VI Conveni d'Ensenyament Concertat 

veure pàgina V conveni


     
  26/10/09 Estat de les negociacions del VI conveni
   

-El VI conveni de Concertada es troba aturat, per la qual cosa, les negociacinos de les taules salarials no progressen. Això suposa, que els diners pressupostats per la Conselleria, corren el risc de tornar a Hisenda, si abans d'acabar l'any Patronals i Sindicats no demanem a la Conselleria els diners a compte.
-Per a tal fi el proper dilluns 26 d'octubre tindrem una reunió en la qual sindicats i patronals sol•licitaran a la Conselleria que abone la quantia que correspon a l'actualització dels mòduls pressupostats per al 2009 (establert a l'anex I de la llei 17/ 2008 de 29 de desembre de pressupots de la Generalitat per al 2009, publicat al DOCV 31.12.2008) i a més a més el pagament d'endarreriments corresponets al 2008.


  25/05/09 Comença la negociació del VI Conveni de Concertada
26/01/09 S'aplaça, sense data prevista, l'inici de les negociacions del VI conveni de concertada
El conveni col·lectiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conveni col·lectiu

Què és un conveni col·lectiu?
El conveni col·lectiu és el text legal que regula, bàsicament, les condicions laborals dels treballadors i treballadores (jornada, vacances, excedències i permisos, etc), les retribucions, els àmbits d'aplicació del conveni (territorial, funcional, personal i temporal), les categories professionals, el règim assistencial i les faltes i sancions.
El seu àmbit d'aplicació pot ser estatal, autonòmic, provincial o pot afectar només una empresa determinada.
Qui negocia el conveni col·lectiu?
Es negocia bilateralment entre el banc patronal i el banc sindical. Les organitzacions han de tenir una representació determinada per poder negociar.
Com en tota negociació els conflictes entre patronals i sindicats (o entre les patronals o entre els sindicats) són freqüents i de vegades es fa difícil arribar a acords concrets.
Com t'afecta el conveni?
Una vegada es publica en els butlletins oficials (BOE, DOGV, BOP, etc.) és d'obligat compliment per l'empresa que s'acull al conveni, tot i que sempre es poden pactar millores. Per tant, és el marc de referència legal on has d'acudir per conéixer els teus drets i les teues obligacions.
El nostre conveni de concertada
Actualment s'ha de negociar el VI Conveni de centres concertats. Es negocia a Madrid. És d'àmbit estatal i afecta a totes les empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcial amb fons públic.
Les negociacions han estat tenses i s'ha arribat a moments d'enfrontament (fins i tot les patronals entre si). Algunes propostes de la patronal ens han indignat per què suposen un retrocés en guanys ja aconseguits (mireu revers).
Malauradament, un conveni no necessita aprovar-se  per unanimitat, sinó amb la suma de la representació majoritària de cada banc negociador.

   

 

 

 

 
     
     
 

Estat de les negociacions del VI conveni

Pel moment, les negociacions estan en un total estancament, ja que les propostes per part de la patronal son considerades pels sindicats com un enderreriment considerable i una engreujament de les condicions laborals dels treballadors. L'historial de les reunions ha sigut el següent:

- El dia 15 d'abril es constitueix la taula de negociació.

- A més, de forma paral•lela es crea una Comissió per part de les organitzacions patronals per establir la seua representativitat, ja que, s'incorpora una nova patronal que representa a les coperatives anomenades FED-ACES.

- El dia 30 d'abril va tindre lloc la primera reunió. Es presentà una plataforma conjunta per part sindical basada en els següents punts: actualització amb respecte a la legislació vigent, comissió paritària, classificació profesional, contractació, jornada del personal docent, jornada del PAS, permisos retribuits i salaris; amb la que es ratifiquen en la segona reunió del 13 de maig, alegant que és un document de mínims.

- La patronal no respon res sobre la proposta de pujada salarial del 3% per a tots els centres, nivells i categories, i oferixen per als nivells concertats allò establert en els mòduls (allò que està presuposat a les diferents autonomies) i per als no concertats i el PAS un 1,4%.

- El dia 21 de maig les patronal entreguen quatre propostes:

1. Posibilitat d'ampliar la jornada laboral dels docents en 90 hores anuals sense que tinguen consideració d'extrraordinàries, per a la realització d'activitats extraescolars o altres activitats socio-educatives que organitze l'empresa. Serien de lliure oferiment per part de l'empresa i d'acceptació voluntària per part del treballador.
2. Ratificar en la Disposició Final Única que les retribucions per desenvolupar un càrrec unipersonal no es considerarà situació més beneficiosa.
3. L'ensenyament només serà gratuït per als fills dels treballadors del propi centre i no per als que treballen en un altre centre. Suprimir la Comissió Mixta de beques provincial.

4. Nova regulació de la jornada i de les vacances per al personal de 0-3 anys: de vacances:

Jornada:

- Mestre: 1.262 hores anuals (32h. Setmanals)
- Educador infantil: 1.620h. (38h. Setmanals)
- Assistent: 1.640h. (39h. Setmanals)

Què vol dir això? En primer punt suposa una un nou marc de categories laborals equivalents al que es té al conveni d'Infantil, ja que eliminaría la figura de l'Educador o el Tècnic i posaria la de Educador Infantil. També inclou la figura de l'Assistent, possiblement en lloc del monitor o el cuidador. No especifiquen quines serien les categories que han d'estar dins del personal docent i quines no, cosa que podria afectar a moltes qüestions dins del conveni.

Per una altra banda, no especifica quines hores tendrien carrega lectiva y quines no. Actualment la jornada anula del personal docent (dins del quals estan tant els mestres d'infantil com els tècnics) és de 1180 hores de les quals 850 són lectives (màxim de 25 lectives setmanals). Líncrement horari proposat per les patronals el 21 de maig és considerable, i pot incòrrer fins a un agravi comparatiu entre els companys del primer cicle d'infantil i la resta de companys per una banda, i d'altra entre els mateixos treballadors del primer cicle d'infantil.

La jornada setmanal serà màxima permitint la distribució irregular de la jornada anual, és a dir, no rteballar tots els dies el mateix, sino que la distribució horària dependria posiblement de la voluntat de l'empresari.

Vacances: un mes preferentment en estiu (es podrà establir torns) i deu dies laborals distribuïts durant l'any (Nadal, Setmana Santa, Estiu) a criteri de la Direcció i escoltat el criteri dels representats dels treballadors.

És que anem cap arrere quaranta anys? En el actual conveni el personal docent té un mes de vacances a l'estiu Un altre mes sense activitat retribuit consecutiu al mes de vacances (ambos entre le 1 de Juliol i el 31 d'Agost) en el qual l'empresa podrà posar 40 hores per a activitats no lectives en els huit primers dies de Juliol o en els huit últims d'Agost, encara que si l'empresa organitza cursos d'estiu pot disposar del 25% dels docents amb un mínim de tres, pagant-los una compensació d'un 35% del salari brut. En setmana Santa i Nadal, el personal docent té dret a tants dies de vacances com contemple el calendari escolar per als alumnes.

Tot això a la fi suposa que el que demanaven les patronals arribava a ser kafkià. Com anaven a ni tan sols a valorar una proposta en la que part del personal docent treballe més hores a l'any i a la setmana y damunt li lleven tantíssims dies de vacances? Sembla que no és més per a poder aplicar els condicions de les escoles infantils als que estiguen dins del conveni de concertada.

- El dia 2 de juny la reunió es basa en la petició per part dels sindicats de les adaptacions legals del text del conveni, es a dir, actualitzar el nou conveni amb totes les lleis que han eixit desde la firma del cinqué fins ara i que regulen d'alguna nova manera els diferents aspectes del mon laboral de l'escola concertada.

- El dia 10 de setembre la patronal manifesta la possibilitat d'estudiar altra redacció de la Disposició Adicional Octava sobre la reducció de la càrrega lectiva. A aquesta Disposició es considera la reducció progresiva de la càrrega lectiva com a un signe de qualitat i posa de manifest que es pugan arribar a acords sobre la jornada si es respecta el màxim de 25 hores lectives semanals, encara que no especifica en quins termes es pot reduir la carrega, com es pagaria, o si existiria la possibilitat de que progresivament arribarem a una jornada pareguda a la de pública.

La patronal posa de manifest que la proposta retributiva del 3% per a tots els nivells quedarà condicionada a la redacció definitiva del text del conveni en rel•lació als punts tractats en les anteriors reunions, es a dir, que o tenim en consideració totes les seues pretencions desde que va començar la primera reunió, o queda en estat de boloquig total la pujada de sou per a 2009.

Totes aquestes propostes per part de la patronal suposen un empitjorament de les condicions laborals dels treballadors massa considerable com per a ser acceptades i un greu obstacle per a una negociació ràpida i àgil. A més a més, condicionar l'augment del sou del 3% a l'acceptació de les citades propostes dalt esmentades, suposa una clara negativa a l'enteniment per part de tots els que constituixen la taula negociadora.

Desde l'STEPV sempre hem defensat les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'ensenyament privat pel fet de desenvolupar la seua feina, per això, és inadmissible que aquestes condicions laborals depenguen de la voluntat capritxosa d'empresaris i patronals en funció de la cojuntura del moment.

Per altra banda, és importantíssim reflectir que, mentre que no es signe el conveni estarem sense poder traure unes taules salarials definitives, agravant la problemàtica de que encara queda per pagar endarreriments de 2008.

- Al 6 d'octubre la cosa sembla que canvia considerablement.

La patronal presentà una serie de mesures bàsiques amb les quals signaria el conveni:

- Que el nou conveni tienguera una vigència de dos anys, posiblement debut a la inestabilitat económica que vivim.
- Limitar les negociacions a les adequacions legals, és a dir, incloure al conveni tota aquella legislació nova que haja eixit i ens afecte (com el permis de paternitat).
- Revisió salarial del 3% per als qui tenen pagament delegat i un 1'4% per al personal d'administració i serveis i de privada.
- La redució de la càrrega lectiva prevista a la Disposició Adicional Octava queda relegada a negociacions autonómiques. Això té una part bona. I és que s'escomençaria a reconeixer certa autonomia negociadora, que seria lo normal tenint en compte que les autonomies tenen plenes competencies en educació.

De moment les negociacions estan així, estancades. Esperem que acaben el mes prompte posible i que les patronals entengan que hem d'anar cap avant en quant a drets dels treballadors, i no cap arrere.

 

 

 

 

Comença la negociació del VI Conveni de Concertada

Les negociacions del VI Conveni Col.lectiu d'Empreses d'Ensenyança Privada Sostingudes Total o Parcialment amb Fons Públics han començat a Madrid.

A hores d'ara, les negociacions comencen a entrebancar-se degut a la postura de les patronals que de moment han recuperat una proposta que ja volien aplicar en el darrer conveni.

Les patronals demanen:

  • - Increment de la jornada anual en 90 hores sense que tinguen caràcter de extraordinàries, per a realitzar activitats extraescolars o altres que siguen organitzades per l'empresa. Seran de lliure oferta per part de l'empresa i d'acceptació voluntària per part dels treballadors i treballadores.
  • - Pretenen suprimir la Comissió de places de gratuitat. Sols accepten la plaça gratuita per als fills i filles dels treballadors i treballadores propies de l'empresa, no per als que treballen en altre centre.
  • - Proposen desregularitzar la jornada als treballadors i treballadores del tram ( 0-3), incrementant la jornada anual i permitint la distribució irregular de la mateixa.

Aquestes propostes inicials fan pensar que les negociacions no seran ni fàcils ni ràpides i tot apunta a que es dilataran en el temps.

La propera reunió serà el pròxim 3 de juny.

maig 2009

 


 

S'aplaça, sense data prevista, l'inici de les negociacions del VI conveni de concertada.

El passat 22 de gener estava prevista la constitució de la Mesa negociadora del VI Conveni de concertada. Dos dies abans es va suspendre degut a que la patronal FED-ACES ( Federación Española de centros de enseñanza de economia social) manifestà la seva intencionalitat de participar i d'estar present en les negociacions d'aquest conveni.

Aquest fet provoca que la part empresarial negociadora es tinga que replantejar la representativitat de cadascuna de les organitzacions que la integren. Aquests tràmits van a demorar en el temps les negociacions degut a que fins que no estiguen clars els percentatges de representació de cada organització patronal no començaran les negociacions.

El retard en el procés negociador s'haguera pogut evitar si la patronal FED-ACES haguera manifestat la seva voluntat de participació amb anterioritat.

A hores d'ara es desconeix el temps que es necessitara per aclarir la representativitat de cada organització patronal.

26 gener 2009

 


< anar al començament | index privada | All-i-Oli | Principal >