Informe anual del curs 1999-2000
Mesa per l'Ensenyament en Valencià

 

Representants dels sindicats Comissions Obreres del País Valencià (CCOOPV), Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical valenciana (STEPV-IV), Unió General dels Treballadors del País Valencià (UGTPV); per representants de la Federació Escola Valenciana; per professorat de l’educació primària i secundària i per professorat, estudiants i personal de l’administració i serveis de les universitats valencianes.


- Presentació
- 1ª part: L’autorització de llibres de text i materials curriculars
- 2ª part: Sobre el requisir lingüístic de conèixer la llengua pròpia per a l'accés a la Funció Pública Docent

 


Presentació

Fa ara poc més de quatre anys, es va crear la mesa per l’ensenyament en valencià, entitat cívica formada per representants dels sindicats Comissions Obreres, Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv), Unió General dels Treballadors del País Valencià; per representants de la Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la llengua; per professorat de l’educació primària i secundària, estudiants i personal de l’administració i serveis de les universitats valencianes.

La mesa per l’ensenyament en valencià és un moviment social que integra tots els nivells educatius de forma unitària amb una finalitat cívica: la defensa de l’ensenyament en i del valencià en tots els nivells educatius.

Des d’un primer moment la mesa es plantejava quatre objectius bàsics: garantir la possibilitat efectiva de l’aprenentatge en valencià en tots els àmbits educatius, el reconeixement de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana com a autoritat legal en matèria lingüística, la creació d’un organisme de participació social per a garantir l’ús del valencià i l’adscripció de la Direcció General de Política Lingüística a la presidència de la Generalitat.

A finals dels darrers anys, la mesa s’adreçava a tots els grups del Parlament valencià per manifestar l’oposició al retall que el pressupost de la Generalitat valenciana preveia per a la promoció del valencià. El projecte dels pressupostos d’aquests anys resultava insuficient per a implantar l’ús del valencià a l’àmbit social i oficial, i a més suprimia altres programes complementaris destinats al foment del valencià. Insuficiències aquestes, que junt amb altres, hem denunciat contínuament als diferents mitjans de comunicació.

Davant les propostes del Mapa Escolar realitzades per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la mesa va incidir especialment que el Mapa era una peça clau del desenvolupament de la planificació i la reforma educativa. I per això hauria d’orientar-se segons els criteris contemplats en el nostre ordenament normatiu on clarament es reconeix la voluntat social de normalitzar el valencià.

Per tot això, declaràvem que cal una planificació racional que abaste tots els nivells educatius i formatius, que integre els cicles educatius sense produir escissions i que, per tant, s’hi plantege ampliar les modalitats de normalització i la necessària catalogació dels llocs de treball en valencià, que presente criteris clars i mesurables d’avanç en el procés de redreçament cultural i de normalització lingüística, amb un ventall de mesures de formació del professorat i de suport a la producció de materials didàctics en valencià.

També hem adreçat diferents manifests a l’opinió pública: per demanar als diferents partits polítics que feren compliment dels drets lingüístics i que garantiren l’efectivitat de l’aprenentatge en valencià en tots els nivells educatius i fomentar l’ús social del valencià; pel reconeixement explícit de la denominació tradicional i estatutària de valencià als Estatus de l’Institut d’Estudis Catalans; pel decret d’homologació lingüística i per la unitat de la llengua.

Darrerament, hem manifestat la nostra disconformitat a diferents editorials pel tractament que donen al tema de la unitat de la llengua en els llibres de text de primària i de secundària, perquè pensem que atempten contra aquesta unitat. A més de reafirmar la defensa d’aquesta unitat lingüística des de l’escola pública valenciana i de qualitat.

Tots aquests aspectes i d’altres els recollim en un dossier anual, un dels quals anava recolzat amb un informe sobre la situació del valencià en els diferents nivells educatius.

L’informe 2.000 consta de dues parts:  

tornar començament


L’autorització de llibres de text i materials curriculars

 

Introducció

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana encara manté vigent l’autorització prèvia de llibres de text.

Què fan altres autonomies? Vetlar que els llibres de text i altres materials desenvolupen adequadament els currículums vigents, amb normes pròpies que permeten la supervisió i autorització prèvies dels materials curriculars (Catalunya, Canàries, Galícia, Euskadi).

Què fa el Govern valencià? Mantenir en vigor un decret de la Generalitat Valenciana que a més de la supervisió i autorització prèvies dels projectes editorials, també preveu la possibilitat de revocació de l’homologació dels materials curriculars, en contra del darrer criteri del Ministeri d’Educació i Ciència, que va derogar un Reial Decret de les mateixes característiques i el va substituir per un altre que proclamava els principis constitucionals de la llibertat d’expressió i de càtedra per tal de desterrar la possibilitat de censura prèvia que implicava l’anterior.

Què fa realment el Govern valencià? A més de decret citat, existeix una circular de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística per la qual s’obliga que els llibres de text i qualsevol material usat a l’aula reflectesquen "respecte a les senyes d’identitat (denominació - Comunitat Valenciana - i de l’idioma valencià)", les úniques que segons la Conselleria es corresponen amb l’Estatut i la Constitució.

Està prohibit escriure País Valencià? No tenim cap escrit que demostre que la Conselleria ha prohibit utilitzar aquest terme en els llibres de text; però autors i editorials n’han estat advertits i, el que és més greu, la quasi total desaparició del terme en els llibres publicats en els darrers temps, ens fa témer que sí.

Però, poden prohibir escriure País Valencià? No. La denominació oficial és Comunitat Valenciana, però al preàmbul de l’Estatut s’usa la denominació de País Valencià per designar la concepció moderna de l’històric Regne de València. A més, hi ha un multitud d’entitats socials, polítiques, sindicals, culturals, etc. d’una importància i abast massiu al nostre país, que fan ús d’aquest terme: ccoopv, eupv, pspv, stepv, ugtpv, etc.

Però, podem escriure llengua catalana? Sí. L’Estatut denomina valencià a la llengua pròpia, denominació que és compatible amb la posició unànime de la romanística que la considera "valencià" com a terme sinònim de català al País Valencià o bé com una varietat de la llengua catalana. Així ho arreplega, per exemple, el Diccionario de la Real Academia Española.

 

La Conselleria té una actitud que ratlla la il·legalitat? Sí. Només uns exemples:

  1. La Conselleria nega al professorat la seua autonomia i, per tant, no acompleix la llei que diu: "Els equips docents han d’elaborar projectes curriculars per a l’etapa educativa corresponent, adaptant el currículum establert en aquest decret a les característiques de l’alumnat, del centre i del seu entorn. [...] Cada professor, en el marc d’aquests projectes curriculars i programacions de cicles i àrees, realitzarà la seua programació d’aula en la qual concretarà les unitats didàctiques, la metodologia i les activitats que desenvoluparà." (Decret 47/1992, de 30 de març del Govern Valencià, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOGV 1992/04/09)
  2. Quan, segons sembla, censura l’ús del nom País Valencià va en contra de Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat valenciana el qual diu: "El present Estatut constitueix la manifestació de la voluntat autonòmica dels pobles de les províncies, després de la seua etapa preautonòmica, en la qual va accedir en virtut del Reial Decret-llei deu mil nou-cents setanta-vuit pel qual es creava el Consell del País Valencià. Aprovada la Constitució Espanyola, és, en son marc, on la tradició valenciana provinent de l’històric Regne de València es troba la concepció moderna del País Valencià [...]"
  3. Quan censura determinats termes, expressions, etc., va en contra de la llei perquè, fins ara, no existeix cap norma emesa per la Generalitat Valenciana que determine l’organisme que tinga atribuïda la competència de fixar la normativa lingüística en tots els àmbits d’ús de la llengua al País Valencià. No obstant això, l’article 7é, apartat 2n de l’Ordre d’1 de setembre de 1984 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984 diu que: "Tot el material didàctic en valencià a utilitzar en les classes, s’haurà d’ajustar a la normativa gramatical de l’Institut de Filologia Valenciana". Per tant, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, creat pel Decret 238/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, com hereu de l’IFV, continua amb la competència establerta en principi en l’esmentada Ordre i reiterada en l’article 4t. 2.
  1. Normativa sobre autorització de llibres de text i d’altres materials curriculars

Les Administracions educatives de les diferents autonomies controlen els llibres de text o materials curriculars perquè s’ajusten al currículum oficial. Aquest control el regula un decret propi o, en el cas de les Comunitats Autònomes que han rebut les competències el curs passat, un decret aprovat pel Ministeri, mentre no en tinguen un de propi.

El control es tradueix, en la majoria de casos, en una autorització prèvia dels projectes editorials que més tard esdevenen els llibres de text. L’autorització es donava en el moment que el projecte educatiu s’ajustava als continguts dels decret que regulen els diferents ensenyaments.

Ara bé, en els últims dos anys, hi ha administracions que han derogat l’autorització prèvia i han preferit limitar-se a una supervisió més, com la que s’exerceix sobre la resta d’aspectes que conformen el funcionament del sistema educatiu. El perquè es troba en la voluntat de no entrebancar la llibertat de càtedra del professorat i d’aprofundir en l’autonomia dels centres educatius per configurar el seu propi projecte educatiu, com diu la Logse.

A continuació, de forma sinòptica, s’arrepleguen els trets principals de la normativa vigent en cada Comunitat Autònoma.

  

Territori

Objecte d’autorització prèvia

Llengua pròpia

Terminis

Criteris adequació currículum

Vigència dels materials

Observacions

Galícia

Decret 89/93, de 19 d’abril.

Els llibres de text i d’altres materials edi-tats. No considera els elaborats i no editats.

Decret 73/82, 17 de novembre.

Resolució en 40 dies hàbils. Possibles es-menes, en 10 dies. Es podrà recorrer la de-negació. La falta de reso-lució no im-plica resolució favorable. Contra la de-negació es podrà recórrer.

Igualtat de drets entre sexes, rebuig de tota discriminació, respecte a totes les cul-tures, hàbits de comporta-ment democràtic, va-lors ètics i morals.

Mínima de 4 cursos.

Allò que no respecte els criteris serà proposat per ser retirat en noves edicions En cas greu, es podrà desautoritzar im-mediatament.

Catalunya

Decret 69/93, de 23 de febrer

Els llibres de text. Pero no els materials elaborats pels centres.

 

Dos mesos, després dels quals el silenci administratiu és positiu. Possibles esmenes, en 20 dies. Es podrà recòrrer la denegació la qual haurà de ser motivada.

Superació d’estereotip. Discriminatoris, respecte a les cultures, foment dels drets humans, igualtat d’oportunitats i ade-quació d’imatges al context natural i sociocultural

 

Si els llibres no s’adequen als models presentats, s’inicirà la revocació, amb audiència prèvia. Les modificacions en el contingut s’hauran d’homologar novament.

País Basc

Decret 143/93 De 18 de maig.

Els llibres de text i d’altre material didàctic, en qualsevol suport, que aplique el curriculum vigent. Però no a la producció complementària de professorat i alumnat .

Adequació a les normes vigents sobre correcció idiomàtica.

Un mes. Possibles esmenes, en 10 dies. Contra resolució denegatòria (motivada) es podrà recórrer.

Igualtat entre sexes, respecte a totes les cultures, foment d’hàbits democràtics i atenció a valors ètics i morals.

4 cursos.

Possibilitat d’acord amb d’altres Adminsitracions per al reconeixement mutu d’autoritzacions. Fa esment especial a l’autonomia dels centres, la creativitat i la diversitat.

Navarra

Decret 183/93 De 7 de juny

Els llibres de text. Pero no els materials elaborats i no editats pel professorat dels centres.

Tampoc s’autoritzen els materials editats que s’utilitzen com a material de suport.

El materrial editat en euskera podrà ser sol.licitat per comprovar el grau de correcció i adequació lingüística.

Resolució en 40 dies hàbils. Si no n’hi hagués, s’entendrà denegada l’autoritzaciói caldrà presentar al.legacions en 20 dies. Contra la denegació es podrà recòrrer.

S’evitarà incloure textos o imatges amb estereotips discriminatoris i es fomentaran els drets humans, el respecte a les diverses cultures i

La igualtat d’oportunitats.

Mínima de 4 cursos.

Allò que no respecte els criteris serà proposat per ser retirat en noves edicions. En cas greu, es podrà desautoritzar immediatament.

Canàries

 

Decret 265/97 de 12 de novembre

Els llibres de text i d’altres materials curriculars editats per al desenvolupament del currículum. Però no el material de suport que s’use per al treball a l’aula.

 

Tres mesos, després dels quals el silenci administratiu equival a la denegació. Possibles esmenes, en 10 dies. Es podrà recòrrer la denegació la qual haurà de ser motivada.

Presència del patrimoni cultural, històric, geogràfic, natural, lingüístic i social canari. Inclusió dels temes transversals (igualtat de sexes, rebuig discriminació respecte les cultures, hàbits democràtics, valors ètics i morals), atenció a la diversitat, activitats de reforç i ampliació.

Mínima de 4 cursos.

Si els llibres no s’adequen als models presentats, s’inicirà l’expedient de desautorització. Les modificacions s’hauran d’homologar novament.

Possibilitat d’acord amb d’altres Adminsitracions per al reconeixement mutu.

País Valencià

 

Decret 187/94, De 13 de setembre.

Els llibres de text i d’altre material editat. Però no a la producció editorial que s’use com a suport. Però a diferència de la resta d’Adminis-tracions, la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística emet el 23-3-98 una circular assenyalant expressament el que ha contindre el material de suport utilitzat, tant si té caràcter complemen-tari, com si substitueix els llibres.

Adequació a la normativa lingüística utilitzada per l’Institut de Filologia Valenciana.

60 dies hàbils. La falta de resolució equival a l’aprovació.

Possibles esmenes, en 10 dies. Contra resolució denegatòria (motivada) es podrà recórrer.

Coneixement dels aspectes cultural, històric, geogràfic, lingüístic i social dels valencians. Inclusió dels temes transversals. Reflectir igualtat entre sexes, rebuig de la discriminació, respecte a totes les cultures, foment d’hàbits democràtics i atenció a valors ètics i morals.

Els materials s’autoritzen per a un cicle complet.

Allò que no respecte els criteris serà proposat per ser retirat en noves edicions. En cas greu, es podrà desautoritzar immediatament.

 

Administracions que han desistit de regular l’autorització prèvia dels llibres de text

Invocant una experiència que arranca en 1993, determinades Administracions educatives s’han plantejat que ha arribat l’hora de fer canvis significatius en la supervisió dels materials curriculars i llibres de text que s’usen als centres educatius en l’àmbit de les seues competències.

El primer a fer aquesta revisió i engegar una nova normativa va ser el Ministerio de Educación y Cultura en 1998, quan encara tenia un territori sobre el qual exercia competències directes de gestió, abans de concloure el procés de transferències en matèria educativa que l’ha deixat sense territori a administrar. En conseqüència, en aquests moments la seua normativa només actua amb caràcter supletori sobre aquelles Comunitats Autònomes que no hagen fet la seua pròpia regulació.

A principis d’aquest any 2.000, el Govern andalús ha seguit les passes del MEC. S’ha de remarcar la coincidència de criteris i de valoracions entre ambdues administracions tot i estar governades per majories parlamentàries de signe polític diferent. Una lectura dels breus textos seleccionats que corresponen als seus respectius decrets és suficient per adonar-se’n de la liberalització amb què s’encara un nou període en matèria de supervisió de llibres de text. En definitiva, aquestes dues administracions supervisen els llibres de text, com el conjunt del sistema educatiu que tenen sota la seua competència, però no els sotmeten a cap autorització. Per tant, si els autors cometeren cap infracció o delicte quedarien exposats a l’aplicació de la llei ordinària, com qualsevol ciutadà.

A continuació, s’hi reprodueixen uns breus fragments de la normativa esmentada on apareix l’argumentació que justifica el canvi i assenyala un nou tarannà.

Ministerio de Educación y Cultura.

Real Decreto 1744/1998 de 31 de juliol.

"Este Real Decreto (…) concibe y regula esta supervisión de los libros de texto y demás materiales curriculares que se utilizan en los centros docentes, no como autorización administrativa, sino como parte de la supervisión e inspección ordinarias que a la Administración educativa competente le corresponde ejercer (…) La nueva regulación supone un más efectivo reconocimiento de la autonomía que corresponde a los centros (…) parte asimismo del pleno reconocimiento de las competencias y responsabilidades que corresponden a profesores, padres, alumnos y órganos pedagógicos y de gobierno de los centros docentes.

Cuando se detecten en algún libro de texto o material curricular contenidos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio de Educación y Cultura dará cuenta del hecho al Ministerio Fiscal o a los Tribunales".

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Decreto 5/2000, de 7 de febrer.

"Tras la experiencia obtenida (…) se tienen datos precisos para considerar una nueva etapa en la que dicho proceso de supervisión no revista el carácter de previa autorización y que mantenga la mayor consideración hacia la autonomía que ha de reconocerse a los Centros docentes, hacia el carácter abierto del currículo y hacia el mejor ejercicio de los derechos y libertades de las familias, el profesorado, el alumnado y las empresas editoras"

"En consecuencia, el presente Decreto concibe y regula esta supervisión de los libros de texto y sus materiales complementarios que se utilizen en los centros docentes no como aprobación previa sino como parte de la supervisión y la inspección ordinarias que a la administración educativa le corresponde ejercer sobre la totalidad de los elementos y aspectos que se integran en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los Centros docentes. Por otra parte se establece un simple procedimiento de depósito y registro de los libros de texto y de los materiales complementarios que las editoriales tengan a bien ofrecer comercialmente en el mercado. Mediante la consulta de este registro, cuya versión electrónica estará disponible a través de Internet, se facilitará la selección de los libros de texto y materiales complementarios por parte de los Centros educativos".

Saludem els nous usos democràtics i els contrastem amb els de la resta d’administracions i, específicament, amb l’actuació de l’Administració valenciana.

Com es pot comprovar, el Govern valencià no sols manté en vigor un decret el contingut del qual és molt semblant al d’altres governs autonòmics, sinó que, a més, des de la Conselleria d’Educació es pretén que el control siga més aferrissat. Per això s’emet una circular específica per exercir-lo sobre qualsevol tipus de material, l’editat - com fan la resta d’Administracions- però també sobre el material complementari confeccionat als centres - una pràctica inexistent a la resta de l’Estat.

Aquest excés tracta d’evitar, no ja una dolenta aplicació del currículum vigent pels autors i editorials (principal objectiu de tota normativa al respecte, tot i que l’experiència ha demostrat que no hi ha cap intenció de fer-ho), sinó que té com a única finalitat la d’adequar el contingut dels llibres a les preferències polítiques del partit que governa o, el que és el mateix, a contentar una part del seu electorat.

3. Conclusió

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià denuncia i deplora l’ús que des de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència es fa del Decret que regula l’autorització de llibres de text, així com dels dictats que estenen aquest mateix control a tot tipus de document usat pel professorat i l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià comparteix la significació política de les reformes efectuades pel Ministerio de Educación y Cultura i per la Junta de Andalucía en matèria de supervisió de materials curriculars en tant que contribueixen a aprofundir la llibertat de càtedra del professorat i l’autonomia dels centres per determinar el seu projecte educatiu i les adequacions curriculars corresponents.

Per tot això, es compromet a treballar perquè el Govern valencià mamprenga la revisió de l’actual normativa i realitze els canvis necessaris amb la finalitat de democratitzar l’exercici de la docència i la gestió dels centres educatius pel conjunt de la comunitat educativa, amb una aposta clara per la seua autonomia i pel reconeixement de l’exercici responsable de la funció docent.

tornar començament


SOBRE EL REQUISIT LINGÜÍSTIC DE CONÈIXER LA LLENGUA PRÒPIA PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

 

1. INTRODUCCIÓ

Del present estudi que compara la normativa elaborada en les diferents Comunitats Autònomes de l'Estat que tenen una llengua pròpia cooficial amb el castellà i un sistema bilingüe d'ensenyament, podem deduir que el País Valencià és l'única Comunitat Autònoma que no demana el requisit lingüístic per tal d’accedir a la funció pública docent, siga sota la fórmula que siga.

L'obligació de conèixer la llengua pròpia per a exercir la docència es concreta en l'exigència del requisit o condició d'acreditar-ne el coneixement en totes les administracions amb independència del signe polític que tinguen el seus governs. Són destacables per a contrastar amb l'actitud de l'administració valenciana els casos de Galícia i de Navarra.

La Mesa per l'Ensenyament en Valencià, a partir d'un estudi rigorós de les diferents convocatòries de concurs-oposició per accedir a la docència fetes els dos últims anys, ha observat que en totes elles, o bé, s'ha de realitzar una prova que demostre el domini oral i escrit en les dues llengües oficials, o bé, s'ha de presentar la corresponent titulació lingüística que l'acredite o convalide. En els casos en què s'ha establert una catalogació lingüística o perfil lingüístic dels llocs de treball a ocupar la superació d'aquesta prova és condició per a continuar el procés concurs-oposició.

L'exigència d'acreditar la competència lingüística en la llengua oficial i pròpia de cada Comunitat per part del professorat és vista, en la major part de normatives, com una tasca inherent a la funció docent i no com un mèrit o exigència exterior a la docència. El professorat ha de posseir aquest domini oral i escrit de les llengües, no sols per a garantir els drets lingüístics de l'alumnat sinó com un objectiu general de tots els sistemes educatius bilingües. Totes aquestes Comunitats han harmonitzat la seua legislació educativa a partir de l'aplicació de la LOGSE, la qual estableix que en acabar l'escolarització obligatòria tots els alumnes han d'adquirir un domini oral i escrit de les llengües oficials de cada Comunitat Autònoma.

L'Administració valenciana ha argumentat en diferents ocasions sobre el perill d'inconstitucionalitat o la manca de base legal per a concretar aquesta exigència. En aquest punt s'hauria de recordar la doctrina del Tribunal Constitucional apareguda en diferents sentències sobre el tema. Per a l'Alt Tribunal els poders públics poden establir a l'àmbit de les seues competències el coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma per tal d'accedir a determinades places de funcionariat. Aquesta exigència es legitima quan el coneixement ve requerit per les especials característiques del lloc de treball a desenvolupar.

Pel que fa al País Valencià, la Mesa per l'Ensenyament en Valencià ha sol·licitat el dictamen de diferents juristes per tal de demostrar que hi ha una àmplia base legal per a establir el requisit lingüístic.

L'objecció que sol posar-se per l’administració és que el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana - Decret legislatiu 24/octubre/95- solament exigeix una acreditació a posteriori del coneixement de la llengua amb posterioritat a haver superat el procés selectiu per a l’ingrés a la funció pública quan diu "els qui superen les proves selectives acreditaran els coneixements de valencià" art. 9.4.

En tot cas, aquesta Llei autonòmica solament és d'aplicació al personal docent en aquells temes que no estiguen regulats per una normativa específica o de rang superior, cirsumstància que no s’hi dóna en el cas que ens ocupa. El règim jurídic dels docents està basat en dues normes bàsiques estatals -la Llei 30/1994 de Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció Pública i la LOGSE. Aquestes normes permeten a l'Administració la selecció de funcionaris degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes amb dues llengües oficials. La LOGSE contempla aquesta capacitació lingüística com a part dels coneixements específics necessaris per a la docència. La possibilitat d'establir procediments per a acreditar el domini de les llengües oficials també apareix regulada al Real Decret 850/1993 sobre l'accés a la funció pública docent.

 2. CONCLUSIONS

 Els professors i professores han de conèixer les dues llengües oficials al País Valencià d'acord amb les exigències de la seua tasca docent i segons allò establert a la Llei d’ús i ensenyament del valencià en el seu article 23.1. No es pot obviar que tant la funció social que realitzen com el lloc de treball que ocupen està en relació amb una sèrie de drets de l'alumnat, el que necessàriament comporta unes determinades obligacions de l'Administració a fi de garantir-los.

A l'igual que han fet en altres Comunitats Autònomes, la Generalitat Valenciana haurà d'actualitzar tota la normativa educativa per tal de posar en consonància l´aplicació de la Llei d´Ús i Ensenyament del valencià amb les prescripcions de la LOGSE i el disseny curricular en aquella part que li és pròpia.

Atesa l’actual manca d’harmonització normativa entre els objectius assenyalats en la LOGSE i la LUEV, per una banda, i la regulació de l’accés a la funció pública docent i als llocs de treball del sistema educatiu, per una altra, la Mesa per l’Ensenyament en Valencià entén que l'instrument escaient per a aquesta harmonització seria un Decret on s'ordenarien totes les actuacions i principis que regiren, entre d’altres:  

 La Mesa per l’Ensenyament en Valencià és conscient que la no exigència del requisit lingüístic per a l'accés a la Funció Pública docent hem d'atribuir-la a l'absència de voluntat política per part de l'Administració valenciana i no a entrebancs de tipus jurídic.

La Mesa per l’Ensenyament en Valencià requereix del govern valencià un canvi d’actitud perquè és urgent establir, en les properes convocatòries de concurs-oposició, aquest requisit, tal com es fa en les altres Comunitats Autònomes amb llengua pròpia, i també, en els sistemes de contractació i provisió de llocs de treball.

Amb el marc jurídic vigent aquestes exigències són possibles, però fóra convenient eliminar totes les contradiccions i anacronismes, com per exemple, els que es troben a l'obsoleta Llei de la Funció Pública Valenciana.

Finalment, aquestes mesures proposades són l'única manera efectiva de garantir, tal com diu el nostre ordenament, la disponibilitat de professorat suficient amb competència lingüística perquè cada centre puga impartir el projecte educatiu i el programa d'ensenyament bilingüe que haja determinat.

 3. Apèndix: estudi comparatiu de la normativa que regula l'obligació del coneixement per part del professorat de les llengües pròpies de les diferents comunitats autònomes

 

CC.AA

MARC LEGAL

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

LLENGÜES VEHICULARS DE L'ENSENYAMENT.

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA.

OBLIGACIÓ DE CONÉIXER LES LLENGÜES OFICIALS.

REQUISIT LING. PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

OBSERVACIONS

COMUNITAT AUTÒNOMA BASCA. (CAB)

L'Estatut d'Autonomia del País Basc estableix un marc de doble oficialitat lingüística. L'euskera té caràcter de llengua pròpia i és oficial junt al castellà.

La Llei 10/1982 de Normalització de l'ús de l'euskera regula els drets dels ciutadans a conéixer i usar les llengües oficials.

L'aplicació en l'ensenyament d'aquests preceptes s'ha fet a través de la Llei de l'Escola Pública Basca i d'una ordenació a través de decrets, l'últim del quals Decret 6/2000 de 18 de gener coincident amb la generalització de la LOGSE.

Els alumnes han d'aconseguir una capacitació real per a la comprensió i expressió oral i escrita en castellà i en euskera. L'ensenyament ha de ser bilingüe en tots els nivells educatius.

Segons el model lingüístic que s'aplique a cada centre educatiu: (model A, llengua vehicular el castellà amb l'euskera com a assignatura; model B, castellà i euskera com a llengües vehiculars i model D, euskera com a llengua d'instrucció) les places a ocupar pel professorat són classificades amb un perfil lingüístic.

La Llei de la funció pública basca (Llei 6/1989) defineix el perfil lingüístic com un element estructural inherent a tots els llocs de treball de les Administracions Públiques. Es regula de manera diferenciada segons l'àmbit i el moment en què s'ha de fer preceptiu. A l'ensenyament s'estableixen dos nivells de competència lingüística en euskera el perfil ling. 1 i perfil ling. 2.

El personal que accedesca a la funció pública docent per oposició ha d'acreditar el perfil lingüístic que corresponga al lloc de treball que vol ocupar o presentar titulacions equivalents.

La introducció dels perfils lingüístics com a esquema comú s'ha fet de manera progressiva i s'ha donat un termini o període per a fer efectiva aquesta exigència als funcionaris docents definitius que varia entre cinc i deu anys comptats a partir de 1993. Aquests funcionaris participen en el corresponents plans de formació.

 

CC.AA

MARC LEGAL

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

LLENGÜES VEHICULARS DE L'ENSENYAMENT.

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA.

OBLIGACIÓ DE CONÉIXER LES LLENGÜES OFICIALS.

REQUISIT LING. PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

OBSERVACIONS

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA. (CFN)

Segons la Llei de Millorament del Fur, el castellà és la llengua oficial de tot el territori de la CFN. L'euskera és oficial solament a les zones considerades bascoparlants.

La Llei Foral del Basc (1986) divideix la Comunitat en tres zones lingüístiques amb un estatut jurídic diferent per a l'euskera i el castellà. Aquesta Llei regula l'ús de l'euskera a l'ensenyament i a l'Administració Pública.

L'ensenyament de l'euskera és obligatori a la zona bascoparlant. A la zona mixta que inclou Pamplona és opcional. S'estableix una zona no bascófona sense regulació amb una feble al·lusió a la demanda. En els nivells d'ensenyament obligatori en teoria existeixen tres possibles models d'escolarització bilingüe (A,B,D) semblants als de la CAB.

S'afegeix, però, un quart model X en el qual hi ha l'exempció de l'assignatura de l'euskera.

A les convocatòries de procediments selectius d'ingrés als diferents cossos docents el coneixements de l'euskera és un requisit específic per a ocupar determinades places d'algunes especialitats catalogades en funció dels perfils lingüístics dels centres. Aquest requisit regulat mitjançant una ordre foral consisteix en la possessió de determinades titulacions o certificats de capacitació d'euskera.

 

CC.AA

MARC LEGAL

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

LLENGÜES VEHICULARS DE L'ENSENYAMENT.

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA.

OBLIGACIÓ DE CONÉIXER LES LLENGÜES OFICIALS.

REQUISIT LING. PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

OBSERVACIONS

GALÍCIA

 

 

 

El gallec és la llengua pròpia de Galícia i és oficial al costat del castellà, article 5 de l'Estatut d'Autonomia. La Llei 3/1983 de Normalització lingüística estableix el dret dels ciutadans a conéixer i usar la llengua pròpia. En successius decrets s'ha regulat l'aplicació a l'ensenyament.

Segons el Decret 247/1997 els alumnes tenen dret a rebre el seu primer ensenyament en la llengua materna. La regulació com a llengua d'instrucció és diferent segons el nivell educatiu. A l'educació infantil i primària la llengua vehicular serà la materna de l'alumnat i la predominant en el context social. A l'educació secundària obligatòria i batxillerat s'impartiran unes determinades àrees comunes i matèries optatives. A la Formació Professional totes les àrees teòricopràctiques s'impartiran en gallec.

En els procediments d'accés a la Funció Pública Docent és obligatori acreditar els coneixements adequats de gallec o realitzar una prova de caràcter eliminatori en les especialitats i nivells educatius en els quals s'ha establit que el gallec ha de ser la llengua vehicular d'ensenyament.

En el cas de les especialitats o nivells educatius en què aquest requisit no és eliminatori dins del procés de selecció els aprovats tenen un termini de dos anys per a obtindre la capacitació adequada a través d'un curs de perfeccionament del gallec.

Sobre el Decret que regula la Normalització Lingüística a l'Ensenyament, Decret 247/1995 recau una sentència del Tribunal Superior de Galícia, la sentència número 131/1996 en la qual impugna el primer article perquè imposava exclusivament l'ús del gallec en les relacions mútues i internes de les Administracions territorials i locals. Deixa vigents la resta d'articles que regulen l'aplicació de la llengua gallega a l'ensenyament que troben el seu fonament legal en la Llei de Normalització Lingüística , l'Estatut d'Autonomia i la mateixa Constitució espanyola.

 

CC.AA

MARC LEGAL

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

LLENGÜES VEHICULARS DE L'ENSENYAMENT.

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA.

OBLIGACIÓ DE CONÉIXER LES LLENGÜES OFICIALS.

REQUISIT LING. PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

OBSERVACIONS

CATALUNYA

Segons l'Estatut d'Autonomia l'idioma català és l'oficial de Catalunya, com també ho és el castellà, oficial a tot l'Estat espanyol. La legislació lingüística bàsica està composta per la Llei de Normalització lingüística (1983) revisada i actualitzada per la Llei 1/1998 de Política Lingüística.

L'Administració, a banda de garantir l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes, ha de crear les condicions que permeten aconseguir la igualtat plena pel que fa als drets i deures dels ciutadans.

L'aplicació a l'ensenyament s'ha modificat a partir de l'entrada en vigor de la LOGSE pel Decret 244/1991.

El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l'ensenyament en tots els nivells educatius. També és la llengua oficial de l'Administració educativa.

L'alumnat qualsevol que siga llur llengua habitual en acabar l'escolarització ha de dominar les dues llengües. Els centres educatius han de fer del Català el vehicle d'expressió normal de llurs activitats tant internes com externes. Els alumnes no han de ser separats en funció de la seua llengua habitual en centres o en grups classe diferents.

Els professors exerciran la seua tasca docent en la llengua que corresponga segons el projecte lingüístic de centre.

En els procediments d'ingrés i accés a llocs de treball docents dels centres públics dels diferents nivells educatius universitaris els aspirants hauran d'acreditar un coneixement suficient tant en l'expressió oral com escrita de les dues llengües oficials. A les convocatòries d'oposicions això es fa mitjançant una prova de català, i una altra de castellà de caràcter eliminatori. Els aspirants que posseïsquen unes determinades titulacions o certificats homologats que acrediten la competència lingüística queden exempts d'aquestes proves.

En general el professorat ha de conéixer les dues llengües oficials tant com una exigència de la seua tasca docent com per garantir els drets lingüístics dels alumnes.

L'exigència del requisit lingüístic ve avalada per la Llei de la Funció Pública catalana la qual declara que en el procés de selecció haurà d'acreditar-se el coneixement de la llengua catalana en la seua expressió oral i escrita. El coneixement del català no constitueix un requisit "at extra" per al funcionariat, i mereix un tractament semblant al de qualsevol altra condició exigida per accedir a la funció pública (sentència del Tribunal Constitucional de 28 de febrer de 1991. En el cas del professorat aquesta exigència afecta a tots els processos de mobilitat i provisió de llocs de treball (concursos-oposició, contractacions, concursos de trasllats i promoció interna, comissions de serveis, etc. ).

 

CC.AA

MARC LEGAL

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

LLENGÜES VEHICULARS DE L'ENSENYAMENT.

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA.

OBLIGACIÓ DE CONÉIXER LES LLENGÜES OFICIALS.

REQUISIT LING. PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

OBSERVACIONS

BALEARS

El desplegament del règim de cooficialitat lingüística entre català i castellà definit al l'Estatut balear s'ha fet a partir d'una Llei de Normalització lingüística (Llei 3/1996). Aquesta llei proclama com un dels seus objectius assegurar el coneixement i l'ús progressiu del català com a llengua vehicular de l'ensenyament. A partir del Decret 92/1997 es defineix un marc més ambiciós per a la seua aplicació a l'ensenyament.

L'Administració educativa promourà el català, definit com a llengua pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular de l'ensanyament. Els centres educatius fins arribar a repartir la meitat de l'horari entre les dues llengües oficials, estableixen en el seu projecte lingüístic la progressió d'àrees o matèries que van incorporant-se a l'ensenyament en català. Els alumnes no podran ser separats en centres diferents per raons de llegua.

Els llocs de feina del professorat dels diferents nivells educatius no universitaris (primària, secundària, FP, escoles d'idiomes, ...) queden catalogats com a bilingües, és a dir, requereixen el coneixement de les dues llengües oficials d'ensenyament.

El professorat que vulga impartir l'ensenyament dins l'àmbit de les Illes Balears ha de dominar oral i per escrit les dues llengües oficials. L'Administració ha regulat les titulacions equivalents i els plans de reciclatge i formació.

Els aspirants a ocupar places en les convocatòries als diferents cossos docents de l'ensenyament públic no universitari hauran d'acreditar la competència lingüística suficient a través d'una prova de caràcter eliminatori. Els que no superen aquestes proves (una de coneixements de català i altra de coneixements de castellà) o no presenten les titulacions equivalents no podran continuar el procés selectiu.

L'exigència de coneixement de les llengües oficials per part del professorat es considera necessària per formar part de manera inherent de la funcions educatives.

 

CC.AA

MARC LEGAL

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

LLENGÜES VEHICULARS DE L'ENSENYAMENT.

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA.

OBLIGACIÓ DE CONÉIXER LES LLENGÜES OFICIALS.

REQUISIT LING. PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

OBSERVACIONS

PAÍS VALENCIÀ

L'Estatut d'Autonomia estableix que el valencià i el castellà són els dos idiomes oficials i tothom té dret a conéixer-los i usar-los.

El valencià és la llengua pròpia de la Comunitat valenciana. L'aplicació d'aquest principi a l'ensenyament i a l'administració pública s'estableix a la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià (LUEV) de 1983.

L'ordenació i regulació a l'ensenyament s'ha desplegat a través de diferents ordres i decrets.

L'aprenentatge del valencià és obligatori al sistema educatiu. Tots els alumnes ha d'assolir un domini igual de les dues llengües oficials en acabar l'escolarització obligatòria.

El sistema educatiu ha d'estendre l'ús del valencià com a llengua d'instrucció.

En els municipis definits a la LUEV com de predomini lingüístic valencià tots els centres han d'aplicar un o més d'un dels programes d'educació bilingüe. Els centres dins del seu projecte educatiu han de fer el disseny particular del programa bilingüe a aplicar i preveure les necessitats de professorat capacitat en valencià.

Atesa la cooficialitat de valencià i castellà existeix una obligació genèrica de coneixement de les dues llengües oficials. Però a partir de la interpretació que fa l'Administració del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana no constitueix un requisit o exigència prèvia per a l'accés a la Funció Pública docent.

En les convocatòries d'oposicions als diferents cossos docents els que superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements orals i escrits de valencià. Aquells que no puguen acreditar aquests coneixements mitjançant la presentació de la documentació corresponent seran convocats a una prova no eliminatòria i si no la superen s'hauran d'inscriure en els corresponents cursos de formació (Pla de Capacitació Lingüístico-tècnica en valencià).

El fet que les places corresponents al cos de mestres en els centres de primària hagen estat catalogades com a bilingües condiciona la seua ocupació en caràcter definitiu al fet d'obtindre la capacitació lingüística en valencià.

L'Administració no està garantint el precepte legal del coneixement per part del professorat del coneixement de les dues llengües que fixa la LUEV. Tampoc no està garantint la disponibilitat de professorat competent que puga atendre l'alumnat segons el projecte lingüístic de cada centre ni es garanteix la continuïtat dels programes d'ensenyament bilingüe posats en marxa pels centres en els canvis d'etapes o nivells educatius. Ja que la no exigència d'un requisit lingüístic previ permet l'ocupació de places pel professorat no capacitat que arriba als centres procedent de concurs de trasllats (estatals o autonòmics), oposicions o borses de treball.

 

Relació de la normativa consultada per a elaborar el present estudi:

 País BASC

 NAVARRA

GALÍCIA

ILLES BALEARS

CATALUNYA

PAÍS VALENCIÀ

 

< tornar començament | fent camí | ensenyament >