Informe de la reunió de revisió i valoració dels projectes d’educació compensatòria 2003-0416/07/03
A LES SEUS DEL SINDICAT DISPOSEM DELS RESULTATS PROVISIONALS DE DOTACIONS DE:

I- CENTRES CAES
II- CENTRES ON S'AUTORITZA PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA
III- CENTRES ON S'AURORITZA ACCIONS DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA
IV- PROJECTES DESESTIMATS

 

 

Informe de la reunió de revisió i valoració dels projectes d’educació compensatòria 2003-04

DATA: 11-07-2003

Presidida pel Director General d’Educació, qui ha fet constar que al primer trimestre del curs vinent es convocarà, a petició de la patronal de privada concertada, una reunió per a tractar de la problemàtica de Compensatòria, però mostrant l’interés de la Conselleria per què es distribuesca l’alumnat de forma equitativa entre la privada i la pública.

S’informa a la comissió que la demora en el pagament de les quantitats assignades als projectes és responsabilitat de la Conselleria d’Hisenda, ja que fan constar que Educació presenta els expedients a temps.

CURS 2003-4

Aquest any s’han unificat criteris a les tres direccions territorials per establir un barem que, segons informen, serà publicat quan el tinguen més polit.

STEPV pregunta que perquè les quantitats assignades a l’escola pública no s’han augmentat. Es respon que en aquests moments els projectes son bàsicament els mateixos i que el material ja el tenen comprat, per tant, han optat per augmentar les dotacions humanes.

La patronal privada diu que són injustes les crítiques d’alguns mitjans de comunicació sobre la dotació pressupostària als centres concertats en comparació de l’escola pública, a la qual cosa CCOO respon demanant la distribució econòmica per alumne de compensatòria en pública i en privada. Respon l’administració que no té informe sebre la qüestió.

Les plantilles, en primària i secundària, resultants de la dotació per Acció Compensatòria són independents de les que cada centre té per plantilla, per tant en secundària i en primària no poden ser triades per les persones desplaçades, suprimides, atés que aquest procediment ja està tancat quan es resol definitivament la dotació. Es demana que per a propers cursos es faça dues setmanes abans per a previndre que no es desplace professorat del seu centre o localitat, quan després es produeixen vacants d’acció compensatòria.

PROJECTES I DOTACIONS

ALACANT:

Centres que demanen 137
Admeses 133 (4 fora de termini.)

 

NOMBRE

DOTACIÓ ECON.

CAES

PÚBLICS :

127 (87 pr. 38 sec.)

76.080 €

16

CONCERTATS

7

50.120 €

4

PROFESSORAT: 
79 mestres
24,5 secundària.

  • Un CAES nou – públic C.P. ROMUALDO GALLESTER
  • Un CAES nou- privat S José Obrero . Oriola
  • Destacar que s’han incrementat els projectes conjunts i que a Benidorm l’Ajuntament col.labora amb personal municipal per a dotar els centres.

CASTELLÓ:

Projectes presentats: 63
Admesos 62 (1 fora de termini.)

CAES : 9

 

NOMBRE

DOTACIÓ ECON.

PÚBLICS :

60 (37 pr. 23 sec.)

48.700 €

CONCERTATS

4

7.390 €

PROFESSORAT: 37 mestres
23 secundària (2 concertats)
3 Primària i secundària (concertats)

VALENCIA

Projectes presentats: 193 ( Corresponen a 266 centres)

(Es fa constar l’augment de centres i no de projectes) ja que s’han presentat 17 projectes conjunts, 16 pública 1 privada)

 

NOMBRE

DOTACIÓ PERSONAL

DOTACIÓ ECON.

PÚBLICS :

177

83 PROF.

74.785 €

CONCERTATS

22

+7 (sobre 2002)

32.700 €

CAES : 18

LES DADES PER CENTRES ESTARAN AL SINDICAT EL DIMECRES DIA 16, PODEU TELEFONAR A LES SEUS O A TOMAS MORENO, 620208048.

VALORACIÓ: El sindicat, desprès d’estudiades les dades, valora que les quantitats que rep l’educació privada concertada són suficients i que això dona la clara possibilitat de repartir l’alumnat immigrant, de població marginal i aquells que mostren inadaptació, ja que els últims anys s’ha produït un augment considerable d’aquestos col.lectius. De la mateixa manera pensem que la dotació econòmica als centres públics ha d’augmentar per a fer front a aquesta problemàtica. Si fem un estudi comparatiu ràpidament veurem la gran diferència de dotació que existeix.

De la mateixa manera pensem que l’agument de personal és altament positiu, el que ocorreix és que caldria estudiar la manera de crear especialistes en immigració, etc, i no enviar als centres únicament professorat de primària i secundària.

Valencia a 11 de juliol de 2003

 

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >