realitzarà, així mateix, per part dels professors del centre o d'altres, en el cas que existiren places.

Per a assegurar el correcte funcionament d'este servici, I'administració educativa assumirà una part dels gastos que ocasiona durant el periode d'octubre a maig, de forma que transferirà directament una quantitat que s'abonarà, de forma periòdica, en atenció al nombre de comensals que haja tingut en el període anterior, fixant-se per a cada curs escolar I'import per comensal/dia que vaja a ser abonat, quantitat que, en qualsevol cas, serà complementària a la percebuda pel centre pels comensals en concepte d'utilització del servici, amb el límit del preu màxim fixat.

Esta quantitat s'abonarà amb independència de la gestió directa o concertada que haja determinat eI consell escolar. L'aportació de I'administració sempre es farà a través del centre.

Apartat 11 .- Cessament d'activitats deis menjadors escolars.

El cessament de la prestació del servici es troba subjecte a autorització administrativa, després de la petició del consell escolar del centre a la respectiva direcció territorial i de l’informe previ de la Inspecció Educativa. En el cas que es lesione greument l'interés públic i social, la direcció territorial comunicarà al consell escolar la decisió desestimatòria a la sol-licitud de tancament, la qual cosa obligarà al manteniment del servici de menjador escolar, com a mínim, fins a la finalització del curs escolar de què es tracte.

No obstant això, es podrà cessar, d'ofici, per part de la direcció territorial de Cultura i Educació, un menjador escolar quan existisquen raons provades per a això i després de I'audiència del consell escolar del centre.

Quan es tracte d'una suspensió del servici per raons de forra major i de forma temporal, s'haurà de comunicar a la direcció territorial, amb indicació de les causes i del temps previsible de cessament del servici.

Apartat 12.- Control i Inspecció deis menjadors escolars.

Sense perjuí de la supervisió que, en matèria laboral i sanitària, corresponga a altres instàncies, la Inspecció Educativa controlarà el funcionament dels menjadors escolars, assegurant el compliment de la normativa vigent en esta matèria.

Apartat 13.- Fons de menjador

Per fons de menjador s'entenen les quantitats que el centre percep per la prestació del servici, sent I'origen d'estes els pagaments realitzats pels usuaris, les quantitats que I'administració abone, en concepte d'aportació per a garantir el correcte funcionament, així com qualsevol altra quantitat que puga percebre de qualsevol altre organisme o entitat.

Estes quantitats hauran de ser comptabilitzades de forma independent i justificades a la finalització del curs escolar. El superàvit que, en el seu cas, es genere entre els gastos i els ingressos haurá de tindre com a primera finalitat, la reposició dels materials del centre utilitzats per al funcionament del menjador. Del remanent resultant, es destinarà, com a mínim, un 50% com a fons de menjador per al curs següent, de forma que es garantisca una adequada prestació del servici, la quantitat restant podrà ser destinada a sufragar gastos del centre. El destí d'estes quantitats haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre.

En el cas que el servici siga prestat per concert amb una altra entitat o institució, els comptes dels resultats hauran de ser presentats davant del consell escolar del centre, el qual autoritzarà el destí dels remanents que pogueren resultar en un curs acadèmic, d'acord amb eis criteris abans indicats.

Disposicions transitóries

Primera.- Aquells centres públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana que, segons la normativa anterior, realitzen el servici per mitjá de personal propi, el mantindran pel temps de contractació, i hauran, no obstant, de procedir a la sol-licitud d'amortització dels llocs, a mesura que es queden vacants. En el cas que, encara comptant amb personal propi, recórreguen a una altra forma de gestió, hauran de fer menció expressa a I'existència d'eixe personal de forma que l'empresa amb la qual es contracte el servici determine el personal propi necessari.

Segona.- Aquells centres que compten amb menjadors escolars en funcionament degudament autoritzats, mantindran la seua autorització mentre no canvien les condicions que van motivar I'autorització. Aquells centres que hagueren concertat la gestió del servici mantindran per al curs académic 2002/2003 la mateixa fórmula de gestió, sempre que el consell escolar del centre no propose una altra cosa.

Disposició derogatória

Queda derogada la Resolució d'11 d'agost de 1986, de la Direcció General d'Educació Básica i Ensenyances Especials, sobre I'organització i funcionament deis menjadors escolars en centres públics (DOGV 22.09.1986), sense perjuí del que disposen les disposicions transitóries.

Disposició final

La present resolució entrará en vigor I'endemá de la seua publicació, si bé els aspectes organitzatius i de funcionament tindran efecte a partir del curs académic 2002/2003.

Valéncia 28 de juny de 2002

  


Instrucciones de la Direccion General de Centros Docentes que desarrollan la resolución dictada por la misma, por la que se regulan los comedores escolares 'de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana.

Las nuevas disposiciones contempladas en la Resolución de esta Dirección General, de fecha 28 de junio de 2002, por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana, hace necesaria la elaboración de unas instrucciones como las actuales, que permitan desarrollar la Resolución por lo que se refiere al procedimiento de su ejecución, aspecto éste que, sí bien es coadyuvante de la misma, no se consideró de conveniente inclusión, al no ser de funcionamiento estricto del comedor sino más bien de actuaciones previas a realizar con anterioridad a la prestación del servicio.

Por ello, esta Dirección General emite las siguientes instrucciones:

Primera.- Tal como indica el apartado' 7 de- la Resolución, a tenor de lo dispuesto en la Orden de 29 de junio de 1994 de la Conselleria de Educación y Ciencia, el ejercicio de las facultades ordinarias en materia de contratación de comedor escolar se encuentran delegadas en las direcciones territoriales. Siendo esto así, es la dirección territorial correspondiente la que debe suscribir los contratos para la prestación del servicio, y deberá ser el propio centro el que contacte con 3 empresas del sector, invitándoles a presentar ofertas e indicándoles la documentación administrativa que demuestre que puede contratar con la administración, así como, en su caso, el número de menús que deberá, como mínimo, presentar, antes de la firma del contrato.

El Consejo Escolar, a la vista de las ofertas que reciba, informará sobre las mismas elevando las ofertas y su informe a la dirección territorial correspondiente.

Con anterioridad a la firma, la empresa seleccionada aportará:

- Documentación acreditativa de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Administración del Estado, y con la Administración autonómica Valenciana, con la Seguridad Social y el alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente a la actividad que se contrata.

 • Asimismo, la empresa que preste el servicio de alimentación deberá acreditar que se halla debidamente registrada y cuenta con las autorizaciones sanitarias y empresariales correspondientes, así como justificar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil, para lo que. acompañará la última póliza abonada de un contrato de seguro de responsabilidad civil por lo que se refiere a los posibles riesgos de ingestión de alimentos en mal estado y por las actuaciones del personal que preste sus servicios en el comedor escolar y manipule de forma directa o indirecta los alimentos.

- Por lo que se refiere a la empresa que preste, en su caso, el servicio de comedor escolar en cuanto a la atención directa al alumnado, deberá presentar última póliza abonada del contrato de seguro de responsabilidad civil por los daños causados a terceros como consecuencia del servicio prestado.

Cada dirección territorial podrá emitir normas complementarias de procedimiento en las que determine aspectos concretos de funcionamiento, tales como custodia de la documentación aportada por el centro para la firma del contrato, emisión de certificación de contar con la documentación necesaria para la prestación del servicio, etc.

Considerando la necesidad de contratación de la doble vertiente del servicio y la existencia de personal de cuidado y atención al alumnado en el centro que, en el curso académico 2001/2002, venía prestando sus servicios como cuidador de comedor, el Consejo Escolar del centro, pondrá en conocimiento de la empresa a la que solicite ofertas para la prestación de este servicio la existencia de este personal durante el curso 2001/2002, debiendo comunicar a la Unión Temporal de Empresas Cuidadores-CV el hecho de la contratación del servicio con otra empresa, en su caso, de forma que la UTE asegure la posibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 "Sucesión de la empresa", del Acuerdo de la Unión Temporal de Empresas Irco SL, Hostemed SL., y Contalabor SL(UTE Cuidadores --CV) sobre Regulación laboral de los Cuidadores de Comedores Escolares de los centros docentes de titularidad pública en la Comunidad Valenciana (DOGV de 23 de enero de 2002), en relación con lo preceptuado por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y aplicando subsidiariamente, en su caso, el "Acuerdo de subrogación convencional en colectividades. Garantías por cambio de empresario" de fecha 20 de julio de 1999, suscrito por las Federaciones de Comercio, Hostelería y Turismo de los sindicatos UGT y CCOO con la FER (Federación Española de Restauración).

Segunda.- El pago a las empresas por los servicios realizados se efectuará directamente por parte del centro, a cargo de los fondos de comedor, que estarán constituidos por las cantidades provenientes de los conceptos que se establecen a continuación, y cuya cuantía máxima por comensal y día, para el curso académico 2002/2003, será la siguiente:

a) Precio máximo a percibir el centro por la minuta por comensal/día: 3,04- €.

b) Aportación por la administración para el funcionamiento del comedor por comensal/día 0,75 €

Las direcciones territoriales de Cultura y Educación podrán autorizar, excepcionalmente y previa la solicitud de la dirección del centro, una subvención que cubra el saldo negativo del balance de ingresos y gastos de los comedores escolares de los centros de Educación Especial, de los centros que dispongan de residencia para el alumnado, y también dé aquellos centros docentes que tengan entre sus beneficiarios alumnado a quien corresponda legalmente recibir la prestación del servicio de transporte escolar, y que por el escaso número de comensales necesiten una ayuda superior a la establecida con carácter general.

Las cantidades correspondientes a la aportación de la administración para coadyuvar al funcionamiento del comedor escolar se efectuará de forma trimestral, con lo que los centros deberán remitir a trimestre vencido, junto con los balances del periodo, el número de comensales medio de cada uno de los meses del trimestre. En este sentido, se estará, por parte de los centros, a los plazos que señala cada dirección territorial como fechas de envío de la documentación.

Con el fin de no distorsionar el funcionamiento del comedor, garantizando la adecuada calidad en la prestación del mismo, se procurará que, durante el primer trimestre del curso 2002/2003, se libre una cantidad atendiendo al número de comensales correspondientes al curso académico 2001/2002, de forma que, en el segundo trimestre y una vez se disponga de datos actualizados del primer trimestre remitidos por los centros, se procederá a su regularización. Igualmente, esta regularización se producirá en el tercer trimestre por lo que se refiere a los datos del inmediatamente anterior.

Tercera.- El alumnado que, de conformidad con las instrucciones remitidas sobre comedor escolar correspondientes al curso académico 2002/2003, haya resultado beneficiario de ayudas de comedor percíbirá el siguiente módulo económico por día:

Para Educación Primaria y ESO 2,79 €
Para Escuela-Hogar 8,75 €
Para Educación Especial 3;88 €

El alumnado beneficiario de estas ayudas de comedor no podrá recibir ninguna otra ayuda de comedor de otros organismos públicos. Los consejos escolares y la inspección educativa velarán por el cumplimiento de esta incompatibilidad.

Las cantidades, que corresponda abonar en concepto de ayudas de comedor, se librarán a los centros periódicamente. Para ello, las direcciones territoriales de Cultura y Educación confeccionarán las nóminas de comedor escolar, según el modelo establecido, y propondrán su pago a la Dirección General de Centros Docentes, de acuerdo con el siguiente calendario:

número días meses envío de la Dirección Territorial

nómina a la Dirección General de Centros Docentes

Calendario oct.-nov.-dic. antes del 11 de octubre

escolar enero-feb.-marzo antes del 17 de enero

2002/2003 abril-mayo antes del 21 de marzo

La Inspección educativa podrá realizar comprobaciones periódicas que permitan verificar los datos de comensales y el funcionamiento de los comedores

Cuarta.- Por lo que se refiere a las cantidades a percibir por el ejercicio de los distintos cargos relativos al servicio de comedor escolar y por lo que se refiere al curso académico 2002/2003 quedan establecidos los siguientes:

Director del centro

14,65 €

Encargado de comedor

14,65 €

Monitor de comedor ejercido por profesorado del centro

13,32 €

Estas cantidades se entienden por día de servicio efectivamente realizado.

Quinta.- El superávit que, en su caso, se haya generado, como consecuencia del funcionamiento del comedor escolar durante el curso 2001/2002, se destinará, como mínimo, en un 50%, a fondos de comedor para el curso 2002/2003, de forma que se garantice una adecuada prestación del servicio. El resto, si lo hubiere, podrá destinarse a atender los gastos de funcionamiento del centro. El porcentaje de distribución de estos fondos deberá realizarse mediante acuerdo del Consejo Escolar, si bien el acuerdo por el que se establezca el importe a destinar a gastos de funcionamiento debe de haber previsto garantizar el funcionamiento del comedor escolar en el curso 200212003, atendiendo a los importes a percibir por el centro como fondos de comedor reflejados en las presentes instrucciones.

Valencia, 15 de julio de 2002 EL DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DOCENTES

  


Intrucciones de la Dirección General de Centros Docentes complementarias a las que regulan el funcionamiento de los comedores escolares en los centros docentes de titularidad de la Generalitat Valenciana.

En las Instrucciones de 15 de julio de 2002 de la Dirección General de Centros Docentes que desarrollan la Resolución dictada por la misma, el 28 de junio de 2002, por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana, se determina la documentación a aportar por las empresas que ofertan la prestación de los servicios de alimentación y de atención directa al alumnado comensal. Asimismo, se establecen las cantidades que constituyen los fondos de comedor de que el centro puede disponer para atender los servicios indicados, así como el destino del superávit que, en su caso, se haya generado, como consecuencia del funcionamiento del comedor escolar durante el curso 2001/02.

A este respecto, la Dirección General de Centros Docentes dicta las siguientes instrucciones:

Primera.- En relación con las ofertas de las empresas, el centro elevará la propuesta que considere más ventajosa ante la Dirección Territorial de Cultura y Educación correspondiente, siempre que la empresa cumpla los requisitos establecidos en la Resolución de 28 de junio de 2002 y en las Instrucciones de 15 de julio de 2002, sin entrar a valorar las condiciones laborales que se deriven de la aplicación de la normativa convencional, cuestión que ha de ser determinada de común acuerdo entre el trabajador y el empresario.

En el caso de que ninguna de las empresas que presenten ofertas, disponga de un seguro de responsabilidad civil ilimitada, bastará con que cuenten con una póliza que cubra esta eventualidad, aun cuando la cuantía sea ilimitada.

Segunda.- Por lo que se refiere al personal que venía prestando sus servicios como cuidadores contratados en el curso 2001/2002 por la Unión Temporal de Empresas Irco, SL, Hostemed, SL y Contalabor, SL (UTE Cuidadores-CV), que tenía adjudicada la prestación del servicio de cuidadores de comedor, deberá comunicarse a los centros la relación de personas que venían prestando sus servicios en los mismos como trabajadores fijos discontinuos, de forma que éstos indiquen a las empresas que presenten sus ofertas para la prestación del servicio la relación de personal que debería ser absorbido por las mismas, en caso de resultar contratadas, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Tercera.- Queda modificado el punto segundo, primer párrafo, apartado b) de las Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes, de 15 de julio de 2002, que desarrollan la Resolución dictada por la misma, por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana, que queda redactado del siguiente modo:

b) Aportación por la Administración para el funcionamiento del comedor por comensal/día: 1,03 euros.

En relación con los centros de Educación Especial, CAES y Escuelas Infantiles que no reciban aportaciones directas de las familias, se efectuará una aportación especial calculada de acuerdo con las características específicas de cada tipo de centro.

Cuarta.- Se modifica lo establecido en el apartado quinto de las Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes, de 15 de julio de 2002, que desarrollan la Resolución dictada por la misma, por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana, que queda redactado como sigue:

En relación con el superávit que, en su caso, se haya generado, como consecuencia del funcionamiento del comedor escolar durante el curso 2002-2002, aquel podrá ser distribuido, mediante acuerdo del Consejo Escolar, siempre que se destine un 50% de su importe, como mínimo, a fondos de comedor para el curso 2002-2003. El resto, si lo hubiere, podrá destinarse a atender los gastos de funcionamiento del centro.

Quinta.- En el supuesto de que en algún centro se produjera una insuficiencia económica para atender el servicio de comedor con la asignación que efectúa la Generalitat Valenciana más los fondos disponibles de comedor, el centro afectado podrá solicitar un crédito extraordinario para cubrir el déficit generado, para lo cual aportará la siguiente información debidamente documentada:

Respecto del curso 2001/2002:

 • Saldo disponible de fondos de comedor a la finalización del curso 2001-2002.
 • Acuerdo del Consejo Escolar por el que se determina qué cantidad se incorpora para los gastos ordinarios del centro y qué cantidad se mantiene como fondos de comedor para el curso 2002-2003, que, como mínimo, esta última será de un 50%.

Respecto del curso 2002-2003:

 • Número medio de usuarios del servicio al día (computando exclusivamente los días de prestación del servicio durante el período solicitado). A estos efectos, deberá aportarse certificación del director del centro respecto del alumnado usuario del servicio.
 • Número de cuidadores totales que atienden el servicio de comedor escolar (incluidos profesores, si los hay, que prestan el servicio).
 • Número de cuidadores que aporta la empresa con la que se encuentre contratado el servicio.
 • Saldo de fondos de comedor, detallando ingresos y gastos, desglosados por conceptos, relativos al período respecto del que se solicite la cobertura del déficit.
 • Copia de las ofertas recibidas, acompañando informe justificativo de la propuesta de contratación realizada.

El cálculo para efectuar el reintegro se llevará a cabo tomando en consideración:

 1. El coste que suponga el número de cuidadores que correspondería al centro en función de los usuarios, aplicando las mismas ratios que se fijaron para el curso anterior por nivel educativo.
 2. La oferta propuesta por el centro para que se lleve a cabo la contratación.
 3. Que efectivamente se haya destinado a cubrir los gastos del servicio de comedor del curso 2002-2003, al menos el 50% del saldo correspondiente al ejercicio 2001-2002.

La periodicidad en la solicitud de crédito extraordinario a que se hace alusión en el primer párrafo de este punto, será como mínimo, coincidente con los períodos a los que afecten los libramientos que efectúe la Administración para el funcionamiento del comedor escolar.

  


 

 

RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2002, de la Direcció General de Centres Docents, per la que es determina el preu màxim del servici de menjador escolar en els centres concertats.

veure DOGV 4330, 6 novembre 2002

Vist el Decret 128/1986, de 20 d’octubre, pel qual es regulen les activitats complementàries i de servicis dels centres docents privats en règim de concerts a la Comunitat Valenciana i l’Orde de 13 de febrer de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desenvolupa el citat Decret.
Vista la Resolució de 28 de juny del 2002, de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regulen els menjadors escolars dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana (DOGV de 10 de juliol de 2002).

Vistes les Instruccions de 15 de juliol del 2002 sobre el servici de menjador per als centres públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana.
Esta direcció general resol:

Primer
Determinar el preu de referència per a l’establiment del preu màxim que, pel servici de menjador escolar, poden percebre els centres concertats en 4,07 euros.

Segon
El preu que s’arreplega en l’apartat anterior només produirà efectes per a l’autorització de preus per la prestació del servici de menjador escolar en els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Per tant, el preu determinat en la present resolució no substituïx ni modifica l’establit, per a l’alumnat dels centres públics, en l’apartat segon a) de les Instruccions de 15 de juliol de 2002. 

València, 26 d’agost de 2002.– El director general de Centres Docents: Herminio García Quadra.

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >