stepv55.gif (3507 bytes)

El Conseller Tarancón presenta en les Corts un projecte per regular el requisit lingüístic a l'ensenyament 

 

Manifest 
pel requisit lingüístic

Adjuntem el text de la intervenció del Conseller Manuel Tarancón a les Corts Valencianes a propòsit de l'exigència del requisit lingüístic a la funció pública docent. L'STEPV-Iv ha exigit reiteradament que el requisit lingüístic siga una exigència per a l'accés a tota la funció pública. Per això, participem activament en la campanya de la Mesa per l'Ensenyament en valencià i hem convocat, recentment, varies jornades de vaga al professorat interí per exigir la posada en marxa d'aquesta mesura. 

Informació sobre la reunió entre la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i els sindicats. 17-5-01


El requisit lingüístic, 
un triomf de la lluita ciutadana

El STEPV valora favorablement l'anunci realitzat pel conseller Tarancón en les Corts Valencianes de l'exigència del coneixement del valencià als participants en les proves selectives per a l'accés a la docència, a partir del curs 2001-2002.

El canvi de posició del mateix conseller ve a posar fi a una deficiència crònica en la política lingüística seguida en el camp de la docència que dura ja 18 anys, des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del València (LUEV).

Més enllà de les raons per les quals el conseller d'Educació ha passat de considerar anticonstitucional i discriminatori el coneixement obligatori del valencià per a l'accés a la docència, a considerar-ho perfectament possible i desitjable des d'un punt de vista jurídic i polític, el Govern valencià anuncia que procedirà a partir del curs vinent a posar en marxa una mesura llargament demandada per aquest Sindicat, per totes les entitats que formen la Mesa per l'Ensenyament en Valencià i pel professorat interí valencià en les seues mobilitzacions des de fa alguns anys. L'exigència del requisit lingüístic a l'ensenyament serà, per tant, un triomf dels sectors més compromesos amb la normalització del valencià i la millor prova que les seues reivindicacions i propostes són justes i escaients per a la societat valenciana.

És per això que l’STEPV considera que aquesta mesura s'ha d'estendre al conjunt de la funció pública valenciana per tal d'assegurar la presència del valencià en les relacions dels ciutadans amb la seua administració, tal i com preveu l'Estatut d’Autonomia i la LUEV, per a la qual cosa continuarà exigint del Consell que promoga una reforma de l’actual Llei de la Funció Pública Valenciana si fóra necessària.

Pel que fa a les mesures anunciades pel conseller Tarancón, l’STEPV espera que les actuacions de l'Administració preserven per al valencià els criteris de qualitat per al seu aprenentage que són indispensables per a l'exercici de la docència i que, en cap cas, l'extensió del coneixement de la llengua supose una devaluació de la formació anunciada.

Així mateix, el Sindicat exigirà a la Conselleria d’Educació que, en coherència amb l’exigència del requisit lingüístic, dispose les mesures escaients perquè es pose fi als entrebancs administratius a un correcte funcionament del sistema, tant en els concursos de trasllats com en els actes d’adjudicació de vacants, com en qualsevol altre mecanisme de provisió de llocs de treball.

Pet tot açò, el Sindicat espera que es convoque la Mesa Sectorial d'Educació per abordar la planificació i posada en marxa de totes les mesures anunciades pel conseller.

València, 10 de maig de 2001.

 

Informació sobre la reunió entre la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i els sindicats.
  

La reunió s'ha convocat per informar els sindicats sobre el pla de formació que ha planificat la Conselleria de Cultura i Educació amb la finalitat que totes les persones que pretenguen accedir a la funció pública docent tinguen el certificat mitjà de la Junta Qualificadora abans de la convocatòria del concurs-oposició de 2002.

La Conselleria de Cultura i Educació ha preparat un pla de xoc que consisteix en el següent:

- La convocatòria d'un curs intensiu de preparació, durant el mes de juliol de 2001 adreçat, fonamentalment, als estudiants universitaris que estiguen en el darrer curs de la carrera. Hi podran assistir també aquelles persones que ho desitgen (interins, funcionaris, possibles aspirants als procesos selectius). Aquest tipus de curs es farà a tot arreu del País Valencià, sempre que hi haja un mínim de persones per cada grup i seran preparatoris perquè les persones inscrites puguen preparar-se per tal de presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora. El període de matriculació serà durant els primers dies de juny (segurament, entre el dia 1 i el 10 de juny). Es farà una campanya publicitària.

- La convocatòria d'un curs de preparació per presentar-se al nivell mitjà de la Junta Qualificadora que es realitzarà entre setembre i desembre de 2001. Aquest curs estarà adreçat al funcionariat, interí o de carrera, que ja està exercint la docència en les escoles i instituts valencians, i per tots aquells que hagen finalitzat els estudis universitaris en setembre d'enguany i que, per tant, reunisquen els requisits acadèmics que els permeten presentar-se a la convocatòria d'oferta pública docent de l'any 2002.

La Conselleria afirma que no hi haurà limitació de places per als cursos referits. Sempre que hi haja una mínima demanda, se'n faran en aquelles localitats que sol·liciten les persones interessades.

- Convocatòries extraordinàries del nivell mitjà de la Junta Qualificadora en els mesos de gener i març, per permetre que aquelles persones que pretenguen presentar-se a les oposicions aconseguesquen abans la titulació requerida.

El sindicat ha demanat, tot seguit, el següent:

1. Que s'atenga tota la demanda que existesca i que es facen els cursos a les localitats sol·licitades.

2. Que el Pla de Formació Lingüísticotècnica previst per al curs 2001-2002 es planifique de forma que els cursos finalitzen abans de la convocatòria de les oposicions de 2002. D'aquesta forma les persones que hagen realitzat el curs podran tindre la titulació requerida.

3. Que es pose en funcionament un pla específic perquè les persones que aproven les oposicions de 2001 i no tinguen la competència lingüística facen els cursos de valencià durant el periode de pràctiques.

4. La convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre els temes als quals es va referir el conseller en la seua intervenció a les Corts:

- La catalogació lingüística dels llocs de treball dels IES

- La possibilitat d'incloure una prova de competència oral i escrita de valencià en les bases de la convocatòria del concurs-oposició per a aquelles persones que no tinguen el nivell mitjà de la Junta Qualificadora o equivalents.

- Solució als problemes generats cada curs escolar per la provisió de llocs de treball sense tindre en compte el programa d'educació bilingüe dels centres.

El sindicat ha preguntat sobre l'homologació de titulació d'aquelles persones que haguen cursat els seus estudis de formació lingüísticotecnica o tinguen titulacions expedides per les Illes Balears, Catalunya o d'altres Administracions Autonòmiques o educatives. No s'ha cap resposta.

El sindicat ha valorat positivament la posada en marxa d'aquest pla de formació i espera que en els propers dies es convoque la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre els temes enunciats.

València, 17 de maig de 2001


Contingut de la intervenció de Conseller en sessió
de les Corts Valencianes del dia 9 de maig de 2001
    

REQUISIT LINGÜÍSTIC PER ALS DOCENTS

Tal i com va anunciar el president de la Generalitat Valenciana, en la convocatòria d'oposicions per a l’accés a la funció pública docent de l’any 2002, la Conselleria de Cultura i Educació plantejarà, de manera progressiva i com a criteri general, que els aspirants acrediten els coneixements de valencià mínims exigibles per a garantir el bilingüisme en el sistema educatiu valencià, respectant alhora els drets individuals de les persones. És a dir, que les persones que vullguen presentar-se a oposicions per a exercir la docència a la Comunitat Valenciana hauran d'acreditar, prèviament, tindre un coneixement equivalent al nivell Mitjà que expedeix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o al Nivell II del Pla de Formació Ligúísticotècnica en Valencià.

Per a poder garantir que tots els possibles aspirants a les places del sistema educatiu públic valencià puguen accedir amb este nivell acreditat, dissenyarem un Pla que permeta que estes persones, en el termini d’un any, ho puguen fer de manera que siga compatible la igualtat de drets i oportunitats arreplegats en la Constitució i la consideració de comunitat bilingüe arreplegada en el nostre Estatut.

Este pla consistirà en les següents actuacions:

  • Aquelles persones que no tinguen el certificat de Grau Mitjà poden optar a les proves que ja estan convocades per al mes de novembre i han d'inscriure's en el mes de setembre d'enguany.

  • Per al mes de gener i març de l’any 2002 proposaré a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià una convocatòria de proves extraordinàries per als llicenciats, diplomats o titulats superiors que aspiren a la funció pública docent de l’oferta d'ocupació pública de l’any 2002.

  • Per als possibles aspirants prepararem uns cursos intensius de nivell Mitjà durant el mes de juliol d'enguany, tants quants siguen necessaris en els distints punts de la Comunitat Valenciana. És a dir, els estudiants universitaris que finalitzen este curs acadèmic, 2000-2001, els seus estudis tindran una oportunitat excepcional de formar-se en valencià i preparar-se per a les proves ordinàries i extraordinàries de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  • Per als funcionaris, interins o de carrera, que ja estan exercint la docència en les escoles i instituts valencians, i per a tots aquell s que hagen finalitzat els estudis universitaris, al setembre d'enguany i que per tant reunisquen els requisits acadèmics que els permeten accedir a la convocatòria d'oferta pública docent de l’any 2002, també els organitzarem uns cursos intensius durant els mesos d'octubre a desembre perquè es presenten a les proves extraordinàries de gener i març del 2002.

  • Estaran exempts d'acreditar este nivell de coneixements de valencià totes les persones que han cursat l’assignatura de valencià en els estudis obligatoris i postobligatoris, és a dir, l’antiga EGB més el Batxillerat Unificat Polivalent o la Formació Professional, o l’actual educació obligatòria, Educació Primària i Educació Secundària, més el Batxillerat de la LOGSE.

Finalment, quant a la catalogació lingüística de les places d'Educació Secundària es proposarà a la Mesa sectorial, igual que es va fer amb les places de l’Educació Primària, que les mateixes siguen bilingües, establint un termini transitori per a l’adquisició de la capacitació lingüística dels funcionaris docents que actualment manquen d'esta.

La CAPACITACIÓ del professorat de la Comunitat Valenciana, tal com ve exigint esta Conselleria de Cultura i Educació, s’acreditarà per mitjà del CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ i este certificat s'obté quan els professors cursen, a més del nivell Mitjà, un curs específic de caràcter didàctic, segons la seua especialitat.

Perquè tot el professorat tinga esta possibilitat:

  • Durant el primer trimestre del curs 2002-2003 es convocaran els cursos específics del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià necessaris perquè tots els que superen les oposicions puguen obtindre’l el més prompte possible.

  • Continuarem convocant els cursos del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià, tal com, s'ha vingut fent fins ara, per als funcionaris de carrera i interins docents.

Són equivalents al MITJÀ de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià els següents certificats:

  • Certificat de Capacitació (Mitjà de la Junta o equivalent, més el curs específic, de 50 hores de¡ Pla de Formació Lingüísticotècnica en Valencià).

  • Diploma de Mestre de Valencià (específic per al professorat d'Educació Infantil i Primària i per al professorat d'àrees lingüístiques d'Educació Secundària, amb 80 hores de llengua i 50 hores de didàctica).

  • Cicle, Elemental de Valencià de les Escoles Oficials d'ldiomes (3 cursos).

Els alumnes de les Escoles Universitàries de Magisteri i la resta de facultats poden adquirir el Certificat de Capacitació cursant 24 crèdits vinculats a les àrees de coneixements de Filologia encarregades de formar als docents no universitaris en l’àrea de Valencià: Llengua i Literatura.

Els alumnes de les Escoles Universitàries de Magisteri i aquells que cursen alguna de les filologies poden obtindre el Diploma de Mestre de Valencià cursant 40 crèdits vinculats a les àrees de coneixements de Filologia encarregades de formar als docents no universitaris en l’àrea de Valencià: Llengua i Literatura.
   

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >