V Conveni d'Ensenyament Concertat 

veure IV Conveni


 
20/05/07

Actualització salarial - 2007


febrer 2007 Tablas salariales año 2007. Confeccionadas para 14 pagas (pdf)
Anexo VI.  Plus de residencia e insularidad correspondiente al año 2007 (pdf)
Disposiciones adicionales (pdf)
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (BOE núm 15 del 17 de enero de 2007)
20/11/06

FSIE, CCOO i UGT signen el V Conveni de concertada. 
Valoració i comparació amb l'anterior
Com quedaran les nostres condicions laborals?


30/10/06 Informe de la 40 reunió del conveni de concertada
15/05/06 Informe de la 37ª reunió del conveni de concertada
06/04/06 Estat de les negociacions del conveni de concertada després de la 36ª reunió
10/03/06

BOE 10/03/06 número 59. Resolució de la Direcció General de Treball que disposa la inscripció en el Registre i publicació de l'acord salarial per als anys 2004 i 2005 del conveni col.lectiud'Empreses d'Ensenyament Privat Sostinguts Total o Parcialment amb Fons Públics


03/02/06 Informe de la 34 reunió de les negociacions del conveni de concertada.
26/01/06 Informe de la 32 reunió de les negociacions del conveni de concertada.
20/12/05 Signades les taules salarials corresponents al 2004 i 2005
Taules salarials 2005
30/11/05 La patronal Educación y Gestión retira la proposta salarial de les negociacions del conveni en no tenir el suport sindical
07/11/05 Informe de la 30ª reunió de les negociacions del conveni de concertada
24/10/05 Estat de les negociacions del conveni de concertada després de la 28 i 29 reunió
27/09/05 Informe de la 27ª reunió de les negociacions del conveni de concertada
22/09/05 Informe de la 26ª reunió de les negociacions del conveni de concertada
18/04/05 Informe de la 23 reunió
06/04/05 Situació de la negociació després de les reunions 21 i 22
26/01/05 Informe de la 17 i 18 reunió del Vé conveni
14/01/05 Situació després de la quinzena i setzena reunió del conveni
10/12/04 Continuen les concentracions
10/12/04 Informe de la 14 reunió sobre el V conveni - 3 desembre
02/12/04 Continuen les mobilitzacions en concertada
02/12/04 Les patronals Educació i Gestió i CECE, segueixen defensan les seues propostes 
25/10/04

Concentració Conveni de concertada. Dimecres 3 novembre de les 11 a les 14 hores


21/10/04

Informe de la reunió del 20 d'octubre


21/05/04

STEPV-Iv inicia una campanya contra les propostes d'EyG per al V Conveni de Concertada


5/04/04

La situació del Vè CONVENI en el mes d'abril


04/04

Plataforma reivindicativa (pdf)

- Democratització dels centres ... - Prevenció dels riscos laborals ... - Millora de condicions laborals ... - Per la qualitat de l’Educació


29/01/04

Comencen les negociacions del V Conveni de concertada


23/10/03

Plataforma reivindicativa per a la negociació del proper Conveni d'Ensenyament Concertat 

El conveni col·lectiu

Què és un conveni col·lectiu?
El conveni col·lectiu és el text legal que regula, bàsicament, les condicions laborals dels treballadors i treballadores (jornada, vacances, excedències i permisos, etc), les retribucions, els àmbits d'aplicació del conveni (territorial, funcional, personal i temporal), les categories professionals, el règim assistencial i les faltes i sancions.
El seu àmbit d'aplicació pot ser estatal, autonòmic, provincial o pot afectar només una empresa determinada.
Qui negocia el conveni col·lectiu?
Es negocia bilateralment entre el banc patronal i el banc sindical. Les organitzacions han de tenir una representació determinada per poder negociar.
Com en tota negociació els conflictes entre patronals i sindicats (o entre les patronals o entre els sindicats) són freqüents i de vegades es fa difícil arribar a acords concrets.
Com t'afecta el conveni?
Una vegada es publica en els butlletins oficials (BOE, DOGV, BOP, etc.) és d'obligat compliment per l'empresa que s'acull al conveni, tot i que sempre es poden pactar millores. Per tant, és el marc de referència legal on has d'acudir per conéixer els teus drets i les teues obligacions.
El nostre conveni de concertada
Actualment s'està negociant el V Conveni de centres concertats. Es negocia a Madrid. És d'àmbit estatal i afecta a totes les empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcial amb fons públic.
Les negociacions han estat tenses i s'ha arribat a moments d'enfrontament (fins i tot les patronals entre si). Algunes propostes de la patronal ens han indignat per què suposen un retrocés en guanys ja aconseguits (mireu revers).
Malauradament, un conveni no necessita aprovar-se  per unanimitat, sinó amb la suma de la representació majoritària de cada banc negociador. El IV conveni fou signat només per FSIE i USO, pel que fa als sindicats, i ja va empitjorar les nos-tres condicions laborals. Si prosperen les propostes de la patronal s'agreujaran encara més.

 

 

ACTUALITZACIÓ SALARIAL 2007.

 

Salari base

Complement autonòmic

Total mensual

trienni

Endarreriments de gener a maig

Infantil
primaria

1475,53

343,53

1819,06

35,30

271,08

Mestres 1 cicle d'ESO

1475,53

469,08

1944,67

35,30

271,08

Llicenciats 1 cicle d'ESO

1475,53

627,41

2102,94

35,30

271,08

2 cicle d'ESO. Batxillerat i cicles formatius

1732,35

370,10

2102,45

44,50

316,18

 

Tant en salari base com en triennis s'ha aplicat el que marquen les taules salarials del V Conveni.

En el complement autonòmic deuríen haver aplicat l'increment que els companys de pública tindran en el complement específic ( 33% que cobraran en les pagues extres de juliol i desembre) però no ho han fet degut a que no ho tenien pressupostat. Aquest fet generarà uns endarreriments que cobrarem en el 2008.

Les qüantitats són les següents.

 

Endarreriments corresponents al 2007 que cobrarem en 2008

Infantil/ Primària

210,14 e

Mestres primer cicle d'ESO.

No tenen endarreriments degut a que són l'únic col.lectiu que en el 2007 cobrarà el complement que li correspon.

Llicenciats primer cicle d'ESO.

186,76 e.

Llicenciats segon cicle, batxillerat i cicles.

188,02 e.

En l'actualització que ha fet l'Administració, tampoc es contempla per aquest any l'increment que els funcionaris tindran en complement específic mitjançant l'acord del 8 de maig de 2007.      Aquest acord suposa un increment mensual de 30 e a partir de setembre.  Per tant, a les qüantitats que se'ns deuran abonar en el 2008 en concepte d'endarreriments hi caldrà afegir 120 e per aquest concepte.

Al respecte dels endarreriments del 2006 molt possiblement la Conselleria els abone aquest any, però no ha donat de moment una resposta clara de quan els podria fer efectius. En cas de no pagar aquest any, els haurà d'abonar l'any proper.

 


 

FSIE, CCOO i UGT signen el V Conveni de concertada

Modificacions en l’articulat del conveni.

Com quedaran les nostres condicions laborals?

 

Veure text complet del V conveni (doc)

 

A continuació teniu un quadre comparatiu respecte de l'anterior conveni. La resta de l’articulat és exactament igual que el que hi havia en l’anterior conveni. Tres anys de negociacions per a arribar a una signatura de conveni que segueix sense donar resposta a les qüestions que ens preocupen i que, d’altra banda, no milloren en absolut les nostres condicions laborals en els centres.

Així:

 • Els treballadors i treballadores seguim sense tindre cap paper en l’organització dels centres. No s’avança en la democratització dels col·legis.
 • Segueix sense diferenciar-se entre el que és jornada lectiva i el que no ho és. Per tant, els problemes que ha generat aquest redactat totalment imprecís, al llarg dels darrers quatre anys, seguiran sense solucionar-se .
 • No s’elimina l’obligatorietat de la realització dels cursos d’estiu organitzats per les empreses.
 • No es recupera el caràcter vacacional del mes de juliol.
 • No s’elimina el còmput de jornada anual.
 • No hi ha reducció de jornada lectiva ni per als tutors ni per als càrrecs unipersonals; ni tan sols es reconeix al secretari o secretària la categoria funcional directiva temporal.
 • No s’amplien els permisos retribuïts en aspectes tan importants com en l’acompanyament de familiars a cal metge, o en tres dies anuals per assumptes propis entre d’altres.
 • No s’inclou clausula de revisió salarial.
 • No s’inclou una revisió mèdica específica que tinga en compte la prevalència de malalties en el sector que incorpore les patologies psicosocials.
 • Aquest conveni que s’ha signat suposa de nou un entrebanc per a arribar a un conveni autonòmic. En l’article 1 ja es diu : "El presente convenio es de aplicación en todo el territorio del Estado español" i en la Disposició Addicional Huitena es determinen els temes a negociar en les comunitats autònomes. Després, sentirem dir a determinades organitzacions sindicals signants d’aquest conveni que estan a favor d’un conveni autonòmic.

Tal com diuen algunes organitzacions sindicals signants d’aquest conveni "No es nuestro convenio" o "No es el mejor de los posibles", però s’atreveixen a signar-lo. Ja veurem com el defenen en els centres de treball i ja veurem què és el que en diran als treballadors i treballadores. 

 

IV CONVENI

V CONVENI

El personal amb contracte temporal no superarà el 25% de la plantilla.Els contractes de relleu estaven inclosos en aquesta limitació.

S’exclou el contracte de relleu de la limitació de la contractació temporal en els centres, per tant, el nombre de treballadors i treballadores eventuals en els centres serà major.

El contracte per obra o servei va ser impugnat per la Confederació d’STES i, per tant, era un contracte que sí que es donava en els centres; estava fet en frau de llei.

Es torna a introduir el contracte per obra o servei. És un contracte que no genera antiguitat ni fomenta la qualitat del treball. Suposarà que es donarà de forma indiscriminada en els centres. S’incrementarà, per tant, la temporalitat en els centres.

La jornada anual del PAS era de 1.615 hores.

La jornada setmanal era de 38 hores.

La jornada anual és de 1.600 hores.

La jornada setmanal és la mateixa: 38 hores. Per tant, aquesta rebaixa de 15 hores anuals no influirà en res.

 

El personal de serveis tindrà dos dies més de vacances a l’any. El determinarà l’empresari en el curs 2007/8. L’altre el determinarà el treballador/a en el curs 2008/09. ( S’igualen així al personal d’administració).

Teníem un dia de permís retribuït per a assistir a boda de parents fins a segon grau de consanguinitat.

Aquest dia de permís retribuït haurà de coincidir amb el dia de la cerimònia. Es limita el nostre dret.

 

El personal en pagament delegat podrà acumular l’hora de lactància sempre que hi haja un acord sobre aquest assumpte entre l’Administració i les organitzacions empresariasl i sindicals en les distintes comunitats autònomes. (Aquest acord no existeix a hores d’ara). Es discrimina al personal no concertat.

 

Tindrà dret a reserva de lloc de treball el treballador/a que gaudisca d’excedència voluntària per incorporació com a cooperant a un projecte de cooperació per al desenvolupament o d’ajuda humanitària.

 

Sense perjuí del dret, el procediment i el calendari de cobrament de la paga de 25 anys per als treballadors i treballadores en pagament delegat serà conforme als acords autonòmics que es donen en les comunitats autònomes.

 

S’incorpora la normativa vigent referent a la prevenció de riscos laborals, però no apareix el crèdit horari dels delegats de prevenció.

 

Apareix una disposició final que determina els temes en els quals es podran tancar acords en les comunitats autònomes:

- Complements retributius.

- Configuració de les funcions directives i finançament.

- Procediment i calendari de cobrament de la paga de 25 anys.

- Acords sobre manteniment de la faena per supressió d’unitats.

- Acords sobre equips educatius.

- Acumulació d’hores per lactància.

- Mesures que afavorisquen la jubilació tant parcial com total dels treballadors.

-Acords sobre reducció de càrrega lectiva.

Es limita, per tant, la negociació autonòmica i s’obstaculitza el camí a un futur Conveni Autonòmic. Què passa si en alguna comunitat es vol negociar una altra cosa que no apareix en aquest llistat?

Per què no s’ha deixat un redactat obert que permetera negociar el que es volguera en cada comunitat?

 

En la disposició transitòria 1a, s’especifica que els docents que generen el dret en el IV Conveni al cobrament de la paga de 25 anys, estaran supeditats als acords que es determinen amb l’Administració de cada comunitat.

En l’anexe IV es determinava la reducció progressiva de la càrrega lectiva per als treballadors i treballadores amb pagament delegat i el compromís de les organitzacions signants de promoure negociacions en les CCAA per tal d’obtenir unes ratios determinades.

Desapareix l’anex IV. Ací al País Valencià ja complíem les ràtios que marcava el conveni per tal de negociar la reducció de càrrega lectiva. Tal com estava redactat suposava una eina per a començar aquestes negociacions. Ara haurem de començar de nou.

 

Els augments salarials proposats són:

- Personal amb pagament delegat i PAS: 3,4%.

- Resta de personal: 3%.

- La resta de conceptes salarials tindran un increment d’un 3%.

Per primera vegada hi haurà diferències salarials en infantil respecte de primària. Es trenca l’homologació del batxillerat no concertat respecte del concertat.

RECORDA: EN L’STEPV-IV, TU DECIDEIXES.
AMB TU, MILLOR

 

 

 


 

Informe de les negociacions del conveni de concertada despres de la 40 reunió.

Les negociacions del conveni de concertada quasi tres anys després del seu inici, s'encontren estancades. El bloqueig ve determinat per la situació de la Paga d'antiguitat en Extremadura. Cal recordar que els problemes que hi havien en Andalusia i Castella la Manxa ja s'han resolt.

Les patronals han manifestat que fins que no s'arribe a un acord en Extremadura i l'Administració no es faça càrrec de l'abonament d'aquest paga no signarà absolutament res.

D'altra banda, en la reunió 40 la patronal Educación y Gestión entregà una proposta a la qual s'adherí també la patronal CECE.

Aquesta proposta es llimita a mantenir el redactat de l'actual conveni i les novetats que introdueix, a més a més d'incorporar normativa actualment en vigor, el que fà es retallar els nostres drets.

Entre altres, es vol tornar a introduir el contracte d'obra i servei, es fomenta la contractació eventual, es llimita la negociació en les Comunitats Autònomes, l'abonament de la paga serà efectiva sempre i quan es faça càrreg l'Administració autonòmica corresponent, el permís d'assistència a boda sols es donarà si coincideix en el dia de la ceremònia, el contracte de relleu deurà coincidir en l'inici del curs escolar, etc.

Cal tenir en compte que estem parlant d'una proposta, però també cal recordar que és la proposta de les patronals.

La propera reunió estàs datada per al proper 6 de novembre.

 


 

Informe de la 37ª reunió del conveni de concertada

Després de la reunió 37ª de les negociacions del conveni de concertada, la situació és la mateixa i no han hagut avanços .

La situació de la paga de 25 anys en Castella-La Manxa, Andalusía i Extremadura a hores d'ara encara no s'ha solucionat i la patronal Educación y Gestión plantejà postposar les negociacions fins que s'aclareixquen les negociacions en aquestes Comunitats.

Per tant, a partir d'ara hi haurà meses Tècniques o Comissions de treball per tal d'anar parlant del conveni, del seu articulat, però seran reunions en les quals no hi haurà actes i sols es convocarà la Mesa Negociadora després d'aver-hi celebrat varies Meses Tècniques.

Altra cosa que quedà clar, es que les patronals no arribaran a cap acord amb els sindicats fins que la paga de 25 anys no siga assumida per la totalitat de les Comunitats autònomes .

La propera reunió està prevista per al 29 de maig.

 


 

Estat de les negociacions del conveni de concertada després de la 36ª reunió.

L'estat de les negociacions del conveni de concertada després de més de dos anys de reunions és el mateix que en reunions anteriors.

En la darrera reunió les organitzacions patronals tornaren a manifestar la necessitat d'ajornar les negociacions fins que no es solucione previament l'abonament de la paga de 25 anys amb les administracions autonòmiques.

Actualment el bloqueig està en Extremadura, Castella-La Manxa i Andalusía. La situació més greu s'encontra en Extremadura on l'Administració es nega a parlar del tema. En aquesta comunitat ja hi ha centres embargats.

En les altres dos comunitats s'està treballant amb l'objectiu d'arribar a un acord i en Castella -La Manxa la Conselleria estaria disposada a fer-se càrrec de la paga sempre que les patronals respectàren la normativa d'admissió d'alumnes, cosa que ara per ara i amparant-se en una sentència no estan disposades a fer.

Per tant, el conveni està pràcticament paralitzat, les negociacions van a ralentitzar-se i no hi ha acords en la resta de l'articulat del conveni.

La propera reunió està prevista per al 5 de maig.

 


 

Informe de la 34ª reunió de les negociacions del conveni de concertada.

En la darrera reunió de les negociacions del conveni de concertada i donada la situació de l'impugnació de les taules salarials per la patronal CECE, Educación y Gestión va proposar que fins que no es solventara la situació que es suspengueren les negociacions.

En aquest moment la situació és la següent: CECE ha impugnat les taules salarials i la Direcció General de Treball ha requerit a les organitzacions signants de les taules que realitzen les alegacions que creguen oportunes.

CIG- Confederació d'STEs, expresà la seva oposició a que es suspengueren les negociacions fins que s'aclareixca la situació.

Al final de la reunió, s'acordà que la propera reunió es celebrarà el proper 13 de febrer.

 


 

Informe de la 32 reunió de les negociacions del conveni de concertada.

La situació de les negociacions del conveni de concertada cada vegada és més crítica . En aquest moment, la patronal Educación y Gestión ha proposat paralitzar les negociacions fins que es solucione el problema de la paga de 25 anys. Aquesta paralització es donaria mentre que es seguira parlant en les distintes Administracions educatives autonòmiques.

De moment, a banda de la situació en Extremadura, Andalusía i Castella la Manxa, Asturies ha anunciat que d'apareixer la paga de 25 anys en el V é Conveni l'impugnarà.

El bloqueig és total i com jà hem dit en altres ocasions, estem ara patint el greu error que va suposar introduir en el Conveni la paga de 25 anys. Conveni que a nivell sindical vàren signar FSIE i USO.

Front a aquesta situació, CIG-Confederació d'STEs, explicità la seva disconformitat ja que aquesta proposta de paralització de les negociacions no beneficia la marxa de les negociacions i a qui es perjudica és al conjunt de treballadors i treballadores del sector. Es pot continuar parlant en les Comunitats Autònomes però al mateix temps seguir negociant l'articulat de la resta del Conveni.

D'altra banda, la patronal CECE ha proposat a la Direcció General de Treball la no publicació en el BOE de les taules salarials signades el passat 20 de desembre corresponents al 2004 i 2005 fins que aquesta Direcció General no aclareixca dos punts que són plantejats per CECE. Les qüestions que aborda CECE giren al voltant de la representativitat d'Educación y Gestión i de l'obligatorietat de la clàusula de despenjament en les taules salarials. Clàusula que no apareix en les taules signades.

Per tant, l'actualització dels salaris del PAS i del personal docent no concertat així com els endarreriments corresponents, no podrà ser efectiva fins que no es resolga la situació i es publique en el BOE.

La propera reunió serà el proper 2 de febrer. En principi i dins de l'ordre del dia sols hi ha consultes a la Comissió Paritària. També es veurà quin cami prenen les futures negociacions.

 


 

Signades les taules salarials corresponents al 2004 i 2005.

En la darrera reunió de les negociacions del conveni de concertada celebrada el 20 de desembre, es va reprendre la proposta de la patronal Educación y Gestión al voltant de les taules salarials i s'arribà a un acord.

La proposta que en la sessió anterior es rebutjà, fou recolçada per la majoria sindical i patronal i es signaren les taules salarials per al 2004 i 2005.

Cal recordar que aquestes taules suposen per al 2004 un increment d'un 2% per al personal docent concertat, un 2'6% per al PAS, un 3'2% per al professorat de batxillerat no concertat, i un 2% per a la resta de categories.

De cara al 2005 les taules salarials suposen un increment d'un 2% per a totes les categories excepte un 3% per als docents de batxillerat no concertat.

De moment aquestes taules salarials no contemplen clausula de revisió salarial, i aquesta s'inclourà o no, segons la proposta d'Educación y Gestión, a les negociacions finals del conveni. La CECE en qualsevol cas es nega a aquesta clàusula.

Hi ha que tenir en compte que al País Valencià, els docents concertats ja hem cobrat en el seu moment els increments corresponents al 2004 i 2005 deguts als acords salarials entre sindicats i patronals realitzats en el seu moment mitjançant els quals la Conselleria ens ha pagat a compte.

Aquestes taules salarials afecten doncs als docents no concertats i al PAS. 

Les organitzacions que no han signat aquestes taules han segut CIG-Confederació d'STEs i la patronal CECE. 

CECE no ha signat aquestes taules perque considera que en determinades categories suposava un increment superior a les previsions de l'IPC i per tant aquestes taules suposen un endeudament per als centres. D'altra banda també la negativa ha vingut determinada per la no inclusió d'una claùsula de despenjament que permetera als centres amb pérdues no abonar les quantitats establides en les taules salarials. 

Per altra banda, CIG- Confederacío d'STEs no hem signat aquestes taules ja que els increments proposats els valorem de manera insuficient de cara a la recuparació de l'IPC perdut en els darrers anys. La nostra proposta consistia en un increment per a totes les categories d'un 3'5% tant en el 2004 com en el 2005. 

Per a que aquestes taules siguen d'obligat cumpliment cal que estiguen publicades en el BOE.

 

TAULES SALARIALS 2005.

Infantil, primària i educació especial.

Categoria

Salari

Complement C.V.

Trienni

Director/a

a).- 1380.16

b).- 304.25

324.29

a).- 33.02

b).-11.36

Subdirector/a

a).- 1380.16

b).- 218.95

324.29

a).- 33.02

B).- 10.09

Cap d'estudis

a).- 1380.16

b).- 196.99

324.29

a).- 33.02

b).- 9.46

Cap department

a).- 1380.16

b).- 175.21

324.29

a).- 33.02

b).- 8.42

Professor/a

1380.16

324.29

33.02

Orientador/a

1380.16

324.29

33.02

Ier cicle ESO.

Categoria

Salari

Complement CV

Trienni

Director/a

a).- 1380.16

b).- 304.25

Mestre/a.- 424.48

Llicenciat/ada.- 589.28

a).- 33.02

b).- 11.36

Subdirector/a.-

a).- 1380.16

b).- 218.86

Mestre/a.- 424.48

Llicenciat/ada.- 589.28

a).- 33.02

b).- 10.09

Cap d'estudis.

a).- 1380.16

b).- 196.99

Mestre/a.- 424.48

Llicenciat/ada.- 589.29

a).- 33.02

b).- 9.46

Cap de departament

a).- 1380.16

b).- 175.21

Mestre/a.- 424.48

Llicenciat/ada.- 589.29

a).- 33.02

b).- 8.42

Professor/a

1380.16

Mestre/a.- 424.48

Llicenciat/ada.- 589.29

33.02

Orientador/a

1380.16

Mestre/a.- 424.48

Llicenciat/ada.- 589.29

33.02

2on Cicle d'ESO, batxillerat, cicles formatius.

Categoria

Salari

Complement C.V.

Trienni

Director/a

a).- 1620.74

b).- 346.20

348.7

a).- 41.62b).- 16.66

Subdirector/a

a).- 1620.74

b).- 304.25

348.7

a).- 41.62

b).- 14.62

Cap d'estudis

a).- 1620.74

b).- 304.25

348.7

a).- 41.62

b).- 14.62

Cap de Departament

a).- 1620.74

b).- 247.10

348.7

a).- 41.62

b).- 11.87

Professor/a

1620.74

348.7

41.62

Orientador/A

1620.74

348.7

41.62

Personal complementari d'Educació Especial.

Categoria

Salari

Complement CV

Logopeda

1380.16

324.29

Educador/A

1053.74

191.36

Cuidador/a

773.18

471.92

Fisio

1380.16

238.87

Complement C.V. PAS i personal no docent   156


PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

2.2 PERSONAL ADMINISTRATIU

Codi

Categoria

Salari

Complement CV *

Trienni

-2.2.1

CAP D'ADMINISTRACIÓ O SECRETARIA

1065,05

149,77

32,87

-2.2.2

CAP DE NEGOCIAT

896,95

150,75

28,08

-2.2.3

OFICIAL COMPTABLE

855,73

151

27,75

-2.2.4

RECEPCIONISTA. TELEFONISTA

748,99

151,62

27,75

-2.2.5

AUXILIAR

748,99

151,62

27,75

-2.2.6

EN FORMACIÓ

531,00 **

156

 

2.3 PERSONAL AUXILIAR

Codi

Categoria

Salari

ComplementCV *

Trienni

-2.3.1

CUIDADOR

782,3

151,43

27,75

2.4 PERSONAL DE SERVEIS GENERALS

2.4.A. PERSONAL DE PORTERIA I VIGILÀNCIA

Codi

Categoria

Salari

Complement CV *

Trienni

2.4.A.1

CONSERGE

896,79

150,76

27,75

2.4.A.2

PORTER

782,3

151,43

27,75

2.4.A.3

GUARDA. SERENO

748,99

151.62

27,75

2.4.A4

PERSONAL NO QUALIFICAT

748,99

151,62

27,75

2.4.A.5.

EN FORMACIÓ

513,00**

156

 

2.4.B PERSONAL DE NETEJA

Codi

Categoria

Salari

Complement CV *

Trienni

2.4.B.1.

GOVERNANT

896,79

150,76

27,75

2.4.B.2

EMPLEAT DE SERVEI DE NETEJA

748,99

151,62

27,75

2.4.B.3

EMPLEAT DE COSTURA, LLAVAT I PLANXA

748,99

151,62

27,75

2.4.B.4

PERSONAL NO QUALIFICAT

748,99

151,62

27,75

2.4.B.5

EN FORMACIÓ

513,00**

156

 

2.4.C PERSONAL DE CUINA I MENJADOR

Codi

Categoria

Salari

Complement CV *

Trienni

2.4.C.1

CAP DE CUINA

855,73

151

27,75

2.4.C.2

CUINER

815,66

151,23

27,75

2.4.C.3

AJUDANT DE CUINA

782,3

151,43

27,75

2.4.C.4

EMPLEAT DEL SERVEI DE MENJADOR

748,99

151,62

27,75

2.4.C.5

PERSONAL NO QUALIFICAT

748,99

151,62

27,75

2.4.C.6

EN FORMACIÓ

513,00**

156

 

2.4.D PERSONAL DE MANTENIMENT I OFICIS GENERALS

Codi

Categoria

Salari

Complement CV *

Trienni

2.4.D.1

OFICIAL DE PRIMERA D'OFICIS

855,73

151

27,75

2.4.D.2

OFICIAL DE 2ª D'OFICIS

782,3

151,43

27,75

2.4.D.3

EMPLEAT DE MANTENIMENT, JARDINERIA I OFICIS VARIS

748,99

151,62

27,57

2.4.D.4

PERSONAL NO QUALIFICAT

748,99

151,62

27,57

2.4.D.5

EN FORMACIÓ

513,00**

156

 

2.4.E. CONDUCTORS

Codi

Categoria

Salari

Complement CV *

Trienni

2.4.E.1

CONDUCTOR DE 1ª ESPECIAL

855,73

151

27,75

2.4.E.2

CONDUCTOR DE 2ª

782,3

151,43

27,75

* la Resolució 15346 de 16 d'agost de 2005, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació de l'Acord de 3 de juny de 2005, sobre el complement salarial corresponent a la Comunitat Valenciana en cumpliment d'allò establert en el IV Conveni Colectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics i l'Acord de 14 de juny de 2005, modificant l'anterior. BOE 15.09.05

** L'import del salari de la categoria "en formació" serà el correponent salari mínim interprofesional i que durant l'any 2005 ha quedat fixat en 513,00 €.

 


 

La patronal Educación y Gestión retira la proposta salarial de les negociacions del conveni en no tenir el suport sindical

 

Les negociacions del conveni de concertada després de la 31 reunió s'encontren en el seu pitjor moment. En la darrera reunió ,els sindicats calia que donaren una resposta a la proposta salarial realitzada per Educación y Gestión . Proposta que no compartia la CECE.

Aquesta proposta que suposava l'actualització del salari corresponent al 2004 i 2005 per al PAS i els docents no concertats, no va rebre el suport de les organitzacions sindicals per la seva insuficiència.

Cal recordar que aquesta proposta consistia per al 2004 en un increment d'un 2% per als docents no concertats a excepció del batxillerat que es proposava un augment del 3'2%. Per al PAS l'augment es situava en un 2'6%. Per al 2005 la proposta era d'augmentar el salari en un 2% per a tot el professorat inclós el PAS.

GIG- Confederació d'STEs, valora de totalment precaria aquesta proposta degut a que no cautela l'increment de l'IPC dels darrers anys. La proposta de CIG-Confederació d'STEs era d'un increment d'un 3'5% en tots els conceptes tant per al 2004 com per al 2005, per tant no signà les taules salarials proposades per la patronal.

La resta d'organitzacions sindicals tampoc recolçaren el plantejament de la patronal, fet que provocà la retirada de la proposta de les negociacions.

Per tant, a hores d'ara ens encontrem en un altre punt de fricció entre les patronals i els sindicats.

Primer el desencontre entre el bàndol sindical i patronal venia concretat per el tema de la jornada, posteriorment les negociacions estigueren bloquejades per la paga de 25 anys, i ara les taules salarials.

 

Com es pot observar, la situació es lamentable. No s'ha arribat després de quasi dos anys de negociacions a cap acord i no es preveu cap apropament de moment entre els sindicats i les patronals. D'altra banda, els sindicats majoritàris continuen sense donar cap pas per començar a mobilitzar al sector.

La propera reunió està datada per al 12 de desembre i es passarà a negociar articulat del conveni.

 


 

Informe de la 30ª reunió de les negociacions del conveni de concertada.

En la reunió celebrada el passat 7 de novembre, les patronals modifiquen les taules salarials presentades en la reunió anterior i assumeixen un 2'6% d'increment en salari base per al PAS per al 2004. Es a dir, incrementen un 0'6% la proposta inicial.

Així mateix, Educación y Gestión, manifesta el seu desacord envers els fets ocorreguts en Extremadura al voltant dels judicis que estan portant-se a cap pel tema de la paga de 25 anys. Fets que tenen a veure amb les desqualificacions i insults que en els judicis estan dirigint-se cap als jutjes .

Tornan a les negociacions del conveni, les patronals especifiquen que en Extremadura està produint-se una situació crítica i ja anuncien el tancament de 4 centres.

Al voltant de les taules salarials per al 2005, no es produiran modificacions respecte de la proposta inicial, i la possible revisió de les mateixes dependrà del cost final dels acords del conveni.

La propera reunió està fixada per al 24 de novembre i en aquesta les organitzacions sindicals donaran resposta a la proposta salarial realitzada per les patronals.

CIG-Confederació d'STEs no signarà aquestes taules salarials degut a que proposava un increment del 3'5% tant per a l'any 2004 com 2005 per al PAS i personal no concertat i l'inclussió d'una clàusula de revisió salarial. Aquesta proposta evidenment recull la intenció de recuperació del poder adquissitiu perdut en els darrers anys.

 


 

Estat de les negociacions del conveni de concertada després de la 28 i 29 reunió.

En la 28 reunió de les negociacions del conveni de concertada el debat es centrà en una proposta de la patronal que consistia en saber si la majoria sindical estaria disposada a entrar a negociar un acord sobre increment salarial referit al 2004 i 2005.

Aquesta proposta eventual segons la patronal Educación y Gestión suposaria un intent de que els treballadors i treballadores que no han cobrat els increments del 2004 i 2005 ho pugueren fer.

D'altra part, l'esmentada patronal manifestà també que els increments dependrien del conjunt del conveni, per tant, com que el conveni encara no està signat els augments no serien "espectaculars.".

Es quedà que en la propera reunió, ( la 29), la patronal faria entrega per escrit de la proposta per tal de que els sindicats la valoraren i donaren una resposta a la mateixa.

A més d'aquest tema, es tractà també la situació respecte de la paga de 25 anys, reiterant-se les patronals en que fins que no es conega el plantejament de les distintes CCAA, no es podràn aplegar a acords definitius de la resta del conveni.

En la reunió 29 de les negociacions del conveni, es tractà sols la proposta de taules salarials referides al 2004 i 2005.

Educación y Gestión proposa:

 

2004

2005

Docents concertats

2%

2%

Docents no concertats

   

Infantil

2%

2%

Batxillerat

3.2%

3%

2ªESO

2%

2%

     

PAS

2%

2%

Antiguitat

2%

2%

Complements de càrrec

2%

2%

     

Centres residencials

   

Docents

2%

2%

No docents

2%

2%

Per la seva banda la patronal CECE no varia la proposta de Educación y Gestión a excepció de l'oferta en batxillerat que proposen un increment inferior: sols el 2'6% per al 2004.

La valoració que fem CIG- Confederació d'STEs és totalmetn insuficient. Cal recordar que la nostra proposta consistia en un increment del 3'5% en tots els conceptes no concertats per al 2004.

De cara al 2005 també proposem un increment el 3'5% .

De moment no s'aplegà a cap acord i en la propera reunió que serà el 7 de novembre pot ser s'arribe a un consens.

 


 

Informe de la 27ª reunió de les negociacions del conveni de concertada

Després de la 26ª i 27ª reunió del conveni de concertada a Madrid celebrades aquest mes de setembre, la negociació s'encontra totalment bloquejada i paralitzada .

Aquesta situació ve determinada per l'abonament de la paga de 25 anys. Com sabeu, les Administracions de Andalusia, Extremadura i Castella la Manxa no es fan càrrec d'aquesta paga i a més a més, tenen sentències judicials favorables que obliguen als centres a que paguen als seus treballadors i treballadores.

Degut a aquest fet, les patronals no volen continuar negociant fins que no es tinga un compromís previ per part de les Administracions de que assumiran l'abonament d'aquesta paga, eliminant així la possibilitat de que siguen els centres els responsables de la paga.

Evidenment, estem pagant ara el greu error que va suposar llevar l'antic premi de jubilació i introduir la paga de 25 anys. En el seu moment l'STEPV-IV va criticar aquest fet ja que ,el que els treballadors i treballadores cobrarem depenia exclussivament d'una decissió política per part de les Administracions autonòmiques, i existia el risc de que determinades Autonomies no assumiren aquesta paga.

Com podeu veure així ha segut .

La patronal CECE ha reconegut en les Meses de negociació que fou un error introduir aquesta paga tal i com es va fer. Les altres organitzacions responsables com son la patronal majoritària Educación y Gestión y els sindicats FSIE i USO no han dit res al respecte, però els devem agrair tots i totes que la situació de blogueig en el que s'encontren les negociacions de l'actual conveni estiga causada per signar en l'any 2000 el IV conveni tal i com ho van fer.

Mai haguera d'hagut llevar-se l'antic premi de jubilació, però FSIE i USO amb l'ajuda de les patronals ho van fer i ara estem patint les conseqüències i han abocat al sector a una situació molt delicada i ja veurem com eixim d'aquesta.

D'altra banda, UGT i CCOO estarien obertes a llevar la paga de 25 anys i transformar-la en plans de pensions. ( com veieu, la cosa s'enredra més). No sabem si se n'adonen de que si hi ha Comunitats Autòmes que no es fan càrrec de la paga, tampoc es faran càrrec d'aquests plans de pensions per un costat, i per altre, les Comunitats que a hores d'ara abonen la paga, podrien negar-se als plans de pensions, amb la qual cosa en lloc d'avançar, aniriem endarrere.

Com veieu, la situació actual és complicadíssima, sobretot perquè les patronals vinculen la negociació del conveni a que les Administracions es facen càrrec de la paga i a hores d'ara hi ha Administracions que no la paguen perque tenen sentències favorables a no pagar-la i a que no vàren participar en la signatura de l'anterior conveni.

Per poder eixir d'aquest embolic, tant les patronals com els sindicats FSIE, USO, UGT i CCOO, han escrit una carta al MEC per tal de que siga l'Administració Central de l'Estat qui via Pressupostos Generals incloga en el módul de concerts uun increment pressupostàri que recullga la paga de 25 anys.

Aquesta postura no es compartida per l'STEPV-IV- Confederació d'STEs, degut a que pot empitjorar i molt la situació actual ja que:

  • No es pot fer responsable única a l'Administració central dels compromisos que van adquirir terceres parts ( patronals i FSIEi USO )degut a que no va participar en les negociacions de l'anterior conveni .
  • En el cas de que el MEC incloguera en els pressupostos generals la paga, podria entrebancar els futurs acords autonòmics , ja que les Comunitats Autònomes no signarien res si no ho pagara previament el MEC. Açò seria la fi de la negociació colectiva autonòmica.
  • Es tancaria el pas a un futur Conveni Autonòmic.
  • Evitaria en el cas del País Valencià, seguir millorant el sector tal i com s'ha fet en els darrers anys.

Com veieu, el que es vol fer per les organitzacions abans esmentades pot portar-nos a un trencament i a una paralització d'una negociació autonòmica, fet que seria molt perillós ja que retrasaria les millores a aplicar en el sector.

A l'STEPV-IV- Confederació d'STEs, ens preocupa i molt la situació actual, sobretot per l'estancament de les condicions laborals, salarials i de caràcter social que s'encontra el sector en aquests moments i denunciem l'actitut de les patronals i de determinades organitzacions sindicals que ens pot portar a un empitjorament de les negociacions.

Ens encontrem en un moment delicadíssim, i ara més que mai reivindiquem un Conveni Autonòmic que ens faria eixir als treballadors i treballadores del País Valencià de la situació tan caòtica a la que ens han dut tant les patronals com els sindicats majoritàris.

La propera reunió serà el proper 10 d'octubre, però ja sabem que la situació serà la mateixa que l'actual.

 


 

Informe de la 26ª reunió de les negociacions del conveni de concertada.

Després de la 26ª reunió del conveni de concertada, la situació és pràcticament la mateixa d'abans de l'estiu. Les negociacions s'encontren entrebancades pel tema de jornada, però ara s'afegeix el distanciament respecte a la paga d'antiguitat.

Donada la situació d'algunes CCAA que s'han negat a fer efectiva aquesta paga i després de distintes sentències favorables a l'Administració , les patronals han propossat suspendre les negociacions fins que es tinga el compromis previ per part de les distintes Administracions autonòmiques de fer-se càrrec de l'abonament d'aquesta paga. Per aquesta raó, les patronals estan el.laborant una carta dirigida tant al MEC com a la resta d'Administracions per demanar una resposta de les mateixes al voltant de la paga.

Nosaltres ens oposem a la paralització de les negociacions i menys encara vincular aquesta negociació al compromís de financiació de terceres parts alienes a les negociacions del conveni.

Ens encontrem ara pagant les conseqüències de la retirada en el IV Conveni de l'antic premi de jubilació. En aquell moment ja denunciarem que la paga de 25 anys anava a crear problemes en el sector degut a que la decissió de pagar-la era una decissió política i per tant, algunes administracions podrien negar-se a abonar-la. I així ha segut.

La propera reunió serà el 26 de setembre.

 


 

Situació de les negociacions del conveni de concertada després de la 23 reunió.

Després de la 23ª reunió la situació de les negociacions del conveni es pràcticament la mateixa, encara que hi ha nous plantejaments que s'han de tenir en compte.

La reunió començà en la demanda a les patronals per part dels sindicats de que ordenaren als centres el pagament a compte de l'augment salarial del PAS i dels treballadors i treballadores dels trams no concertats.

Educación y Gestión manifestà que el que podia fer com organització era recomanar a les empreses aquest pagament, però en cap cas podien obligar als centres a que feren efectiu aquest pagament fins que no aparega publicat al BOE.

Un fet destacable en la reunió es produeix quan FSIE demanà a les patronals que lliraren la nova redacció sobre jornada. Aquesta demanda sorprengué a la resta de sindicats ja que en cap moment s'havia parlat a la Mesa de negociació d'una nova redacció o nova proposta sobre jornada per part de les patronals. Al mateix temps, FSIE declarà estar disposat a trobar punts d'encontre en les negociacions.

La resta de sindicats manifest¡àren que no podien valorar una proposta que no coneixien i per tant demanaren a les patronals que lliuraren per escrit les seves propostes.

Després d'un recés que demanà Educación y Gestión, aquesta patronal manifestà que observaba un canvi de sensibilitat en la Mesa per avançar en les negociacions però que no podia canviar res del que fins ara havia defensat degut a que en Educación y Gestión es preveuen canvis interns a nivell organitzatiu i que fins que no estiguen nomenats i nomenades les noves persones que formen part dels nous òrgans de govern, no podràn aportar res nou.

El que sabem al respecte és que el proper 13 de maig es reuninà per primera vegada la nova Junta Confederal d'Educación y Gestión.

Per tant, tot apunta a que les negociacions estaran en espera del que puga dir la nova direcció d'aquesta patronal.

La patronal CECE no comentà res.

 

La propera reunió està datada per al proper 14 de maig.

 


 

Situació de la negociació després de les reunions 21 i 22

La situació en les negociacions del Vé Conveni de concertada continua com estava.

Els sindicats estan demanant a les patronals que entreguen per escrit les seues propostes al voltant dels increments salarials per al 2004 i 2005, la clàusula de revisió salarial i paga d'antiguitat.

Per la seua banda, la patronal "Educación y Gestión" està demanant vincular la continuitat de la negociació al fet què els sindicats accepten la proposta sobre jornada laboral de la patronal i concretament han manifestat que si s'accepta la proposta sobre jornada, es podrà parlar de la resta de temes.

D'altra banda, s'ha tornat a parlar d'una mediació o arbitratge per tal d'eixir de la situació en la qual ens trobem, però la patronal CECE, s'ha oposat perquè les seues propostes disten molt de les reivindicacions sindicals, i a més a més, tampoc coincideixen en la patronal "Educació i Gestió".

Es a di, no hi ha cap avanç.

La propera reunió serà el proper 13 d'abril

 


 

Informe de la 17 i 18 reunió del Vé conveni

Les negociacions del Vé. Conveni de concertada a Madrid es troben molt estancades, però després de la 17ª i 18ª reunió s'han produït una serie de fets que cal que sapigam.

El més destacable, és la postura que adopta "Educación y Gestión". La patronal majoritària manifesta que va a exposar la seva plataforma definitiva i que no la variarà independenment de la marxa de les negociacions. En realitat és un ultimàtum, i han manifestat que es signen aquestes propostes o no es signen. El més significatiu és:

  • Àmbit temporal del conveni de 4 anys.
  • Eliminació dels contractes de càrrecs directius.
  • Inclusió del contracte per obra i servei, però no aplicable als contractes per interinitat o contracte de relleu.
  • Esplai lectiu per a qui el vigile en infantil, primària i educació especial.
  • Ampliació de 80 hores de la jornada anual amb caràcter voluntàri i retribuides.
  • Una jornada més de vacances per al PAS a determinar per l'empresari.
  • En quant als permisos retribuïts, inclouen 1 dia per boda.
  • La paga per antiguitat està siguent objecte de debat dins de la pròpia "Educación y Gestión" degut a què alguna Comunitat Autònoma ja ha anunciat que no acceptarà que el Vé Conveni incloga la paga, i per tant encara no han donat una resposta definitiva.
  • En quant a la reducció de càrrega lectiva no inclouen la possibilitat de reduir en infantil i primària.
  • Trasvassament d'hores lectives a no lectives i al contrari.

Per la seva banda, CECE ( altra patronal), està intentant que hi haja una plataforma patronal conjunta, encara que hi ha propostes d'Educación y Gestión totalment inassumibles. De moment plantegen:

  • Âmbit temporal de 4 anys.
  • No a l'esplai lectiu ni siquiera per a qui el cuida.
  • No a la clàusula de revisió salarial.
  • No a la reducció de càrrega lectiva.
  • No a l'abonament de la paga d'antiguitat si l'empresa ha d'abonar-les.

Aquestes propostes manifesten que no son finalistes. En aquests moments estan en disposició d'estudiar un text patronal conjunt per analitzar si fora possible signar el conveni.

Les properes reunions estan previstes per el 10 i 23 de febrer.

Anirem informat-vos de la marxa de les negociacions puntualment.


 

Situació després de la quinzena i setzena reunió del conveni

Com ja sabeu, el conveni d'ensenyament concertat encara no s'ha signat i les propostes patronals dures i regressives han fet que es provocaren concentracions per tal de presionar a les patronals a fí d'aconseguir un canvi en les seves postures.

A hores d'ara la situació no ha canviat massa.

En les últimes reunions els temes fonamentals de negociació han sigut:

Articles 25 i 26. Fan referència a la distribució del temps de treball del personal docent i jornada .

La proposta d'Educación y Gestión introdueix la realització d'altres funcions a realitzar pels docents, però no especifica quines . D'altra banda, proposen que el recreo siga lectiu sols per a qui el cuide.

Es manté l'increment de les 90 hores anuals retribuides i de voluntaria acceptació.

Al respecte en les negociacions a Madrid, tots els sindicats s'han manifestat en contra, però les patronals tenen molt clar el seu posicionament i dificilment variaran aquesta proposta.

Respecte de l'anexe IV, reducció progressiva de la càrrega lectiva del professorat inclós en la nòmina de pagament delegat, desapareix de la proposta d'Educación y Gestión la possibilitat de que es puga reduir càrrega lectiva en infantil i primària degut a que l'Administració tal i com s'ha manifestat en el País Valencià no es fa càrrec d'aquesta reducció ja que la jornada de treball ( encara que no es real) dels treballadors de pública és de 25 hores i per tant no permetrà que els docents concertats tinguen una jornada més baixa.

D'altra banda introduieixen la possibilitat de reducció a 24 hores lectives en cicles formatius i batxillerat no concertat si s'apleguen a determinades ratios.

No es modifica la jornada anual de 1180 hores.

La resta de temes estan tal i com es deixaren abans de les vacances de Nadal. No hi ha cap acord i les patronals es mantenen en els seus posicionaments:

  • Transvassament d'hores lectives en no lectives i a l'inrevés.
  • Reintroducció del contracte per obra i servei.
  • CECE no entra en la clausula de revisió salarial mentres que Educación y Gestión entraria amb matiços.
  • No a la tutoria com hora lectiva.

Ens trobem per tant en una situació en que de moment les postures continuen enfrontades i no s'ha arribat a cap tipus d'acord.

Com vegeu, després de tot un any de negociacions, les propostes de la patronal totalment regressives no han variat .

Les properes reunions estan previstes per al 19 i 27 de gener.

Respecte de les concentracions, de moment i fins les properes reunions de Madrid no hi ha res previst, però hi haurà mobilitzacions perquè la situació pràcticament és la mateixa.

 


 

Continuen les concentracions

Degut a que les negociacions del Vé Conveni d'Ensenyament concertat a Madrid continuen igual i no ha hagut canvis importants en les propostes patronals, els sindicats presents en la Mesa de negociació, convoquen novament a tots els treballadors i treballadores a una concentració davant de les seus d'Educación y Gestión el proper dimecres 15 de desembre.

Per tant, al País Valencià estan proposades les següents concentracions:

VALÈNCIA.- Dimecres 15 de desembre a les 18 hores. Enfront de la seu d'Educación y Gestión. C/ Clariano nº 12.

ALACANT.- Dimecres 15 de desembre a les 18 hores. Enfront de la seu d'Educación y Gestión. Paseo de Soto nº 5.


 

Informe de la 14 reunió sobre el V conveni

El 3 de desembre en la seu d'Educació i Gestió de Madrid tingúe lloc la 14ena reunió sobre el 5.é conveni. Cal manifestar:

Educació i Gestió valora negativament tota la proposta sindical, manifestant que per a ells ha suposat força esforç l'acceptació de la clàusula de revisió salarial, el vist-i-plau d'un dia més de vacacions per al personal de serveis i considerar lectiu el temps d'esplai per aquells o aquelles que ho vigilen.

Educació i gestió segueix amb el plantejament d'increment de la jornada en 90 hores de caràcter voluntari i retribuït, passar hores complementàries en lectives i lectives en complementàries i aplicació del contracte d'obra i servei.

CECE després del seu comité, es ratificà amb la mateixa postura d'abans:

 • Assumeixen la classificació professional.
 • No al dia de vacacions per al personal de serveis.
 • No a la clàusula de revisió.
 • No al caràcter lectiu de l'esplai.
 • No a la reducció de jornada.

Es manté el calendari de reunions, sent la propera el dimecres 15 de desembre.

Com veieu, les posicions no han variat massa des de l'inici de les negociacions, la qual cosa provoca un bloqueig i un enfrontament entre les propostes sindicals i patronals. Per aquesta raó, és importantíssim que acudiu a les concentracions previstes per tal de manifestar el nostre rebuig a les posicions patronals que no volen altra cosa que deteriorar les nostres condicions de treball.

 


 

Continuen les mobilitzacions en concertada

Després de les manifestacions realitzades per les patronals en les negociacions del conveni i no havent cap canvi important en quant a les propostes, les concentracions davant les seus d'Educación y Gestión continuaran.

Anirem informant de les dates de les mateixes per correu i mitjançant la pàgina web.

Fins el moment s'han portat a terme 3 concentracions. En les tres els sindicats hem entregat a les patronals un escrit demanant una reunió per tractar la reducció horaria al País Valencià. Després d'un aplaçament de la mateixa, la reunió està programada per al 9 de desembre.


 

 


 

Les patronals Educació i Gestió i CECE, segueixen defensan les seues propostes 

En la darrera reunió negociadora del Vé Conveni de concertada a Madrid, les reivindicacions patronals continuen inamovibles. Esperavem un canvi d'actitud de les patronals, però malauradament no s'ha donat i les coses continuen igual.

La plataforma de Educación y Gestión lliurada el passat 23 de novembre es concreta en els següents punts:

  • Augment de 90 hores anuals amb caràcter voluntàri.
  • Trasvassament d'hores lectives en no lectives.
  • Reintroducció del contracte d'obra i servei per a docents.
  • Possibilitat d'establir un contracte de caràcter especial, deixant-lo fora de la regularització del conveni per a les categories funcionals directives.
  • Estarien disposats a homologar al primer cicle amb el segon d'ESO, sempre que l'Administració es faça càrreg.
  • Respecte de la reducció de càrrega lectiva, modifiquen l'anexe IV del conveni, i no apareix ni infantil ni primària, la qual cosa vol dir, o que ha hagut una omissió involuntària, o el que és pitjor, deixent fora de la reducció a infantil i primària.
  • Consideren lectiu l'esplai.
  • Si a la clausula de revisió salarial absorvible.
  • 1 dia més de vacances per al PAS.
  • Afegeixen al voltant de la paga d'antiguitat considerarla com única.

Per la seua banda, la CECE, de manera oral i valorant la proposta de Educación y Gestión manifesta:

  • Sí a l'homologació del primer cicle amb el segon d'ESO amb matiços.
  • Sí a la consideració de la paga de 25 anys com única.
  • No al dia de vacances per al PAS.
  • No a la clausula de revisió salarial.

De la resta de temes no fan cap referència. S'obliden de la redefinició d'hora lectiva i no lectiva, d'eliminar l'obligatorietat de realitzar els cursos d'estiu,d'augmentar els permisos retribuits per afers propis, acompanyament de familiars a consultes médiques, etc, no introdueixen res al respecte de salut laboral, res tampoc de reducció horaria per al PAS,etc.

Per tant, la situació és pràcticament la mateixa que a l'inici de les negociacions i no hi ha perspectiva de que la situació canvie en un període curt de temps.

Les properes reunions estan previstes per al 3, 15 i 22 de desembre.


 

Concentració dels treballadors i treballadores dels col.legis concertats a València i Alacant

Els docents i personal d'administració i serveis dels col.legis concertats, es concentraren ahir dilluns dia 22 de novembre davant de la seu d'Educación y Gestión ( patronal majoritària del sector) a la ciutat de València i Alacant.
Aquestes concentracions estan integrades dins d'una convocatòria de concentracions a nivell estatal davant de les respectives seus de la patronal.
El motiu de la concentració és el bloqueig que actualment existeix en les negociacions del Vé Conveni Col.lectiu que afecta al sector d'Ensenyament concertat que està negociant-se a Madrid.
En Alacant la concentració fou seguida per un centenar de treballadors i treballadores, mentre que a València la concentració d'ahir fou la més nombrosa de les que fins ara s'han realitzat. Ens reunirem unes cinc-cents persones.
Al final de la concentració, els representants dels sindicats, mantingueren una breu reunió amb representants de la patronal Educación y Gestión per tal de convocar una reunió el més aviat possible amb l'objectiu de portar a terme la reducció horaria al País Valencià.
Aquesta reunió en principi serà el proper dimarts dia 30.
Avui dimarts 23 de novembre, es decidiràn a Madrid noves mobilitzacions depenent de les negociacions del Vé Conveni col.lectiu.

 


 

Concentració Conveni de concertada
Dimecres 3 novembre de les 11 a les 14 hores

veure carta unitària dels sindicats convocants

Després de la reunió del passat 20 d'octubre a Madrid per reprendre les negociacions del conveni de concertada i vista la negativa de les patronals front les reivindicacions sindicals i analitzant les propostes que tant Educación y Gestión com la CECE han mantingut al llarg de les negociacions, la totalitat dels sindicats decidirem convocar mobilitzacions per tal de presionar a les patronals i començar a negociar un CONVENI JUST I DIGNE per als treballadors i treballadores del sector.

Com sabeu, les propostes de les patronals fins ara han sigut molt regressives i suposen un clar retrocés de les nostres condicions laborals. Així el banc patronal ha proposat:

  • Transvasament d'hores lectives en no lectives i a l'inrevés la qual cosa suposa la desregularització total de la jornada.
  • Increment de la jornada anual en 90 hores de manera voluntària.
  • Reintroducció del contracte d'obra i servei.
  • No a la clausula de revisió salarial.
  • No a la reducció de jornada.
  • No a la consideració de les hores de tutoria com hores lectives.

Front a aquestes propostes i donat que el diàleg i el consens a Madrid en aquests moments és impossible, els sindicats hem proposat concentracions davant les seus d'Educación y Gestión coincidents en les properes reunions del conveni a Madrid.

Per tant, i com voreu en la convocatòria que adjuntem, la primera concentració es durà a terme el 

PROPER DIMECRES DIA 3 DE NOVEMBRE.

Al País Valencià, tots els sindicats, decidirem que unificariem la concentració a la ciutat de València.

Per tant, el proper dimecres dia 3 de novembre, es concentrarem els lliberats i lliberades i delegats i delegades en la seu d'Educación y Gestión situada en el carrer Clariano nº 12 (eixida a Barcelona).

L'hora de la concentració serà d'11 a 14 hores.

Encara que a la concentració estan convocats els lliberats i lliberades i delegats i delegades, pots venir si el teu horari t'ho permet. Quans més sigam, més ens escoltaran.

Al marge de la concentració del dia 3, en principi també hi haurà altra concentració el proper 11 de novembre, data de la pròxima reunió a Madrid de les negociacions del V Conveni.

No és descarten més mobilitzacions si les negociacions no van per bon terme.

Ens trobem en un punt clau per aconseguir el que volem. De totes i tots nosaltres depen que conseguim una millora de les nostres condicions laborals.

Cal també que aneu consultant la pàgina web per conèixer les notícies d'última hora.

 


 

Reunió del 20 d'0ctubre 2004

El passat 20 d'octubre, tingué lloc la 10ª reunió del conveni de concertada a Madrid.

En aquesta sessió les coses s'han complicat molt degut a la posició de Educación y Gestión. De moment la seua resposta és:

  • No a una clàussula de revisió salarial, encara que sí estarien per una paga única de compensació amb l'objectiu de compensar la perdua de poder adquisitiu. Aquesta paga es cobraria en el primer trimestre de l'any.
  • No a la reducció de jornada, encara que proposen un estudi de l'anex IV.
  • No a la consideració d'hores lectives per a les tutories.

Per la seva banda, la CECE proposa:

  • No a la reducció de jornada.
  • No a clàusula de revisió salarial ni cap paga compensatòria.
  • Estarien disposats a un estudi de l'anex IV.
  • En primaria considerarien la tutoria com lectiva, però no per a infantil ni per a secundària.

Les dues patronals coincideixen en que els canvis que impliquen inversió econòmica no podran afrontar-los a no ser que l'Administració es faça càrrec.

Les properes reunions seran els propers 3 i 11 de novembre.

Com que les coses estan començant a posar-se prou malament,no es descarten possibles mobilitzacions en un periode de temps curt per tal de presionar a les patronals per a que canvien els seus plantejaments. S'ha parlat de concentracions en les seus de Educación y Gestión de tots els territoris coincidents en les dates de negociació.

 


 

STEPV-Iv inicia una campanya contra les propostes d'EyG per al V Conveni de Concertada

Educación y Gestión, la patronal majoritària, ha presentat una bateria de propostes en el marc de la negociació del proper conveni de concertada que han motivat una forta campanya de resposta per part de l'STEPV-Iv. Les seues propostes empitjoren considerablement les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat. Analitzem-les:

- transvasament d'hores lectives en no lectives i a l'inrevés. D'aquesta manera es desregularitza l'horari laboral i permet que l'empresari obligue el treballador a acudir al centre a qualsevol hora;

- increment de la jornada anual en 90 hores, segons les necessitats del centre i amb el vist-i-plau del treballador, és a dir, "voluntàriament". A més, no es consideren hores extraordinàries;

- reintroducció del contracte d'obra i servei. Aquest contracte no genera antiguitat i no cobreix les vacances d'estiu. Ara per ara s il·legal perquè l'STE ja el va impugnar en el IV conveni.

Aquestes propostes, lluny de millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'ensenyament, no fan altra cosa que desregularitzar els horaris i incidir en la precarietat laboral.

L'STEPV-Iv ha iniciat, en conseqüència, una campanya informativa i de denúncia en els centres concertats contra aquestes propostes abusives d'Educación y Gestión.


 

La situació del Vè CONVENI en el mes d'abril

La negociació del conveni va començar a finals de gener. Les quatre reunions que s'han realitzat fins ara han servit per exposar els temes que es consideren de major importància, que són: reducció de càrrega lectiva, redefinició d'hora lectiva i no lectiva, inclusió de clàusula de revisió salarial, contractacions, àmbit temporal, organització del treball.

Tot i que encara no s'ha tancat definitivament cap d'aquests temes, volem posar de manifest les posicions al respecte dels següents temes:

- Àmbit temporal: les organitzacions patronals es neguen a reduir-lo a dos anys amb l'argument de de donar estabilitat al conveni.

- Organització del treball (article 9): les patronals es tanquen en banda en deixar l'article tal i com està actualment, és a dir, atorgant-li les decisions organitzatives exclusivament a l'empresariat. L'STE és l'única organització que defensa l'organització compartida entre treballadors i empresariat.

- Clàusula de revisió salarial: es podria incloure si aquesta estiguera condicionada a l'augment dels mòduls corresponents.

Per intentar agilitzar el procés els sindicats van acordar reunir-se el dia 30 de març per intentar consensuar una plataforma unitària i canviar la dinàmica negociadora fins ara. La plataforma global unitària no ha segut possible realitzar-la degut a que cada sindicat ja ha el.laborat la seva propia i ja estan les negociacions començades, però s'ha acordat que quant les patronals contesten per escrit al que han propossat fins ara els sindicats, s'el.laborarà un document de mínims. També s'acordà per part dels sindicats no obrir temes nous fins que les patronals contesten als continguts tractats fins ara.

Els temes prioritaris que l'STE ha proposat són els següents:

  • No utilització del contracte per obra i servei en qualsevol àmbit.
  • Cobertura de vacants mitjançant promoció interna.
  • Redefinició d'hora lectiva i no lectiva.
  • Reducció de càrrega lectiva.
  • Democratització dels centres mitjançant la participació.
  • Millores en els permisos retribuits.
  • Reducció de jornada a partir de 55 anys.
  • Inclusió de parelles de fet amb els mateixos drets que la resta de treballadors i treballadores.

Anirem informant-vos puntualment de la marxa de les negociacions.

 

 

Comencen les negociacions del V Conveni de concertada

El passat 29 de gener es va constituir la comissió negociadora del V Conveni de concertada. En aquesta reunió totes les organitzacions reconegueren la legitimitat suficient de conformitat amb l'article 87 de l'Estatut dels Treballadors per formar part de la Mesa.

La segona reunió se celebrà el 17 de febrer. En aquesta sessió els sindicats exposaren els temes de major importància a negociar en el conveni: Reducció de càrrega lectiva, redefinició d'hora lectiva i no lectiva, inclusió de clàusula de revisió salarial, contractacions, classificació profesional, etc. Es tractaren tots els punts de manera general sense entrar a concretar cap tema.

En la reunió següent (25 de febrer) s'abordà el Títol I que fa referència a l'àmbit territorial, funcional, personal i temporal, la comissió paritària i l'organització del treball (article 9). Els continguts de la reunió es resumeixen així:

 • Pel que fa a l'àmbit temporal, les organitzacions patronals es neguen a reduir-lo a dos anys amb l'argument de donar estabilitat al conveni.
 • Tampoc no es va arribar a cap acord concret en el tema d'incloure els nous ensenyaments de la LOCE en l'àmbit funcional del conveni.
 • Quant a l'article 9, que regula l'organització i la disciplina del treball, les patronals es tanquen en banda en la redacció del text tal com està i es neguen a democratitzar les decisions organitzatives fent partíceps el claustre de professors.
 • Les organitzacions sindicals van insistir en la necessitat d'incloure una clàusula de revisió salarial, que les patronals condicionen a l'augment de les partides en els mòduls.

Prèviament a l'inici de la reunió totes les orgnanitzacions van signar una carta adreçada a la ministra d'educació sol·licitant una reunió per tal de tractar temes particulars de l'ensenyament concertat. És la segona carta que s'adreça a la ministra. La primera fou remitida el 8 de juliol de 2003 i no va tindre resposta per part del Ministeri.

D'altra banda, des de l'STEPV-Iv s'està repartint pels centres la plataforma reivindicativa que aportem a la negociació del V Conveni. Us recordem que si voleu assemblees en el vostre col·legi cal que ens telefoneu al 963919147 o mitjançant el correu electrònic: privada.stepv@intersindical.org

 


 

Plataforma reivindicativa per a la negociació del proper Conveni d'Ensenyament Concertat 

El pròxim mes de desembre començarà la negociació del Vè Conveni Col·lectiu per a Empreses d'Ensenyament sostingudes totalment o parcial amb fons públics, ja que la vigència de l'actual conveni s'esgota enguany. 
En aquest sentit, l'STEPV-Iv està preparant una plataforma reivindicativa per a elevar-la a la mesa de negociació i convocarà assemblees en les diferents seus dels sindicats per intercanviar opinions i elaborar una plataforma el més participativa possible. Per tot això demanem a tota l'afiliació que dinamitze aquest procés en els centres de treball per aconseguir el màxim nombre de propostes que ajuden a millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del nostre sector. 

I RECORDA,  A L'STEPV-Iv, TU DECIDEIXES 


< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >