Normativa definitiva del procediment d'adscripció


Veure en DOGV
17/10/03

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es fixen les plantilles en els instituts i seccions d'Educació Secundària, a efectes d'adscripció i reubicació del professorat.
correcció d'errades DOGV 27/10/03

Veure en DOGV
16/10/03

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2003 de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 12 de juliol de 2002, de la direcció general de Personal, per la qual es determinen les zones d’adscripció i reubicació. 


Veure en DOGV
15/10/03

Ordre de 30 de setembre de 2003, de la conselleria de cultura, educació i esport, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement de l’habilitació transitòria prevista en l’orde d’1 de juliol de 2002 en els cossos de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional.

Annex I

Titulacions per a impartir les assignatures d’ensenyament secundari i batxillerat i els corresponents mòduls dels cicles formatius de formació professional.

Annex II

Condicions de l'habilitació transitòria

Annex III

Condicions de l'habilitació transitòria

Annex IV

Sol.licitud d'habilitacions transitòries

Annex V

Reconeixement d'habilitacions transitòries

veure en pàgina de la Conselleria


Veure en DOGV
15/10/03

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la DGP de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'adscripció en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional als llocs de treball dels instituts i seccions d'Educació Secundària.

veure en pàgina de la Conselleria


Veure en
DOGV
24/07/03

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial. 


Veure en
DOGV
23/07/03

ORDRE de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial. 


Veure en
DOGV
12/07/02

ORDRE d'1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents, dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen Ensenyances de Règim Especial. [2002/Q7639]


Veure en BOE
1/12/98

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes. (pdf)


Veure en BOE
6/10/98

REAL DECRETO 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes. (pdf)


 


Veure en DOGV

Número DOGV:
4608 
Data DOGV:
15.10.2003
Secció:
II. AUTORITATS I PERSONAL
Subsecció:
B) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Apartat:
1. ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Origen inserció: Conselleria de Cultura, Educació i Esport
 

Ordre de 30 de setembre de 2003, de la conselleria de cultura, educació i esport, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement de l’habilitació transitòria prevista en l’orde d’1 de juliol de 2002 en els cossos de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional.

Per Orde d’1 de juliol de 2002 (DOGV de 12 de juliol), modificada per Orde de 26 de juny de 2003 (correcció d’errades en DOGV de 24 de juliol), es regulen l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial.

Els articles 2.2, 8 i 9 de l’orde mencionada establixen les condicions i els requisits per a adquirir l’habilitació transitòria pels funcionaris que estiguen afectats per la modificació de la plantilla del centre en què estan ocupant llocs amb caràcter definitiu.

Del que s’ha exposat es deriva la necessitat d’establir el procediment que cal seguir per a reconéixer i acreditar les habilitacions transitòries del professorat en el procés d’adscripció previst per al curs 2003/2004.

En la tramitació d’esta orde s’ha complit el que preveu l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.

En virtut d’això, i d’acord amb les atribucions que em conferix l’article 35 de la Llei 5/1983, del Govern Valencià,

ordene

Primer

La present orde és d’aplicació als funcionaris de carrera amb destinació definitiva dels cossos següents:

- Professors d’Ensenyament Secundari.
- Professors tècnics de Formació Professional.

Segon

Podran sol·licitar l’habilitació, mitjançant el procediment previst en la present orde, els funcionaris dels cossos indicats més amunt que es troben afectats per modificacions de plantilles o relacions de llocs de treball en les situacions previstes en els apartats 5.1 i 5.2 de l’Orde d’1 de juliol de 2002 (DOGV de 12 de juliol), modificada per l’Orde de 26 de juny de 2003 (correcció d’errades en DOGV de 24 de juliol).

Tercer

1r. L’habilitació transitòria s’adquirirà dins del propi cos, per una o diverses especialitats distintes de les que siga titular, en el cas que es complisca alguna de les condicions següents:

  1. Estar en possessió de la titulació acadèmica que per a cada especialitat s’establix en l’annex I.
  2. Acreditar la impartició durant dos cursos acadèmics complets en centres públics dependents de l’administració educativa d’una matèria corresponent a l’especialitat per a la qual sol·licita l’habilitació transitòria en les condicions que s’establixen en l’annex II.

2n. L’especialitat de Tecnologia, podran adquirir-la, a més dels funcionaris del cos de professors d’Ensenyament Secundari, els funcionaris del cos de professors tècnics de Formació Professional de les especialitats d’Equips Electrònics; Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble; Instal·lacions Electrotècniques; Laboratori; Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Manteniment de Vehicles; Màquines, Servicis i Producció; Operacions de Processos; Oficina de Projectes de Construcció; Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica; Operacions de Producció Agrària; Producció Tèxtil i Tractaments Fisicoquímics, i Soldadura.

3r. Per a les especialitats corresponents a la Formació Professional, a més de posseir la titulació que s’especifica en l’annex I, s’haurà d’acreditar l’experiència laboral en almenys un dels camps professionals que s’especifiquen en l’annex III.

Quart

El procediment d’habilitació transitòria serà el següent:

1r. El termini per a presentar la sol·licitud serà de deu dies comptats des de la notificació de la circumstància que implique la pèrdua provisional o definitiva del lloc de treball que ocupen amb caràcter definitiu.

2n. Les sol·licituds es presentaran conforme al model establit com annex IV, que estarà a disposició dels interessats en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport i que es trobarà disponible en l’adreça d’internet de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (http://www.cult.gva.es). Les sol·licituds es presentaran en la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport en què el funcionari tinga la destinació definitiva i hauran d’anar acompanyades dels documents acreditatius dels requisits exigits per a l’adquisició de l’habilitació transitòria segons s’especifica en els annexos I, II i III. En tot cas, també es podran presentar en qualsevol de les dependències a què al·ludix l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3r. En cada direcció territorial es constituirà una comissió encarregada de l’estudi i la proposta sobre les sol·licituds presentades. Dites comissions, nomenades pel director territorial corresponent, estaran integrades per:

  • El director territorial o funcionari en qui delegue, que actuarà com a president.
  • Dos vocals a proposta del director general d’Ensenyament.
  • Un vocal a proposta del director general de Personal Docent.
  • El cap de la Secció de Personal de la Direcció Territorial, que actuarà com a secretari.

Podran participar en cada una de les comissions que es constituïsquen, quan siguen expressament designats a este efecte, un representant per cada un dels sindicats que integren la Mesa de Negociació, que actuaran amb veu però sense vot.

4t. Una vegada revisades les sol·licituds dels interessats i la documentació aportada i després de comprovar que hi reunixen els requisits exigits, la comissió elevarà al director territorial corresponent la proposta d’habilitacions transitòries reconegudes perquè este dicte l’oportuna resolució ajustada al model de l’annex V.

Cinqué

L’habilitació transitòria obtinguda conforme al que s’ha previst en la present norma únicament tindrà validesa dins el procediment regulat en l’Orde d’1 de juliol de 2002 (DOGV de 12 de juliol), modificada per Orde de 26 de juny de 2003 (correcció d’errors en DOGV de 24 de juliol). Per a la seua consolidació l’interessat haurà de superar les accions formatives que a l’efecte convoque la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

L’habilitació obtinguda mitjançant el que s’ha establit en el punt tercer 1.b) s’utilitzarà d’acord amb el que s’ha establit en l’annex II, i no podrà utilitzar-se per a les especialitats corresponents a la Formació Professional Específica.

Sisé

Els qui participant en el procés de reconeixement d’una habilitació transitòria, segons el que es disposa en esta orde, no superaren amb qualificació d’apte les actuacions formatives que preveu l’article 10 de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV núm. 4.291, de 12 de juliol), disposaran d’una única oportunitat addicional per a obtindre la qualificació d’apte.

En el supòsit de no superar les accions formatives requerides en els termes indicats, quedarà sense efecte el nomenament obtingut en el procediment d’adscripció regulat en la disposició transitòria primera de l’esmentada orde en plaça de l’especialitat transitòria reconeguda, i el professor afectat passarà a tindre la condició de suprimit en la plaça d’origen.

Seté

La present orde entrarà en vigor el sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de setembre de 2003
El conseller de Cultura, Educació i Esport
Esteban González Pons

 


 Veure en DOGV

Número DOGV:
4608 
Data DOGV:
15.10.2003
Secció:
II. AUTORITATS I PERSONAL
Subsecció:
B) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Apartat:
1. ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Origen inserció: Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Títol inserció:

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'adscripció en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional als llocs de treball dels instituts i seccions d'Educació Secundària. [2003/F10831]

 

Text de la inserció:

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'adscripció en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional als llocs de treball dels instituts i seccions d'Educació Secundària. [2003/F10831]

La disposició transitòria primera de l'Orde d'1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, modificada per Orde de 26 de juny de 2003 (correcció d'errades en DOGV de 24 de juliol), per la qual es regula l'adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial, preveu la realització d'un procés d'adscripció durant el curs escolar 2003/2004.

En la tramitació d'esta resolució s'ha complit el que preveu l'article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal de les Administracions Públiques.

De conformitat amb la disposició més amunt esmentada i la disposició addicional segona de la mencionada Orde d'1 de juliol de 2002, esta Direcció General ha resolt: 
Convocar procediment d'adscripció referit al seu àmbit territorial d'acord amb les bases següents:

Primera
Els llocs de treball objecte d'adscripció són els corresponents als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional existents en les plantilles publicades per Resolució de 6 d'octubre de 2003, del director general de Personal Docent.

Primera fase: adscripció a centre

Segona
Per part de cada direcció territorial es notificarà a cada centre:

a) Relació de funcionaris amb destinació definitiva en el centre que queden adscrits automàticament en el centre, en el cas d'aquelles especialitats en què el nombre de funcionaris amb destinació definitiva és igual o inferior al nombre de llocs de treball determinats en la plantilla del centre.

b) Relació, si és procedent, de funcionaris amb destinació definitiva en el centre que han de participar en el procediment d'adscripció, en el cas d'aquelles especialitats en què el nombre de funcionaris amb destinació definitiva és superior al nombre de llocs de treball determinats en la plantilla del centre.

c) Relació total de llocs de treball corresponents al centre.

Tercera
Rebudes en el centre les relacions establides en la base anterior i en el cas que hi haguera funcionaris sense adscripció automàtica segons l'apartat b) de la base segona, la direcció del centre reunirà el dia 27 d'octubre de 2003 els funcionaris dels departaments de les especialitats afectades a fi que en cada una d'elles queden adscrits tants funcionaris com llocs de treball existents.
Amb este fi se seguiran successivament els criteris següents:

1. Acord dels funcionaris afectats.
2. Si no existix acord perquè el nombre de funcionaris que sol·liciten quedar sense adscripció és major que la diferència entre el nombre de funcionaris de carrera amb destinació definitiva i el nombre de llocs que determina la plantilla, en la corresponent especialitat, la prioritat per a quedar sense adscripció vindrà determinada per l'aplicació successiva dels criteris següents:

a) Major temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga cada funcionari.
b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça. 
c) Any menys recent d'ingrés en el cos.
d) Pertànyer al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari.
e) Major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

3. Si no existix acord perquè el nombre de funcionaris que sol·liciten quedar sense adscripció és menor que la diferència entre el nombre de funcionaris de carrera amb destinació definitiva i el nombre de llocs que determina la plantilla, en la corresponent especialitat, es determinarà qui queda sense adscripció d'acord amb els criteris següents:

a) Menor temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos a què pertanga cada funcionari.
b) Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.
c) Any més recent d'ingrés en el cos.
d) No pertànyer al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari.
e) Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Els funcionaris que queden sense adscripció podran sol·licitar l'adscripció a la resta de llocs del centre d'acord amb el que establix la base següent. A tal efecte podran sol·licitar des d'eixa data habilitacions transitòries que pogueren correspondre'ls, en les condicions determinades en l'Orde de 30 de setembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Els funcionaris que tenen destinació en un centre per desglossament, desdoblament, transformació total o parcial d'un altre o altres centres, transformació de l'especialitat a què corresponga el lloc o integració en un altre, se'ls computarà en l'antiguitat com a definitius la referida al seu centre d'origen.

No podran quedar sense adscripció, en aplicació dels criteris anteriors, els funcionaris procedents del cos de catedràtics numeraris de Batxillerat que tinguen destinació definitiva en la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE.

Quarta
Els funcionaris no adscrits podran voluntàriament sol·licitar els llocs que quedaren vacants en el centre, sempre que compten amb l'especialitat o l'habilitació transitòria corresponent, per a la qual cosa la direcció del centre convocarà abans del dia 21 de novembre de 2003 els funcionaris afectats, i els adscriurà de conformitat amb l'orde successiu de prioritat següent:

1. Ser titular de l'especialitat corresponent.
2. Tindre l'habilitació transitòria obtinguda per titulació i experiència.
3. Tindre l'habilitació transitòria obtinguda per titulació.
4. Tindre l'habilitació transitòria obtinguda per experiència.
En el cas de concórrer més d'un sol·licitant en un lloc de treball amb el mateix orde de prioritat, s'aplicaran els criteris del punt 2 de la base tercera.

Així mateix, es podran adscriure als llocs de treball prevists en l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de l'Orde d'1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, sempre que els sol·licitants siguen titulars de les especialitats del lloc o titulars d'una d'elles i habilitats transitòriament per l'altra. En el cas de concórrer més d'un sol·licitant, s'aplicaran els criteris del punt 2 de la base tercera.

Cinquena
Els funcionaris que no queden adscrits en esta fase de centre hauran d'optar per adquirir la condició de pèrdua provisional de destinació i, voluntàriament, la de suprimits en el seu centre d'origen; en este últim cas hauran de participar obligatòriament en la fase de localitat.

Sisena
La direcció del centre exposarà abans del dia 24 de novembre de 2003 al tauler d'anuncis del centre, d'acord amb el models inclosos com a annex a la present resolució, les relacions següents:

a) Relació de funcionaris adscrits en el centres.
b) Relació de funcionaris amb destinació definitiva no adscrits amb la condició de pèrdua provisional de destinació.
c) Relació de funcionaris amb destinació definitiva no adscrits amb la condició de suprimits.
d) Relació de vacants a incloure en la fase següent d'adscripció.

Així mateix, el director del centre farà arribar el mateix dia a la direcció territorial corresponent les anteriors relacions en els termes exposats.

Segona fase: adscripció a localitat

Setena
En esta fase hauran de participar, per les especialitats de què són titulars, amb caràcter obligatori els funcionaris no adscrits en la fase anterior que tinguen la condició de suprimits i els funcionaris amb la condició de suprimits per tancament definitiu del centre en què tingueren la destinació definitiva, així com aquells amb la condició de suprimits per execució de sentència o recurs administratiu.

Els funcionaris amb pèrdua provisional de destinació podran optar voluntàriament en esta fase a places vacants de les seues especialitats, o al contrari romandre en esta situació per un temps màxim de quatre anys, amb possibilitat de retornar al seu centre amb ocasió de vacant, transcorreguts estos anys adquiriran automàticament la condició de suprimits.

En esta fase es proveiran els llocs de treball que queden per adscriure en la localitat una vegada resolta la fase anterior.

Els participants s'ordenaran en dos grups, en primer lloc els funcionaris suprimits i a continuació els funcionaris amb pèrdua provisional de destinació.
Dins de cada grup s'ordenaran pels criteris establits en el punt 2 de la base tercera, referit a localitat. L'antiguitat en la localitat vindrà determinada per la suma dels temps de servicis prestats, de forma ininterrompuda, en els centres pertanyents a la localitat com a funcionaris de carrera amb destinació definitiva.

Huitena
Les direccions territorials confeccionaran les llistes següents:

a) Vacants referides a la localitat.
b) Funcionaris suprimits ordenats segons els criteris de la base anterior.
c) Funcionaris amb pèrdua provisional de destinació ordenats segons els criteris de la base anterior.

Seguidament procediran a la convocatòria d'acte públic en què es realitzarà:

1. L'adscripció voluntària dels funcionaris suprimits per les seues
especialitats als llocs vacants segons l'orde establit en la base setena.
2. En cas de quedar llocs vacants en alguna especialitat i funcionaris suprimits sense adscripció de dites especialitats, es procedirà a l'adscripció obligatòria aplicant el criteri invers a l'utilitzat en l'apartat anterior.
3. L'adscripció voluntària dels funcionaris amb pèrdua provisional de destinació per les seues especialitats als llocs vacants segons l'orde establit en la base setena.

Novena
Una vegada realitzada l'adscripció, les direccions territorials faran públiques als seus taulers d'anuncis les relacions següents:

a) Relació de funcionaris amb especificació de la destinació adjudicada.
b) Relació de llocs de treball vacants.
c) Relació de funcionaris suprimits i amb pèrdua provisional de destinació sense adscripció.

Tercera fase: adscripció a zona

Deu
En esta fase podran participar voluntàriament, per les especialitats de què són titulars, els altres funcionaris no adscrits en la fase anterior.

Participaran també els qui tinguen la condició de suprimits o amb pèrdua provisional de destinació procedents dels centres docents integrats en el Complex Educatiu de Xest. La seua participació serà forçosa en la zona que a la seua localitat correspon, i voluntària en totes les altres de la província de València per les quals opten.

En esta fase es proveiran els llocs de treball que queden per adscriure en cada zona una vegada resolta la fase anterior.

Els criteris d'ordenació dels participants seran els establits en la base setena referit a zona. L'antiguitat en la zona vindrà determinada per la suma dels temps de servicis prestats, de forma ininterrompuda, en els centres pertanyents a la zona, com a funcionaris de carrera amb destinació definitiva.

L'antiguitat en la zona dels professors procedents dels centres docents integrats en el Complex Educatiu de Xest en zona distinta a la corresponent a la localitat, serà la mateixa que els corresponga a la seua pròpia zona.

Onze
Les direccions territorials confeccionaran les llistes següents:

a) Vacants referides a la zona.
b) Funcionaris participants ordenats segons els criteris de la base anterior.
Seguidament procediran a la convocatòria d'acte públic en què es realitzarà:

1. L'adscripció voluntària dels funcionaris suprimits per les seues especialitats als llocs vacants segons l'orde establit en la base deu.
2. L'adscripció voluntària dels funcionaris amb pèrdua provisional de destinació per les seues especialitats als llocs vacants segons l'orde establit en la base deu.
3. En cas de quedar llocs vacants en la zona corresponent al Complex Educatiu de Xest en alguna especialitat, i funcionaris procedents d'este complex de dites especialitats sense adscripció segons els órdens primer i segon anteriors, es procedirà a la seua adscripció obligatòria aplicant el criteri invers a l'utilitzat en l'apartat anterior.

Dotze
Una vegada realitzada l'adscripció, les direccions territorials faran públiques als seus taulers d'anuncis les relacions següents:

a) Relació de funcionaris amb especificació de la destinació adjudicada.
b) Relació de llocs de treball vacants.
c) Relació de funcionaris sense adscripció.
Quarta fase: adscripció a província

Tretze
En esta fase podran participar, per les especialitats de les quals són titulars, amb caràcter voluntari els funcionaris no adscrits en la fase anterior.

En esta fase es proveiran els llocs de treball que queden per adscriure en la província una vegada resolta la fase anterior.

Els criteris d'ordenació dels participants seran els establits en el punt 2 de la base tercera, referit a província. L'antiguitat en la província vindrà determinada per la suma dels temps de servicis prestats, de forma ininterrompuda, en els centres pertanyents a la província, com a funcionaris de carrera amb destinació definitiva.

Catorze
Les direccions territorials confeccionaran les llistes següents:

a) Vacants referides a la província.
b) Funcionaris participants ordenats segons els criteris de la base anterior.
Seguidament procediran a la convocatòria d'acte públic en què es realitzarà l'adscripció voluntària dels funcionaris participants per les seues especialitats als llocs vacants segons l'orde establit en la base anterior.

Una vegada realitzada l'adscripció, les direccions territorials faran públiques als seus taulers d'anuncis les relacions següents:

a) Relació de funcionaris amb especificació de la destinació adjudicada.
b) Relació de llocs de treball vacants.
c) Relació de funcionaris sense adscripció.
Cinquena fase: adscripció a comunitat

Quinze
En esta fase podran participar, per les especialitats de què són titulars, amb caràcter voluntari els funcionaris no adscrits en la fase anterior.

En esta fase es proveiran els llocs de treball que queden per adscriure en la comunitat una vegada resolta la fase anterior.

Els criteris d'ordenació dels participants seran els establits en el punt 2 de la base tercera, referit a comunitat. L'antiguitat en la comunitat vindrà determinada per la suma dels temps de servicis prestats, de forma ininterrompuda, en els centres dependents de la Generalitat Valenciana com a funcionaris de carrera amb destinació definitiva.

Setze
La Direcció General de Personal Docent confeccionarà les llistes següents:

a) Vacants referides a la comunitat.
b) Funcionaris participants ordenats segons els criteris de la base anterior.
Seguidament procediran a la convocatòria d'acte públic en què es realitzarà l'adscripció voluntària dels funcionaris participants per les seues especialitats als llocs vacants segons l'orde establit en la base anterior.

Una vegada realitzada l'adscripció, es faran públiques als taulers d'anuncis de les direccions territorials les relacions següents:

a) Relació de funcionaris amb especificació de la destinació adjudicada.
b) Relació de llocs de treball vacants.
c) Relació de funcionaris sense adscripció.
Sisena fase: adscripció a localitat i zona amb habilitació transitòria 

Dèsset
En esta fase podran participar, per les habilitacions transitòries, amb caràcter voluntari els funcionaris no adscrits en la fase anterior.

En esta fase es proveiran els llocs de treball que queden per adscriure en les respectives localitats o zones una vegada resolta la fase anterior.

Els criteris d'ordenació dels participants seran els establits en la base quarta i, si és procedent, en el punt 2 de la base tercera, referits respectivament a localitat o zona.

Díhuit
La Direcció General de Personal Docent confeccionarà les llistes següents:

a) Vacants referides a les respectives localitats i zones.
b) Funcionaris participants ordenats segons els criteris de la base anterior.
Seguidament procediran a la convocatòria d'acte públic en què es realitzarà l'adscripció voluntària dels funcionaris participants per les seues habilitacions transitòries als llocs vacants, començant per les localitats i continuant per les zones segons l'orde establit en la base anterior.

Una vegada realitzada l'adscripció, es faran públiques als taulers d'anuncis de les direccions territorials les relacions següents:

a) Relació de funcionaris amb especificació de la destinació adjudicada.
b) Relació de llocs de treball vacants.
c) Relació de funcionaris sense adscripció.

Normes finals

Dènou
Finalitzades les fases de localitat, zona, província i comunitat, la direcció territorial corresponent dictarà resolució d'adscripció i la notificarà a l'interessat.

Els funcionaris que queden sense adscripció adquiriran la condició de pèrdua provisional de destinació i, voluntàriament, la de suprimit en el seu centre d'origen, i estaran a allò que s'ha disposat per a la respectiva situació en els articles 5 i 6 de l'Orde d'1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, modificada per Orde de 26 de juny 2003.

Vint
Contra les resolucions d'adscripció de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport podrà interposar-se recurs d'alçada davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des del sendemà de la seua notificació.

Els afectats pel procediment podran formular al·legacions, en qualsevol fase d'este, que hauran de ser tingudes en consideració pel centre o la direcció territorial corresponent, segons la fase en què es trobe la tramitació, en els tràmits successius regulats en la present resolució.

Vint-i-una
L'adscripció als llocs de treball obtinguts en qualsevol de les fases del procés que regula esta resolució tindrà caràcter de destinació definitiva i serà irrenunciable, adquirint efectes d'1 de setembre de 2004.

No es voran afectats en cap de les fases del procediment que es regula en la present resolució, els funcionaris amb destinació definitiva que en la mencionada data tinguen complida l'edat de jubilació forçosa sense possibilitat de prolongació voluntària.

L'adscripció als llocs de treball obtinguts en qualsevol de les fases del procés que regula esta resolució no es considera canvi de destinació a efecte de participar en futurs concursos de provisió de llocs de treball.

Vint-i-dos
Els funcionaris adscrits a llocs de treball de centres, el funcionament dels quals no estiga previst a l'inici del curs 2004/2005, adquiriran la condició de desplaçats prevista en l'article 5.3 de l'Orde d'1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, i romandran en tal situació fins a l'efectiva posada en funcionament del lloc de treball.

Vint-i-tres
Els funcionaris afectats pel procediment que es regula en la present resolució que per motius justificats no pogueren comparéixer personalment quan foren convocats als actes d'adscripció en qualsevol de les seues fases, ho podran realitzar per escrit o designar una altra persona perquè actue en el seu nom. 

Vint-i-quatre
Als efectes del procediment regulat en esta resolució, els servicis efectius i l'antiguitat en el cos s'entendran referits tant als acumulats en el cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari, com als acumulats en el cos de professors d'Ensenyament Secundari.

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició, o bé, cabrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant el director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en el termini d'un mes a comptar des del sendemà de la seua notificació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se, a la seua elecció, davant el jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual tinga el recurrent el seu domicili o es trobe la seu de l'òrgan autor d'este acte, en el termini de dos mesos a comptar des del sendemà de la seua notificació.

València, 7 d'octubre de 2003.. El director general de Personal Docent: José Antonio Rovira Jover.

Veure en DOGV  
Número DOGV:
4610 
Data DOGV:
17.10.2003
Secció:
II. AUTORITATS I PERSONAL
Subsecció:
A) PLANTILLES ORGÀNIQUES I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL
Apartat:
1. GENERALITAT VALENCIANA
Origen inserció: Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es fixen les plantilles en els instituts i seccions d'Educació Secundària, a efectes d'adscripció i reubicació del professorat. [2003/X10833]

veure annexos

L'Acord entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i les organitzacions sindicals d'ensenyança sobre dotació de plantilles i condicions de treball del professorat dels Instituts i Seccions d'Educació Secundària per a l'aplicació de la LOGSE de 25 de maig de 1999, establix els criteris per a la determinació de la plantilla estable dels centres de secundària a fi de dotar-los de recursos humans suficients que garantisquen la qualitat i millora de l'ensenyança i possibiliten l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

Per la seua banda, en la Mesa Sectorial de 19 de desembre de 2001 es van acordar els criteris per a l'elaboració de plantilles de professorat de Formació Professional Específica. 

Així mateix, segons l'article 4 de l'apartat II de l'Acord de 25 de maig de 1999, l'assignació per especialitat de les plantilles modulars i la determinació de la plantilla estable tipus es realitzarà en el marc de la Mesa Sectorial. En este sentit, s'han fixat els criteris per a determinar la plantilla estable en els instituts i seccions de la Comunitat Valenciana segons Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 12 de juny de 2003 i els criteris per a l'elaboració de plantilles de Formació Professional Específica.

Tots els criteris mencionats s'han plasmat en una plantilla de cada centre que li correspon segons el seu perfil establit en el Mapa Escolar de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, aprovant-se totes elles en la Mesa Sectorial de 26 de juny de 2003.

Amb fonament en el Reial Decret 2.112/1998, de 2 d'octubre, l'Orde d'1 de juliol de 2002 de la Conselleria de Cultura i Educació, modificada en determinats articles per l'Orde de 26 de juny del 2003 i per la correcció d'errors a esta última publicada en el DOGV de 24 de juliol de 2003, es pretén adequar els recursos docents a les exigències de l'ordenació acadèmica i de la planificació educativa i fixar els criteris de recol·locació del professorat que es veja afectat per circumstàncies que impliquen l'amortització o modificació del lloc de treball que venien exercint, tal com arreplega el punt
II.5 de l'Acord de 25 de maig de 1999. 

La Disposició Addicional Segona de l'Orde d'1 de juliol de 2002, autoritza a la Direcció General de Personal Docent a publicar les plantilles d'adscripció i reubicació. En virtut d'això, resolc:

Primer
En els Instituts d'Educació Secundària i Seccions d'Educació Secundària, es determina la plantilla de llocs de treball de cada centre per especialitats, a efectes que puguen ser ocupats per funcionaris de carrera amb destí definitiu en el procés d'adscripció i reubicació, segons l'annex I. 

Segon
La plantilla de cada centre contempla el total de llocs a ocupar per mitjà de destí definitiu, incloent els llocs que corresponen al Cos de Mestres. No obstant això, el procés d'adscripció i reubicació afecta només als Cossos de Catedràtics d'Ensenyances Secundàries, Professors d'Ensenyança Secundària i Professors Tècnics de Formació Professional, els codis d'especialitat del qual, arreplegats en la present resolució, estan compresos entre el 201 i 390.

La plantilla corresponent al Cos de Mestres té caràcter merament informatiu atés que per a la creació/supressió de llocs de treball i provisió de destins de les especialitats amb codis compresos entre 140 i 152 s'estarà al que anualment, dins de cada curs escolar, s'establisca per mitjà de les Ordes per què s'incrementen o reduïxen unitats i llocs de treball del primer cicle d'ESO en IES i en les convocatòries de concurs de trasllats i de provisió de destins a mestres sense destí definitiu. Amb el dit caràcter s'inclouen, així mateix, els llocs de treball de Psicologia i Pedagogia en SPES, amb codi número 298, corresponents a la plantilla dels Servicis Psicopedagògics Escolars. 

Tercer
Els llocs de treball de l'especialitat d'Educació Física corresponents al Cos de Professors Tècnics d'Ensenyaments Mitjans, Grup B, a extingir, en els centres d'Educació Secundària, que s'inclouen en l'annex I, no son objecte d'adscripció per regir-se per la seua normativa pròpia i estar exclosos de l'àmbit d'aplicació de l'Orde d'1 de juliol de 2002.

Quart
Els funcionaris en situació de suprimit o pèrdua provisional de destí podran reubicar-se en llocs de centres el funcionament dels quals no estiga previst a l'inici del curs 2004/2005. Els dits centres vénen identificats amb l'observació de «Centre en Construcció».

Quint
En les Escoles d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi i Orihuela, s'inclouen, en l'Annex 2, els llocs de treball que corresponen als Cossos de Professors de Secundària per tractar-se de Batxillerats de la modalitat artística.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, els interessats podran interposar els següents recursos, sense perjuí de qualsevol altre que estimen procedent, en els terminis i davant els òrgans que a continuació s'indiquen:

a) Potestativament el recurs de reposició davant del director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) O bé directament, el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta resolució, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, d'acord amb el que preveu els articles 8.2, 14.2, 25.1 i 46.1 de la LRJCA (Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 6 d'octubre de 2003.. El director general de Personal Docent: José
Antonio Rovira Jover.

 


DOGV número 4616, de data 27.10.2003

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre del 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 6 d'octubre del 2003 publicada en el DOGV número 4610 de 17 d'octubre del 2003, per la qual es fixen les plantilles en els Instituts i Seccions d'Educació Secundària, a efectes d'adscripció i reubicació del professorat. [2003/11312]

veure també en

La Resolució de 6 d'octubre del 2003 de la Direcció General de Personal Docent, publicada en el DOGV número 4610 de 17 d'octubre del 2003, fixa les plantilles en els Instituts i Seccions d'Educació Secundària, a efectes d'adscripció i reubicació del professorat.
Amb posterioritat a la publicació de la dita disposició legal s'han detectat alguns errors en el nombre de puestos de diversos centres, afectats per la supressió, per la qual cosa resulta necessari procedir a la seua modificació.

En virtut d'això, resolc:

Article únic

Es modifica l'Annex I de la Resolució de 6 d'octubre del 2003 per la qual es fixen les plantilles en els Instituts i Seccions d'Educació Secundària, a efectes d'adscripció i reubicació del professorat, en els termes que figuren en l'annex a la present resolució, relacionant únicament determinats llocs que han experimentat modificació i que corresponen als Centres que es relacionen en el mencionat annex.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, els interessats podran interposar els següents recursos, sense perjuí de qualsevol altre que estimen procedent, en els terminis i davant dels òrgans que a continuació s'indiquen:

Potestativament el recurs de reposició davant del director general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que preveu els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

O ben directament el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació d'esta resolució, davant del Jutjat d'allò Contencioso Administrativo de València, d'acord amb el que preveu els articles 8.2, 14.2, 25.1 i 46.1 de la LRJCA (Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administratiu. 

València, 20 d'octubre del 2003.. El director general de Personal Docent: José Antonio Rovira Jover.


RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2003 de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 12 de juliol de 2002, de la direcció general de Personal, per la qual es determinen les zones d’adscripció i reubicació. [2003/X11045]   

Veure en DOGV 16/10/03

La resolució de 12 de juliol de 2002, de la Direcció General de Personal, per la qual es determinen les zones d’adscripció i reubicació, en el seu annex determinava les zones d’adscripció i reubicació   
Amb posterioritat s’han produït diverses modificacions a causa de la incorporació i desaparició de diversos centres. Per tant, es procedix a determinar les zones tal com es relacionen en l’annex de la present resolució.  

València, 1 d’octubre de 2003.– 
El director general de Personal Docent: José Antonio Rovira Jover.


Veure en DOGV 24/07/03

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial. [2003/X8749] 

Advertides errades en l’orde de referència, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 4.550, de 23 de juliol de 2003, se’n procedix a la rectificació: 

En el preàmbul de l’orde, tercer paràgraf, on diu: “... fins al curs 2005-2006...”; ha de dir: “... fins al curs 2006-2007...” 

En l’article 3, pel qual es modifica l’article 6 de l’Orde d’1 de juliol de 2002, en l’apartat c, on diu: “c) Amb caràcter forçós en un altre centre de la mateixa localitat en un lloc de treball de les seues especialitats. A partir del curs 2005-2006 hauran d’obtindre destinació provisional en l’àmbit de la zona i de la província”; hi ha de dir: “c) Amb caràcter forçós en un altre centre de la mateixa localitat en un lloc de treball de les seues especialitats. A partir del curs 2006-2007 hauran d’obtindre destinació provisional en l’àmbit de la zona”.

 


Veure en DOGV 23/07/03

ORDRE de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial. [2003/X8627]

 

ORDE de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial. [2003/X8627] 

Com a conseqüència de l’Acord firmat el 24 de febrer de 2003 pel conseller de Cultura i Educació i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial sobre el procés d’adscripció del professorat de Secundària i professors tècnics de Formació Professional, procedix modificar l’Orde d’1 de juliol de 2002 en els termes que es van fixar en el dit Acord. 

Queden afectats els articles següents: article 3.2, pel que fa a la data límit del caràcter definitiu de les supressions de llocs. L’article 4.2, que establia un criteri distint per al desplaçament de professors segons fora la sol·licitud voluntària o tinguera caràcter forçós, es modifica i queda un únic criteri per a estos dos supòsits.

 Pel que fa a l’article 6 de l’Orde d’1 de juliol de 2002, es modifica la redacció i es demora l’obligació d’elecció de zona en les destinacions provisionals anuals fins al curs 2005-2006. En l’article 7, que preveia el trasllat d’ensenyaments exclusivament per als de cicles formatius, s’incorpora un nou paràgraf per a estendre esta possibilitat, encara amb caràcter excepcional, per als ensenyaments de Secundària i Batxillerat.

Al seu torn s’esmena l’errada detectada en l’article 10 en la referència als articles corresponents i se suprimix la disposició addicional primera.

En la disposició transitòria primera, apartat 2, desapareix la denominació de lloc de treball mixt a fi de no crear confusió en la classificació dels llocs. Així mateix, en el paràgraf quart se suprimix el caràcter obligatori d’adscripció a la zona en els procediments per a la recol·locació del professorat durant la progressiva implantació del Mapa Escolar, i se li conferix caràcter voluntari. 

S’hi incorpora un nou apartat que arreplega el dret de retornar al centre on es tenia la destinació definitiva, per mitjà de l’opció de quedar-se en la situació de pèrdua provisional de destinació voluntàriament fins a la recol·locació en el centre. També hi ha un nou apartat que arreplega l’especial configuració del Complex Educatiu de Xest, en l’escolarització del qual està afectada tota la Comunitat Valenciana. En este cas hauran de participar en les condicions que s’establisca en la norma de desenrotllament amb caràcter obligatori a la zona.

Així mateix, s’ha modificat la data a què es referix la disposició transitòria primera sobre la realització de l’adscripció, que es demora un curs més, i s’establix, per tant, el curs en què s’ha de fer l’adscripció en el 2003-2004. En conseqüència, el curs en què produiran els efectes de l’adscripció serà el 2004-2005.

 En la tramitació d’esta orde s’ha complit el que preveu l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.

En virtut d’això, i d’acord amb les atribucions que em conferix l’article 35 de la Llei 5/1983, del Govern Valencià,

ORDENE

 Article 1

L’article 3.2 queda redactat de la forma següent:

“Les supressions tindran caràcter provisional fins al curs 2005-2006, a partir del qual tindran caràcter definitiu. Així mateix, la supressió serà definitiva quan es produïsca el tancament definitiu d’un centre, sense que hi haja desglossament o transformació total en un altre centre”.

 Article 2

1. L’article 4.2 queda redactat de la forma següent:

“Qualsevol funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre afectat per l’amortització de llocs de treball corresponents a la seua especialitat podrà sol·licitar voluntàriament el cessament. Quan el nombre de sol·licituds siga superior a la diferència entre el nombre de funcionaris de carrera amb destinació definitiva i el nombre de llocs que preveu la plantilla, en la corresponent especialitat, la prioritat per a obtindre la condició de suprimit, pèrdua provisional de destinació o desplaçat vindrà determinada per l’aplicació successiva dels criteris següents...”.

2. Els apartats a) i b) de l’article 4.2 queden modificats en la forma següent:

a) “Major temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga cada funcionari.

b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça”. 

Article 3

L’article 6 queda modificat de la forma següent:

“Els funcionaris suprimits, amb pèrdua provisional de destinació i desplaçats, i per este orde, tindran anualment una destinació provisional en els termes següents:

a) Amb caràcter voluntari en una vacant de la seua especialitat o especialitats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

b) Amb caràcter voluntari en un lloc de treball d’una especialitat o especialitats diferents de les que siga titular en el seu centre, o en un altre centre de la mateixa localitat o zona, segons l’habilitació transitòria regulada en l’article 9 d’esta orde, i sempre en el cas que no existisca en la mateixa localitat cap vacant de la seua especialitat que puga ocupar.

c) Amb caràcter forçós en un altre centre de la mateixa localitat en un lloc de treball de les seues especialitats. A partir del curs 2005-2006 hauran d’obtindre destinació provisional en l’àmbit de la zona i de la província”.

 Article 4

1. El títol de l’article 7 queda modificat de la forma següent: “Trasllat d’ensenyaments”

2. S’afig a l’article 7 el paràgraf següent:

“Excepcionalment i en els casos que es determinen, es podran autoritzar en els ensenyaments de Secundària i Batxillerat els desdoblaments, transformacions totals o parcials, quan les exigències de la planificació educativa així ho aconsellen”.

 Article 5

L’article 10, paràgraf primer, on diu: “...per a obtindre l’habilitació transitòria en els supòsits prevists en l’article 8.1...”, hi ha de dir: “per a obtindre l’habilitació transitòria en els supòsits prevists en els articles 8 i 9...”.

Article 6

Queda suprimida la disposició addicional primera. 

 Article 7

1. En la disposició transitòria primera on diu: “Adscripció del professorat durant el curs 2002-2003”, hi ha de dir:

“Adscripció del professorat durant el curs escolar 2003-2004.

Durant el curs escolar 2003-2004, la Direcció General de Personal convocarà un procediment d’adscripció d’acord amb els criteris següents...”.

2. En la disposició transitòria primera, apartat 2, queda eliminat l’últim incís: “sent titulars d’un lloc de treball mixt”.

3. En la disposició transitòria primera, apartat 4, paràgrafs primer, segon i tercer queden modificats en els termes següents:

“Els funcionaris afectats per l’amortització que no obtinguen plaça en la reubicació voluntària al centre adquiriran la condició de pèrdua provisional de destinació i, voluntàriament, la de suprimit; hauran de participar, per tant, en el procés d’adscripció a llocs de les seues especialitats en la localitat corresponent.

Els qui no hagueren obtingut plaça podran participar voluntàriament en l’adscripció a la zona, a la província i a la Comunitat.

Els funcionaris que no hagueren obtingut plaça en els supòsits del paràgraf anterior podran obtindre, voluntàriament, en la localitat o zona un lloc d’una especialitat diferent de la que són titulars, quan disposen de l’habilitació transitòria a què es referixen els articles 8 i 9”.

4. L’apartat 5 queda modificat en la data d’efectes, resultant: “Els efectes de l’adscripció seran per al curs 2004-2005...”.

 5. S’hi afig l’apartat 6, que queda redactat de la forma següent:

 “No obstant el que disposa l’apartat 4, paràgraf primer, el funcionari afectat per l’amortització que no obtinga plaça en la reubicació voluntària al centre, haja optat per la situació de pèrdua provisional de destinació i li corresponguera una plaça en la localitat de la seua especialitat, podrà voluntàriament no acceptar-la i quedar-se en la situació de pèrdua provisional de destinació, a fi que en el termini de 4 anys puga retornar al seu centre amb ocasió de vacant. Si en el dit termini no ha obtingut destinació definitiva, adquirirà la condició de suprimit segons el que disposa l’article 5.2 d’esta orde.

Els funcionaris que voluntàriament realitzen esta opció estaran obligats en l’elecció de la destinació provisional a l’elecció de vacants en la localitat i en el supòsit que no hi hagen de la seua especialitat en la localitat, en la zona”.

6. S’hi afig l’apartat 7 en els termes següents: “Els funcionaris amb la condició de pèrdua provisional de destinació i suprimits procedents dels centres docents integrats en el Complex Educatiu de Xest, per les seues especials característiques, hauran de participar amb caràcter obligatori en el procés d’adscripció a zona, en les condicions que s’establisca en les normes de desenrotllament”.

 7. S’hi afig l’apartat 8 en els termes següents: “A l’efecte del procediment regulat en esta disposició transitòria, els criteris regulats en l’article 4 s’entendran referits als servicis efectius i l’antiguitat acumulats tant en el cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, com en els acumulats en el cos d’Ensenyament Secundari”.

 Article 8

S’hi incorpora la disposició addicional primera següent:

“Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, que en la disposició addicional novena, apartat 1, crea els cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, d’Escoles Oficials d’Idiomes i d’Arts Plàstiques i Disseny, s’entendrà que l’Orde d’1 de juliol de 2002 serà d’aplicació als cossos de catedràtics adés esmentats”.

  DISPOSICIÓ FINAL

 La present orde vigirà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 València, 26 de juny de 2003

El conseller de Cultura, Educació i Esport,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

 


Veure en DOGV 12/07/02

ORDRE d'1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents, dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen Ensenyances de Règim Especial. [2002/Q7639]

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, dóna configuració jurídica a un profund procés de reforma de tot el sistema educatiu. Entre altres, la llei ha previst diferents exigències formatives, derivades de l'ampliació de l'ensenyança obligatòria fins als 16 anys, la substitució de part de la segona etapa de l'Educació General Bàsica pel primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria i una modificació del Batxillerat i la Formació Professional.

L'actual ordenació del sistema educatiu definix unes necessitats que suposen una adequació qualitativa i quantitativa de les plantilles de professors dels centres docents, provocada pel canvi en l'organització curricular, en la mesura que s'exigixen noves funcions docents i una organització pedagògica dels centres capaç de facilitar la consecució dels fins educatius derivats del nou marc educatiu. Esta redefinició de les plantilles docents haurà de tindre en compte necessàriament les especialitats docents requerides pel nou  sistema educatiu en funció de les àrees i matèries que hauran d'impartir els professors, segons els coneixements específics necessaris per a portar a terme les activitats educatives.

El principal objectiu d'esta orde és regular els procediments per a la recol·locació del professorat durant la progressiva implantació del mapa escolar, i establir mesures transitòries que conduïsquen a facilitar la mobilitat voluntària del professorat i evitar, en la mesura que es puga, els desplaçaments dels professors provocats per la modificació de les plantilles dels centres docents.

Amb la finalitat d'adequar els recursos docents a les noves exigències de la nova ordenació acadèmica, es fa necessari regular la recol·locació del professorat que es veja afectat per circumstàncies que impliquen l'amortització o modificació del lloc de treball que exercien, tal com arreplega el punt II.5 de l'Acord de 25 de maig de 1999 subscrit entre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les organitzacions sindicals d'Ensenyança, sobre dotació de plantilles i condicions de treball del professorat dels instituts i seccions d'Educació Secundària per a l'aplicació de la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE).

El Reial Decret 2.112/1998, de 2 d'octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d'àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents, establix, en la disposició addicional quinzena, que les administracions educatives podran establir criteris i procediments per a la redistribució del professorat per la implantació del segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, del Batxillerat i de la Formació Professional, en la forma que determine cada una d'estes administracions.

En la tramitació d'esta orde s'ha complit el que preveu l'article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.

En virtut d'això, segons el que disposen el Reial Decret 1.701/1991, de 29 de novembre, Reial Decret 1.635/1995, de 6 d'octubre, Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, Reial Decret 989/2000 de 2 de juny, i les disposicions addicionals onzena, dotzena, tretzena, catorzena i quinzena del Reial Decret 2.112/1998, i en ús de les atribucions que em conferix l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern Valencià,

ORDENE
Article 1. Àmbit d'aplicació
1.1 La present orde té per objecte regular els procediments d'adscripció i reubicació dels funcionaris de carrera amb destí definitiu afectats com a conseqüència de les modificacions en les plantilles o relacions de llocs de treball, per la implantació de les noves ensenyances de la LOGSE i d'acord amb la planificació educativa.

1.2 S'aplicarà als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny i catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques.

Article 2. Competència docent i estabilitat del professorat 
2.1 La competència docent del professorat pertanyent als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i professors dels cossos que impartixen Ensenyances de Règim Especial queda definida per la possessió d'una especialitat, o atribució docent, segons el que disposen els reials decrets 1.701/1991, 1.635/1995, 777/1998 i 989/2000, que li permet impartir les àrees, matèries i mòduls professionals dels cicles formatius corresponents.

2.2 A fi de facilitar els mecanismes de reubicació fins a la finalització del curs 2003-2004, es podrà habilitar, a instàncies de l'interessat i amb caràcter provisional, els professors dels cossos mencionats en el paràgraf anterior perquè puguen impartir altres especialitats diferents de les que són titulars, en el cas que estiguen afectats per la modificació de la plantilla del centre en què estan ocupant llocs amb caràcter definitiu.

2.3 No obstant això, a fi d'adequar les plantilles dels centres i donar estabilitat al professorat, es regularà l'atribució docent per a definir llocs de treball a temps complet, considerant les especialitats dins de les àrees, matèries i mòduls professionals corresponents a totes les ensenyances LOGSE. 
Tot això sense perjuí de la càrrega horària que correspon a cada departament o família professional per a la determinació dels llocs de treball.

Article 3. Amortització de llocs de treball docents 3.1 L'amortització o supressió dels llocs de treball docents podrà tindre caràcter provisional o definitiu. Si, d'acord amb les plantilles de cada centre publicades anualment, es produïren modificacions com a conseqüència de la planificació educativa que implique que el nombre de llocs de treball d'una especialitat siga inferior al nombre de funcionaris de carrera amb destí definitiu en l'especialitat, adquiriran la condició de suprimits un nombre de funcionaris igual a la diferència entre estos dos.

3.2 Les supressions de llocs tindran caràcter provisional fins al curs 2003/2004, a partir del qual adquiriran el caràcter de definitiu. Així mateix, la supressió serà definitiva quan es produïsca el tancament definitiu d'un centre, sense que hi haja desglossament o transformació total en un altre centre.

3.3 La Conselleria de Cultura i Educació negociarà els criteris generals per a la creació, modificació i supressió dels llocs de treball com a conseqüència de la variació del nombre d'alumnes i grups dels centres docents i, segons estos criteris, publicarà cada curs escolar les plantilles o relació de llocs de treball que en cada centre s'hagen determinat.

Article 4. Criteris per a determinar els afectats per amortització 4.1 En els supòsits que calga determinar, entre diferents professors que
ocupen, amb caràcter definitiu, llocs de treball de la mateixa especialitat, quin o quins són els afectats per l'amortització provisional o definitiva del lloc o el desplaçament, en el cas que cap d'ells opte voluntàriament per la supressió, s'aplicaran successivament els criteris següents:

a) Menys temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos a què pertanga cada funcionari.

b) Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.
c) Any més recent d'ingrés en el cos.
d) No estar en possessió de la condició de catedràtic.
e) Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.
Tot això sense perjuí dels drets que corresponguen als funcionaris amb la condició de catedràtic, en el cas que hagueren accedit a la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE.

4.2 Qualsevol funcionari de carrera amb destí definitiu en el centre afectat per l'amortització de llocs de treball corresponents a la seua especialitat podrà sol·licitar voluntàriament el cessament. Quan el nombre de sol·licituds siga superior a la diferència entre el nombre de funcionaris de carrera amb destí definitiu i el nombre de llocs que contempla la plantilla, en la corresponent especialitat, la prioritat per a obtindre la condició de pèrdua provisional de destí vindrà determinada per l'aplicació successiva dels criteris següents:

a) Més temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga la plaça.

b) Més antiguitat amb destí definitiu ininterromput en el centre.
c) Any menys recent d'ingrés en el cos.
d) Estar en possessió de la condició de catedràtic.
e) Més puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.
Article 5. Situació dels funcionaris afectats per l'amortització Els funcionaris amb destí definitiu dels cossos a què es referix l'article 1 de
la present orde afectats per les modificacions en les plantilles o relacions de llocs de treball, podran trobar-se en alguna de les situacions següents:

5.1 Pèrdua provisional de destí. Tenen esta condició els funcionaris que, afectats per la supressió provisional, no hagueren obtingut destí en els processos d'adscripció previstos en les disposicions transitòries.

Estos funcionaris mantindran el destí definitiu i prestaran els seus servicis, amb destí provisional, en un altre centre, d'acord amb el que preveu l'article següent. També podrà optar per prestar els seus servicis per al curs escolar en el propi centre de destí si, conjunturalment per la demanda educativa, hi haguera horari suficient de la seua especialitat. Si, una vegada amortitzat un lloc d'una especialitat, es produïra una vacant en ocasió de jubilació, mort o augment sobrevingut i estable d'horari lectiu, els funcionaris afectats per la pèrdua provisional de destí, mentre mantinguen esta situació, tornaran a la seua plaça d'origen amb destí definitiu. No obstant això, si hi haguera concurrència de dos o més funcionaris amb el mateix dret s'aplicarà, per a la prelació del seu dret, el que disposa l'article 4 punt 2.

Els funcionaris en la situació de pèrdua provisional de destí tindran, en els procediments de provisió de llocs de treball, durant sis convocatòries, dret preferent a la localitat i a la zona, amb caràcter subsidiari al dret preferent dels titulars de llocs suprimits definitius. En el cas que la supressió es convertira en definitiva, no començarà a computar-se un nou període de sis convocatòries amb dret preferent a l'obtenció de vacant. Els que, complint l'obligació de concursar, no hagen obtingut cap destí dels sol·licitats en les mencionades convocatòries podran ser destinats per la Conselleria de Cultura i Educació en la forma prevista en les convocatòries

5.2 Suprimits. Els funcionaris amb la condició de suprimits perdran el seu destí definitiu i prestaran els seus servicis amb caràcter provisional i tindran preferència en les adjudicacions de destí provisional sobre qualsevol altre funcionari, segons el que preveu l'article següent. Així mateix, tindran dret preferent a la localitat i a la zona durant sis convocatòries en els concursos de trasllats. Els que, complint l'obligació de concursar, no hagen obtingut cap destí dels sol·licitats durant sis convocatòries podran ser destinats d'ofici per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en la forma prevista en les convocatòries.

5.3 Desplaçats. Quan, com a conseqüència de les variacions d'escolarització, no hi haguera prou nombre d'hores en una especialitat, el professor amb destí definitiu en el centre afectat adquirirà la condició de desplaçat i haurà de prestar, durant el curs, els seus servicis en un altre centre, segons es regula en l'article següent.

Article 6. Destí provisional anual
Els funcionaris suprimits, amb pèrdua provisional de destí i desplaçats, i per este orde, tindran anualment un destí provisional en els termes següents: 

a) Amb caràcter voluntari, en una vacant de la seua especialitat o per a les que estiga habilitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

b) Amb caràcter forçós, en un altre centre de la mateixa localitat o zona, en un lloc de treball de les seues especialitats.

c) Amb caràcter voluntari, en un lloc de treball d'una especialitat diferent de la que és titular o per a les que estiga habilitat, en el seu centre o en un altre centre de la mateixa localitat o zona, segons l'atribució docent regulada en l'article 9 d'esta orde, i sempre en el cas que no hi haja en la mateixa zona cap vacant de la seua especialitat que puga ocupar.

d) Amb caràcter forçós, en un altre centre de la província, en un lloc de la seua especialitat o per a les que estiga habilitat, a partir del curs 2003-2004.

Article 7. Trasllat d'ensenyances de cicles formatius
En els casos que es determinen i dins de l'àmbit territorial que corresponga, si es produïx un trasllat d'ensenyances de cicles formatius des d'un centre a un altre, els professors de les especialitats afectades quedaran adscrits al nou centre, mantenint a tots els efectes l'antiguitat que posseïen en el centre d'origen.

Article 8. Habilitació transitòria
8.1 Els funcionaris dels cossos a què es referix esta orde, afectats per les situacions que impliquen pèrdua provisional o definitiva del lloc de treball podran sol·licitar, fins a la finalització del curs 2003-2004, l'habilitació transitòria per a impartir altres àrees, matèries i mòduls professionals diferents de l'especialitat de la qual siguen titulars en els supòsits següents:

a) Si disposen de la titulació acadèmica requerida per a les citades ensenyances.

b) Si poden acreditar un mínim d'experiència docent, per haver impartit durant almenys dos cursos acadèmics complets la matèria per a la qual se sol·licita l'habilitació transitòria en els termes que s'establisquen.

En el cas de la Formació Professional Específica i Ensenyances de Règim Especial, podrà al·legar-se una experiència professional de dos anys, com a mínim, en un camp laboral relacionat directament amb la matèria corresponent. 
 
8.2 L'habilitació transitòria, una vegada obtinguda, no donarà dret a optar a places, per mitjà del concurs de provisió de llocs.

Article 9. Habilitació per a impartir l'àrea de Tecnologia pels professors tècnics de Formació Professional

9.1 Per a impartir l'àrea de tecnologia de l'Educació Secundària Obligatòria, tindran prioritat aquells professors tècnics de Formació Professional que tinguen alguna de les titulacions establides en la disposició transitòria primera, 2.b del Reial Decret 1.701/1991, de 29 de novembre, ampliat per la disposició transitòria segona del Reial Decret 1.635/1995, de 6 d'octubre, a pesar que no hagen fet l'opció de ser adscrits a les places d'esta especialitat, tal com els permeten les mencionades disposicions.

9.2 Podran sol·licitar l'habilitació transitòria per a impartir l'àrea de Tecnologia i les matèries optatives corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria: Orientació i Iniciació Professional i Iniciació al món laboral (miniempreses), els funcionaris afectats per l'amortització que pertanguen al cos de professors tècnics de Formació Professional de les especialitats següents:

. Equips Electrònics.
. Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble.
. Instal·lacions Electrotècniques.
. Laboratori.
. Mecanitzat i Manteniment de Màquines.
. Manteniment de Vehicles.
. Màquines, Servicis i Producció.
. Operacions de Processos.
. Oficina de Projectes de Construcció.
. Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica.
. Operacions de Producció Agrària.
. Producció Tèxtil i Tractaments Fisicoquímics.
. Soldadura.
Una vegada obtinguda l'habilitació transitòria, es podrà obtindre un destí provisional, segons s'establix en l'article 6 d'esta orde.
No obstant això, els professors afectats per la pèrdua provisional de destí que hagen impartit en el seu centre, almenys durant dos cursos acadèmics, l'especialitat de tecnologia amb habilitació transitòria, i amb tal de possibilitar la seua continuïtat en la tasca docent, podran ocupar la dita plaça amb caràcter indefinit.

Article 10. Actuacions formatives dirigides al professorat afectat per l'amortització

Per a obtindre l'habilitació transitòria en els supòsits previstos en l'article 8.1, s'haurà de superar les accions formatives que la Conselleria de Cultura i Educació oferisca, per a una formació adequada, al professorat afectat per la pèrdua de destí, en l'àmbit del coneixement corresponent a l'especialitat. Es programaran les actuacions formatives sobre:

a) Mòduls d'actualització científica, tècnica, didàctica i metodològica de les àrees de l'Educació Secundària i Ensenyances de Règim Especial.

b) Mòduls d'actualització científica, tècnica, didàctica i metodològica de l'àrea de la Tecnologia de l'Educació Secundària Obligatòria.

Article 11. Condicions generals de l'oferta de les actuacions formatives 11.1 La Conselleria de Cultura i Educació, a través de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, organitzarà les accions formatives afavorint la territorialitat de l'oferta. 

11.2 Les actuacions de formació dirigides al professorat afectat pels processos
de readscripció i recol·locació, com a resultat de l'aplicació del nou sistema
educatiu, tindran una orientació pròxima a la pràctica docent i seran
compatibles amb la dedicació dels professors a les seues tasques docents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Aquells docents de les especialitats de:
. Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic.
. Procediments Sanitaris i Assistencials.
. Processos Comercials.
. Processos de Gestió Administrativa.
. Estètica.
. Perruqueria.
Afectats per les situacions que impliquen pèrdua provisional o definitiva del lloc de treball i que no satisfacen les condicions establides en l'article 8.1, podran sol·licitar també habilitació transitòria en les condicions contemplades en els articles 8.2, 10 i 11.

Segona
S'autoritza la Direcció General de Personal a determinar les zones, desenrotllar els procediments establits i a publicar les plantilles
d'adscripció i reubicació. 

S'autoritza les direccions generals de Centres Docents, de Personal i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística a aclarir, adequar i desenrotllar les normes que s'aproven per la present orde, en l'àmbit de les seues respectives competències.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Adscripció del professorat durant el curs 2002-2003
Durant el curs escolar 2002-2003, la Direcció General de Personal convocarà un procediment d'adscripció d'acord amb els criteris següents:

1. L'adscripció voluntària del professorat, en el mateix centre on té destí definitiu, a un lloc de treball d'una especialitat distinta de l'obtinguda en el concurs de trasllats, serà possible si, d'acord amb les plantilles dels centres, publicades anualment per la Conselleria de Cultura i Educació, en les especialitats corresponents hi haguera més funcionaris amb destí definitiu que llocs de treball.

Per a determinar quin funcionari opta per romandre en el mateix departament i qui opta per l'adscripció al centre, s'utilitzaran els criteris de l'article 4 de la present orde.

Per a adscriure's a una altra especialitat, els funcionaris han de comptar amb l'especialitat o habilitació transitòria corresponent regulada en els articles 8 i 9 de la present orde, amb la preferència següent:

a) ser titulars de l'especialitat,
b) tindre la titulació corresponent i l'experiència requerida,
c) tindre la titulació requerida,
d) tindre l'experiència requerida.
2. Així mateix, els funcionaris que estiguen afectats per la supressió, per a no desplaçar-se del seu centre, podran completar el seu horari amb càrrega lectiva d'una altra especialitat, sent titulars d'un lloc de treball mixt. 
3. En estos dos casos, els que s'adscriguen a plaça distinta de la que són titulars per mitjà d'esta adscripció mantindran el destí definitiu en el centre en la nova especialitat, sense que això signifique l'adquisició d'especialitat per a obtindre destí en un altre centre per mitjà dels processos de provisió que es convoquen. En tot cas, tindran dret preferent al propi centre per a ocupar una plaça de la seua especialitat. 

4. Aquells funcionaris afectats per l'amortització que no obtinguen plaça en la reubicació voluntària al centre adquiriran la condició de pèrdua provisional de destí i, voluntàriament, la de suprimit; per tant, hauran de participar en el procés d'adscripció a llocs de les seues especialitats en la localitat i en la zona corresponent.

Els que no hagueren obtingut plaça podran participar voluntàriament en l'adscripció a la província i a la Comunitat

Els funcionaris que no hagueren obtingut plaça en els supòsits del paràgraf anterior, podran, voluntàriament, obtindre en la localitat o zona un lloc d'una especialitat diferent de la que són titulars quan disposen de l'habilitació transitòria a què es referix l'article 11.

5. Els efectes de l'adscripció seran per al curs 2003-2004. Els funcionaris que, havent participat en els processos d'adscripció, obtingueren una plaça, tindran destí definitiu en la dita plaça i mantindran la mateixa antiguitat en el centre que la que tenien en el centre d'origen. 

Segona
Als professors que resulten desplaçats en el pròxim curs 2002-2003, els serà d'aplicació el que disposa l'article 6 de la present orde.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les normes i disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa la present orde.

DISPOSICIÓ FINAL
La present orde entrarà en vigor el sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 1de juliol del 2002
El conseller de Cultura i Educació, p. s. r. (art. 4.1 del Decret 111/2000,
DOGV núm. 3.798, de 21 de juliol), la subsecretària,
CARMEN NÁCHER PÉREZ


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >