STEPV-iv i la salut laboral

La nostra acció sindical pas a pas

 
 

Els delegats i delegades de Prevenció: 
la clau en la defensa de la Seguretat i Salut Laboral

 

Les treballadores i treballadors de l'ensenyament públic

 

Com hem d'actuar

 

Delegades i delegats de prevenció

 

Comité de seguretat i salut - personal docent no universitari - Generalitat Valenciana

 

La representació de STEPV-Iv en els Comités

  Serveis de prevenció
 
 

Els delegats i delegades de Prevenció: 
la clau en la defensa de la Seguretat i Salut Laboral

Els delegats i delegades són la representació especialitzada que estableix la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 
Els correspon, junt als Comités de Seguretat i Salut Laboral, la defensa dels nostres interesos en aquesta matèria.
Saber, distribuir i concretar el nombre de delegats i delegades és d’allò més bàsic. Les organitzacions sindicals hem tingut que exigir durant mesos la concreció i l’establiment definitiu del seu nombre. Al finalitzar el procés la situació és la següent:

 

En els darrers anys s’ha produït un canvi en la definició del concepte de salut i higiene en el món laboral, l’Organització Mundial de la Salut ho defineix com l’estat de benestar, físic mental i social, ampliant el dany o malaltia esdevinguts del treball o del seu medi.

L’STEPV-iv reivindica el dret a treballar sense cap risc, doncs la nostra condició de treballadores i treballadors, ens obliga a vendre la nostra força de treball, però no la nostra salut. La defensa de la nostra salut en el treball, no cal entendre-la com sols l’absència de malaltia, sinó de com poder intervindre en el procés i en l’organització del treball de manera que s’aconsegueisca un grau òptim de benestar físic, psíquic i social. S’ha d’aconseguir la participació de les treballadores i treballadors en aquestes qüestions de forma que es millore l’estat de la nostra salut.

A l’ensenyament també existeixen riscs laborals. Les treballadores i treballadors de l’ensenyament hem de ser conscients d’aquestes preocupacions, les quals cada vegada van adquirint més importància social. Per contra comptem amb una Administració que entrebanca i es reisteix a complir la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, malgrat estar publicada en 1995, així com una forta voluntat de desenvolupar el Reglament de Serveis de Prevenció (1997). Més de 40.000 treballadores i treballadors de l’ensenyament públic no disposem dels Serveis de Prevenció d’acord amb la normativa, això suposa un deixadesa per part de l’Administració, que els sindicats hem denunciat públicament i també en Magistratura de Treball.

La situació de la salut laboral del País Valencià en l’ensenyament, necessita d’un gran canvi. Les treballadores i treballadors de l’ensenyament hem de conéixer els nostres drets i exigir el seu compliment. Hem de contribuir des de el sistema educatiu una cultura de prevenció de riscs laborals. Hem de defensar el dret de tota persona a treballar sense cap risc. Assabenta’t dels teus drets i de com pots participar en la seua conquesta. Conèixer els nostres delegats i delegades de prevenció, denunciar davant del teu sindicat, saber que hi ha un comité de salut labora que pot escoltar-nos... tot això ens pot portar a millorar els nostres llocs i condicions de treball.

 


 

Les treballadores i treballadors de l'ensenyament públic

Les treballadores i treballadors de l’ensenyament públic tenen el dret a participar en l’empresa en qüestions relacionades amb la prevenció de riscs en el treball.

Correspon els Comités de Salut i Seguretat , a les delegades i delegats del personal i als sindicats, d’acord amb l’Estatut de Treballadors, la Llei Orgànica de Representació del Personal al Servei de les Administracions Públiques i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, la defensa dels interessos de les treballadores i treballadors de l’ensenyament en matèria de prevenció de riscs en el treball.

 

 

DRETS

 • Protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • Informaciò sobre els riscs específics que afecten el seu lloc de treball i les mesesures de protecció i prevenció aplicables. (els riscs generals i emergència, a través dels Delegats/des).
 • El cost de les mesures relatives a la seguretat i salut en el treball no recauran de ninguna forma sobre els treballador/es.
 • Proposar canvis i millores per eliminar els riscs o com previndre’ls a l'Admo. I órgans de representació.
 • Formació teórica i pràctica, suficient i adequada, específica del seu lloc de treball. Dins de la jornada de treball, o fòra amb descompte de les hores corresponents.
 • Defensar-se denunciant la falta de garanties de protecció de la salut davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Interrompre l'activitat i abandonar el lloc de treball en casos de riscs greu i imminent. No podran sofrir cap perjui derivat de l'adopció d'aquestes mesures.
 • Participar mitjançant les delegades i delegats de prevenció en l’organització de prevenció dels seus llocs i centre de treball.
 • Respecte a la intimitat, dignitat i confidencialitat de totes les dades sobre Vigilancia de la Salut.
 • No ser empleats en el llocs que, a causa de les seues característiques personals, puguen ells o les demes persones col.locar-se en perill. (treballadors/es especialment sensibles).
 • Embaràs o part i lactància: avaluació d'exposició a reiscs i, en el seu cas, adaptació de les condiciones de treball, incloent la no realització de treball nocturn o a torns, que pot arribar a desenvolupar altre lloc de treball, destinació a altre lloc o, en cas i mentre dure l'embaràs, inclús suspenció de contracte. Dret a ausentarse del treball, amb remuneració, per a la realització d'examnens prenatals i tècniques de preparació al part.

En cas de treballadors amb relacions de teball temporal, dret a disfrutar del mateix nivell de protecció que la resta de treballadors/es.

 

 

Com hem d'actuar

Per defensar-se, denunciar o sol·licitar informació de qualsevol qüestió relacionada amb la salut laboral i la prevenció de riscs del tipus que siga (físics, infrastructures, construcció, barreres arquitectòniques, elèctrics, temperatura, humitat i psíquics), és a dir tots aquells riscs que puguen afectar seriosament la nostra salut, posa’t en contacte amb l’STEPV-iv o bé, amb les delegades i delegats de prevenció.

 


 

Delegades i delegats de prevenció

 • Les delegades i els delegats de prevenció són els representats de les treballadores i treballadors que tenen atribuïdes funcions específiques en matèria de prevenció re risc en el treball.
 • Les delegades i delegats de prevenció són elegits entre els membres electes de les Juntes de Personal Docent Provincials i de les seues seccions sindicals.

 

 

COMPETÈNCIES

 • Col·laborar amb la Direcció Territorial d’Educació en la millora preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació de les treballadores i treballadors en l’execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals.
 • Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscs laborals.
 • Els Serveis Territorials els consultaran prèviament a l’execució de determinades decisions.

 

 

FACULTATS

 • Acompanyaran als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu, així com a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en les seues visites i verificacions als centres docents per comprovar el compliment de la normativa
 • Tindre accés a tota la documentació per a la realització del seu treball.
 • Ser informat per l’empressari respecte als danys dels treballadors/es i a les informacions que haja obtingut procedents de persones u òrgans encarregats en prevenció, així com d’organismes competents.
 • Realitzar visites als llocs de treball, accedir a totes les zones i comunicar-se amb els treballadors/es sense alterar el procés productiu.
 • Proposar mesures preventives a l’empresari i al Comité de SSL.
 • Proposar a la Junta de Personal l’adopció de l’acord de paralització d’activitats en cas de riscs greu i imminent.

 


 

Comité de seguretat i salut del personal docent no universitari de la Generalitat Valenciana

És un òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions dels Serveis Territorials d’Educació en matèria de riscs. (art. 38 de Llei de Prevenció de Riscs Laborals). Existeix un comité per Servei Territorial d’Educació. La manca de suport de l'Administracio en aquest últims anys, per exemple en València, ha motivat que els Serveis Territorials siguen denunciats a la Inspecció de Treball.

Hi han tres Comités, un en València, altre en Castelló i un tercer en Alacant, amb la distribució sindical del quadre anterior.

Els tres Comités de Seguretat i Salut Laboral 

 

 
 

Total

Representants
Administració

Delegats
Prevenció

STEPV-Iv

COOO

FETE-UGT

ANPE

CSI-CSIF

USO

ALACANT

66

33

33

15

6

4

6

2

-

CASTELLÓ

48

24

24

10

3

4

6

-

1

VALÈNCIA

70

35

35

15

10

4

3

3

-

 

 

COMPOSICIÓ

FUNCIONAMENT

COMPETÈNCIES

FACULTATS

Delegats de prevenció, elegits dels sindicats de la Junta Docent Provincial.

Representants del SS. TT. d’Educació, en igual nombre als delegats de prevenció.

Es reuneix, al menys, una vegada al trimestre; o bé, quan siga sol·licitat per alguna de les seues representacions.

Podran participar a les reunions amb veu, però sense vot: delegats sindicals, responsables tècnics qualificats o informats amb temes específics. També ho podran fer tècnics de prevenció externs a l’empresa.

S’adoptaran de normes pròpies de funcionament.

Es podran crear Comités Intercentres.

Participar en l’elaboració, realització i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscs.

Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per la prevenció efectiva de riscs.

Col·laborar amb la inspecció de Treball i Seguretat Social.

Visitar els centres educatius per conéixer les situacions de riscs.

Conéixer tots els documents i informes relatius al compliment de les seues funcions.

Conéixer i analitzar els danys produïts en salut, malalties i accidents laborals, per valorar causes i proposar mesures preventives.

Conéixer i informar de la memòria i programació amb els serveis de prevenció.

 


 

La representació de STEPV-Iv en els Comités

ALACANT
 

NOM

LLOC DE TREBALL

Cristina Lledó Lopez

IES Berlanga. Sant Joan

Manuel Serrano Marhuenda

CP Santo Domingo. Alacant

Bernat Valero Ferrer

C.P. Trinquet. Pedreguer

Carles Mulet Grimalt

IES Ondara

Juan Salvador Vidal Agulló

CP El Castell. La Vila Joiosa

Cristina Fouquell Llinares

IES La Malladeta. La Vila Joiosa

Esperança Valero Macià

IES Sixto Marco. Elx

Federico Zaragoza Alberich

IES Cap de l’Aljub. Santa Pola

Antonio Ñacle Garcia

IES Libertas. Guardamar

Vicente Gómez Blanco

IES Antonio Sequeros. Almoradí

Isidro Palomar Villena

IES La Encantá.Rojales

Agustín Navalón Sanchez

IES Azorín. Petrer

Julia Diez Amat

IES Paco Mollà. Petrer

Adela Nules Reig

IES Pare Arques. Cocentaina

Milagro Llorens Pascual

CP El Romeral. Alcoi

CASTELLÓ

NOM 

LLOC DE TREBALL

Aguilar Domenjo, Frances

EASD Castelló

Bel del Castillo, Agusti

IES Matilde Salvador - Castelló

Collado i Vergara. Manel,

IES Miquel Peris - Castelló

Franch Aparici, Mª Jesus

IES Sos Baynat - Castelló

Garces Tormo, José Ramon

IES Matilde Salvador - Castelló

Garcia Sànchez, Mª Rosa

C.P. Lluís Revest - Castelló

Perez Francisco, Eva

C.P. Sebastià El Cano - Castelló-Grau

Rey i Nicolas, Julià Vicent

C.P. La Marina - Castelló

Vilanova i Añó, Santiago

IES Francesc Tàrrega - Vila-Real

Vives Lorenz, Dolores

C.P. Blasco Ibañez - Castelló

VALENCIA

NOM 

LLOC DE TREBALL

Aranda Sanromà, Josep

C.P. El Crist - Meliana

Andrés Timor, Josep Manuel

C.P. Martinez Valls -Ontinyent

Francés Durá, Mª Carmen

C.P. "Crist del Milacre" - La Llosa de Ranes

Pastor Belda, Ferran

C.P. Gregorio Mayans - Xirivella

Piera Rubio, Toni

C.P. Príncipe de España - Picassent

Cimarro Ramasco, Joan Pau

IES Enric Valor - Silla

González Meseguer, José Luis

IES Vicenta Ferrer Escriva-València

Mañanes Huerga, Araceli

Interina: destí no fixe

Mataix Sancho, Juan José

IES Salvador Gadea- Aldaia

Ortolà Plà, Domingo

IES NOU Patraix - València

Julián Soriano, Agustín Ramón

C.P. Mestre Tarrazona- Port de Sagunt

Cortés Viñoles, Joan

Centre Técniques Educatives Especials Sueca

Martinez Martinez, Gerardo

IES La Garrigosa - Meliana

Clement León, Rosa

IES N. 40 El Saler - València

Fuster Fuster, Llúcia 

IES Gabriel Ciscar - Oliva

 

 

Serveis de prevenció

És una manera d’organitzar els mitjans tècnics (humans i materials) per realitzar les activitats preventives. La seua finalitat és la de protecció de la seguretat i la salut de les treballadores i treballadors i d’assessorament, tant a l’empresari o administració, a les treballadores i treballadors i als seus representants com als òrgans de representació especialitzats.

TASQUES

SITUACIÓ ACTUAL

 • El tipus, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva.
 • L’avaluació dels factors de risc que puguen afectar la seguretat i la salut de les treballadores i dels treballadors.
 • La determinació de prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seua eficàcia.
 • La informació i formació de les treballadores i dels treballadors.
 • La prestació dels primer auxiliïs i plans d’emergència.
 • La vigilància de la salut de les treballadores i treballadors amb relació als risc derivats del treball.

L’administració educativa no preocupa la seua creació.. Durant l’any 2001, a la Mesa Sectorial d’Educació es negocia la creació dels Serveis de Prevenció segons RD 39/1997, amb uns recursos humans mínims de 53 persones per fer front dignament a les tasques de prevenció. Després de més de tres anys de l’acord, només s’han creat 16 places, però encara estan pendents de cobrir-se reglamentàriament pel personal qualificat. La resta, els 37 llocs de treball, ni tan sols s’han creat.

 

 

tornar a salut laboral