Campanya per l'Educació Infantil


 
Mesa Sectorial 24 de novembre. En el marc del protocol de negociació Sindicats-Conselleria
s'arriba a un Acord pel qual es milloren les plantilles d'educació infantil del col·legis públics.
Es crearan més de 500 nous llocs

14/03/05. Negociació centres i plantilles d'educació infantil 0-3 i 3-6 anys


08/03/05. STEPV reclama la negociació d’un Acord per la millora de l’E. I.
04/03/05. Negociació de l'Ed. Infantil en la Mesa Sectorial


14/10/04 STEPV-IV denuncia l’actual situació de l’Educació Infantil

11/05/04. Informe de la Mesa del dia 11 de maig

03/05/04 STEPV-Iv continua la campanya per la dignificació de l'Educació Infantil i les condicions laborals del professorat d’Educació Infantil

20/02/04 La Conselleria no negocia la situació de l'Educació Infantil

27/01/04 Continua la campanya


Presentació                   Manifest:    valencià   castellano
Cartell "Exigim una Educació Infantil que siga..."    valencià    castellano
Carta dirigida a les AMPA          Full d'adhesió al manifest
Carta dirigida als Consells Escolars Municipals.  Full d'adhesió al manifest

Llistat d'adhesions

Estudi de les ràtios                 Estudi de les plantilles

 
 
 

 

Acord pel qual es milloren les plantilles d'educació infantil del col·legis públics

 

Sindicats i Conselleria d'Educació han signat hui 24 de novembre un acord pel qual es milloren les plantilles d'Educació Infantil del col·legis públics de forma que per cada 3 unitats (aules) hi haurà 4 mestres. Això suposa un increment mínim de 520 llocs de treball. Aquest augment es farà en tres terminis, entre gener de 2006 i setembre de 2007.

També s’ha acordat un model de plantilla per a les escoles infantils de la Generalitat Valenciana. Aquesta plantilla estarà composada per un mestre per centre, 1 educador/a per unitat (aula) i 1 educador/a de suport per cada 3 unitats (aules). Aquesta nova plantilla suposa un augment de 34 llocs de treball i serà aplicada a data 1 setembre de 2006.

El sindicat valora molt positivament el compromís de l'Administració educativa de transformar les seues Escoles Infantils en centres educatius, com a i serà efectiva a data 1 de setembre de 2006. Aquests centres, fins ara, estaven considerades com a “guarderies o parvularis “.

STEPV valora l'acord signat hui amb el Secretari Autonòmic d'Educació, Máximo Caturla i amb els directors generals de Personal Docent, José Antonio Rovira, i Ordenació Educativa, Josep Vicent Felip pel fet que suposa un augment de la plantilla docent i el compliment del “protocol de negociació“ signat el passat 15 de febrer.

València, 24 novembre de 2005
 


 

Negociació centres i plantilles d'educació infantil 0-3 i 3-6 anys

La negociació de les plantilles i centres d'Educació Infantil ha tingut dos sessions. En aquestes l'STEPV-Iv i la resta de sindicats han posat damunt de la taula diverses propostes per la millora de l'educació infantil pública i de les condicions laborals del personal que hi treballa.

L'Administració Educativa ha fet algunes propostes, clarament insuficients, que es concreten en:

  • Les escoles infantils de la Generalitat Valenciana tindran una plantilla d'un educador per cada aula i només un mestre en cada escola per a les tasques de direcció. A aquesta plantilla se li sumarà un educador més a partir de 6 aules.
  • Els mestres que no tinguen un lloc de treball segons aquesta nova plantilla podran ser recol.locats en la seua localitat.
  • Els col.legis públics d'Infantil i Primària es quedarien com ara. Només es comprometen a estudiar la plantilla dels centres amb un nombre gran d'unitats d'infantil i a estudiar millores de la plantilla a canvi de no enviar substituts per a cobrir algunes baixes.
  • No es planteja la reducció de les ràtios, la consideració com a centres docents de les actuals Escoles Infantils públiques...

L'STEPV-IV considera que aquestes propostes no són acceptables i que cal obligar a l'Administració a canviar de posició. En eixe sentit, considerem que si no ho fa caldrà convocar una mobilització al sector durant el mes d'abril.

Les propostes que l'STEPV-IV ha presentat a l'Administració consisteixen en la negociació d’un Acord per la millora de l’Educació Infantil pública i de les condicions laborals del personal que continga els següents aspectes:

 • El compromís de l'Administració Valenciana d'elaborar una Llei valenciana de l’Educació Infantil.
 • La consideració de l’educació infantil com etapa educativa.
 • El reconeixement de l’educació infantil com un dret de l’alumnat.
 • L'elaboració d'un Mapa Escolar d’Educació Infantil com instrument de planificació que possibilite que les xiquetes i xiquets d'aquesta etapa tinguen assegurat un lloc escolar en la xarxa pública.
 • La creació d’una xarxa d’Escoles Infantils públiques de 0-3 anys.
 • La catalogació de les Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana com centres docents. En aquest sentit, tot el personal del centre ha de ser considerat com equip educatiu, s’ha de constituir el Consell Escolar del Centre i adscriure-les a col.legis públic d'infantil i primària. A més a més, cal normalitzar les condicions laborals i la situació administrativa del personal que hi treballa.
 • Un pla per a l’adequació dels centres als requisits mínims d’instal.lacions previstos en la legislació (accessos, espais, patis, serveis...). També ha d'aprovar-se un pla de dotació i reposició de material i mobiliari específic.
 • La reducció de les ràtios de les escoles i dels col.legis que escolaritzen alumnat d’educació infantil. L’objectiu final és: 0-1 any 4 alumnes; 1-2 any 6 alumnes; 2-3 anys 8 alumnes; 3,4 i 5 anys 15 alumnes.

Mentrestant proposem una reducció progressiva de les ràtios: 0-1 anys 6 alumnes; 1-2 anys 10 alumnes; 2-3 anys 11 alumnes; 3 anys 15 alumnes; 4 i 5 anys 20 alumnes

 • Les plantilles de les Escoles Ed. Infantil han de tindre 4 llocs de treball per cada 3 unitats. A més a més, totes tindran un lloc de treball més per a les tasques de direcció i caldrà determinar les hores de la resta de l’equip directiu (cap d’estudis i secretari/a) i de coordinació docent per establir la plantilla concreta de cada centre. També demanem la determinació de la plantilla d’altre personal: cuina, menjador...

En concret la plantilla seria: 3 unitats, 4 + 1 llocs de treball; 4 unitats, 5 + 1 llocs de treball; 5 unitats, 6 + 1 llocs de treball; 6 unitats, 8 + 1 llocs de treball; 7 unitats, 9 + 1 llocs de treball; 8 unitats, 10 + 1 llocs de treball; 9 unitats, 12 + 1 llocs de treball.

 • Les plantilles dels col.legis d'Infantil i Primària han de tindre per cada 3 unitats, 4 llocs de treball del Cos de Mestres.
 • Els col.legis Infantil que només escolaritzen alumnat del segon cicle (3-6 anys) han de tindre la següent plantilla: 5 unitat, 8 mestres; 6 unitats, 10 mestres;7 unitats, 11 mestres; 8 unitats, 13 mestres; 9 unitats, 14 mestres;10 unitats, 17 mestres
 • Els centres que escolaritzen alumnat d'educació infantil que tinguen programes educatius específics tindran una dotació addicional de personal. Ens referim a programes de compensació educativa, immersió lingüística o PEBE.
 • L'Administració Educativa s'ha de comprometre a elaborar i negociar una normativa per assegurar l'atenció del personal dels Serveis Psicopedagògics Escolar i del personal especialista en Educació Especial en l'educació infantil.

Per la millora de l'educació infantil i de les condicions laborals del personal que hi treball, vine i participa en les assemblees i en les accions que es convocaran en les properes setmanes.

 


 

València: dijous 10 de març, 18 hores, seu de València.
Castelló: dimarts 15 de març, 18 hores, Seu de Castelló.
Alacant: dimecres 16 març, 18'30 horas, Seu d'Alacant.

STEPV reclama la negociació d’un Acord per la millora de l’Educació Infantil

Aquest document hauria de contindre tota una sèrie de mesures i actuacions per posar de relleu la importància d’aquesta etapa educativa, la millora de la qualitat i de les condicions laborals del personal que hi treballa. En eixe sentit, el Sindicat considera necessari la promulgació d’una llei valenciana de l’Educació Infantil, la seua consideració com etapa educativa i el reconeixement de l’educació infantil com un dret de les xiquetes i xiquets. Per a fer possible aquests objectius cal la confecció d’un Mapa Escolar d’Educació Infantil, com instrument de planificació, i la creació d’una xarxa d’Escoles Infantils públiques de 0-3 anys per garantir un lloc escolar públic a les xiquetes i xiquets.

STEPV-Iv exigeix que les Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana siguen catalogades com centres docents. En aquest moment existeixen 33 escoles depenenents de la Generalitat (en Alacant 17, 6 a Castelló i 10 a València ). En eixe sentit tot el personal del centre ha de ser considerat com equip educatiu; s’ha de constituir el Consell Escolar del Centre  i adscriure les Escoles Infantils a col.legis públics de primària del seu àmbit territorial. També demana la normalització de les condicions laborals i de la situació administrativa del personal.

Per altra part, el Sindicat considera inajornable un pla per a l’adequació dels centres als requisits mínims d’instal.lacions previstos en la legislació, la reducció de les ràtios de les escoles i dels col.legis que escolaritzen alumnat d’educació infantil que són excessives i la millora de les plantilles de les Escoles d’Infantils i dels Col.legis Públics que escolaritzen alumnat d’infantil.

L’Administració valenciana ha cominicat que anava a estudiar les propostes de les organitzacions sindicals i que en una propera reunió dornarà resposta a les reivindicacions sindicals. STEPV-Iv espera que siguen ateses, en cas contrari proposarà a la resta de sindicats, al professorat i a la Comunitat educativa la convocatòria mobilitzacions.

València, 8 de març de 2005. 

Negociació de l'Ed. Infantil en la Mesa Sectorial

La negociació sobre les plantilles i centres d’Educació Infantil 0-3 i 3-6 anys serà els dies 8 i 23 de març i 14 d’abril. L’STEPV-Iv proposarà un acord per l’educació infantil que continga els següents elements:

 1. Reconeixement del dret a l’educació de les xiquetes i xiquets de 0-a 6 anys.
 2. Consideració de l’educació infantil com etapa educativa.
 3. Creació d’una xarxa pública de centres d’Educació Infantil que atenga tota la demanda en condicions de qualitat.
 4. Catalogació de les Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana com a centres docents. Reducció de les ràtios, negociació de les seues plantilles i adscripció a centres públics de primària.
 5. Llei de Finançament de l’Educació Infantil.
 6. Elaboració i negociació d’un Mapa Escolar de l’Educació Infantil.
 7. Pla d’adequació dels centres pel que fa al compliment del Reial Decret 1004/1991 sobre mínims de les instal.lacions en Infantil.
 8. Negociació de les plantilles. En aquest sentit es demana un augment de la plantilla de professorat (per cada 3 unitats n’hi ha d’haver 4 mestres) i la reducció de les ràtios.

Per informar de la negociació i fer el corresponent seguiment i valoració us convoquem a l’ASSEMBLEA que tindrà lloc el proper DIJOUS 10 de març, a les 18 hores, a la seu de l’STEPV-Iv, carrer Juan de Mena 18-baix de València.

València, 4 de març de 2005

 


 


 

STEPV-Intersindical Valenciana denuncia l’actual situació de l’Educació Infantil

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) denuncia la situació en què es troba l'Educació Infantil al País Valencià. Per a l'STEPV-Iv existeix una problemàtica global de l’etapa d'Educació Infantil ( 0-6 anys) que en aquests moments aflora especialment a les Escoles Infantils depenents de Conselleria de Cultura, Educació i Esports. La situació en què es troben les Escoles Infantils és un augment de les ràtios (nombre d’alumnes per classe), la falta de personal per atendre als xiquets i xiquetes, la falta de recursos econòmics i la falta de centres educatius públics per a l'alumnat de 0-3 anys.

Davant d'aquesta situació, l'STEPV recolza als equips educatius així com a les mares i pares de les Escoles Infantils de Conselleria de Cultura, Educació i Esports en la seua actual problemàtica i exigeix a l’Administració:

 • -El dret a l’educació dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys (Art 27 de la Constitució Espanyola).

 • -La consideració de l'educació infantil com una etapa educativa. Crear una xarxa pública de centres d’Educació Infantil que atenguen tota la demanda, en condicions de qualitat.

 • -L'elaboració i negociació d’un Mapa Escolar d’Educació Infantil.

 • -Davant de la modificació de la LOCE cal una llei de finançament de l’Educació que atenga prioritàriament esta etapa educativa per la seua situació d’abandó actual.

 • -La negociació de les plantilles del personal que hi treballa a aquests centres educatius.

L'STEPV-IV assegura que la demanda de llocs escolars del tram 0-3 anys va en augment. Però davant d'aquesta situació les diferents administracions, tant l'autonòmica com les entitats locals, no es plantegen la construcció de noves escoles infantils públiques, sinó que només augmenten de ràtios. L'STEPV-Iv aposta per Escoles Infantils que impulsen un model pedagògic progressista que partesca de la importància dels primers anys de vida per a l’adquisició de destresses, coneixements i experiències, així com del desenvolupament afectiu i global dels xiquets i xiquetes que atenen. Les escoles infantils han de tenir com a components fonamentals una atenció individualitzada i un projecte educatiu adequat. L'STEPV-Iv considera que no s'ha de perdre el referent que la prioritat ha de ser que els xiquets i les xiquetes han de tenir un espai educatiu d’acord amb les seues necessitats i l’atenció necesaria que afavoreixca el seu desenvolupament personal.

Per tot açò, el Sindicat participarà en les mobilitzacions convocades per la Comunitat Educativa, els equips educatius i les associacions de pares i mares, que tindran lloc el proper 19 d'octubre per exigir a l'Administració que resolga la situació que pateixen les Escoles Infantils.

14 d'octubre 2004

 


 

Informe de la Mesa del dia 11 de maig

L'STEPV-iV valora molt negativament la falta de compromís de la Conselleria d'Educació de reduir les ràtios que actualment està aplicant en les unitats d'Educació Infantil, tant en les Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana com en les dels Col.legis Públics d'Infantil i Primària.

Per contra, valora positivament el compromís de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació d'obrir pròximament la negociació de les plantilles d'Educació Infantil; després de demanar-li un augment d'aquestes donades les necessitats dels centres.

L'STEPV-iV també ha demanat a la Conselleria d'Educació l'elaboració d'una normativa autonòmica que declare el caràcter educatiu de tota l'etapa d'Educació Infantil de 0 a 6 anys, la dotació de plantilles per a tirar avant els Programes Bilingües Enriquits, la dotació de personal per a atendre les necessitats educatives especials i les de compensació educativa.

Per últim hem sol.licitat la creació d'una xarxa d'Escoles Infantils Públiques amb una oferta suficient per a tota la població infantil, així com un pla d'adaptació de les instal.lacions actuals que esperem vore inclòs en la Programació General d'Actuacions que el Conseller d'Educació ha anunciat que presentarà pròximament.

València 11 de maig de 2004

 


 

STEPV-Iv continua la campanya per la dignificació de l'Educació Infantil i les condicions laborals del professorat d’Educació Infantil

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana ( STEPV-Iv ) continua amb la Campanya per millorar l'Educació Infantil i les condicions laborals del professorat que hi treballa. El Sindicat pretén que la Generalitat Valenciana reconega el caràcter educatiu d’aquesta etapa i reclama la millora i adaptació de les instal·lacions escolars, la reducció de les ràtios, la dotació de més professionals als centres i la reducció de la jornada lectiva del personal. La campanya està comptat amb un notable suport dels claustres i equips educatius d'Ed. Infantil dels centres públics del País Valencià. L’STEPV-Iv espera l’Administració Educativa siga receptiva a les seues reivindicacions en la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació que tindrà lloc el proper 11 de maig.

El Sindicat considera que la dignificació de l’Educació Infantil és un aspecte prioritari per als centres, per a les treballadores i treballadors i les famílies, per la qual cosa mostra la seua satisfisfacció per la suspensió de la Llei de Qualitat de l’Educació (LOCE) i per l’anunci del govern espanyol de considerar l’Educació Infantil com etapa educativa en la futura llei educativa.

L’STEPV-Iv considera que les ràtios de les aules d’infantil són massa elevades, molts centres no tenen les instal.lacions ni les infraestructures adequades ni adaptades per l’escolarització de l’alumnat d’infantil. En eixe sentit, el sindicat denuncia que la generalització de la matricula a 25 alumnes ha produït un gran malestar entre el professorat i la Comunitat Educativa i atempta contra la qualitat de l’ensenyament i contra la importància que aquesta etapa té en el desenvolupament de l’alumnat. Es reivindica la reducció immediata de les ràtios, la creació de noves aules als centres i la construcció de noves escoles als barris i localitats deficitàries de llocs escolars públics. També s’exigeix a les Administracions Públiques l’adaptació dels espais al R.D. 1004/1991 de 14 de Juny de 1991 que regula els requisits mínins dels centres educatius.

L’STEPV-IV critica les instruccions de les direccions territorials d’educació de València, Alacant i Castelló el Director Territorial d’Educació de Castelló que obliguen a tots els centres a incrementar la ràtio d’infantil de 3 anys que marca la legislació vigent de 20 alumnes per aula a 25 alumnes per aula. Aquesta resolució es fa quan encara no se sap el nombre d’alumnes que van a sol·licitar la matrícula, la qual cosa no vol dir una altra cosa més que se sap perfectament que les denuncies de l’STEPV-Iv sobre la mancança de llocs escolars d’educació infantil a l’escola pública serà, enguany també, una realitat.

Per altra part, el sindicat denuncia que el professorat d’infantil fa 25 hores lectives, per la qual cosa reivindica la reducció de l’horari lectiu per poder desplegar altres activitats que són imprecindibles per realitzar la seua tasca. El sindicat reivindica la dotació de més personal als centres que imparteixen educació infantil. En concret es demana la dotació d’un professor/a de suport per cada tres unitats i d’altres professionals.

A més a més, el sindicat reivindica una xarxa pública d’Escoles Infantils públiques per escolaritzar l’alumnat de 0-3 anys. La Generalitat Valenciana disposa d’una trentena d’Escoles Infantils que no poden fer front a tota la demanda de llocs escolars públics. No existeix cap planificació per augmentar l’oferta de llocs escolars públics.

València, 3 de maig de 2004

 


 

La Conselleria no negocia la situació de l'Educació Infantil.

L'STEPV-Iv continua la campanya per la dignificació de l'Educació Infantil i les condicions laborals del professorat

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport no ha convocat la Comissió d'Estudi d'Ed. Infantil per negociar la situació del sector a la qual es va comprometre el dia 4 de novembre de 2003. Des d'aleshores s'ha estat donant excuses per no convocar-la, malgrat les reiterades peticions del Sindicat.

La campanya iniciada per STEPV-Iv per millorar l'Educació Infantil i les condicions laborals del professorat pretén l’obertura per part de la Generalitat Valenciana d’un procés de negociació que reconega el caràcter educatiu d’aquesta etapa. La campanya tracta de millorar i adaptar les instal·lacions escolars, reduir les ràtios, dotar de més professionals els centres i reduir la seua jornada lectiva del personal.

El Sindicat ha enviat un document d'adhesió als claustres i consells escolars de centre i municipals que han subscrit més de 150. A més a més, ha mantingut reunions amb les Associacions de pares i mares d'alumnes.

El Sindicat, que considera que la dignificació de l’Educació Infantil és un aspecte prioritari per als centres, per a les treballadores i treballadors i les famílies, ha exigit la convocatòria immediata de la comissió de treball i l'inici de les negociacions, una petició que s’acompanyarà de mesures de pressió si aquesta demanda no és atesa.

València, 20 de febrer de 2004
Per l'STEPV-Iv: Pilar Gonzalves i Calatayud.

 


 

Continua la campanya per la dignificació de l'Educació Infantil i les condicions laborals del professorat

La campanya iniciada per STEPV-Iv per millorar l'Educació Infantil i les condicions laborals del professorat pretén l’obertura per part de la Generalitat d’un procés de negociació que reconega el caràcter educatiu d’aquesta etapa. La campanya tracta de millorar i adaptar les instal·lacions escolars, reduir les ràtios, dotar de més professionals els centres i reduir la seua jornada lectiva del personal.

L'Administració educativa ha respost a la campanya acceptant la proposta d'iniciar les negociacions i de crear una comissió de treball per a estudiar la dotació de professorat, les ràtios i les infraestuctures, però fins ara té paralitzat el procés.

El Sindicat, que considera que la dignificació de l’Educació Infantil és un aspecte prioritari per als centres i per a la pròpia acció sindical, ha exigit la convocatòria immediata de la comissió de treball i l'inici de les negociacions, una petició que s’acompanyarà de mesures de pressió si aquesta demanda no és atesa.

Per altra part, STEPV-Iv considera que un determinat sindicat s'està equivocant en les seus crítiques a la resta de les organitzacions sindicals, una actitud que contribueix a l’immobilisme practicat per l'Administració. El Sindicat estima que en la campanya és necessària la màxima unitat dels sindicats i dels treballadors de l’ensenyament per a aconseguir els objectius previstos. En aquest sentit és important ampliar les adhesions a les iniciatives pels claustres, consells escolar, associacions de pares i mares i el conjunt de la ciutadania. En aquesta web disposeu dels models d’adhesió i tota la informació sobre la campanya.

 


 

Llistat d'adhesions (desembre 2003)

Centre

Localitat

Comarca

 

Cervantes

Albatera

Vega Baja

 

La Paz

Bigastro

Vega Baja

 

Virgen de las Virtudes

Cox

Vega Baja

 

Azorín

Catral

Vega Baja

 

Manuel de Torres

Almoradí

Vega Baja

 

Miguel Hernandez

Oriola

Vega Baja

 

Luis Chorro

Elx

Baix Vinalopó

 

Vicente Blasco Ibañez

Elx

Baix Vinalopó

 

Jorge Guillem

Elx

Baix Vinalopó

 

Cervantes

Santa Pola

Baix Vinalopó

 

Serra Gelada

Benidorm

Marina Baixa

 

Les Rotes

Altea

Marina Baixa

 

Ambra

Pego

Marina Alta

 

El Palmeral

Alacant

Alacantí

 

Azorín

Alacant

Alacantí

 

Mora Puchol

Alacant

Alacantí

 

La Torre de les Maçanes

La Torre de les Ma..

Alacantí

 

Horta Major

Alcoi

Alcoià-Comtat

 

Derramador

Ibi

Alcoià-Comtat

 

Felicitat Bernabeu

Ibi

Alcoià-Comtat

 

Teixereta

Ibi

Alcoià-Comtat

 

San Joan Bosco

Cocentaina

Alcoià-Comtat

 

El Bracal

Muro

Alcoià-Comtat

 

CP Concepción Arenal

Vila-real

Plana Baixa

 

CP Penyagolosa

Borriana

Plana Baixa

 

CP Botànic Calduch

Vila-real

Plana Baixa

 

CP Guitarrista Tàrrega

Castelló

Plana Alta

 

CP L'Illa

Grau de Castelló

Plana Alta

 

CP Manuel Foguet

Vinaròs

Baix Maestrat

 

CP Carme Martín

Artana

Plana Baixa

 

CP San Miguel Arcángel

Soneja

Alt Palància

 

CP Juan Carlos I

Almenara

Plana Baixa

 

CP Sant Vicent Ferrer

La Vall d'Uixó

Plana Baixa

 

CP Pintor Camarón

Sogorb

Alt Palància

 

CP Cardenal Cisneros

Almassora

Plana Alta

 

CP Torreblanca

Torreblanca

Plana Alta

 

CP José Alba

La Vilavella

Plana Baixa

 

CP Colonia Segarra

La Vall d'Uixó

Plana Baixa

 

CP Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró

L'Alcalatén

 

CP La Marina

Grau de Castelló

Plana Alta

 

CP Sebastián Elcano

Grau de Castelló

Plana Alta

 

CP Santa Agueda

Benicàssim

Plana Alta

 

CP Pio XII

Nules

Plana Baixa

 

CP Cervantes-Dualde

Betxí

Plana Baixa

 

CP Rosario Pérez

La Vall d'Uixó

Plana Baixa

 

CP Eleuterio Pérez

La Vall d'Uixó

Plana Baixa

 

CP Exèrcit

Castelló

Plana Alta

 

CP Cervantes

Castelló

Plana Alta

 

CP L'Assumpció

Les Useres

L'Alcalatén

 

CEIP Cronista Chabret

Sagunt

Camp de Morvedre

 

CP Verge del Roser

Olocau

Camp de Túria

 

CP Serrano Clavero

Requena

Plana d’Utiel- Requena

 

CP Las Higuerillas

Requena

Plana d’Utiel- Requena

 

CP Lucio Gil Fagoaga

Requena

Plana d’Utiel- Requena

 

CP Giner de los Rios

Cheste

Foia de Bunyol

 

CP Carraixet

Almàssera

Horta Nord

 

CP El Crist

Meliana

Horta Nord

 

CP Ausias March

Alboraia

Horta Nord

 

CP Bisbe Hervàs

Puçol

Horta Nord

 

CP 9 d’Octubre

Tavernes Blanques

Horta Nord

 

CP Verge del Miracle

Rafelbunyol

Horta Nord

 

CP Mediterrani

Meliana

Horta Nord

 

CP Rafael Altamira

València-ciutat

L'Horta

 

CP Profesor Sanchis Guarner

València-ciutat

L'Horta

 

CP Manuel González Martí

Benifaraig

L'Horta

 

CP San José de Calasanz

València-ciutat

L'Horta

 

CP Jaime Balmes

València-ciutat

L'Horta

 

CP Villar Palasí

València-ciutat

L'Horta

 

CP Ciudad de Bolonia

València-ciutat

L'Horta

 

CP Santa Teresa

València-ciutat

L'Horta

 

CP Lluís de Santàngel

El Saler

L'Horta

 

CP Antonio García López

València-ciutat

L'Horta

 

CP Reyes Católicos

Silla

Horta Sud

 

CP Antonio Machado

Xirivella

Horta Sud

 

CP Rei En Jaume

Xirivella

Horta Sud

 

CP Antonio Machado

Torrent

Horta Sud

 

CP Bertomeu Llorens

Catarroja

Horta Sud

 

CP Amadeo Tortajada

Mislata

Horta Sud

 

CP Evaristo Calatayud

Monserrat

Ribera alta

 

CP Ausias March

Alzira

Ribera alta

 

CP Blasco Ibañez

Rafelguaraf

Ribera alta

 

CEIP Victor Oroval i Tomàs

Carcaixent

Ribera alta

 

CP Vicente Blasco Ibañez

Alzira

Ribera alta

 

CP Rafael Comenge

Alberic

Ribera alta

 

CP San Bernat

Carlet

Ribera alta

 

CP La Sènia

L’Alcudia de Crespins

Costera

 

CP Mare de Déu dels xics

La Font de la Figuera

Costera

 

CP Pintor Estruch

Manuel

Costera

 

CP Joanot Matorell

Xeraco

Safor

 

CP Sant Antoni de Padua

Xeresa

Safor

 

CRA Mondúver-Safor

Potries

Safor

 

CP San José de Calasanz

Aielo de Malferit

Vall d’Albaida

 

CP Ramón Esteve

La Pobla del Duc

Vall d’Albaida

 

CP Lluís Vives

Bocairent

Vall d’Albaida

 


 

 
Presentació

 

L’STEPV-Iv inicia una campanya per millorar l’educació infantil i les condicions laborals del professorat d’aquesta etapa educativa

L’STEPV-Iv ha engegat una campanya per millorar la situació de l’Educació Infantil als centres públics del País Valencià, així com les condicions de treball del professorat que hi treballa. La campanya pretén que l’Administració Valenciana obriga un veritable procés de negociació que considere aquesta etapa com educativa, millore i adapte les instal.lacions, es reduesquen les ràtios, es dote de més personal els centres que escolaritzen alumnat d’infantil i es reduesca la jornada lectiva del personal que hi treballa.

L’STEPV-Iv considera que les ràtios de les aules d’infantil són massa elevades, molts centres no tenen les instal.lacions ni les infraestructures adequades ni adaptades per l’escolarització de l’alumnat d’infantil. En eixe sentit, el sindicat denuncia que la generalització de la matricula a 25 alumnes ha produït un gran malestar entre el professorat i la Comunitat Educativa i atempta contra la qualitat de l’ensenyament i contra la importància que aquesta etapa té en el desenvolupament de l’alumnat. Es reivindica la reducció immediata de les ràtios, la creació de noves aules als centres i la construcció de noves escoles als barris i localitats deficitàries de llocs escolars públics. També s’exigeix a les Administracions Públiques l’adaptació dels espais al R.D. 1004/1991 de 14 de Juny de 1991 que regula els requisits mínins dels centres educatius.

Per altra part, el sindicat denuncia que el professorat d’infantil fa 25 hores lectives, per la qual cosa reivindica la reducció de l’horari lectiu per poder desplegar altres activitats que són imprecindibles per realitzar la seua tasca. El sindicat reivindica la dotació de més personal als centres que imparteixen educació infantil.

A més a més, el sindicat reivindica una xarxa pública d’Escoles Infantils per escolaritzar l’alumnat de 0-3 anys. La Generalitat Valenciana disposa d’una trentena d’Escoles Infantils que no poden fer front a tota la demanda de llocs escolars públics.

El sindicat considera que les noves expectatives que el nou Conseller de Cultura, Educació i Esports, Esteban González Pons, ha creat amb les seues declaracions públiques i l’anunci del PACSE (Pla d’actuacions per a la Qualitat del Sistema Educatiu) que es refereix en un dels seus punts al reconeixement i prestigi de la funció docent s’han de concretar en la millora de les condicions laborals i en la valoració de la tasca que el professorat d’educació infantil fa cada dia.

Diu el PACSE

Reconeixement i prestigi social de la funció docent.
-Reforçarà el prestigi i el respecte a la funció docent, en col·laboració amb les associacions de pares i mares d’alumnes.
-Potenciarà el respecte als professors i les seues decisions com a part de la labor educativa que, junt amb els pares, exerceixen sobre els alumnes.
-Millorarà i ampliarà la formació del personal docent, i facilitarà la promoció i mobilitat del personal docent.

Davant d'aquesta declaració d'intencions hem d'exigir que les intencions es convertesquen en realitats. En eixe sentit, l’objectiu de la Campanya és informar a l’opinió pública, obrir la negociació i trametre-li al Conseller de Cultura, Educació i Esports les nostres reivindicacions i exigir-li que les seues declaracions d’intencions es convertesquen en realitats. Per això, et demanem que hi participeu en la campanya. 

El sindicat ha elaborat un document explicatiu de la campanya i manifest per tal que siga aprovat pel Claustre o per l’Equip d’Educatiu d’Educació Infantil per lliurar al Conseller de Cultura, Educació i Esports. 

Podedu enviar-lo per correu ordinari o per fax, i a la vegada ens feu arribar una còpia al sindicat.

Hble Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, Esteban González Pons
Avda. Campanar, 32
46015-València                              Fax: 96 386 65 09

Envieu còpia per correu (postal o lectrònic) o per fax a qualsevol de les seus de l'STEPV


 

 
Manifest

 

El Claustre/Equip Educatiu d'Ed. Infantil del 
CP ________________ de/d' __________________ de la província de/d' __________________.

Davant de la problemàtica que arrossega l'Educació Infantil en tots els Centres Públics del País Valencià:

MANIFESTA:

1.- La Constitució atribueix a la ciutadania el dret a l'educació i a més a més, "Les administracions educatives garantiran l'existència d'un número de places suficients per a assegurar l'escolarització de la població que ho sol·licite" (LOGSE- títol 1r, article 7.2), actualment derogat però substituït per l'art. 3.1a de la LOQE: "Els pares, en relació amb l'educació dels seus fills, tenen dret a rebre una educació amb les màximes garanties de qualitat, en consonància amb els fins establerts en la Constitució, en els corresponents Estatuts d'Autonomia i en les Lleis Educatives".

2.- D'acord amb la normativa legal vigent (Ordre del 17 de febrer de 1992, Ordre de 10 de març de 1994, Ordre de 3 d'abril de 1998; i, també, les instruccions conjuntes de 8 de Novembre de 2002, de les direccions generals de centres docents i de personal, sobre criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball i altres característiques, dels centres docents públics d'Ed. Infantil (2n Cicle), primària i Ed. Especial, de titularitat de la Generalitat Valenciana per al curs 2003/04, les aules d'infantil 3 anys no haurien de superar la ràtio de 20 alumnes per aula, i les de 4 i 5 anys la de 25, així com també, totes les unitats de Primària.

3.- Segons l'Ordre de 3 d'abril de 1998, els Directors Territorials poden emetre Resolucions per tal d'augmentar la ràtio en els centres amb caràcter excepcional. Ara bé, considerem que aquestes resolucions no s'han de convertir en llei i quedar per sempre; ja que entenem que deuen ser utilitzades per a situacions especials.

4.- Cal recordar la importància que té aquesta primera etapa del sistema educatiu, amb uns objectius i continguts propis, i amb un període d’adaptació vital per al proper desenvolupament del xiquet dins del propi sistema educatiu (Disseny Curricular d’infantil). Tal com queda reflectit en la normativa vigent.

5.- Entenem, com a professionals, que els augments de ràtios que venim sofrint d’una manera continuada i no de manera puntual, com recull l’ordre, minven greument la qualitat de l’ensenyament durant aquest període, entre d’altres per les raons següents:

 • L’etapa d’educació infantil té un caràcter educatiu propi i no tan sols assistencial, que amb les actuals condicions es desenvolupen d’una manera molt precària, totes dues: l’assistencial i l’educativa.
 • Una de les característiques dels xiquets d’aquestes edat es la poca capacitat d’atenció, d’aquesta manera, activitats com passar llista, eixir a la pissarra per escriure el nom... es fan tant llargues que els xiquets perden l’interés i l’atenció, fent que l’activitat perda el seu objectiu.
 • Caldrà qüestionar-se la metodologia utilitzada fins ara, que necessita de molt de temps per a elaborar els materials de l’alumne però que és més significatiu per a l’alumne (treball per racons, tallers, projectes de treball...).
 • El respecte al ritme individual d’aprenentatge no té sentit en classes tan nombroses.
 • L’adquisició de l’hàbit d’autonomia no es pot potenciar amb un alumnat tant nombrós.
 • Les classes han sigut construïdes pensant amb un número concret d’alumnes que ara es veu superat e impedeix treballar amb la metodologia que es considera més apropiada per a aquesta etapa (tallers, racons...). A més a més, la necessitat d’espais amplis per a cobrir la seua necessitat de moure’s per al desenvolupament capacitats bàsiques pròpies de l’edat es veu en perill. Els espais no compleixen la llei (R.D. 1004/1991 de 14 de Juny de 1991).
 • Les dotacions de les aules, que també es dirigien a grup menys nombrosos (mobiliari i altres materials i també els lavabos i wàters per a potenciar l’hàbit de la higiene) tampoc no estan dins la llei.
 • L’atenció individualitzada que necessiten per les seues característiques socio-afectives son cobertes difícilment (necessitat de ser escoltat...)
 • Els espais físics comencen a tindre més perills (més cadires i taules que impossibiliten el pas).
6.- A més, cal assenyalar que amb l'aprovació de la LOQE, aquesta introdueix nous reptes per a l'Ed. Infantil, noves tecnologies de la informació i la lecto-escriptura. Per tant, demanem a l'empara de l'Acord de Plantilles de Primària, la dotació de més professorat de suport per al Cicle d'Ed. Infantil, si més no, per cada 3 unitats d'Ed. Infantil del 2n Cicle 4 professors.

7.- Considerem que és el nostre dret i deure denunciar aquestes mancances que com a professionals, que volem dignificar la nostra tasca, estem patint dia a dia i, el que és més important, volem que es respecte el dret de tot l’alumnat a tindre una placa en l’escola però sempre en les condicions adequades.

8.- Les administracions educatives deuen d’estar assabentades de l’augment de població en les diferents localitats i considerar el moviment migratori que actualment va en augment i tot i tenint previsió per poder respondre adequadament a la demanda de la societat actual i previndre aquestos casos amb la fi de defensar un ensenyament de qualitat.

_______________, ______, ________________ de 2003

Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports
  

 
 

  
El Claustro/Equipo Educativo de Ed. Infantil del 
CP ________________ de ________________  de la provincia de _________________.

Ante la problemática que arrastra la Educación Infantil en todos los Centros Públicos del País Valenciano:

MANIFIESTA:

1.- La Constitución atribuye a la ciudadanía el derecho a la educación y además, "Las administraciones educativas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite" (LOGSE- título 1r, artículo 7.2), actualmente derogado pero sustituido por el art. 3.1a de la LOCE: "Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen derecho a recibir una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en los correspondientes Estatutos de Autonomía y en las Leyes Educativas".

2.- De acuerdo con la normativa legal vigente (Orden del 17 de febrero de 1992, Orden de 10 de marzo de 1994, Orden de 3 de abril de 1998; y, también, las instrucciones conjuntas de 8 de Noviembre de 2002, de las direcciones generales de centros docentes y de personal, sobre criterios generales para la modificación de la composición por unidades, puestos de trabajo y otros características, de los centros docentes públicos de Ed. Infantil (2º Ciclo), primaria y Ed. Especial, de titularidad de la Generalitat Valenciana para el curso 2003/04, las aulas de infantil 3 años no tendrían que superar la ratio de 20 alumnos por aula, y las de 4 y 5 años la de 25, así como también, todas las unidades de Primaria.

3.- Según la Orden 3 de abril de 1998, los Directores Territoriales pueden emitir Resoluciones por tal de aumentar la ratio en los centros con carácter excepcional. Ahora bien, consideremos que estas resoluciones no se tienen que convertir en ley y quedar por siempre jamás; puesto que entendemos que deben ser utilizadas para situaciones especiales.

4.- Hace falta recordar la importancia que tiene esta primera etapa del sistema educativo, con unos objetivos y contenidos propios, y con un periodo de adaptación vital para el desarrollo del niño dentro del propio sistema educativo (Diseño Curricular de infantil). Tal y como queda reflejado en la normativa vigente.

5.- Entendemos, como profesionales, que los aumentos de ratios que venimos sufriendo de una manera continuada y no de manera puntual, como recoge la orden, reducen gravemente la calidad de la enseñanza durante este periodo, entre otras por las razones siguientes:

 • La etapa de educación infantil tiene un carácter educativo propio y no tan sólo asistencial, que con las actuales condiciones se desarrollan de una manera muy precaria, las dos: la asistencial y la educativa.

 • Una de las características de los niños de esta edad es la poca capacidad de atención, de esta manera, actividades como pasar lista, salir a la pizarra para escribir el nombre... se hacen tanto largas que los niños pierden el interés y la atención, haciendo que la actividad pierda su objetivo.

 • Hará falta cuestionarse la metodología utilizada hasta ahora, que necesita de mucho tiempo para elaborar los materiales del alumno pero que es más significativo para el alumno (trabajo por rincones, talleres, proyectos de trabajo...).

 • El respeto al ritmo individual de aprendizaje no tiene sentido en clases tan numerosas.

 • La adquisición del hábito de autonomía no se puede potenciar con un alumnado tan numeroso.

 • Las clases han sido construidas pensando con un número concreto de alumnos que ahora se ve superado e impide trabajar con la metodología que se considera más apropiada para esta etapa (talleres, rincones...). Además, la necesidad de espacios amplios para cubrir su necesidad de moverse para el desarrollo de capacidades básicas propias de la edad se ve en peligro. Los espacios no cumplen la ley (R.D. 1004/1991 de 14 de Junio de 1991).

 • Las dotaciones de las aulas, que también se dirigían a grupos menos numerosos (mobiliario y otros materiales y también los lavabos y waters para potenciar el hábito de la higiene) tampoco están dentro la ley.

 • La atención individualizada que necesitan por sus características socio-afectivas son cubiertas difícilmente (necesidad de ser escuchado...)

 • Los espacios físicos empiezan a tener más peligros (más sillas y mesas que imposibilitan el paso).

6.- Además, hace falta señalar que con la aprobación de la LOCE, ésta introduce nuevos retos para la Ed. Infantil, nuevas tecnologías de la información y la lecto-escritura. Por lo tanto, pedimos al amparo del Acuerdo de Plantillas de Primaria, la dotación de más profesorado de apoyo para el Ciclo de Ed. Infantil, cuando menos, por cada 3 unidades de Ed. Infantil del 2º Ciclo 4 profesores.

7.- Consideramos que es nuestro derecho y deber denunciar estas carencias que como profesionales, que queremos dignificar nuestra tarea, estamos padeciendo día a día y, lo que es más importante, queremos que se respete el derecho de todo el alumnado a tener una plaza en la escuela pero siempre en las condiciones adecuadas.

8.- Las administraciones educativas deben estar enteradas del aumento de población en las diferentes localidades y considerar el movimiento migratorio que actualmente va en aumento y todo y teniendo previsión para poder responder adecuadamente a la demanda de la sociedad actual y prevenir estos casos con el fin de defender una enseñanza de calidad.

_______________, ______, ________________ de 2003.

Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educación y Deportes
  


 
Estudi de les ràtios

 
Necessitem les dades de matrícula del vostre centre per fer un estudi i seguiment dels trencaments de ràtios per la qual cosa us demanem que empleneu el requadre i envieu per correu (postal o lectrònic) o per fax a qualsevol de les seus

  
Dades de matrícula del vostre centre

CP:

Població:

 

Ed. Infantil

Alumnes

Unitats

EI 3 anys

   

EI 4 anys

   

EI 5 anys

   

TOTAL

   
 

Ed. Primària

Alumnes

Unitats

EP 1r

   

EP 2n

   

EP 3r

   

EP 4t

   

EP 5é

   

EP 6é

   

TOTAL

   
 

1r Cicle ESO

Alumnes

Unitats

1 r

   

2 n

   

TOTAL

   

 

Estudi de les plantilles

 

Us adjuntem un estudi de les plantilles d'Educació Infantil. (ràtios actuals E.I. 3 anys: 20 i E.I. 4 i 5 anys: 25)

 

CP d'una línia 3 Ed. Infantil i 6 de primària

Tutores

Suport

Ràtios

3

1

70 alum. : 4 mestres = 17.5 alum.

 

CP de dues línies 6 Ed. Infantil i 12 de primària

Tutores

Suport

Ràtios

6

1

140 alum:7 mestres = 20 alum

6

2

140 alum : 8 mestres = 17.5 alum

 

CP de tres línies 9 Ed. Infantil i 18 de primària

Tutores

Suport

Ràtios

9

1

210 alum:10 mestres = 21 alum

9

3

210 alum : 12 mestres = 17.5 alum

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >