Biblioteca 1 Enllaços WEB Normativa

Normativa

  Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de 8-XI-95. BOE 269 10-XI-95.
   
  Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39/1997 de 17-I-97. BOE 27 31-I-97.
   
  Modificacions al RD 39/1997. RD 780/1998 de 30-IV-98. BOE 1-V-98.
   
  REIAL DECRET 1488/1998, de 10 de juliol, d'adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a l'Administració General de l'Estat (17-07-1998).
   
  RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 1998, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 1998, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats d'adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a l'Administració General de l'Estat (01-08-1998).
   
  Conciliació de la vida familiar i laboral. Llei 39/1999 de 5-XI-99. BOE 6-XI-99.
   
  Text refós de les infraccions i sancions. RD 5/2000 de 4-VIII-00. BOE 8-VIII-00.
   
  Desenvolupament normatiu al País Valencià. D 123/2001 de 10-VII-01. DOGV 13-VII-01.
   
  RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2002, de la Sotssecretaria, per la qual es regula la utilització del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (DeltU) que possibilita la transmissió per procediment electrònic dels nous models per a la notificació d'accidents de treball, aprovats per l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre (19-02-2002).
   
  Estructura del Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Sector Docent. Ordre 18/06/02. DOGV 16/07/02
   
  REIAL DECRET 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació , envasat i etiquetat de preparats perillosos (04-03-2003).
   
  REIAL DECRET 277/2003, de 7 de març, pel quan s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals (27-03-03).
   
  Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos. Llei 54/2003 de 12-XII-03. BOE 298 13-XII-03.
   
  Creació de l'Institut de Seguretat i Salut en el treball. Llei 2/2004 de 28-V-04. DOGV 1-VI-04.
   
  CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seua transmissió pel procediment electrònic (07-02-2004).
   
  RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2004, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual s'aprova i disposa la publicació del model de Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals per a l'Administració General de l'Estat (05-03-2004).
   
  REIAL DECRET 1595/2004, de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (03-07-04).
   
  Reglament Orgànic i Funcional de l'INVASSAT. Decret 122/2006. DOGV 5343, 11/09/06.
   
  Quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i criteris per a la seua notificació i registre. RD 1299/2006, de 10/11/06. BOE 19/12/06.
   
  Mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactància. RD  298/2009. BOE 7/03/09
   
  Resol 3/09/09, acord INSS i  i la Generalitat per a la realització d'actuacions en relació amb els treballadors afectats de patologies derivades de la utilització de l'amiant (DOCV 8/09/09).
   
  Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la compensación de gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas (BOE 4/11/09).
   
  Decret 222/2009, d'11 de desembre,  Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que han de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana en què es presten servicis sanitaris (DOCV 16/12/09).
   
  Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 23/12/09). Al seu capítol IV, artícle 8, modifica la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 

 

 

 

tornar a principal