Permisos i llicències

 

Normativa
DOCV Num. 5690 / 29.01.2008.
DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació.

Correcció DOCV 24/04/08


Llicències Retribuïdes
Llicències no Retribuïdes
Reducció de Jornada
Permisos

 

descarregar en pdf

 

Llicències Retribuïdes

 
     
  ASSISTÈNCIA
(Conferències, congressos, seminaris o jornades)
LEGISLACIÓ ART.17
DOCUMENTACIÓ: - Sol.licitud: Direcció General de Personal, previ informe favorable de la direcció del centre
DURADA - Màxim 6 dies a l'any
OBSERVACIONS - Contingut relacionat amb l'activitat docent del peticionari.
- Necessari informe de la direcció del centre i depen de les necessitats del servei.
- Percepció íntegra de les retribucions.

PER ESTUDIS
LEGISLACIÓ ART.18
DOCUMENTACIÓ - Sol.licitud: Direcció General de Personal.
DURADA - Fins a 12 mesos en matèries directament relacionades amb l'activitat
- Es pot sol.licitar cada 5 anys de servei ininterromputs
OBSERVACIONS - El podran gaudir nomès funcionaris de carrera.
- Retribucions bàsiques. - Al final, cal presentar memòria i certificació. Si no es fa caldrà tornar les retribucions.

 

 
     

Llicències no Retribuïdes

 
     
  LEGISLACIÓ ART. 19
DISPOSICIONS COMUNES
- Hauran de compendre periodes continuats i ininterromputs.
- Tindran la consideració de serveis prestats a efectes d'antiguetat.
- L'administració mantindrà al personal en alta en el règim de previsió social que corresponga.

INTERÈS PARTICULAR
LEGISLACIÓ ART. 20
DOCUMENTACIÓ
- Sol·licitud: Direccions territorials per delegació del Director General de Personal, previ informe favorable de la direcció del centre.
DURADA
- Mínim 15 dies ininterromputs i fins a 9 mesos cada 3 anys
OBSERVACIONS - Se sol.licitarà 30 dies abans i s'ha de resoldre com a mínim amb 15 dies d'antelació a la data d'inici.
- La denegació serà motivada.

BEQUES D'ESTUDI O INVESTIGACIÓ
LEGISLACIÓ ART. 21
DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud: Direcció Territorial.
DURADA
- La duració del fet causant
OBSERVACIONS
- Es podrà gaudir en funció d’allò establert en les respectives convocatòries i subordinat a les necesitats del servei. També es podra gaudir per part dels funcionaris i funcionaries que se'ls adjudique beques d'estudi o investigació per òrgans com el MEC, Administracions educatives competents en la matèria...

ASSISTÈNCIA A CURSOS DE PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL
LEGISLACIÓ ART.22
DOCUMENTACIÓ
- Direcció Territorial
DURADA
- Màxim 4 mesos a l'any
OBSERVACIONS
- Contingut directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professsional.
- Segons les necessitats del servei.

MALALTIA DE FAMILIARS
LEGISLACIÓ ART. 23
DOCUMENTACIÓ
- Direcció Territoria
DURADA: Màxim 1 any
OBSERVACIONS
- Malaltia greu fins a 2n grau per afinitat o consanguinitat amb convivència amb el sol.licitant.
- Acreditació de la malaltia per informes mèdics.

 

 
     

Reducció de Jornada

 
     
  REDUCCIÓ DE JORNADA
LEGISLACIÓ ART. 24
DOCUMENTACIÓ
- Direcció Territorial
- Presentar al menys 15 dies abans del començament de cada trimestre escolar. - En circumstancies extraordinàries l'òrgan competent podrà modificar els terminis.
DURADA: La reducció consistirà en un terç o mitja jornada amb les disminucuions de les retribucions en la part propòrcional.
OBSERVACIONS
- Per guarda legal, menors de 12 anys o familiars (conjuge o parella de fet) que requerisquen especial dedicació.
- Cura d'un minusvàlid físic psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o superior al 33%
- Per llarga malaltia o crònica que impedisca realitzar la jornada laboral completa del propi interessat.
- Es podran gaudir per qualsevol membre de la parella peró no simultàneament.
Les reduccions de jornada són incompatibles entre sí.
- Afectaran la jornada laboral establerta en la normativa en la seua totalitat, repercutin de manera proporcional als diferents periodes que configuren la mateixa.
- Repercutirà proporcionalment en el permís de lactància.

FUNCIONÀRIES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE
DURACIÓ El temps necessari que els serveis socials o de salud acrediten .
OBSERVACIONS
Quan la reducció no supere l'hora diaria no generarà deducció de retribucions, a la resta de supòsits la reducció de jornada tindrà efectes econòmics proporcionals.
- Cal l'informe del Ministeri Fiscal.

 

 
     

Permisos

 
     
  MATRIMONI o UNIONS DE FET
LEGISLACIÓ - ART. 3
DOCUMENTACIÓ: Direcció Territorial
DURADA: 15 dies naturals i consecutius
OBSERVACIONS
- Es podrà gaudir 30 dies abans o després de la celebració del matrimoni o inscripcion als registres oficials d'unions de fet, a excepció de supòsits degudament acreditats (la redacció d'este article no és clara i haurem d'esperar l'aplicació que es farà).
- No es podrà gaudir si el matrimoni o unió de fet se celebra de nou amb la mateixa persona.

ASSISTÈNCIA a matrimonis o unions de fet
LEGISLACIÓ - ART. 2
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre
DURADA: El dia de la celebració i a més de 375 km 2 dies naturals consecutius.
OBSERVACIONS: Fins a 2n grau per afinitat o consanguinitat i els fills o filles del conjuge o parella de fet.

TÈCNIQUES PRENATALS
LEGISLACIÓ ART. 4
DOCUMENTACIÓ - Direcció del centre
DURADA - Temps necessari indispensable sempre que s'acredite la impossibilitat de l'assistència fora de la jornada laboral.
OBSERVACIONS - Examens prenatals, curssos de tècniques per a la preparació del part, tècniques de fecundació assistida.

MATERNITAT BIOLÒGICA
LEGISLACIÓ ART. 5
DOCUMENTACIÓ - Serveis territorials
- Imprés + certificat mèdic i llibre de familia
DURADA - 16 setmanes i 2 setmanes més per cada fill, a partir del segon, en cas de part múltiple. Tambè s'ampliarà en 2 setmanes en cas que el xiquet o xiqueta patisca alguna discapacitat.
OBSERVACIONS - El permís es distribuirà a opció de la interessada, sempre que 6 setmanes siguen inmediatament posteriors al part. - En cas de defunció o incapacitat de la mare, el pare podrà fer us del permís en la seua totalitat o pel temp que reste. - La mare podrà cedir al pare una part d'aquest permís (a excepció de les 6 setmanes inmediatament posteriors al part o que no supose un risc per la salut de la mare ) de forma simultànea o successiva (sense superar el temps màxim de 16 setmanes o de les que legalment corresponguen) amb el de la mare. Previa renúncia del pare, aquest permís es pot gaudir pel conjuge o parella de fet de la mare. - Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, depenent de les necessitats del servei amb un informe de la direcció del centre.
- Fills prematurs: el permís començarà a comptar a pratir de l'alta hospitalaria del neonat excloent les primeres 6 setmanes posteriors al part. El pare podrà gaudir d'aquest permís en cas de mor de lamare o incapacitat. - Al supòsit anterior la mare tindrà dret a absentar-se durnat un màxim de 2 hores diaries, preferentment en hores complementaries. - Durant la duració del permís de maternitat biològica es podrà participar als cursos de formació.

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT DE MENORS
LEGISLACIÓ ART. 6
DOCUMENTACIÓ - Direcció Territorial.
DURADA - 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en cas d'adopció o acolliment múltiple o discapacitat del acollit, 2 setmanes per cada fill/a a partir del segon, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o la resolució judicial de l'adopció.
OBSERVACIONS - En cas de treballar els dos progenitors i de gaudir simultáneament el permís, la suma dels dos no excedirà les 16 setmanes o les que corresponguen. - Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, depenent de les necessitats del servei amb un informe de la direcció del centre. - Durant la duració del permís es podrà participar als cursos de formació.

ADOPCIÓ INTERNACIONAL
LEGISLACIÓ ART. 7
DOCUMENTACIÓ Direcció Territorial.
DURADA - Fins a 2 mesos amb retribucions bàsiques.
OBSERVACIONS - ES pot iniciar 4 setmanes abans de la resolució d'adopció
- Durant la duració del permís es podrà participar als cursos de formació.

LACTÀNCIA
LEGISLACIÓ - ART. 8
DOCUMENTACIÓ - Direcció del centre i Direcció Territorial en cas de compactar-la adjuntant llibre de familia
DURADA - 1 hora diaria fins que el nadó tinga 12 mesos tant per maternitat biològica, adopció o acolliment.
OBSERVACIONS - Indistintament el pare o la mare, previa renúncia del pare el permís el pot gaudir el conjuge o parella de fet de la mare.
- Es pot compactar per una ampliació d’un mes del permís maternal que acumule en jornades completes el temps corresponent.

PATERNITAT
LEGISLACIÓ ART. 9
DOCUMENTACIÓ - Serveis Territorials.
DURADA - 15 dies naturals per naixement , adopció o acolliment.
OBSERVACIONS - Previa renúncia del pare el permís el pot gaudir el conjuge o parella de fet de la mare.

INTERRUPCIÓ DE L'EMBARÀS
DOCUMENTACIÓ Direcció Territorial
DURADA 6 dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d'incapacitat temporal.

PERMÍS MÈDIC EDUCATIU I ASSISTENCIAL
LEGISLACIÓ ART. 11
DOCUMENTACIÓ Direcció del centre
DURADA - Temps indispensable, preferentment en horari no lectiu.
OBSERVACIONS - Necessitats propies d'assistència o de menors, majors o discapacitats al seu càrrec,. - Consultes , tractaments i exploracions médiques.
- Reunions de coordinació dels centre educatius i consultes en l'àmbit socio-sanitari de fills, filles o menors al seu càrrec...

MORT O MALALTIA GREU DE FAMILIAR
(per consaguinitat o afinitat).
LEGISLACIÓ ART. 12
DOCUMENTACIÓ Direció del centre
DURADA
- Conjuge o parella de fet o familiar fins a 1r grau per consanguinitat fins 4 dies i si és a més de 100 km de la localitat de residencia del personal 6 dies. - Familiar fins a 2n grau per consanguinitat o de 1r grau per afinitat 3 dies i si el fet causant és a més de 100 km 5 dies.
OBSERVACIONS
- Els dies comptaran a partir del fet q origine el dret. - Cas de malalties greus de llar-ga durada, els dies podran utilizar-se alternats. Es pot concedir de nou cada volta que s’acredite una nova situació de gravetat. - En cas que l’hospitalització siga inferior als dies que el personal te dret per maltia greu, este permís, es reduïrà als dies d’hospitalització. A excepció de l’existència d’un certificat de gravetat.

EXÀMENS
LEGISLACIÓ AERT. 13
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre i portar justifican després.
DURADA: el dia o dies de celebració.
OBSERVACIONS
- Proves selectives d’ingrés en adminisracions publiques.
- Exàmens i altres proves definitives en centres oficials.
- Es gaudirà encara que siga compatible amb la jornada.

TRASLLAT DOMICILI HABITUAL
LEGISLACIÓ ART. 14
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre
DURADA: 2 dies naturals consequtius
OBSERVACIONS: Aportar justificant

DEURE INEXCUSABLE
LEGISLACIÓ ART. 15
DOCUMENTACIÓ: direcció del centre
DURADA: pel temps indispensable
OBSERVACIONS
- Citacions de tribunals, comissaries, i altres organismes oficials.
- Cumpliment de deures derivats de la consulta electoral.
- Assistència a reunions dels òrgans de govern i comissions derivats de càrrecs electes de regidor o regidora, diputat o diputada.
- Cumpliment d’obligacions que generen al interesat una responsabilitat d’ordre civil, social o administrativa.
- Assistència a les sessions d’un Tribunal de d’eleccció.

FUNCIONS REPRESENTATIVES I FORMACIÓ
LEGISLACIÓ ART.16
DOCUMENTACIÓ: Justificant
DURADA: Establerta a la normativa vigent.

 
     

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >